W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty postępowania egzekucyjnego, co oznacza, że koszty związane z przeprowadzeniem egzekucji ponosi Dłużnik.

Autor: Mateusz Sienkiewicz
Dodano: 14.04.2016
Udostępnij:

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Wszczęcie przez wierzyciela egzekucji bezpodstawnie, czyli wtedy, gdy np. dłużnik przed wszczęciem postępowania spłacił swój dług, będzie podstawą do tego, by komornik obciążył kosztami postępowania Wierzyciela.

Artykuł powstał we współpracy z asesorem komorniczym z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

Na koszty postępowania egzekucyjnego składają się:

 • Opłaty egzekucyjne
 • Wydatki gotówkowe
 • Należności wierzyciela (i jego pełnomocnika)

OPŁATY EGZEKUCYJNE

Komornik sądowy za prowadzenie egzekucji pobiera opłaty. Obowiązują trzy stawki procentowe opłaty:

 • 15 %
 • 8 %
 • 5 %

które liczone są od wartości egzekwowanego świadczenia bądź świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Stawki procentowe uzależnione są od sposobu egzekucji.

Komornik pobierze 8 % wartości egzekwowanego świadczenia jeśli egzekucja zostanie skierowana do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczenia emerytalno-rentowego, zasiłku, stypendium, dodatku szkoleniowego i akwizytacyjnego. 

Przykład: na konto komornika sądowego bank przekazał z rachunku bankowego dłużnika kwotę 2000,00 zł. Ile otrzyma z tej kwoty komornik a ile wierzyciel ?

Uwzględniając stawkę wynoszącą 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, komornik pobierze za prowadzenie egzekucji kwotę 148,10 zł natomiast do wierzyciela przekaże kwotę 1851,90 zł. 

Opłata minimalna, zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przy ww. sposobach egzekucji, która należy się komornikowi za prowadzenie egzekucji, to 170,43 zł (tj. 1/20 wartości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia) a maksymalna – 34086,20 zł (tj. dziesięciokrotna wartości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia). Wspomniane granice kwotowe obowiązują komornika przy naliczaniu opłat egzekucyjnych.


Komornik pobierze 15 % wartości egzekwowanego świadczenia jeśli egzekucja zostanie skierowana do ruchomości, nieruchomości, wierzytelności czyli np. do nadpłaty podatku albo wierzytelności z  tytułu zawartych przez dłużnika umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia itp.).

Przykład: na konto komornika sądowego Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał kwotę 500,00 zł. Ile otrzyma z tej kwoty komornik a ile wierzyciel ?

Uwzględniając stawkę wynoszącą 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, komornik pobierze za prowadzenie egzekucji kwotę 65,20 zł natomiast do wierzyciela przekaże kwotę 434,80 zł. 

Opłata minimalna, zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przy ww. sposobach egzekucji, która należy się komornikowi za prowadzenie egzekucji, to 340,86 zł (tj. 1/10 wartości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia) a maksymalna – 102258,60 zł (tj. trzydziestokrotność wartości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia).

Komornik pobierze 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (ewentualnie świadczenia wyegzekwowanego, gdy chodzi o ograniczenie postępowania o określoną kwotę wpłaconą przez dłużnika bezpośrednio do wierzyciela, w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, pomijając tym samym komornika)  umarzając całe postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela.

Przykład: Wierzyciel złożył do komornika sądowego wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym celem wyegzekwowania na jego rzecz kwoty 10000,00 zł. Egzekucja okazała się skuteczna bowiem w jej trakcie na konto komornika Zakład Pracy dokonywał potrąceń z wynagrodzenia za pracę dłużnika. W toku egzekucji wierzyciel jednak złożył wniosek o umorzenie egzekucji ponieważ dłużnik dokonał spłaty pozostałej należności bezpośrednio na rachunek wierzyciela (wierzyciel nie musi uzasadniać wniosku o umorzenie postępowania; komornik nie bada podstaw złożenia takiego wniosku).

Komornik, będąc związanym wnioskami wierzyciela – jako gestora postępowania egzekucyjnego – umorzył postępowanie. Należność pozostała do wyegzekwowania, wg rozliczeń komornika uwzględniających uprzednie potrącenia z wynagrodzenia za pracę dłużnika, wynosiła na dzień złożenia wniosku wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego 4000,00 zł. Od tej właśnie kwoty organ egzekucyjny naliczy opłatę wynoszącą 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, czyli kwotę 200 zł, o którą komornik sądowy wezwie dłużnika w postanowieniu kończącym postępowanie egzekucyjne.

Opłata minimalna, zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przy umorzeniu/ograniczeniu egzekucji, która należy się komornikowi za prowadzenie egzekucji,, to 170,43 zł (tj. 1/20 wartości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia) a maksymalna – 34086,20 zł (tj. dziesięciokrotna wartości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia).

WYDATKI GOTÓWKOWE

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji wyraźnie wskazuje, co stanowi wydatki gotówkowe ponoszone w toku egzekucji. Zgodnie z tą ustawą należą do nich:

 • należności biegłych,
 • koszty ogłoszeń w pismach,
 • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,
 • należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,
 • koszty działania komornika poza terenem rewiru komorniczego (rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik),
 • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
 • koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
 • koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Przykładowe wydatki gotówkowe:

– zapytanie papierowe do ZUS – 40,11 zł

– zapytanie elektroniczne do ZUS – 34,69 zł

– zapytanie do Urzędu Skarbowego – 45,00 zł

– tzw. kilometrówka, za 1 km przebiegu – 0,8358 zł

NALEŻNOŚCI WIERZYCIELA

Należności wierzyciela przede wszystkim zależą od tego, czy wierzyciel występuje w postępowaniu egzekucyjnym osobiście czy też jest reprezentowany przez adwokata czy radcę prawnego. Wierzycielowi należy się zwrot wynagrodzenia adwokackiego (radcowskiego). Do zakresu tych kosztów należą również koszty sądowe (tj. opłata, wydatki, opłata kancelaryjna) oraz wydatki związane z czynnościami komornika.

Wydatki związane z czynnościami terenowymi komornika poza swoim rewirem komorniczym obciążają wierzyciela.

Koszty egzekucyjne ustala komornik wydając postanowienie. Na postanowienie komornika przysługuje skarga na czynności komornicze. W postanowieniu komornika powinna zostać wskazana podstawa prawna obliczenia kosztów.

Zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym (sądowym), lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne, bez względu na to, czy organem egzekucyjnym jest sąd czy komornik. Zwolnienie obejmuje tylko koszty niezbędne do prowadzenia egzekucji, o czym mowa wyżej.

Zwolnienie od kosztów sądowych przyznane dłużnikowi w toku postępowania egzekucyjnego, podobnie jak zwolnienie od kosztów sądowych przyznane dłużnikowi w postępowaniu rozpoznawczym – pozostaje bez wpływu na możliwość ściągnięcia opłaty egzekucyjnej należnej komornikowi za dokonaną egzekucję. Dłużnik zwolniony od kosztów obowiązany jest do zwrotu wierzycielowi wpłaconych zaliczek a także do ustalonych przez komornika kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji.

Komentarze (15)

Do sprawy grupowej najmniej 10 osób. Mie nie powiadomiono do sadu zberam ludzi

Sebastian Chudobski, 10 kwietnia 2019 o 18:08

Komornik je dzeki nami. Hihi naliczyl z 3 tys po miesiacu zabrał 7tys . Sprawe zakladam w piatek . Chetni do sprawy grupowej. Piszcie [email protected]

Ostatnio pisałem skargę na komornika i Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu nakazał komornikowi ponownie rozliczenie wyegzekwowanej kwoty bo stwierdził ze w opłacie stosunkowej jest ujęty już podatek VAT a nie jak on to robił ze do opłaty stosunkowej naliczał jeszcze podatek VAT . mogę udostępnić te postanowienie Sądu rejonowego w Międzyrzeczu Mój Tel. 693 726 508

Mam wrażenie, ze komornik który ściąga długi alimentacyjne dla mnie, mnie oszukuje.
Z 4000zł które ściągnął z firmy mojego byłego męża, na moje konto trafiło 1900zł Ich tłumaczenia i pisma są tak pokrętne, ze nie mogę dojść jak liczą swoje należności, ale takie kwoty to już przesada.
Czy jest jakaś instytucja do której można napisać skargę?

JA MIALEM ZAPACIC MANDAT 100 ZL KOMORNIK ZAZYCZYL SOBIE 438 PO INTERWENCI MOJEJ OPUSCIL KOSZTY O 100 PROCENT MAM TERAZ ZAPLACIC 224 ZGOSZAMI GDZIE TE 8 PROCENT NIECH MI KTOS TO WYJASNI ZLODZIEJSTWO BIALY DZIEN

Od jakiegoś czasu prowadzę wojnę z komornikami i z przykrością muszę stwierdzić, że w większości przypadków ich postanowienia wskazują na maksymalizację zysków zaszytych w opłatach egzekucyjnych. Mam takie wrażenie, że najchętniej lubią powoływać się na art.49.1 (15% wyegzekwowanej kwoty) nawet jeżeli jest to niezasadne. Kolejną niezgodną z interpretacją sądu i logiką są pobierane stawki VAT od czynności komorniczych. Według logiki tenże podatek powinien płacić ostatni beneficjent, a nie dłużnik, który tego typu usługi nie zamawiał. Idąc tą linią myślenia to także złodziej może wystawić fakturę VAT osobie okradzionej za np. skradzione pieniądze. Po za tym są to ludzie bardzo aroganccy, bez bata nad głową, nagminnie nie stosują się do poprawnej legislacji. Wiele razy zastanawiałem się czy w ogóle potrafią czytać ze zrozumieniem, a o liczeniu procentów to już nie ma co wspominać.

Może ja chodziłem do innej szkoły ale 15% z 500 zł to chyba 75 zł a 8% od 2000 zł to 160 zł (przykłady z artykułu)? A poza tym – czy komornik nie pobierze czasem należnej mu przecież opłaty minimalnej?

  Od jakiegoś czasu prowadzę wojnę z komornikami i z przykrością muszę stwierdzić, że w większości przypadków ich postanowienia wskazują na maksymalizację zysków zaszytych w opłatach egzekucyjnych. Mam takie wrażenie, że najchętniej lubią posługiwać się art.49.1 nawet jeżeli jest niezasadny. Kolejną niezgodną z interpretacją sądu i logiką są pobierane stawki VAT od czynności komorniczych. Według logiki tenże podatek powinien płacić ostatni beneficjent, a nie dłużnik, który o tego typu usługi nie zamawiał. Idąc tą linią myślenia to także złodziej może wystawić fakturę VAT za skradzione pieniądze. Po za tym są to ludzie bardzo aroganccy, bez bata nad głową, nagminnie nie stosują się do poprawnej legislacji. Wiele razy zastanawiałem się czy w ogóle potrafią czytać ze zrozumieniem, a o liczeniu procentów to już nie ma co wspominać.

  Nie wiem do jakiej szkoły chodziłeś, ale tak licząc dodajesz do tych 500 zł. te 15 %, a one w tej kwocie się już zawierają. Musisz więc obliczyć kwotę netto (to co otrzymuje wierzycie) i dopiero od tego p[oliczyć 15 %. To 500 zł to 115 % należnych wierzycielowi pieniędzy, a powinien dostać 100 %. Liczysz więc 500 x 100 % /115 % i otrzymujesz, że wierzyciel dostanie z tego 434,80 PLN a pozostałą kwotę, (czyli 500 minus 434,80 tj. 65,20 PLN) dostanie komornik.
  PROSTE ? PROSTE !

Lichwa w całej okazałości. Parabanki ze swoim oprocentowaniem to ziarnko piasku na pustyni w stosunku do tych opłat.

Kanalie które zatajają część należnych wierzycielowi długów i potem ponownie wszczynają egzekucję. Do eutanazji przymusowo-natychmiastowej

zdelegalizowac komornikow

mam nadzieję że ziobro weżmie się za te absurdalnie wysokie stawki

  ZYJA PONAD PRAWEM POWINNIEN JUZ DAWNO WZIASC SIE ZA TYCH NAJWIEKSZYCH ZLODZIEJ POLSCE /
  PREGRALI SADZIE NAJWYSZYM A PODATEK VAT DALEJ NALICZAJA