Bezrobotni mogą liczyć na różne formy wsparcia finansowego od państwa. Jedną z nich jest bon zasiedleniowy, który przyznawany jest zwyczajowo w celu pomocy w zaaklimatyzowaniu się w nowych warunkach mieszkalnych po przeprowadzce z miasta do miasta w celu podjęcia zatrudnienia. Bezzwrotna pomoc finansowa może wynieść nawet 9000 zł. Sprawdź, jak otrzymać świadczenie w 2020 roku.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 28.02.2020
Udostępnij:

Spis treści

1. Czym jest bon zasiedleniowy?
2. Bon zasiedleniowy – kto może otrzymać?
3. Jak uzyskać bon zasiedleniowy?
4. Bon zasiedleniowy 2020 – kwota
5. Bon zasiedleniowy 2020 – warunki po otrzymaniu
6. Niewywiązanie się z obowiązków bonu – konsekwencje
7. Pytania i odpowiedzi
8. Podsumowanie – najważniejsze informacje

Czym jest bon zasiedleniowy? 

Bon zasiedleniowy do jedna z form pomocy państwa, która ma służyć aktywacji bezrobotnych. Państwo nie zajmuje się jednak w tym przypadku szukaniem pracy dla bezrobotnego, a pomaga mu finansowo już w momencie, kiedy bezrobotny samodzielnie znajdzie sobie pracę.

Pomoc jest finansowa i może wynosić nawet blisko 10 000 zł. Co najważniejsze – kwota ta jest zupełnie bezzwrotna. Nie jest to zatem pożyczka, a po prostu wypłata środków finansowych. Kwestia przyznawania bonów na zasiedlenie regulowana jest przez artykuł 16n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bon zasiedleniowy jest zatem formą pomocy finansowej przydzielanej od państwa dla młodej osoby bezrobotnej, która podejmuje nowe zatrudnienie i jest gotowa do jego utrzymania.

Bon zasiedleniowy – kto może otrzymać? 

Głównym warunkiem, który trzeba spełnić, by otrzymać bon na zasiedlenie, jest podejmowanie pracy w miejscu, w którym nie mieszkamy (a zatem w takim, w którym chcemy się osiedlić). Bon zasiedleniowy ma być wsparciem finansowym dla osoby, która z tytułu podejmowanej pracy ponosi spore wydatki związane z przeprowadzką do innego miasta.

Szczególne warunki dotyczą również samej pracy, którą dzięki przyznaniu bonu podejmie bezrobotny.


1. Za pracę musi otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej na dany rok.

W 2020 roku płaca minimalna wynosi 2600 zł brutto. Co najmniej taką kwotę w nowym miejscu pracy musi więc zarabiać osoba, która chce otrzymać bon zasiedleniowy. Osoba ta musi również podlegać wszystkim ubezpieczeniom społecznym (gwarantowane są one obecnie praktycznie tylko przez umowę o pracę).


2. Odległość do pracy musi wynosić 80 km albo jej pokonanie musi zajmować 3 godziny dziennie.

Ustawodawca zastrzega także, że osoba, która chce ubiegać się o otrzymanie bonu zasiedleniowego, musi chcieć podjąć zatrudnienie w takim miejscu, które od obecnego miejsca zamieszkania oddalone jest co najmniej o 80 km albo czas dojazdu do tego miejsca i z powrotem musi zajmować co najmniej 3 godziny dziennie.


3. Zatrudnienie osoby musi trwać nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy.

Osoba, która otrzyma bon zasiedleniowy, musi utrzymać zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy. W innym przypadku kwotę otrzymaną w ramach pomocy musi bezwzględnie zwrócić.


§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
1) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jak uzyskać bon zasiedleniowy?  

Uzyskanie bonu jest bardzo proste – jedynym, co musimy zrobić w tej kwestii, jest złożenie wniosku. Jeżeli spełniamy wszystkie warunki przyznania bonu zasiedleniowego, odpowiedź w większości przypadków będzie pozytywna (o ile danej gminie nie wyczerpie się budżet przewidziany na ten cel).

Wniosek musimy złożyć do naszego starosty. Wzór wniosku pobieramy w urzędzie pracy albo ze strony internetowej naszego urzędu pracy, na przykład https://www.up.warszawa.pl/druki/wniosek_bz230715.pdf. 

Po wstępnym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możemy podpisać umowę między nami a starostą. Konsekwencją podpisania umowy jest wypłata środków w ramach bonu zasiedleniowego.

Bon zasiedleniowy 2020 – kwota 

Wysokość bonu zasiedleniowego jest różna i zależy od indywidualnych warunków (np.: rzeczywistej odległości do pracy). Ustawa zakłada jednak kwotę maksymalną – wypłata w ramach bonu zasiedleniowego nie może przekroczyć równowartości 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli średniej krajowej na rok 2020.

Na dzień 1 stycznia 2020 roku za przeciętne wynagrodzenie uznajemy kwotę 4931,59 zł. Bon zasiedleniowy może wynosić maksymalnie 200% tej kwoty, czyli nie może być wyższy niż 9863,18 zł.

Ile można dostać w ramach bonu zasiedleniowego?

Maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Przeciętne wynagrodzenie na dzień 1.01.2020: 4931,59 zł.

200% przeciętnego wynagrodzenia: 9863,18 zł

Maksymalna kwota bonu zasiedleniowego 2020: 9863,18 zł. 

Sposób wypłaty pieniędzy oraz termin jest ustalany indywidualnie w umowie pomiędzy osobą wnioskującą o bon zasiedleniowy a starostą.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

2. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bon zasiedleniowy 2020 – warunki po otrzymaniu  

Po otrzymaniu bonu zasiedleniowego w roku 2020 musimy wywiązać się z trzech obowiązków. Dla każdego z nich ustawodawca przewidział inny termin.

W ciągu:

30 dni – musimy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument, który poświadczy fakt, że podjęliśmy zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo działalność gospodarczą,

30 dni – musimy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy oświadczenie o tym, że nasze nowe zatrudnienia spełnia warunek dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania,

8 miesięcy – musimy dostarczyć dokument, który poświadczy fakt pozostawania w nowym zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy po przyznaniu bonu.

Niewywiązanie się z obowiązków bonu – konsekwencje  

Jeżeli nie wywiążemy się z któregokolwiek z obowiązków otrzymania bonu (szczególnie z obowiązków wskazanych w pierwszym i drugim punkcie artykułu 66n), będziemy musieli zwrócić całą kwotę otrzymaną w ramach bonu zasiedleniowego. Na zwrot pieniędzy mamy 30 dni od dnia otrzymania wezwania od starosty.

Pieniądze będą musiały zwrócić przede wszystkim osoby, które w ciągu 6 miesięcy utracą nowe zatrudnienie i nie podejmą kolejnego oraz osoby, które przez wymagany okres 6 miesięcy będą zarabiały mniej niż minimalna krajowa na rok 2020 (2600 zł brutto).

Jeżeli pracownik nie spełni punktu trzeciego – nie udokumentuje pozostawania w zatrudnieniu przez 6 miesięcy – będzie musiał zwrócić urzędowi kwotę, która jest proporcjonalna do okresu, w którym nie miał zatrudnienia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 3:
1) pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
2) pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Pytania i odpowiedzi  


1. Czy przy bonie zasiedleniowym trzeba podjąć pracę w oparciu o umowę o pracę?


To pytanie bardzo często zadawali nam nasi czytelnicy. Chcieli bowiem uzyskać bon zasiedleniowy, ale na oku mieli jedynie pracę, w której pracodawca mógł zaoferować im na start umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Prawo nie odpowiada na to pytanie jednoznacznie, jednakże w przepisach znajdujemy wyraźne zastrzeżenie, że osoba otrzymująca bon zasiedleniowy musi zostać zatrudniona na taką umowę, od której będą odprowadzane wszystkie ubezpieczenia społeczne. Umową, która automatycznie powoduje konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jest właśnie umowa o pracę, dlatego ona jest dla osób ubiegających się o bon zasiedleniowy opcją najbezpieczniejszą.

Gorzej jest z umową o pracę lub umową o dzieło – od tych umów składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane bardzo rzadko. Mogą oczywiście być od takich umów odprowadzane na wniosek pracownika, ale wtedy wpływa to na wysokość jego zarobków (może okazać się, że wtedy zarobki nie przekroczą wymaganej przy bonie zasiedleniowym kwoty minimalnej krajowej).


2. Czy można podjąć pracę przed podpisaniem umowy o bon zasiedleniowy?


Nie, niestety jeżeli podejmiemy pracę lub podpiszemy umowę o pracę jeszcze przed podpisaniem umowy o bon zasiedleniowy, pieniądze nie będą mogły zostać nam przyznane. W warunkach ubiegania się o bon zasiedleniowy wskazano bowiem wyraźnie, że przysługuje on tylko osobom bezrobotnym, a podpisanie umowy o jakiekolwiek zatrudnienie pozbawia nas automatycznie tego statusu.


3. Co, jeżeli stracimy pracę w trakcie tych 6 miesięcy, które powinniśmy przepracować?


Jeżeli stracimy pracę na skutek zwolnienia, zmiany pracy albo zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, musimy niezwłocznie podjąć nowe zatrudnienie, jeżeli nie chcemy stracić prawa do korzystania z bonu.

W ciągu 7 dni od zmiany zatrudnienia musimy dostarczyć do urzędu:

1. dokument, który potwierdza podjęcie nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo założenia nowej działalności gospodarczej,
2. oświadczenie o tym, że nowa praca również spełnia warunek przyznania bonu dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Ustawa wskazuje, że wszystkie zgromadzone dokumenty możemy wysyłać pocztą tradycyjną albo na skrzynkę e-mail naszego urzędu pracy.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.

Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/api/isap/deeds/WDU/2016/645/text.html#chpt_13d

Komentarze (8)

Pochodzę z małego miasta i jestem tutaj zarejestrowana jako bezrobotna. Szuakm pracy w Warszawie. Aby ubiegać się o bon wniosek mam złożyć do warszawskiego starosy będąc zarejestrowana w UP w swoim mieście?

Czy wniosek o bon na zasiedlenie oraz zarejestrować się mogę w urzędzie pracy w miejscowości do której się przeprowadziłem czy muszę w miejscowości w której mam meldunek.

W artykule zamieszczono sprzeczne informacje dotyczące umowy o pracę: “Umową, która automatycznie powoduje konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jest właśnie umowa o pracę, dlatego ona jest dla osób ubiegających się o bon zasiedleniowy opcją najbezpieczniejszą. Gorzej jest z umową o pracę lub umową o dzieło – od tych umów składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane bardzo rzadko.”

Czy pobieranie renty po zmarlym rodzicu z zusu ma wplyw na nie przyznanie bonu na przesiedlenie ? Zapewne renta nie wlicza sie w wynagrodzenie ale czy to nie koliduje prawnie z pobieraniem bonu?

W odpowiedzi do zadanych tu pytań podzielę się swoim doświadczeniem.
Pani Zosiu, ja zarejestrowałem się jako bezrobotny i w tym samym momencie złożyłem wniosek o bon.
Panie Anonimie, mój pracodawca nie miał najmniejszego problemu żeby poczekać aż załatwię sprawy z bonem. Wszystko załatwiłem w niecałe dwa tygodnie

Dzień dobry, jak długo trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny aby dostać bon?

Witam, a wie może ktoś czy jeśli zostałem wezwany do zwrotu kwoty bonu i złożyłem odwołanie, bo kwota została nieprawidłowo obliczona to czy to odwołanie wstrzymuje mój termin zapłaty. Urząd nie wydaje przecież decyzji tylko zwykłe pismo, a na odwołanie mi nie odpisał i nawet nie wiem czy to zrobi…

No tak, ale dostanę ten bon tylko w przypadku kiedy pracę już mam bo muszę złożyć wraz z wnioskiem o bon oświadczenie pracodawcy, że ten chce mnie zatrudnić. Więc to nie jest bon dla tych którzy chcą podjąć zatrudnienie, tylko dla tych co już właściwie są zatrudnieni i brakuje im jeszcze tylko podpisania umowy. Który pracodawca będzie czekał z podpisaniem ze mną umowy aż ja złożę wniosek z jego oświadczeniem o chęci zatrudnienia mnie, w dodatku w miejscu zamieszkania, czyli wiąże się to z czasem, który muszę poświęcić na dojazd, złożenie wniosku, zaakceptowanie go, uzyskanie bonu. Dopiero wtedy mogę podpisać umowę?