Decyzja z MOPS – ile się czeka?

Decyzja z MOPS – ile się czeka?

author
Aneta Jankowska
27 marca 2020

Czekasz na wypłatę pieniędzy z Programu “Rodzina 500+”? A może złożyłeś wniosek o wyprawkę lub zasiłek rodzinny? Sprawdzamy, kiedy otrzymasz pieniądze.

Wychowanie dzieci generuje wiele trudności i przysparza często dodatkowych wydatków. Najtrudniej mają rodziny wielodzietne, które nie posiadają odpowiednich środków. Bardzo pomocne w takich sytuacjach są zasiłki, które wypłaca MOPS. Podobnie jest w przypadku różnych rent, które często okazują się jedynym źródłem utrzymania rodzin.

W poniższym artykule sprawdzimy, ile musimy czekać na decyzję z MOPS w przypadku takich świadczeń jak Program “Rodzina 500+” lub zasiłek rodzinny.


Przypominamy!

ZUS to organ, który wydaje decyzje w sprawie różnych świadczeń i zasiłków. MOPS i GOPS są podmiotami, które wspomniane wsparcie wypłacają.


Decyzja z MOPS – ile się czeka na pieniądze?

Wsparcie z MOPS jest dla wielu rodzin bardzo pomocnym zastrzykiem gotówki i sprawia, że rodzice mogą zapewnić swoim dzieciom wakacje, kieszonkowe lub po prostu szkolną wyprawkę. Czas często okazuje się bardzo kluczowy. Im szybciej otrzymają oni świadczenie, tym szybciej opłacą wszystkie konieczne rachunki.

Podstawa prawna

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
2. Świadczenia rodzinne przysługują:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o udzoziemcach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownikakadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym
otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Art. 2. Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
5) świadczenie rodzicielskie


Źródło: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych


Pieniądze z 500+


Przypominamy, że Program “Rodzina 500+” działa już od czterech lat, a dokładnie od 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie mogą otrzymać wszyscy rodzice, których dzieci nie ukończyły jeszcze 18. roku życia. Zmiany weszły w życie w ubiegłym roku. Wówczas przestało obowiązywać kryterium dochodowe.

Co więcej, prawo do świadczenia nie zależy już od warunku ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez osoby wychowujące dzieci w pojedynkę.

Jak złożyć wniosek?

Wszyscy, którzy są zainteresowani wsparciem z Programu “Rodzina 500+” muszą złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia.

Można to zrobić na trzy sposoby:

1) tradycyjną drogą pocztową za pomocą listu

2) w urzędzie odwiedzając go osobiście

3) online za pomocą kanału bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub portal PUE ZUS

Ile czeka się na decyzję o przyznaniu świadczenia “Rodzina 500+”?

Czas, w którym otrzymamy środki ze świadczenia zależy od tego, kiedy złożymy wniosek. Im szybciej, tym lepiej.

Analizując ubiegły rok, dokumenty można było składać za pomocą Internetu od 1 lipca, a miesiąc później ruszył nabór wniosków papierowych.

Na oficjalnej stronie WWW Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czytamy, że jeśli złożyliśmy wniosek w czasie od lipca do sierpnia 2019 roku, to świadczenie, z wyrównaniem od lipca, MOPS powinien wypłacić nam pieniądze maksymalnie do 31 października ubiegłego roku.

Osoby, które złożyły wniosek we wrześniu, powinny były dostać pieniądze z wyrównaniem do 30 listopada 2019 roku. Idąc dalej, każdy, kto złożył wniosek w październiku 2019 roku, powinien otrzymać świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku.

Wnioskujący o 500+, którzy złożyli dokumenty do końca listopada 2019 roku, powinni otrzymać świadczenie z wyrównaniem jedynie od listopada maksymalnie do końca stycznia 2020 roku. Natomiast ci, którzy wniosek złożyli w czasie od grudnia ubiegłego roku do końca stycznia bieżącego roku, powinni otrzymać pieniądze z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, najpóźniej do 29 lutego 2020 roku.

Ważne!

"

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.


Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-rodzina-500-plus

Podsumowując, średni czas wypłaty środków zależy od terminu, w którym złożyliśmy wniosek, ale nie powinien on przekroczyć trzech miesięcy.

Kto może otrzymać pieniądze z 500+?

Na środki z Programu “Rodzina 500+” mogą liczyć wszyscy, którzy posiadają dzieci do 18. roku życia. Dawne kryterium dochodowe zostało uchylone i aktualnie nie bierze się pod uwagę zarobków wnioskujących.

Co bardzo istotne, należy poprawnie wypełniać wnioski, bo to właśnie sprawdzają urzędy. Kolejną ważną kwestią, którą sprawdzają ośrodki pomocy społecznej jest fakt, czy wnioskujący nie pobiera już świadczenia w innej gminie.


Zasiłek rodzinny


Co to jest zasiłek rodzinny?

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

W przypadku zasiłku rodzinnego głównym kryterium otrzymania tego świadczenia są nasze dochody, które są liczone na jedną osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym).

Doprecyzowując, o zasiłek rodzinny mogą starać się osoby, których wpływy (dochód) nie przekraczają 674 zł na osobę lub 764 zł na dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym.

Istotną informacją jest fakt, że jeśli nasz dochód przekracza wspomniany przez nas wyżej limit, to zasiłek rodzinny pomniejszany jest o wskazaną kwotę, o jaką przekraczamy dochód.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Zainteresowani mogą składać wnioski:

  • w dziale świadczeń społecznych we właściwym urzędzie gminy
  • w ośrodku opieki społecznej
  • w powiatowym centrum rodziny

Decyzja MOPS o zasiłku rodzinnym

Po poprawnym wypełnieniu i złożeniu wniosku MOPS wydaje decyzję w sprawie wsparcia. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny, podobnie jak i inne świadczenia, jest wypłacany w miesięcznych odstępach.

Określają to konkretne przepisy:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26. 1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.
2. (uchylony)
2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do
dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego
następnego roku.


Źródło: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Reasumując, podobnie jak w przypadku wniosków o 500+, podanie o zasiłek rodzinny możemy złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie od 1 lipca
  • osobiście w wersji papierowej od 1 sierpnia

Analogicznie:

o ile wnioskujący złożył dokumenty w czasie od 1 września do 31 października, to wypłata zasiłku rodzinnego powinna nastąpić maksymalnie do 31 grudnia, a jeśli wniosek został złożony w terminie od 1 listopada do 31 grudnia, to wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego.

Odwołanie od decyzji MOPS

Decyzje ośrodka pomocy społecznej nie zawsze muszą się spotkać z naszą aprobatą. W takich sytuacjach przydatne staje się odwołanie od decyzji MOPS. Odwołanie jest środkiem odwoławczym i nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, jednak odpowiednie uargumentowanie może pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Odwołanie powinno zawierać kilka kluczowych elementów, jak: dane osoby, która składa dokument (imię i nazwisko, jej adres zamieszkania), tytuł dokumentu, czyli po prostu “ODWOŁANIE”, nasze żądanie, czyli to, co chcemy, wyrażenie naszego niezadowolenia oraz nasz czytelny podpis.

Zainteresowany odwołanie może złożyć w trakcie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem dyrektora konkretnego ośrodka pomocy społecznej. Następnie, ośrodek może uznać odwołanie i w trakcie kolejnych 7 dni od otrzymania pisma musi wydać nową decyzję.

Dochody wnioskującego – co się nie wlicza do dochodów?

Wnioskując o świadczenie z MOPS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Jednym z nich jest kryterium dochodowe.

Należy jednak pamiętać, że do dochodów wnioskującego nie wlicza się:

  • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób
  • jednorazowych świadczeń socjalnych
  • świadczeń w naturze
  • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej

Pytania i odpowiedzi

1. Czy mogę złożyć wniosek o 500+ bez wychodzenia z domu?

Oczywiście. Wnioski o wsparcie z Programu “Rodzina 500+” można składać za pomocą Internetu od 1 lipca.

2. Jeśli otrzymuję pieniądze z 500+, to czy mogę pobierać również inne świadczenia?

Tak. Wnioskujący o 500+ może pobierać kilka rożnych świadczeń w tym samym czasie.

3. Kto może otrzymać pieniądze z Programu “Rodzina 500+”?

Środki z Programu “Rodzina 500+” mogą otrzymać wszyscy rodzice, których dzieci nie ukończyły jeszcze 18. roku życia.

4. Nie zgadzam się z decyzją MOPS w sprawie mojego wniosku o świadczenie. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Każda osoba, która nie zgadza się z decyzją ośrodka pomocy społecznej może złożyć odwołanie od takiej decyzji.

5. Co powinno zawierać poprawne odwołanie od decyzji MOPS?

Dobrze sporządzone odwołanie musi zawierać takie informacje, jak: dane osoby, która składa dokument (imię i nazwisko, jej adres zamieszkania), tytuł dokumentu, czyli po prostu “ODWOŁANIE”, nasze żądanie, czyli to, co chcemy, wyrażenie niezadowolenia oraz czytelny podpis składającego dokument.

6. Czy odwołanie od decyzji jest darmowe?

Tak. Odwołanie od decyzji MOPS jest darmowe. Nie podlega ono  żadnym sądowym opłatom, które mogłyby generować dodatkowe koszty. Składając odwołanie nie zapłacimy za to ani złotówki.

7. Gdzie mogę złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Zainteresowani mogą taki wniosek złożyć w dziale świadczeń społecznych we właściwym urzędzie gminy, w ośrodku opieki społecznej oraz w powiatowym centrum rodziny.

8. Jak złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy z Programu “Rodzina 500+”?

Podanie o świadczenie możemy złożyć zarówno elektronicznie od 1 lipca, jak i osobiście w wersji papierowej od 1 sierpnia.

9. Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego?

W przypadku zasiłku rodzinnego wniosek składamy identycznie, jak w przypadku wniosku o 500+, czyli elektronicznie lub osobiście.

10. Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

O zasiłek rodzinny mogą starać się osoby, których dochód nie przekracza 674 zł na osobę lub 764 zł na dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym.


Źródła: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-rodzina-500-plus; http://mops.com.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/rodzina-500-plus/informacje-ogolne-o-programie-rodzina-500-plus/; https://www.zus.pl/program-rodzina-500; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf; https://ops.pl/2016/09/decyzja-przyznajaca-specjalny-zasilek-opiekunczy/; https://ops.pl/tag/zasilek-rodzinny/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt samochodowy Szamotuły
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
13 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Szamotuły

Deutsche Bank w Tychach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
01 grudnia 2017

Deutsche Bank w Tychach

Ile zarabia prawnik?
Ekonomia
author
Dorota Cholewicka
15 sierpnia 2023

Ile zarabia prawnik?

Alior Bank w Złocieńcu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 czerwca 2019

Alior Bank w Złocieńcu

ING Bank Śląski w Miasteczku Śląskim
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
13 sierpnia 2019

ING Bank Śląski w Miasteczku Śląskim

Porównaj