Dodatek mieszkaniowy – jak otrzymać?

Dodatek mieszkaniowy – jak otrzymać?

author
Halszka Gronek
28 kwietnia 2020

W czasie trudnej sytuacji finansowej każda pomoc pieniężna jest na wagę złota. Jedną z form pieniężnego wsparcia, jakie oferuje państwo polskie, jest dodatek mieszkaniowy. Jego wypłatą zajmują się lokalne ośrodki pomocy społecznej, a wysokość uzależniona jest od indywidualnych wyliczeń pracownika ośrodka. Więcej szczegółów w naszym dzisiejszym artykule.

 

Dodatek mieszkaniowy – co to jest?

"

Masz kłopoty finansowe i przez to masz problem z opłacaniem mieszkania? Skorzystaj z dodatku mieszkaniowego

– takimi słowami Ministerstwo Rozwoju zachęca polskich obywateli do skorzystania z jednej z obowiązujących form wsparcia finansowego. 

Wspomniany przez resort dodatek mieszkaniowy to nic innego, jak państwowe świadczenie pieniężne, którego wypłacaniem zajmują się gminy w Polsce. Dodatek mieszkaniowy został wprowadzony z początkiem 2002 roku, na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Celem jego wypłaty jest dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Oczywiście świadczenie to przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych przepisami. Prawo przewiduje trzy kryteria oceny uprawnień do skorzystania z dodatku mieszkaniowego. Są to: posiadanie odpowiedniej postawy zajmowania lokalu, osiąganie określonych dochodów i w końcu mieszcząca się w ustawowych normach wielkość powierzchni lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna

Najważniejszym aktem prawnym, który reguluję kwestię wypłacania dodatku mieszkaniowego, jest Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dokument ten został wprowadzony w życie wraz z początkiem 2002 roku, a jego teść znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2001 nr 71, pod pozycją 734. Najważniejsze kwestie opisane w ustawie brzmią następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7. Tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację odochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

[…]

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

[…]

7. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.


Źródło: Dz.U.2001.71.734 tj. – Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Warto też dodać, iż informacje takie jak szczegółowy wykaz i wysokość wydatków za zajmowany lokal mieszkalny (stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego) regulowany jest nie przez wyżej wspomnianą ustawę, lecz przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Ów akt prawny znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2001 nr 156, pod pozycją 1817.

Dla kogo dodatek mieszkaniowy?

Jak wspomnieliśmy na wstępie niniejszego artykułu, dodatek mieszkaniowy przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych przepisami polskiego prawa. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych przewiduje trzy kryteria oceny uprawnień do skorzystania z dodatku mieszkaniowego. Są to: posiadanie odpowiedniej postawy zajmowania lokalu, osiąganie określonych dochodów i w końcu mieszcząca się w ustawowych normach wielkość powierzchni lokalu mieszkalnego.

 

Podstawa zajmowania lokalu

Osoba zainteresowana uzyskaniem dodatku mieszkaniowego musi wykazać, iż lokal mieszkalny, w którego utrzymaniu potrzebuje wsparcia finansowego, jest użytkowany przez nią na podstawie konkretnej i wiążącej podstawy. Nie może być tak, że osoby samozwańczo zasiedlające się na konkretnych powierzchniach lokalnych zgłoszą się po dodatek mieszkaniowy. By uniknąć tego typu sytuacji, ustawodawca przewidział, iż dodatek przysługiwać będzie jedynie osobom, które:

są właścicielami lokalu,

posiadają spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

wynajmują albo podnajmują lokal na podstawie umowy z właścicielem,

czekają na mieszkanie zamienne albo socjalne (pod warunkiem posiadania orzeczenia sądu o przysługiwaniu innego lokalu)

posiadają inny tytuł prawny do danego lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem.

 


Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany, pod warunkiem, że średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza kwoty 1500 na jedną osobę w całym gospodarstwie domowym. Kwota 1500 złotych równowartości 125% najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2020 roku. 

Warto w tym miejscu dodać, że jeśli dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest wyższy od wyżej wskazanych progów, gmina może przyznać dodatek mieszkaniowy, ale pomniejszony o kwotę nadwyżki. 

 


Powierzchnia lokalu mieszkalnego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, pod warunkiem że powierzchnia mieszkania albo domu nie przekracza: 

 • 35 m2 – dla 1 osoby w gospodarstwie domowym;
 • 40 m2 – dla 2 osób;
 • 45 m2 – dla 3 osób;
 • 55 m2  – dla 4 osób;
 • 65 m2 – dla 5 osób;
 • 70 m2  – dla 6 osób, 

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób niż 6 dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o kolejnych 5 metrów kwadratowych. Warto w tym miejscu pamiętać jeszcze o marginesie przewidzianym w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 5. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.


Źródło: Dz.U.2001.71.734 tj. – Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Na koniec warto dodać, iż normatywną powierzchnię niezbędną do przyznania dodatku mieszkaniowego powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w 2020?

Przepisy polskiego prawa nie określają jednakowej i wspólnej dla wszystkich świadczeniobiorców wysokości dodatku mieszkalnego. Kwotę tę każdorazowo wylicza urzędnik w gminie wpłynięcia wniosku. By jednak przybliżyć nieco możliwe stawki dodatku, warto nadmienić, iż w 2016 roku dodatek mieszkaniowy przyznawany w Polsce wynosił średnio 204,60 złotego. 

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego? Przede wszystkim od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym, a także od wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania i stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy. Do wydatków na utrzymanie mieszkania wlicza się między innymi czynsz za wynajem, opłatę administracyjną, wydatki związane z kosztami eksploatacji, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną czy opłaty za energię cieplną, wodę oraz odbiór śmieci.

Oczywiście ustalanie wysokości dodatku nie przebiega „na oko”, lecz podług ścisłych wytycznych ustawodawcy. W ustawie o dodatkach mieszkaniowych przewidziano następujący sposób wyliczania wysokości świadczenia:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6. Wysokość dodatku mieszkaniowego

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3–6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą […] dodatek w wysokości:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym;

3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.


Źródło: Dz.U.2001.71.734 tj. – Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawodawca przewidział wiele wyjątków od wyżej przytoczonej reguły (dotyczących przykładowo osób, które osiągają średnio miesięczny dochód równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym). W celu precyzyjnego zweryfikowania wszelkich obostrzeń i regulacji, zachęcamy do zasięgnięcia informacji bezpośrednio u źródła  (Dz.U.2001.71.734 tj. – Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych).

Jak dostać dodatek mieszkaniowy?

Sposób wnioskowania o dodatek mieszkaniowy jest na tyle prosty, że można opisać go w trzech punktach:

 1. zbierz wszystkie wymagane dokumenty;
 2. złóż wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w odpowiedniej instytucji;
 3. poczekaj na decyzję urzędu.

Odpowiedź w sprawie wypłaty dodatku mieszkaniowego wnioskodawca powinien otrzymać w  terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku w urzędzie. Co niezwykle ważne, przed wydaniem decyzji urząd może przeprowadzić tak zwany wywiad środowiskowy. W trakcie takiego wywiadu urzędnik sprawdza podane przez ciebie dochody, stan majątkowy, a także liczbę osób, które faktycznie mieszkają w gospodarstwie domowym, czy rzeczywistą powierzchnię mieszkania.

Wypłaty pozytywnie zaopiniowanych wniosków mają miejsce przez okres 6 kolejnych miesięcy. Środki powinny trafić do beneficjenta najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca.Warto w tym miejscu dodać także, iż dodatek mieszkaniowy może być wypłacany w gotówce lub przelewem na konto, jeśli wnioskodawca jest właścicielem domu, albo bezpośrednio do zarządcy budynku czy innej osoby pobierającej opłaty mieszkaniowe (przykładowo wynajmującego), jeśli świadczeniobiorca nie jest właścicielem lokalu mieszkaniowego. 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego zwykle wydawane są przez ośrodki pomocy społecznej działające na terenie danego miejsca zamieszkania. Szczegółowej informacje można uzyskać urzędzie miasta lub gminy.

Warto pamiętać, że każdy zainteresowany ma trzy możliwe sposoby złożenia wniosku: 

 • osobiście, w lokalnym ośrodku pomocy społecznej;
 • listownie, na adres właściwego ośrodka pomocy społecznej;
 • przez pełnomocnika. 

 

Wymagane dokumenty

Najważniejszym dokumentem wymaganym w przypadku starania się o wypłatę dodatku mieszkaniowego jest oczywiście wniosek. Jego formularz znaleźć można na stronach internetowych lokalnych ośrodków pomocy społecznej, a także na rządowej stronie www. Warto w tym miejscu dodać, że jeśli wnioskodawca mieszka w lokalu, którego akt własności nie posiada, zarządca budynku albo inna osoba, u której płaci czynsz, musi potwierdzić wniosek. 

Oprócz wniosku ważnym dokumentem, którego nie może zabraknąć w chwili składania podania o wypłatę dodatku mieszkaniowego, jest deklaracja o dochodach osiąganych  przez wszystkie osoby zamieszkujące dany  lokal mieszkalny. Deklaracja ta powinna obejmować okres ostatnich 3 miesięcy. 

Dodatkowo wnioskodawca powinien przygotować dokumenty, które potwierdzą powierzchnię użytkową jego lokalu. Może to być także własnoręcznie spisane oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu, pod warunkiem że wnioskodawca jest właścicielem domu. W oświadczeniu należy podać łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz informacje o wyposażeniu technicznym domu.

Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy. Wymóg ten dotyczy osób zamieszkujących lokale, w których nie obowiązuje centralne ogrzewanie, centralne dostarczanie ciepłej wody lub gazu. Jeśli natomiast wnioskodawca posiada umowę kompleksową, wystarczy przygotować jeden rachunek.


Źródło:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dodatek-mieszkaniowy
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710734/U/D20010734Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Opoczno
Oddziały
author
Patryk Byczek
28 października 2020

Kasa Stefczyka Opoczno

Pożyczki bez zaświadczeń Bolesławiec
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
18 lipca 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Bolesławiec

Z jakich miast latamy na majówkę ?
Wpisy
author
Patryk Byczek
04 maja 2018

Z jakich miast latamy na majówkę ?

Santander Consumer Bank Płońsk
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
14 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Płońsk

Aspiro zmienia się w mFinanse
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
29 września 2016

Aspiro zmienia się w mFinanse

Bank Pekao w Opolu Lubelskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
10 lipca 2019

Bank Pekao w Opolu Lubelskim

Porównaj