CBOS przebadał Polaków i zapytał o ich zadowolenie z życia w ubiegłym roku. Okazuje się, że ponad połowa respondentów deklaruje, że w 2017 roku było szczęśliwych z powodu, że coś im się udało przez ostatnie 365 dni. Podobne wyniki uzyskano 10 lat temu.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 18.01.2018
Udostępnij:

W grudniu ubiegłego roku, CBOS zapytał ankietowanych o emocje, jakie towarzyszyły im w 2017 roku oraz o nastroje w ich najbliższym otoczeniu, czyli osób, które spotykają w pracy oraz w miejscu zamieszkania. Badanie sprawdzało samopoczucie psychiczne Polaków tak jak dotychczas – za pomocą jedenastu pytań skoncentrowanych wokół doświadczania różnych stanów emocjonalnych.

Polak pozytywny czy Polak negatywny ?

Sondaż CBOS pokazał, że nasze nastroje nie zmieniły się za bardzo przez ostatnie 10 lat. 60% Polaków było zadowolonych, że coś im się udało, 57% miało pewność, że wszystko układa się dobrze, a 53% badanych czuło dumę z własnych osiągnięć. Ponad dwie piąte ankietowanych wielokrotnie w ciągu 2017 roku było czymś bardzo zaciekawionych i podekscytowanych – 44%.

Wśród uczuć, które negatywnie wpływają na nasz charakter, badani najczęściej doświadczali zdenerwowania i rozdrażnienia – 40% wskazań. Co trzeci respondent odpowiedział, że wielokrotnie w minionym roku czuł się lekceważony przez władzę – 31%. Natomiast co czwarty często lub bardzo często odczuwał zniechęcenie lub znużenie – 27% oraz bezradność – 24%.

Polacy rzadziej doświadczali takich emocji jak wściekłość oraz smutek czy stany depresyjne.

Z roku na rok coraz lepiej

CBOS zauważa, że z perspektywy 30 lat, samopoczucie Polaków znacznie się poprawiło. Przez trzy dekady wzrosły odsetki badanych, którzy doświadczają wszystkich pozytywnych emocji uwzględnionych w sondażu, a tym samym zmalały odsetki ankietowanych doświadczających zdenerwowania, rozdrażnienia, smutku, znużenia czy wściekłości. 
Z drugiej strony, nie odnotowano wyraźnego trendu spadkowego w przypadku poczucia lekceważenia przez władzę oraz odczuwania bezradności.

Dane CBOS pokazują, że najgorzej było w 1991 roku, kiedy to wartość wskaźnika samopoczucia Polaków była najniższa. Później, samopoczucie Polaków poprawiało się lub pozostawało bez większych zmian do 2008 roku. Wówczas samopoczucie Polaków lekko się pogorszyło, a od roku 2014 rejestrowano stopniową poprawę. 

W ubiegłym roku nastąpiła nieznaczna w stosunku do roku 2016 poprawa samopoczucia (wskaźnik wzrósł z 2,78 do 2,80).

Od czego zależy nasze samopoczucie ?

Autorzy badania podkreślają, że samopoczucie psychiczne jest zróżnicowane społecznie. W minionym roku tym najlepszym cieszyli się badani:
 

  • znajdujący się w lepszym położeniu materialnym
  • absolwenci wyższych uczelni
  • ankietowani w wieku 25-34 lata
  • kadra kierownicza 
  • specjaliści z wyższym wykształceniem
  • średni personel
  • technicy 
  • pracujący na własny rachunek

Czy poglądy mają wpływ na nasze samopoczucie? Okazuje się, że uwzględniając kwestie światopoglądowe, lepsze samopoczucie mieli badani identyfikujący się z prawicą oraz ci respondenci, którzy częściej biorą udział w praktykach religijnych.

Kilka faktów z badania

– ponad dwie piąte badanych dostrzega głównie pozytywne emocje 

– co siódmy ankietowany uważa, że wśród ludzi, z którymi styka się na co dzień, dominuje apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem 

– więcej niż jedna czwarta badana osoba najczęściej dostrzega lęk, obawę, co przyniesie przyszłość i niepewność jutra 

– co jedenasty respondent odczuwa ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę

– przybyło osób pozytywnie oceniających nastroje w swoim najbliższym otoczeniu, ubyło zaś postrzegających je negatywnie

– na postrzeganie nastrojów w najbliższym otoczeniu silnie wpływają poglądy polityczne

– częściej pozytywnie oceniają nastroje w swoim otoczeniu badani mający od 25 do 34 lat, respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, mieszkańcy wsi oraz osoby zadowolone z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych

Komentarze