Od 1 lutego 2018 zaczyna obowiązywać Ustawa o Służbie Ochrony Państwa, a jednocześnie traci ważność ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Nowa formacja będzie nie tylko liczyła więcej funkcjonariuszy, ale będzie także miała większe uprawnienia niż BOR. Jakie kompetencje będą mieli funkcjonariusze SOP? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 20.01.2018
Udostępnij:

Służba Ochrony Państwa będzie miała chronić, jak dotychczas Biuro Ochrony Rapu, najważniejsze osoby i miejsca w kraju. Formacja ta ma jednak zyskać większe uprawienia operacyjno-poznawcze. Funkcjonariuszy SOP będzie więcej, niż BOR, a także będą oni mieli dostęp do większej ilości informacji – ich informatorami będą mogli być nawet dziennikarze. 
 

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 

podstawa prawna: USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
wejście w życie: 1.02.2018 r.
liczba funkcjonariuszy: 3000 
święto SOP: 12 czerwca 

Czym jest SOP? 

Jak wskazuje Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa SOP to jednolita, umundurowana i zbrojna formacja, która wykonuje zadania z zakresu ochrony osób oraz obiektów, a także rozpoznaje i zapobiega skierowanym przeciw nim przestępstwom. 
 

ZADANIA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

Zadania Służby Ochrony Państwa ujęte są w czterech grupach:
1) ochrona 
– Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra do spraw wewnętrznych oraz spraw zagranicznych,
– byłych prezydentów Polski,
– osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu i ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych, wchodzących w skład delegacji państw obcych, który będą przebywali na terytorium Polski,
– innych osób ze względu na dobro państwa,
– obiektów, które służą Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i innych osób wymienionych w poprzednich punktach,
– placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
2) rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko:
– Rzeczypospolitej Polskiej, 
– życiu lub zdrowiu, 
– bezpieczeństwu powszechnemu, 
– bezpieczeństwu w komunikacji,
– wolności, 
– czci i nietykalności cielesnej, 
– porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko osobom, o których mowa w punkcie pierwszym.
3) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy SOP przestępstw,
4) rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne obiektów rządowych (Sejm i Senat). 
 

FORMY DZIAŁANIA I ZAKRES UPRAWNIEŃ

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa:
1) planują sposoby zabezpieczenia osób oraz możliwości ich ewakuacji na wypadek zagrożenia,
2) planują sposoby zabezpieczenia obiektów i zabezpieczają je,
3) rozpoznają i analizują potencjalne zagrożenia a także zapobiegają im,
4) zapobiegają powstawaniu zagrożeń,
5) organizują działania służące ochronie i wykonują je

Funkcjonariusz podczas wykonywania wyżej wskazanych zadań, ma między innymi prawo:
1) wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób albo obiektów podlegających ochronie SOP, w szczególności dotyczy to poleceń:
 – opuszczenia przez takie osoby określonego miejsca,
 – zatrzymania pojazdu,
 – usunięcia pojazdu z miejsca zatrzymania,
 – usunięcia innych urządzeń,
2) legitymować osoby w celu określenia ich tożsamości,
3) dokonywać kontroli osobistej,
4) przeglądać zawartość bagaży i sprawdzać ładunki i pomieszczenia oraz środki transportu,
4) dokonywać kontroli bezpieczeństwa osób wchodzących na teren obiektów rządowych,
5) ujmować osoby, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego. 
 

Komentarze