Dopłaty do czynszów: 400 mln zł trafi do gospodarstw domowych już w 2019 roku

Dopłaty do czynszów: 400 mln zł trafi do gospodarstw domowych już w 2019 roku

author
Halszka Gronek
02 kwietnia 2018
MIiR przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy, dotyczący rządowych dopłat do czynszów mieszkaniowych. Według obliczeń ekspertów, dopłaty do czynszów mogą trafić aż do 40 procent Polaków. Im liczniejsze gospodarstwo, tym większa pomoc finansowa. 

Projekt „Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania” opracowany został przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Według założeń, pierwsze części przepisów omawianej ustawy mają wejść w życie już w połowie 2018 roku – umożliwi to samorządom szybkie zawieranie umów w sprawie realizacji planów budowy lokali mieszkalnych z inwestorami.

Cała ustawa ma zostać wdrożona w styczniu 2019 roku, a razem z nią –  pierwsze dopłaty do czynszów mieszkaniowych. W pierwszym roku działania projektu na jego realizację przewidziano 400 mln zł. W roku 2020 ma być to już 800 mln zł, w 2021 roku – 1,2 mld zł, w latach 2022 i 2023 – 1,6 mld zł, zaś od 2024 roku do 2027 roku – aż 2 mld zł rocznie.

KTO MOŻE LICZYĆ NA DOPŁATĘ?

Artur Soboń, obecny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w swym oficjalnych oświadczeniu zakomunikował, iż program dopłat do czynszów mieszkaniowych dedykowany jest osobom z niższej i średniej klasy ekonomicznej – czyli tym, którzy posiadają wystarczającą zdolność czynszową, by wpasować się w minimalne progi rządowego programu Mieszkanie Plus, ale również tym, których przeciętne wynagrodzenie jest niższe.

Według zapowiedzi, dopłaty będą obejmowały wszystkie inwestycje mieszkaniowe – zarówno te spod skrzydeł spółki BGK Nieruchomości, jak i projekty realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, osobne spółdzielnie mieszkaniowe czy też prywatnych inwestorów.

W praktyce jednak kryteria przyznawania rządowych dopłat do czynszów mieszkalnych stają się bardziej zawiłe. Pomoc finansowa przyznana ma być tylko gospodarstwom domowym spełniającym określony limit dochodów – czyli tym, których średni miesięczny dochód nie przekracza 60 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kwota ta, publikowana przez Główny Urząd Statystyczny, obecnie wynosi ok. 2563 zł netto. 

Dopłaty rządowe będą obowiązywały wyłącznie w przypadku mieszkań nowych, czyli zasiedlanych po raz pierwszy. Okres, jaki dzieli zakończenie realizacji inwestycji mieszkaniowej od pierwszego zasiedlenia,  nie może przekraczać 12 miesięcy. 

Mieszkania objęte projektem dopłat nie muszą być nowo wybudowane. W ramach rządowej ustawy na dopłatę do czynszu liczyć mogą także najemcy lokali Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Mieszkania te powinny być więc świeżo wyremontowane lub przebudowane.

DOPŁATA DOPŁACIE NIERÓWNA

Wysokość dopłat zależna będzie od wielu czynników m.in. kosztów budowy, lokalizacji danego mieszkania oraz jego powierzchni.  Wyznacznikiem determinującym wielkość rządowej dopłaty do czynszu ma być całkowita wartość odtworzeniowa mieszkania.

Kryteria pierwszeństwa w przyznawaniu dopłat do czynszów mają określić rady gmin w drodze uchwały. Organy te będą dysponowały katalogiem zawartym w rządowej ustawie, w którym wyszczególniono 13 kryteriów, m.in. niepełnoprawność członka/członków gospodarstwa, wysokość dochodów, liczba dzieci w gospodarstwie domowym, czy też utrata domu w skutek katastrofy lub klęski żywiołowej. Rada gminy może nadać wybranym kryteriom charakter bezwzględnie obowiązujący i priorytetowy. 

Wnioski o przyznanie dopłaty będą podlegały punktacji zgodnie z uchwalonymi przez radę gminy kryteriami tzw. pierwszeństwa najmu. Na postawie tak przedstawionego „rankingu” gmina sporządzi listę najemców, którzy będą mogli skorzystać z rządowej dopłaty do czynszu mieszkaniowego.  

Dokument ten trafić ma do Banku Gospodarstwa Krajowego, a następnie bezpośrednio do inwestora prowadzącego budowę mieszkań. Ten zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu z najemcami – według kolejności wynikającej z ustalonej przez gminę listy.

Jeżeli mieszkań na wynajem okaże się być więcej niż osób na liście określonej przez radę gminy, inwestor ma prawo zawrzeć umowy najmu z najemcami niewskazanymi w owej liście, lecz  posiadającymi zdolność czynszową.

JAK DZIAŁA RZĄDOWY PRZELICZNIK?

Sposób wyliczania rządowych dopłat jest prosty i czytelny –  im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty mu należne. Pierwsza osoba zamieszkująca gospodarstwo może liczyć na dopłatę, jeżeli jej średni miesięczny dochód nie przekracza 60 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS. Każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym zwiększa próg 60 procent o 30 punktów procentowych. Tak więc 
w przypadku 2-osobowego gospodarstwa limit wynosi 90 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku 3-osobowego – aż 120 procent.

Miesięczna wysokość dopłaty ma być równa 1/12 kwoty iloczynu:
1. średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest dane mieszkanie)
2. powierzchni normatywnej mieszkania (czyli określonej ustawowo maksymalnej powierzchni, jaka przypada na daną ilość zamieszkujących ją osób)
3. współczynnika dopłaty, którego wartość zaproponowana w projekcie dla pierwszych trzech lat stosowania dopłat wynosi 1,8 procenta, dla kolejnych trzech – 1,2 procenta i dla ostatnich trzech – 0,6 procenta. 

DOPŁATY: OD KIEDY I DO KIEDY?

Pierwsze dopłaty zostaną udzielone w chwili, gdy inwestor zawrze wraz z gminą umowę dotyczącą konkretnej inwestycji mieszkaniowej. W takiej umowie określone być powinny podstawowe warunki inwestycji, czyli minimalne standardy mieszkań, planowana liczba lokali, przewidywana wysokość czynszów czy założone terminy pierwszego zasiedlenia.

Przyznane w tej sposób dopłaty do czynszów mieszkalnych nie będą jednak wypłacane bez końca. Czas ich obowiązywania określony został na dziewięć lat. Po pierwszych trzech, a następnie sześciu latach od przyznania dopłaty, miesięczna jej wysokości ma być stopniowo zmniejszana. Wtedy także beneficjenci poddani zostaną ponownym weryfikacjom. 

SZCZEGÓŁY FINANSOWANIA

  

W związku z wygaszaniem dwóch rządowych programów, Rodziny na Swoim oraz Mieszkania dla Młodych, w Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego znaleźć się ma spora kwota wolnych środków publicznych. Celem ich zagospodarowania stać się mają potrzeby mieszkaniowe Polaków. 

Pierwotnym pomysłem na wykorzystanie wolnych środków Funduszu Dopłat miał być program Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Zakładał on wsparcie finansowe dla osób, którym brakuje pieniędzy na osiągnięcie swych celów mieszkaniowych. Program IKM miał wspierać m.in. wkład własny na kredyt mieszkaniowy czy też remont obecnego mieszkania. 

Plan wdrożenia programu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych jednak nie doszedł do skutku, a w jego miejsce Rząd stworzył projekt dopłat do czynszów mieszkaniowych. Przeznaczony na nowy projekt budżet początkowo będzie wynosił 400 mln zł. W ciągu siedmiu kolejnych lat ma on być stopniowo podwyższany, by wraz z ostatecznym rozwiązaniem programów Rodzina na Swoim oraz Mieszkanie dla Młodych w pełni zasilać dopłaty do czynszów. 

Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego ma być dodatkowo zasilany środkami pozyskanymi ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, które widnieją w Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nowe samochody w Banku Pekao
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 lutego 2019

Nowe samochody w Banku Pekao

Ile zarabia dietetyk?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
17 sierpnia 2019

Ile zarabia dietetyk?

Alior Bank w Pucku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
15 maja 2019

Alior Bank w Pucku

Credit Agricole z kieszonkowym dla najmłodszych Klientów
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 lutego 2021

Credit Agricole z kieszonkowym dla najmłodszych Klientów

Pożyczki pozabankowe – przez Internet
Pożyczki
author
Dominika Sobieraj
30 sierpnia 2022

Pożyczki pozabankowe – przez Internet

TopCard już wkrótce przejmą Polskie ePłatności
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
20 stycznia 2020

TopCard już wkrótce przejmą Polskie ePłatności

Porównaj