Związek Banków Polskich – najważniejsze informacje

Związek Banków Polskich – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
07 grudnia 2018

Związek Banków Polskich jest instytucją, jaka od blisko 28 lat sprawuje pieczę nad polskim sektorem bankowym. Dzięki funkcjonowaniu tej organizacji polskie banki nieustannie podwyższają standardy swej pracy i obsługi konsumenckiej. Sprawdziliśmy, na czym dokładnie działalność Związku Banków Polskich i kto wchodzi w skład tej organizacji.

 

Związek Banków Polskich – co to jest?

Związek Banków Polskich jest największą samorządową organizacją zrzeszającą banki działające w Polsce. Co więcej, Związek zajmuje się wdrażaniem i wspieraniem najwyższych standardów kształcenia kadr w polskich placówkach bankowych. Jego misją jest wspomaganie wzrostu gospodarczego kraju poprzez poprawę kondycji polskiego rynku bankowego. 

Jako organizacja ZBP funkcjonuje już od blisko 28 lat. W ciągu tego czasu do systemu standardów kwalifikacyjnych Związku zakwalifikowano aż 25 polskich banków komercyjnych (m.in. IdeaBank i mBank). Ponadto bank centralny (Narodowy Bank Polski) odgrywa rolę honorowego uczestnika systemu Związku Banków Polskich. 

Oprócz najbardziej docenionych przedstawicieli polskiego sektora do bankowego ZBP gromadzi w swych szeregach dobrowolnych członków. Na wliczenie do Związku mogą liczyć wszystkie banki działające na terenie Rzeczypospolitej – o ile funkcjonują zgodnie z normami polskiego prawa. W sumie jest ich ponad sto.

 

Czym się zajmuje ZBP?

Nadrzędną misją Związku Banków Polskich jest wspieranie jak najwyższych standardów polskiego sektora bankowości. Celem organizacji jest również dążenie do ujednolicenia europejskiego rynku usług finansowych i ciągłe wzmacnianie roli polskich banków na arenie międzynarodowej. W statucie ZBP czytamy, co następuje:

"

Do zadań Związku należy w szczególności:

1) tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i prawnych rozwoju sektora

bankowego poprzez współdziałanie z organami Państwa,

2) organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury międzybankowej […],

3) podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących sektor bankowy […].

Można więc powiedzieć, że głównym celem powołania do życia Związku była chęć utworzenia odpowiednich warunków do zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego. Co więcej, ZBP ma także wspierać wzrost gospodarczy całego kraju poprzez poprawę kondycji polskich instytucji finansowych.

Do zadań statutowych Związku Banków Polskich należy także reprezentowanie i chronienie interesów jego członków. Organizacja czynnie uczestniczy w rozmowach z zakresu uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego. Jej władze wydają także specjalne ekspertyzy, a co więcej – odsyłają swych przedstawicieli do udziału w pracach zewnętrznych instytucji opiniodawczych. 

Związek Banków Polskich aktywnie uczestniczy w wielu działaniach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu. Co więcej, Związek ściśle współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim, polskim rządem i resortami właściwymi ds. regulowania przepisów prawa bankowego.  

Warto także wspomnieć, iż ZBP działa na rzecz promocji sektora bankowego i jego usług. Celem organizacji jest oczywiście zbudowanie stabilnej infrastruktury międzybankowej i ciągłe upowszechnianie wiedzy na temat. Dlatego właśnie Związek promuje zasady dobrej praktyki bankowej, wspiera liczne programy kształcenia zawodowego i koordynuje szkolenia dla kadry bankowej.

 

Podstawa prawna Związku Banków Polskich

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię funkcjonowania Związku Banków Polskich, jest Ustawa z dnia 30. maja 1989 roku o izbach gospodarczych. Ostatecznie dokument ten wszedł w życie z dniem 8. czerwca 1989 roku. Jego ujednoliconą treść można znaleźć w Dzienniku Ustaw nr 35 na rok 1989, pod pozycją 195.

Podstawowe warunki istnienia organizacji samorządowych, takich jak ZBP, zostały uregulowane następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 30. maja 1989 roku o izbach gospodarczych

Art. 1-3

Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na

podstawie niniejszej ustawy i statutów.

Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.

Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Misja oraz zadania Związku zostały uregulowane na mocy wewnętrznego Statutu Związku Banków Polskich. Oto najważniejsze postanowienia tego aktu:

§

PODSTAWA PRAWNA

Statut Związku Banku Polskich

Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r.

Art. 2

1. Celem Związku jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Związku

oraz podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki w ramach

Unii Europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.

2. Celem Związku jest także uczestniczenie w dialogu społecznym poprzez dostarczanie

rzetelnej wiedzy na temat działalności banków i ich roli w zrównoważonym rozwoju

gospodarczym kraju.

 

Kto wchodzi w skład ZBP?

Do Związku Banków Polskich należy łącznie ponad sto instytucji finansowych. Wszystkie z nich działają na terenie Rzeczypospolitej. Są to zarówno banki komercyjne, jak i oddziały instytucji kredytowych oraz banki spółdzielcze. Co ciekawe, aktywa wszystkich tych podmiotów obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, Związek Banków Polskich funkcjonuje na krajowym rynku już od blisko 28 lat. W ciągu tego czasu wyróżniono i doceniono kilkadziesiąt instytucji, których funkcjonowanie spełnia najwyższe standardy jakości bankowej. Zgodnie z tym owe podmioty zostały zakwalifikowane do tzw. systemu standardów kwalifikacyjnych ZBP.

Jak do tej pory do owego systemu standardów przyłączono aż 25 polskich banków komercyjnych. Są to m.in. PKO Bank Polski, Pekao SA, ING Bank Śląski, mBank, BGŻ BNP Paribas oraz Bank Ochrony Środowiska. Co więcej, krajowy bank centralny (Narodowy Bank Polski) odgrywa rolę honorowego uczestnika systemu standardów kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich. 

fot. zbp.pl

Kompetencje Związku

Według informacji zaczerpniętych z oficjalnej strony ZBP organizacja ta posiada wiele różnych kompetencji i możliwości spełniania obranych przez siebie celów. Przedstawiciele Związku uczestniczą m.in. w pracach Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP. Biorą oni udział także w obradach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i często konsultują swe sprawy z Ministerstwem Finansów, komisjami Sejmu RP, a nawet – z Komisją Nadzoru Finansowego. 

Co więcej, przedstawiciele ZBP czynnie uczestniczą w pracach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz projektach Związku Województw RP. Związek bierze udział w przedsięwzięciach Fundacji Godła „Teraz Polska” i co więcej – patronuje Forum Finansowemu „Twoje Pieniądze”. Poza tym ZBP organizuje cykliczne konferencje, takie jak Forum Bankowe, SEPA, Kongres Gospodarki Elektronicznej czy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. 

ZBP nie działa tylko w granicach Rzeczypospolitej. Organizacja reprezentuje także polski sektor bankowy na arenie międzynarodowej. Jednocześnie przedstawiciele Związku aktywnie uczestniczą w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej czy Europejskiej Rady ds. Płatności.

Dzięki zaangażowaniu Związku Banków Polskich powstały takie instytucje, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, BIK SA, BIG InfoMonitor czy Warszawski Instytut Bankowości. Przy ZBP działa także Sąd Polubowny oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki. Instytucje te powołano w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedstawicielami banków polskich. 

 

Kontakt

Dane adresowe:
Związek Banków Polskich
ul. Zbigniewa Herberta 8
00-380 Warszawa

Kontakt telefoniczny:
tel. stacjonarny: (0-22) 48 68 180
fax. (0-22) 48 68 100

Dane identyfikacyjne:
NIP 526 000 09 91
KRS 0000104695

Strona internetowa:
https://zbp.pl

Kontakt z przedstawicielstwem w Brukseli:
Piotr Gałązka
Dyrektor Przedstawicielstwa w Brukseli
Związku Banków Polskich
Avenue des Arts 56
1000 Brussels
Belgium

 

Podsumowanie

1) Związek Banków Polskich jest największą samorządową organizacją zrzeszającą banki działające w Polsce.

2) ZBP zajmuje się wdrażaniem i wspieraniem najwyższych standardów kształcenia kadr w polskich placówkach bankowych.

3) Do Związku Banków Polskich należy łącznie ponad sto instytucji finansowych. Są to zarówno banki komercyjne, jak i oddziały instytucji kredytowych oraz banki spółdzielcze. W chwili obecnej aktywa wszystkich tych podmiotów obejmują w sumie ponad 95% sektora bankowego w Polsce.

4) Na włączenie do szeregów Związku mogą liczyć wszystkie banki działające na terenie Rzeczypospolitej – o ile funkcjonują zgodnie z normami polskiego prawa. 

5) Związek Banków Polskich wyróżnia instytucje, których funkcjonowanie spełnia najwyższe standardy jakości bankowej. Co więcej, podmioty te są zakwalifikowane do tzw. systemu standardów kwalifikacyjnych ZBP.

6) Jak dotąd do systemu standardów kwalifikacyjnych ZBP standardów przyłączono aż 25 polskich banków komercyjnych. Są to na przykład: PKO Bank Polski, Pekao SA, ING Bank Śląski, mBank, BGŻ BNP Paribas oraz Bank Ochrony Środowiska.

7) Związek Banków Polskich aktywnie uczestniczy w wielu działaniach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu. Ponadto Związek ściśle współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim, polskim rządem i resortami właściwymi ds. regulowania przepisów prawa bankowego.  

8) Dzięki zaangażowaniu Związku Banków Polskich powstały takie instytucje, jak chociażby Krajowa Izba Rozliczeniowa, BIK SA, BIG InfoMonitor czy Warszawski Instytut Bankowości.

9) Przy ZBP działa Sąd Polubowny oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki. Oczywiście instytucje te powołano w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedstawicielami banków polskich. 

10) Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię funkcjonowania Związku Banków Polskich, jest Ustawa z dnia 30. maja 1989 roku o izbach gospodarczych. Misja oraz zadania Związku zostały natomiast uregulowane na mocy wewnętrznego Statutu Związku Banków Polskich.


Źródła:

https://zbp.pl 

https://zbp.pl/public/repozytorium/Menu_gorne/O_ZBP/Dzialalnosc/statut.pdf

http://www.amron.pl/strona.php?tytul=zbp

https://pl.wikipedia.org/wiki/Związek_Banków_Polskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

pabito
pabito
2018-12-14 10:00:48

wyjasniacie lepiej niz wikipedia hahaha

Podobne artykuły

Świąteczne karty prepaid od Banku Millennium
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
06 grudnia 2013

Świąteczne karty prepaid od Banku Millennium

Provident w Pile
Oddziały
author
Patryk Byczek
07 marca 2019

Provident w Pile

Alior Bank w Wolsztynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
17 lipca 2019

Alior Bank w Wolsztynie

Emerytura dla kobiet z czwórką dzieci?
Emerytura
author
Patryk Byczek
08 czerwca 2018

Emerytura dla kobiet z czwórką dzieci?

Od stycznia wyższe rachunki za prąd w Tauronie
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
23 grudnia 2019

Od stycznia wyższe rachunki za prąd w Tauronie

Z bankowości mobilnej korzysta już 13 mln Polaków
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
19 listopada 2019

Z bankowości mobilnej korzysta już 13 mln Polaków

Porównaj