Dopłaty do paliwa rolniczego – kto może otrzymać?

Dopłaty do paliwa rolniczego – kto może otrzymać?

author
Halszka Gronek
20 października 2018
Od blisko 12 lat polscy rolnicy mają możliwość ubiegania się o specjalne dopłaty do wykorzystywanego paliwa. Sprawdziliśmy, jak odpowiednio wnioskować o dofinansowanie i jakie są aktualne stawki rolniczych dopłat. 

Spis treści:
1. Dopłaty do paliwa rolniczego – na czym polegają?
2. Kto może otrzymać dopłaty?
3. Jak otrzymać dopłaty – krok po kroku.
4. Dopłaty do paliwa rolniczego – wysokość w 2018.
5. Dopłaty do paliwa rolniczego – wysokość w 2019.
6. Terminy zgłaszania wniosków.
7. Wzór wniosku.
8. Podsumowanie.
 

 
 
 

DOPŁATY DO PALIWA ROLICZNIEGO – NA CZYM POLEGAJĄ?

Praca rolnika nie jest łatwa – polega ona bowiem na szeroko rozumianej uprawie ziemi, a więc na jej przygotowaniu, obsianiu, pielęgnacji roślin oraz późniejszym zbiorze plonów. Rolnik powinien dbać o prawidłowy stan gleby i umieć zdiagnozować ewentualne choroby roślin, których zły stan zagrozić może całym jego zbiorom.
 
Dzisiejsza praca rolnika różni się od tej sprzed kilkuset lat. Obecnie ciężko jest wyobrazić sobie gospodarstwo rolne bez specjalnie przystosowanych do tego celu maszyn i pojazdów. I choć rolnictwo stało się dużo przyjemniejsze dzięki zmechanizowaniu tejże branży, koszty eksploatacji urządzeń, a przede wszystkim – finansowanie paliwa – potrafią przerazić. 
 
Na całe szczęście od 1. kwietnia 2006 roku każdy polski rolnik ma prawo do ubiegania się o zwrot części pieniędzy wydanych na paliwo wykorzystywane podczas swej pracy. O państwowe dofinansowanie w tej kwestii można wnioskować dwa razy w roku kalendarzowym. Sprawdziliśmy najnowsze regulacje prawne w sprawie zwrotu rolniczego podatku akcyzowego za olej napędowy.  
 


 
 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOPŁATY?

Warunki przyznawania dopłaty do paliwa rolniczego zostały unormowane na mocy Ustawy z dnia 10. marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 
Wspomniany wyżej akt prawny został ujednolicony do obecnie obowiązującego kształtu na mocy Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24. sierpnia 2015 roku, a można go znaleźć w Dzienniku Ustaw nr 52 za rok 2006, pod pozycją 379. 
 
Kwestia przyznawania zwrotu podatku akcyzowego na rzecz rolników przedstawiona została następująco:

 

Ustawa z dnia 10. marca 2006 r. 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejArt. 3. 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego (np. najmu czy dzierżawy – przyp. red.), zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. 4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

 
 

JAK OTRZYMAĆ DOPŁATY – KROK PO KROKU

O dopłatę do paliwa rolniczego wnioski można składać dwa razy w roku – w miesiącach lutym i sierpniu danego roku kalendarzowego. Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć we właściwym dla danego gospodarstwa rolnego urzędzie gminy (u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). 
 
Co niezwykle ważne, do wypełnionego wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie właściwym dla terminu składania dokumentów. Obowiązujące okresy to okres jesienno-zimowy (od sierpnia poprzedniego roku do stycznia obecnego roku) oraz wiosenno-letni (od lutego do lipca).
 
Przykładowo: jeśli rolnik wnioskuje o przyznanie dopłaty w sierpniu 2018 roku, faktury powinny być wystawione za poprzedzający czas – od początku lutego 2018 roku do końca lipca 2018 roku. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w lutym 2019 roku, uznane zostaną tylko te faktury, jakie wystawiono w okresie od początku sierpnia 2018 do końca stycznia 2019 roku. 
 


 

Od 2019 roku o dodatkową dopłatę państwową ubiegać się będą mogli ci rolnicy, którzy oprócz uprawy ziemi zajmują się także hodowlą bydła. W ich przypadku konieczne będzie jednak zadbanie o dodatkowe formalności (oprócz faktur za paliwo). We wniosku o zwrot akcyzy za olej napędowy będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, potwierdzając owe dane zaświadczeniem wystawionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Zgodnie z literą prawa urząd gminy ma 30 dni (licząc od dnia złożenia dokumentów przez rolnika) na ustosunkowanie się do wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Zwrot podatku akcyzowego na paliwo rolnicze zostanie dokonany odpowiednio:
 

  1. między 3 a 30 kwietnia danego roku – w przypadku złożenia wniosku w pierwszej turze (w miesiącu lutym);

  2. między 1 a 31 października danego roku – w przypadku złożenia wniosku w drugiej turze (w miesiącu sierpniu).

 
 
 
 
 

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO – WYSOKOŚĆ W 2018

Wysokość zwrotu podatku akcyzowego uzależniona jest od tego, ile paliwa dany rolnik zużył we wskazanych miesiącach swej pracy, a dokładniej mówiąc – ile kosztów związanych z zakupem oleju napędowego zdołał on udokumentować przed urzędem gminy w chwili składania wniosku o dopłatę.
 
Górny limit zwrotu podatku akcyzowego na rok 2018 jest jednak taki sam, jak w przypadku roku 2017, i wynosi odpowiednio 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych. Oznacza to, że rolnik posiadający 1 ha gruntów może liczyć na zwrot w maksymalnej wysokości 86 złotych. 
 
Przykładowo:
 

  1. dla 2 ha gruntów rolnych – maksymalnie 172 złotych zwrotu;

  2. dla 10 ha gruntów rolnych – maksymalnie 860 złotych zwrotu;

  3. dla 50 ha gruntów rolnych – maksymalnie 4300 złotych zwrotu.

 
 
 
 
 

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO – WYSOKOŚĆ W 2019

Ku uciesze wielu polskich rolników od 1. stycznia 2019 roku mają obowiązywać nowe stawki na paliwo rolnicze. Zgodnie z zapowiedziami obecnego szefa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, nowy limit maksymalnego zwrotu podatku akcyzowego ma wzrosnąć z 86 złotych do 100 złotych (za 1 hektar gruntów). 
 
Co równie istotne, na dodatkowe środki liczyć będą mogli także hodowcy bydła i producenci mleka. Według wstępnych założeń otrzymają oni (poza kwotą zwrotu podatku akcyzowego za paliwo o maksymalnej wartości 100 złotych od każdego hektara) specjalne dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. 
 
Od 2019 roku każdy rolnik otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 30 złotych za 1 DjP posiadanego bydła (mowa o dużej jednostce przeliczeniowej, jaka umownie odpowiada jednej krowie o masie równej 500 kilogramów). Co jednak ważne, nie za wszystkie zwierzęta możliwe będzie otrzymanie dopłaty. Wstępnie mówi się o wyłączeniu ze zwrotu kosztów hodowli m.in. drobiu i owiec. 
 

 
 
 

TERMINY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

Jak wspomnieliśmy już we wcześniejszej części artykułu, każdy rolnik może wnioskować o przyznanie zwrotu podatku akcyzowego za wykorzystany olej napędowy aż dwa razy w danym roku kalendarzowym. Pierwszy czas zgłaszania wniosków dotyczy jesienno-zimowego okresu pracy rolniczej, drugi natomiast obejmuje miesiące wiosenno-letnie.
 
Pierwszy nabór wniosków trwa od 1 do 28 lutego danego roku kalendarzowego. W tym czasie składa się odpowiednie wnioski do urzędu gminy wraz z fakturami VAT za paliwo, jakie wystawione zostały za okres od 1 sierpnia poprzedniego roku do 31 stycznia tegoż roku.
 
Drugi nabór wniosków trwa od 1 do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. Przyznany zwrot będzie obejmował tylko te zakupy paliwa, jakich dokonano między 1 lutego a 31 lipca danego roku. Tak samo, jak w przypadku pierwszego naboru, konieczne będzie dołączenie do swego wniosku faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. 
 

 
 
 

WZÓR WNIOSKU

Obecnie obowiązujący wzór wniosku o dopłatę do paliwa rolniczego został unormowany na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28. czerwca 2013 roku. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2013, pod pozycją 789.
 
Wzór wniosku o dopłatę roliczną (pełna nazwa: “Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”) znaleźć można na rządowej stronie Gofin, a także na większości internetowych witryn urzędów gmin.
 
Warto pamiętać, iż wraz z rozpoczęciem 2019 roku aktualnie obowiązujący wzór wniosku może ulec zmianie. Wszystko to z powodu wprowadzenia w życie dodatkowej dopłaty dla rolników hodujących bydło i produkujących mleko.
 

 
 
 

PODSUMOWANIE

1) Dopłaty do paliwa przysługują wszystkim rolnikom, którzy prowadzą swą działalność rolną i wykorzystują w tym celu olej napędowy. 
 
2) Dopłaty polegają na przyznaniu specjalnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 
 
3) O dopłatę rolniczą można ubiegać się dwa razy w roku: za okres jesienno-zimowy oraz wiosenno-letni.
 
4) Pierwszy nabór trwa od 1 do 28 lutego danego roku kalendarzowego, natomiast drugi od 1 do 31 sierpnia tegoż roku.
 
5) By uzyskać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego względem miejsca ulokowania gospodarstwa rolniczego urzędu gminy. 
 
6) Do wniosku o przyznanie dopłaty do paliwa rolniczego należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego. 
 
7) Wysokość przyznawanego zwrotu zależy od ilości zużytego paliwa przez danego rolnika.
 
8) W 2018 roku maksymalny limit zwrotu wynosi 86 złotych na każdy hektar gruntów rolnych. 
 
9) W 2019 roku maksymalny limit zwrotu wynosić będzie 100 złotych na każdy hektar gruntów rolnych. 
 
10) W 2019 roku możliwe będzie dodatkowe pobranie zwrotu z tytułu hodowli bydła. Planowana wysokość dopłaty to 30 złotych na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (1 DjP).
 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

miroslaw

KOLEGO LEPIEJ COKOLWIEK DOSTAC NIŻLI NICZEGO!!!

jurek

stówa na hektar to wci.ąż załosna suma... nikt nie mysli o rolniakch kazdy polityk to tylko o wlasnym czubku nosa!

Podobne artykuły

PKO BP w Obrzycku
Oddziały
author
Halszka Gronek
07 października 2019

PKO BP w Obrzycku

Marek Lusztyn rezygnuje ze stanowiska w zarządzie Pekao
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
02 czerwca 2020

Marek Lusztyn rezygnuje ze stanowiska w zarządzie Pekao

Kierowcy Ubera mogą jeździć tylko 12 godzin
Ekonomia
author
Halszka Gronek
13 lutego 2018

Kierowcy Ubera mogą jeździć tylko 12 godzin

Bank Pekao w Iwoniczu-Zdroju
Oddziały
author
Halszka Gronek
03 lipca 2019

Bank Pekao w Iwoniczu-Zdroju

“Przejrzysty” kredyt według Credit Agricole
Wpisy
author
Halszka Gronek
14 stycznia 2016

“Przejrzysty” kredyt według Credit Agricole