Strona główna Wpisy Inne Ile komornik może zabrać z pensji w 2018 ?

Ile komornik może zabrać z pensji w 2018 ?

dominika
Dominika Sobieraj
29 grudnia 2017
Sprawdziliśmy, ile z miesięcznej wypłaty może potrącić komornik sądowy w 2018 roku. Kwoty zajęcia komorniczego są różne w zależności od rodzaju stosunku pracy.

Od 2018 roku wraz ze wzrostem pensji minimalnej (z 2000 zł do 2100 zł) rosną powiązane z nim inne świadczenia, na przykład kwoty wolne od potrąceń. 

Kwota wolna od zajęcia przez komornika to rzeczywista i prawnie ustalona kwota pieniędzy, jaką komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika. Na wysokość tej kwoty nie ma wpływu ilość egzekucji komorniczych, ani wysokość zadłużenia danej osoby. 

Komornik może od dłużnika wyegzekwować środki pochodzące z wynagrodzenia, ale nie całość. Zasady zajęcia komorniczego nie zmieniły się – kwota wolna od potrąceń wzrosła proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Komornika obowiązuje zatem:
– limit górny zajęcia komorniczego – do 50% wynagrodzenia lub do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,
– konieczność pozostawienia dłużnikowi co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia (2100 zł).  

Masz komornika ? Sprawdź pożyczkę oddłużeniową w Rapida Money – do 25 000 zł. 
 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – RACHUNEK BANKOWY

W sytuacji, gdy pensja pracownika jest wypłacana na rachunek bankowy, komornik w trakcie egzekucji komorniczej może zablokować rachunek dłużnika i zająć całą resztę wypłaty powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku zablokowania rachunku bankowego wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia i ta kwota może być wypłacona dłużnikowi przez bank. 

W 2018 roku komornik w każdym miesiącu musi pozostawić do dyspozycji dłużnika 1575 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, dlatego kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego wynosi 1575 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). 

Jest to granica, poniżej której komornik nie może pobrać z konta bankowego dłużnika nawet grosza. Natomiast powyżej tego progu może zabrać całą kwotę (niezależnie od tego, jak wysoka jest nasza wypłata). Zasada kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w przypadku wypłaty na rachunek bankowy nie dotyczy dłużników alimentacyjnych, ponieważ im może zostać zabrana nawet cała kwota wypłaty, która spłynie na konto bankowe (zależy od głównie od liczby zadłużeń, ich wielkości i rodzajów). 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O PRACĘ

Zasada obliczania kwoty zajęcia komorniczego w 2018 roku jest identyczna, jak w roku poprzednim. Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, może mieć zajęte 50% wynagrodzenia, ale jednocześnie jego dochód nie może być niższy niż najniższa krajowa (2100 zł brutto, 1530 zł netto).

Wynika z tego, że właściwie 50% wynagrodzenia może mieć zajęte przez komornika dopiero osoba, która na rękę zarabia 3060 zł. Każdy, kto zarabia mniej, nie będzie mógł mieć potrąconych całych 50% kwoty, ponieważ do jego dyspozycji będzie musiała pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli 1530 zł. 

Tabela zajęć komorniczych z umowy o pracę – 2018


 

Egzekucja zaległych alimentów – inne zasady

W przypadku długów alimentacyjnych zajęcie komornicze może wynosić nawet 60% wynagrodzenia. Długi te nie są objęte kwotą wolną od zajęcia, ponieważ priorytetowa jest ich spłata przez dłużnika. Komornik może zatem zająć takiemu dłużnikowi 60% wynagrodzenia bez przeliczania, ile zostaje dłużnikowi do dyspozycji. 

Najniższa realna kwota, której komornik nie może zabrać, wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia (840 zł brutto, 612 zł netto). Kwoty 612 zł komornik nie może egzekwować nawet za alimenty.

Potrącenia obowiązkowe

Kwoty wolne od potrąceń stanowią ochronę wynagrodzenia pracowniczego przed zajęciami dokonywanymi za i bez jego zgody. W przypadku potrąceń obowiązkowych, np.: zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, finansowych kar porządkowych albo kwot zabieranych z tytułów wykonawczych (na pokrycie należności dłużnika innych niż świadczenia alimentacyjne) – po odliczeniu wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę, pracownik musi mieć kwotę w wysokości:

a) minimalnego wynagrodzenia – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

b) 75 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych, które są udzielane pracownikowi,

c) 90 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych, które zostały nałożone przez pracodawcę;

d) w przypadku potrącania świadczeń alimentacyjnych nie ma żadnej kwoty wolnej od zajęcia, ale komornik może zająć maksymalnie 60 % wynagrodzenia.

W przypadku potrąceń dobrowolnych (dokonywanych za zgodą pracownika – na piśmie), komornika obowiązuje pozostawienie kwoty wolnej w wysokości:
 

a) minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje każdemu pracownikowi pełnoetatowemu, po odliczeniu składek i podatku – w przypadku potrąceń na rzecz pracodawcy,

b) 80 % minimalnego wynagrodzenia, które przysługuje każdemu pracownikowi pełnoetatowemu, po odliczeniu składek i podatku – przy potrącaniu innych należności na rzecz pracodawcy, w tym składki dla związków zawodowych czy z tytułu polisy grupowego ubezpieczenia na życie.

Minimalne wynagrodzenie netto pracownika w 2018 roku (100 proc.) wyniesie 1530 zł, ponieważ: 2000 zł – 287,91 zł (składka na ubezpieczenie społeczne)- 163,09 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 119 zł (zaliczka na podatek dochodowy)= 1530 zł

75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1 147,50 zł;

80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1224,00 zł;

90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1377,00 zł.

ILE ZAJMIE KOMORNIK – NIEPEŁNY WYMIAR PRACY

Nie tylko pracownicy, którzy są zatrudnieni na cały etat, korzystają z ochrony wynagrodzenia przed potrąceniami. Pensja zatrudnionych na część etatu jest chroniona w takim samym stopniu. W ich przypadku w trakcie realizacji potrąceń komorniczych także należy stosować zasady Kodeksu Pracy, czyli zachowywać kwotę wolną od potrąceń. Należy mieć jednak na uwadze, że w odniesieniu do niepełnoetatowców kwota wolna od potrąceń jest w niższa proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to przy ustalaniu kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, należy:

1) obliczyć minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,

2) odjąć od tej kwoty składki na ZUS i zaliczkę podatkową.

Komornik dokonując zajęcia pensji musi pozostawić do wypłaty pracownikowi co najmniej kwotę równą pensji minimalnej lub kwotę do niej proporcjonalną w przypadku mniejszego wymiaru etatu. Można to zobrazować przykładem:

Pracownik na pełny etat zarabia 1600 zł netto, więc zajęcie komornicze jego pensji wyniesie tyle, aby do wypłaty pozostała mu minimalna kwota wynagrodzenia, czyli 1530 zł. Komornik zajmie 70 zł z jego pensji.
Ten sam pracownik zatrudniony na pół etatu zarobi proporcjonalnie o połowę mniej i tak samo o połowę zmniejszy się kwota zajęcia komorniczego. Pracownik na 1/2 etatu zarobi 800 zł netto, kwota wolna od zajęcia komorniczego wyniesie 765 zł, a zatem komornik będzie mógł zająć jedynie 35 zł z jego pensji. 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O DZIEŁO/ZLECENIA

W 2018 roku komornik może zając 50% wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i 100% z tytułu umów cywilnoprawnych. Ta forma zatrudnienia nie stanowi żadnej ochrony przed zajęciem komorniczym, który dokonując zajęcia wynagrodzenia otrzyma od pracodawcy całą pensję pracownika zatrudnionego w formie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia. 

W 2018 roku każdy zatrudniony na umowę zlecenie ma gwarantowany minimalny zarobek w wysokości 13,7 zł brutto za godzinę. Jeśli pracuje w pełnym wymiarze godzin, wynagrodzenie miesięczne wyniesie 2192 zł brutto. Zajęcie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniesie 100% kwoty netto. 

Kwota wolna od zajęcia w 2018 w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło nie istnieje. Nic zatem nie chroni osoby, która zatrudniona jest w taki sposób, przed zajęciem całości wypracowanego wynagrodzenia. Komornik, który otrzymał tytuł wykonawczy na zajęcie wierzytelności przysługujących zleceniobiorcy, ma prawny obowiązek dokonać zajęcia 100% wynagrodzenia ze zlecenia. 

Jeżeli umowa zlecenie lub umowa o dzieło są jedynym źródłem dochodu dłużnika i mają charakter stały, powtarzalny (wynagrodzenie wypłacane jest z jednakową częstotliwością), a dłużnik od dłuższego czasu pracuje u jednego pracodawcy, komornik może zgodzić się na zastosowanie zasady zajęcia identycznej, jak w przypadku umowy o pracę. Dłużnik musi sam zgłosić ten fakt komornikowi i złożyć odpowiednie dokumenty oraz wnioski. 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Ilona we
Ilona we
2018-11-29 21:47:57
Witam otrzymałam dzisiaj wynagrodzenie za pracę i L4 w wysokości 1503zl . Mam pytani il może mi ztego zająć komornik
Mimi1
Mimi1
2018-10-11 16:06:17
Ja zarabiam najniższa krajowa a mimo to komornik zabiera mi 160zl z wyplaty
Marzena
Marzena
2018-10-04 13:38:28
We wrześniu wrucilamdo pracy, na 1/2 etatu, umowa na stałe.wynagrodzenie zasadnicze to 1274 zł ile z tego może zabrać komornik?I 2 pytanie czy tzw,13nastki może zabierać w całości, i premie świąteczne?
Kamil
Kamil
2018-09-28 17:38:24
Mam bardzo ważne pytanie. 3 września wpłynęło na moje konto 1530zł wynagrodzenia za miesiąc sierpień natomiast jeszcze 27 września wpłynęła pensja 1530zł za miesiąc wrzesień. Komornik zabrał mi prawie całą pensję za miesiąc wrzesień w kwocie 1488zl. Czy Tak może?
End
End
2018-09-28 08:08:46
tak bedzie musiała poniewarz komornik sciągnie wynagrodzenie z jednego i drugiego dochodu zostawiając płacę minimalą . chyba ze sa to alimenty wtedy 10 procent jeszcze od kwoty minimalnej

Podobne artykuły

Jak otrzymać historię rachunku w BGŻ BNP Paribas?
Bez kategorii
dominika
Dominika Sobieraj
25 marca 2019

Jak otrzymać historię rachunku w BGŻ BNP Paribas?

Kredyt hipoteczny Warszawa
Wpisy Inne
dominika
Dominika Sobieraj
19 kwietnia 2017

Kredyt hipoteczny Warszawa

Szybkie pożyczki Gryfino
Wpisy Inne
aleksandra
Aleksandra Gościnna
17 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Gryfino

Pekao w programie Karta Dużej Rodziny
Wpisy
patryk
Patryk Byczek
01 maja 2018

Pekao w programie Karta Dużej Rodziny