Zgodnie z przepisami polskiego prawa posiadanie ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest obowiązkowe. Niestety wciąż wielu posiadaczy pojazdów bagatelizuje  tę powinność, licząc, że nie zostaną złapani na gorącym uczynku. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, jaka kara nam za brak ważnego OC kierowcy i ile punktów karnych może przyznać policjant. Zapraszamy do lektury!

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 28.01.2020
Udostępnij:

Brak OC komunikacyjnego – mandat 

Większość posiadaczy samochodów zdaje sobie sprawę z tego, że polskie prawo nakłada na nich obowiązek posiadania ważnego ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej pojazdu (tak zwane OC komunikacyjne). Niestety zdarzają się przypadki, gdy mimo świadomości ciążącego na nas obowiązku decydujemy się na niewykupienie ubezpieczenia. Nie zawsze jest to oczywiście działanie umyślne. Czasami zapomnimy, że aktualna polisa wygasła, a mail z przypomnieniem od ubezpieczalni niefortunnie trafił do skrzynki ze SPAM-em…

Niestety nawet w takich przypadkach będziemy zmuszeni ponieść konsekwencje braku ważnej polisy OC komunikacyjnej. Kary nie są łagodne, bo sięgają aż kilku tysięcy złotych. Złapany na gorącym uczynku kierowca (a właściwie posiadacz auta, bo to na nim ciąży obowiązek ubezpieczeniowy) powinen sam, dobrowolnie, uiścić należność (opłatę karną) na konto Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli tego nie zrobi, należność będzie ścigana zgodnie z procedurami administracyjnymi – poprzez egzekucję komornika skarbowego.

Mandat za brak OC pojazdu – podstawa prawna 

Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego nie jest regulowany przez przepisy ruchu drogowego. Podstawę prawną stanowi ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dlatego też to nie policja zajmuje się ściganiem kierowców nieuposażonych w polisę, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i odpowiednie organy administracji skarbowej. Podobnie też z tego powodu sankcji za brak OC komunikacyjnego nie nazwiemy „mandatem” sensu stricto, lecz opłatą karną. Jej wysokość uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za płacę.

Jak wspomnieliśmy w poprzednich akapitach tekstu, wysokość opłaty karnej za brak ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Gwoli uściślenia, w 2020 roku płaca wzrosła o 350 złotych, osiągając pułap 2600 złotych miesięczne za pełen etat na umowie o pracę. Podwyżka jest relatywnie duża, zważywszy na to, iż obecna płaca minimalna stanowi aż 49,7% prognozowanej płacy średniej. To niestety przekłada się na wyższe kary za brak OC.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4.  Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych

Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” […].

 

Art. 88.  Opłata za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia

1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi:

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę […].


źródło: Dz.U.2019.0.2214 t.j. – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

Według ustawowych algorytmów wyliczania wysokość opłaty karnej za brak polisy OC komunikacyjnej wynosi:

W przypadku samochodów osobowych:
  • 5200 złotych – jeśli okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym wynosił powyżej 14 dni;
  • 2600 złotych – jeśli okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym wynosił od 3 do 14 dni;
  • 1040 złotych – jeśli okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym wynosił do 3 dni.

 

W przypadku samochodów ciężarowych:
  • 7800 złotych – jeśli okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym wynosił powyżej 14 dni;
  • 3900 złotych – jeśli okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym wynosił od 3 do 14 dni;
  • 1560 złotych – jeśli okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym wynosił do 3 dni.

Ciągniki samochodowe i autobusy są zaliczane do tej samej kategorii co samochody ciężarowe. 

 

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Pożyczki na dowód – nawet do 150 000 zł

Kredyty online – do 50 000 zł

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż choć opłaty karne z tytułu braku OC kierowcy są pobierane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, instytucja ta nie odpowiada za ustalanie wysokości sankcji i nie ma uprawnień do ich zmiany. Zarówno wysokość opłat karny, jak i tryb ich nakładania czy dochodzenia zostały odgórnie ustalone przez ustawodawcę. Nie mogą one podlegać negocjacjom, dlatego nie ma możliwości, by pracownicy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podchodzi do poszczególnych przypadków złamania przepisów indywidualnie. 

Na koniec warto dodać, że od 1 października 2018 roku kierowcy nie mają obowiązku posiadania przy sobie dowodu  rejestracyjnego od dowodu objęcia pojazdu obowiązkowym ubezpieczeniam odpowiedzialności cywilnej. Przed tą datą każdy, kto został zatrzymany przez drogówkę i nie przedstawił dokumentów samochodu, musiał się liczyć z mandatem w wysokości 50 złotych za każdy brakujących dokument. 

Obecnie posiadanie dowodu zakupu polisy (i dowodu rejestracyjnego) nie jest już wymagane, bowiem policja ma możliwość samodzielnego sprawdzenia stanu rejestracji i ubezpieczenia w centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Warto też zaznaczyć, że nie tylko policja ma uprawnienia do tego, by sprawdzić, czy mamy ważne OC. Podobne przywileje posiadają organy celne, straż graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz urzędnicy odpowiadający za rejestrację pojazdu. 

Mandat za brak OC pojazdu – podsumowanie

Każdy samochód, niezależnie od tego, jak często jest użytkowany, powinien być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Co więcej, polisa ta powinna być ciągła – już za jeden dzień nieobjęcia ubezpieczeniem w roku 2020 możemy spodziewać się kary równiej 1040 złotych. Jeśli okres nieobjęcia samochodu osobowego ubezpieczeniem OC wynosi od 4 do 14 dni, mandat będzie większy (2600 złotych). Jeżeli natomiast służby odkryją, że w danym roku Twój pojazd nie był objęty polisą przez więcej niż 14 dni, opłata karna wyniesie 5200 złotych. 

Komentarze