Koronawirus – czy studenci mogą zawiesić kredyt studencki?

Koronawirus – czy studenci mogą zawiesić kredyt studencki?

author
Halszka Gronek
19 kwietnia 2020

Banki i firmy pożyczkowe wprowadzimy wakacje kredytowe i zerowe marże na świeżo udzielane zobowiązania. Nowe ułatwienia dotyczą wyłącznie produktów standardowych. A co w przypadku kredytów specjalnych, takich jak kredyt studencki udzielany ze środków Funduszu Kredytów Studenckich? Czy rząd przygotował rozwiązania dla studentów dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa na świecie?

Biedny jak polski student 

Studenci to jedna z grup, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii koronawirusa. Z dnia na dzień zamknięto uczelnie, pozostawiając studentów samych z obowiązkiem nauki w domowym zaciszu, bez dostępu do bibliotek i pomocy naukowych, a do tego z wizją letnich egzaminów, a w wielu przypadkach także obron dyplomów. Konferencje naukowe, na które wielu z nich szykowało się miesiącami, zostały odwołane. Akademiki przejęło państwo, do celów sanitarnych, a właściciele stancji studenckich odmówili rozwiązania umowy przez czerwcem. 

Ci, którzy mogli, wrócili do domów rodzinnych, opłacając jednocześnie należności z tytułu prywatnego najmu pokoi czy mieszkań w ośrodkach akademickich. Część studentów miała na karku także opłaty czesnego (przykładowo za studia w trybie niestacjonarnym bądź naukę w prywatnych placówkach oświaty). Przy całym tym inwentarzu opłat i kosztów jednego okazało się być za mało: pieniędzy. W końcu studenci to najliczniejsza grupa pracowników centrów handlowych i gastronomii – branż, które zostały przymusowo zamknięte z powodu epidemii. 

Wszystkie powyższe składowe pozwalają stwierdzić, iż los studentów w czasie epidemii koronawirusa w Polsce jest trudny i wymagający. Rząd deklaruje, iż zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znaleźli się młodzi, studiujący Polacy. By pomóc im przetrwać ten trudny czas, resort szkolnictwa wyższego wydał Pakiet Dla Studenta – pakiet pomysłów mających poprawić sytuację finansowa studentów. Jednym z elementów Pakietu jest możliwość odroczenia lub obniżenia rat kredytu studenckiego. Więcej na  ten temat w kolejnych akapitach naszego poradnika. 

Kredyt studencki – co to jest?

Kredyt studencki jest specjalną formą pożyczki dedykowanej studentom polskich uczelni. Ów kredyt jest udzielany przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, o ile instytucja ta zawarła  umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich z polskim bankiem rozwoju (Bankiem Gospodarstwa Krajowego).

Kredyt studencki może zostać udzielony wyłącznie tym studentom, którzy nie ukończy 30. roku życia i w przypadku których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie przekracza progu kwotowego ustalonego na dany rok akademicki przez ministra i ogłoszonego przez resort w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Warto także doprecyzować, iż kredyt studencki jest udzielany na cały okres studiów tylko raz. Okres spłaty zobowiązania, na jaki udzielono kredyt studencki, nie może przekraczać 6 lat. Co warte wypunktowania, wypłaty środków z Funduszu Kredytów Studenckich działającego przy polskim banku rozwoju następują w miesięcznych transzach – przez okres do 10 miesięcy danego roku akademickiego. Wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł.

Spłata kredytu studenckiego – standardowe zasady

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów – chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty. Zwykle liczba rat zależy od liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego – jest jej dwukrotnością. Największa liczba rat to 20 – dwa razy więcej od maksymalnej liczby transz (10). 

Spłata kredytu w trudnej sytuacji finansowej

Polskie przepisy prawa stanowią, iż w przypadku zajścia trudnej sytuacji życiowej student ma prawo skorzystać z zawieszenia kredytu studenckiego wraz z należnymi odsetkami na okres wynoszący maksymalnie 12 miesięcy. Ponadto z powodu „szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy” kredyt studencki może zostać częściowo umorzony. W ustawie nazywanej Konstytucją Dla Nauki możemy także przeczytać, że w przypadku trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań kredyt studencki można w całości umorzyć.

Szczegółowe warunki i tryb zawieszania bądź umarzania spłaty kredytu studenckiego opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich. Więcej o nich w kolejnych akapitach poradnika.

Rozwiązania kredytowe na czas trudnej sytuacji finansowej studenta 

Zawieszanie spłaty kredytu

Ministerialne rozporządzenie w sprawie kredytów studenckich stanowi, iż na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może zostać zawieszona ( na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy), jeżeli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. 

Trudna sytuacja życiowa to – zdaniem prawodawcy – przede wszystkim:

  • utrata źródła dochodu przez kredytobiorcę lub jego małżonka stałego źródła dochodu;
  • zajście zdarzenia losowego powodującego krótkotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań;
  • choroba kredytobiorcy lub członka jego rodziny;
  • konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
  • szkoda spowodowana przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

 

Zmniejszenie miesięcznej raty kredytu 

Według ministerialnego rozporządzenia każda umowa kredytu studenckiego zawiera indywidualnie ustalone informację na temat sposobu zmniejszenia miesięcznej wysokości raty kredytu studenckiego. Z kolei Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podaje w jednym z najnowszych komunikatów prasowych, iż w czasie epidemii koronawirusa miesięczna rata kredytu może być zmniejszona do poziomu 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Jest to tak zwana ulga w spłacie. 

 

Częściowe umorzenie spłaty kredytu

Częściowe umorzenie spłaty kredytu może nastąpić w dwóch przypadkach: gdy kredytobiorca znalazł się w 10% najlepszych absolwentów studiów w danym roku akademickim (wówczas umorzenie wynosi 20, 35 lub 50% – w zależności od wyników naukowych studenta) oraz gdy kredytobiorca:

„znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego mał żonka stałego źródła dochodu skutkującego koniecznością korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub zdarzeniem losowym powodującym długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą lub niepełnosprawnością kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym lub niepełno- sprawnym członkiem jego rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę”.

Jeśli częściowe umorzenie było spowodowane szczególnie trudną sytuacją życiową studenta, umorzeniu podlega kredyt studencki pozostały do spłaty na dzień jego umorzenia. W tym przypadku nie ma odgórnie ustalonego pułapu procentowego umorzenia. 

 

Całościowe umorzenie spłaty kredytu 

Instytucja kredytująca (bank lub SKOK współpracujący z polskim bankiem rozwoju) ma możliwość całościowego umorzenia kredytu studenckiego w przypadku, gdy student trwale utracił zdolność do spłaty zobowiązań na skutek  – w szczególności – całkowitej i nieodwracalnej niezdolności kredytobiorcy do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług przynoszących przychód lub wynagrodzenie.

Całościowe umorzenie zobowiązania kredytowego studenta może mieć miejsce także w przypadku śmierci kredytobiorcy lub braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy (po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków prawnych dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy). 

Kredyt studencki w czasie epidemii 

Wielu studentów martwi się o spłatę kredytu studenckiego w czasie epidemii. Resort szkolnictwa wyższego zapewnia, że rozwiązania zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uszczegółowione w ministerialnym rozporządzeniu z 2018 roku, są nadal aktualne i nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po nie w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. 

"

Drodzy studenci! W przypadku problemów ze spłatą kredytu studenckiego macie możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty lub zmniejszenie raty w banku, z którym podpisaliście umowę

  informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na swym twitterze. 

Jak skorzystać z rozwiązań pomocowych?

Studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii koronawirusa w Polsce, powinni zgłosić się po pomoc w bezpośrednio do banku lub SKOK-u, w którym zaciągnęli zobowiązanie. W zależności od powagi ich trudnej sytuacji, preferencji samych kredytobiorcy oraz indywidualnych zapisów na umowie kredytowej, płatnikom kredytu studenckiego umożliwione zostanie zawieszenie bądź zmniejszenie rat kredytu, a tak umorzenie spłaty – całościowe bądź częściowe. 


Źródła:

https://www.gov.pl/web/nauka/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady
https://regiony.tvp.pl/47252814/koronawirus-a-kredyty-studenckie-ministerstwo-proponuje-rozwiazanie
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002468/O/D20182468.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Koszalin
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
03 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Koszalin

Licytacja komornicza
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
05 września 2018

Licytacja komornicza

Pożyczki bez BIK Krosno Odrzańskie
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
05 lipca 2022

Pożyczki bez BIK Krosno Odrzańskie

Nowe mandaty – za bałagan i zwierzę w aucie
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
09 czerwca 2020

Nowe mandaty – za bałagan i zwierzę w aucie

Porównaj