zadluzenia.com
zamknij

Jak działa Służba Ochrony Państwa ?

Od 1 lutego 2018 zaczyna obowiązywać Ustawa o Służbie Ochrony Państwa, a jednocześnie traci ważność ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Nowa formacja będzie nie tylko liczyła więcej funkcjonariuszy, ale będzie także miała większe uprawnienia niż BOR. Jakie kompetencje będą mieli funkcjonariusze SOP? 
 

Służba Ochrony Państwa będzie miała chronić, jak dotychczas Biuro Ochrony Rapu, najważniejsze osoby i miejsca w kraju. Formacja ta ma jednak zyskać większe uprawienia operacyjno-poznawcze. Funkcjonariuszy SOP będzie więcej, niż BOR, a także będą oni mieli dostęp do większej ilości informacji - ich informatorami będą mogli być nawet dziennikarze. 
 

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 

podstawa prawna: USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
wejście w życie: 1.02.2018 r.
liczba funkcjonariuszy: 3000 
święto SOP: 12 czerwca 


Czym jest SOP? 

Jak wskazuje Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa SOP to jednolita, umundurowana i zbrojna formacja, która wykonuje zadania z zakresu ochrony osób oraz obiektów, a także rozpoznaje i zapobiega skierowanym przeciw nim przestępstwom. 
 

ZADANIA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA


Zadania Służby Ochrony Państwa ujęte są w czterech grupach:
1) ochrona 
- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra do spraw wewnętrznych oraz spraw zagranicznych,
- byłych prezydentów Polski,
- osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu i ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych, wchodzących w skład delegacji państw obcych, który będą przebywali na terytorium Polski,
- innych osób ze względu na dobro państwa,
- obiektów, które służą Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i innych osób wymienionych w poprzednich punktach,
- placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
2) rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko:
- Rzeczypospolitej Polskiej, 
- życiu lub zdrowiu, 
- bezpieczeństwu powszechnemu, 
- bezpieczeństwu w komunikacji,
- wolności, 
- czci i nietykalności cielesnej, 
- porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko osobom, o których mowa w punkcie pierwszym.
3) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy SOP przestępstw,
4) rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne obiektów rządowych (Sejm i Senat). 
 

FORMY DZIAŁANIA I ZAKRES UPRAWNIEŃ


Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa:
1) planują sposoby zabezpieczenia osób oraz możliwości ich ewakuacji na wypadek zagrożenia,
2) planują sposoby zabezpieczenia obiektów i zabezpieczają je,
3) rozpoznają i analizują potencjalne zagrożenia a także zapobiegają im,
4) zapobiegają powstawaniu zagrożeń,
5) organizują działania służące ochronie i wykonują je

Funkcjonariusz podczas wykonywania wyżej wskazanych zadań, ma między innymi prawo:
1) wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób albo obiektów podlegających ochronie SOP, w szczególności dotyczy to poleceń:
 - opuszczenia przez takie osoby określonego miejsca,
 - zatrzymania pojazdu,
 - usunięcia pojazdu z miejsca zatrzymania,
 - usunięcia innych urządzeń,
2) legitymować osoby w celu określenia ich tożsamości,
3) dokonywać kontroli osobistej,
4) przeglądać zawartość bagaży i sprawdzać ładunki i pomieszczenia oraz środki transportu,
4) dokonywać kontroli bezpieczeństwa osób wchodzących na teren obiektów rządowych,
5) ujmować osoby, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego. 
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY