Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2022 roku?

Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2022 roku?

author
Aleksandra Gościnna
19 stycznia 2022

Osoby bezrobotne mają dostęp do różnych form finansowego wsparcia oferowanych przez państwo. Bon zasiedleniowy skierowany jest do osób, które chcą zaaklimatyzować się w nowym miejscu zamieszkania, na które zdecydowały się w związku z podjęciem pracy. Taka forma pomocy finansowej jest bezzwrotna. w 2022 roku będzie można uzyskać blisko 11 tys. zł. Sprawdź, jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2022 roku.

UWAGA! Artykuł nie jest aktualny. Przejdź tutaj: Jak otrzymać bon zasiedleniowy 2023?

Czym jest bon zasiedleniowy?

Bonem na zasiedlenie nazywamy jedną z dostępnych obecnie form pomocy oraz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych. Świadczenie skierowane jest do obywateli, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia. Nie chodzi tu jednak o poszukiwanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, a o finansowe wsparcie, które pozwoli na samodzielne zorganizowanie miejsca pracy. Aby uzyskać świadczenie, nie trzeba załatwiać wielu skomplikowanych formalności.

Dodatkowe finanse mają pozwolić na opłacenie wydatków, które wynikać będą z konieczności przystosowania do nowego miejsca zamieszkania i podjęcia pracy. Ważna informacja jest taka, że świadczenie wykorzystane może być również do utworzenia własnej działalności gospodarczej. Co istotniejsze,  bon na zasiedlenie jest dofinansowaniem bezzwrotnym. Oznacza to, że uzyskanych środków nie trzeba zwracać. Bon zasiedleniowy skierowanych jest do młodych osób, które pragną rozwinąć swoje skrzydła na rynku pracy i będą w stanie utrzymać swoje nowe stanowisko.

Spis treści:

  1. Czym jest bon zasiedleniowy?
  2. Bon zasiedleniowy - kto może otrzymać?
  3. Jak uzyskać bon zasiedleniowy?
  4. Bon zasiedleniowy 2022 - kwota 
  5. Bon zasiedleniowy 2022 - warunki po otrzymaniu
  6. Niewywiązanie się z obowiązków bonu - konsekwencje
  7. Pytania i odpowiedzi
  8. Podsumowanie - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Bon zasiedleniowy - kto może otrzymać?

Całe szczęście nie ma długiej listy warunków, które należy spełnić, żeby móc skorzystać z bonu na zasiedlenie. Jednym z najważniejszych wymogów jest jednak to, aby osoba podjęła pracę w miejscu, w którym do tej pory nie mieszkała, czyli takim, który wymaga przeprowadzki. Bon skierowany jest więc dla potrzebujących pomocy w zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu oraz wyposażeniu w odpowiednie narzędzia, które będą niezbędne w w wykonywaniu nowej pracy.

Bon zasiedleniowy mogą uzyskać osoby, które:

– są zarejestrowane w urzędzie jako bezrobotne (I lub II profil),

– nie ukończyły jeszcze 30 lat,

– podejmą zatrudnienie lub założą własną działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Dokładne warunki dotyczą również samej pracy, której podjęcie ma być powodem do uzyskania bonu.


1. Wykonywana praca musi przynosić wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia na dany rok.
Płaca minimalna w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Oznacza to więc, że osoba korzystająca z bonu musi uzyskiwać z tytułu nowego zatrudnienia wynagrodzenie w wysokości przynajmniej 3010 zł brutto. Osoba ta ma również obowiązek  podlegać wszystkim ubezpieczeniom społecznym (gwarantowane są one obecnie praktycznie tylko w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).


2. Odległość z obecnego miejsca zamieszkania do nowej pracy musi wynosić 80 km albo jej pokonanie musi zajmować 3 godziny dziennie.

Kolejnym warunkiem jest konieczność podjęcia nowej pracy w miejscu, które jest oddalone od naszego dotychczasowego miejsca zamieszkania
przynajmniej o 80 km. Obejść ten warunek można tylko w przypadku, gdy to czas dojazdu do tego miejsca, wynosić  przynajmniej 3 godzinny dziennie (dotyczy to dojazdu do pracy i drogi powrotnej).


3. Zatrudnienie osoby musi trwać nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Osoba, która otrzyma bon zasiedleniowy, musi utrzymać swoje zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy. W przypadku utraty pracy w krótszym okresie pojawi się konieczność zwrotu uzyskanej kwoty.


 

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
1) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jak uzyskać bon zasiedleniowy?

Cała procedura ubiegania się o bon na zasiedlenie nie należy do skomplikowanych. Tak naprawdę jednym warunkiem jest samo złożenie wniosku o to świadczenie. Każdy obywatel, który spełnia kryteria, według których przyznawane jest dodatkowe świadczenie, ma bardzo duże szanse na to, że uzyska pozytywną decyzję (o ile danej gminie nie wyczerpie się budżet przewidziany na ten cel).

Uwaga! Bon zasiedleniowy nie jest przyznawany odgórnie. Osoba zainteresowana uzyskaniem bonu, musi złożyć w tym celu specjalny wniosek.

Wniosek złożyć należy do właściwego starostwa. Wzór wniosku dostępny jest w urzędzie pracy lub do pobrania na stronie odpowiedniego nam urzędu pracy, na przykład https://www.up.warszawa.pl/druki/wniosek_bz230715.pdf. 

Jeśli wstępne rozpatrzenie wniosku będzie pozytywne, to kolejnym krokiem, jaki należy wykonać, jest podpisanie umowy ze starostą. Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków w ramach bonu zasiedleniowego.

Bon zasiedleniowy 2022 - kwota 

Kwota, którą można uzyskać w ramach bonu, może różnić się w zależności od indywidualnych możliwości osoby zainteresowanej świadczeniem. Osoba, która rozpatruje wniosek, weźmie pod uwagę takie czynniki, jak rzeczywista odległość do miejsca pracy. Co jednak szczególnie istotne – ustalona jest górna granica wysokości możliwej do uzyskania kwoty. Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy, wysokość świadczenia nie może przekroczyć  równowartości 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli średniej krajowej na rok 2022.

Ile można dostać w ramach bonu zasiedleniowego?

Maksymalna kwota bonu zasiedleniowego 2022: wartość jeszcze nieznana.

Sposób oraz termin wypłaty pieniędzy ustalany jest indywidualnie w umowie pomiędzy osobą wnioskującą o bon zasiedleniowy a starostą.

§

PODSTAWA PRAWNA

2. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Bon zasiedleniowy 2022 - warunki po otrzymaniu

Osoby, które uzyskają w 2022 roku bon zasiedleniowy, mają obowiązek dopełnienia trzech warunków. Na wykonanie każdego z nich ustalone zostały konkretne terminy.

W ciągu:

30 dni – należy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający, że podjęliśmy zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo działalność gospodarczą,

30 dni – należy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy oświadczenie o tym, że nasze nowe zatrudnienia spełnia warunek dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania,

8 miesięcy – należy dostarczyć dokument potwierdzający fakt pozostawania w nowym zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy po przyznaniu bonu.

Niewywiązanie się z obowiązków bonu - konsekwencje

Jeśli osoba, która wykorzysta bon na zasiedlenie, a nie wywiąże się z narzuconych obowiązków, to nastąpi konieczność zwrotu uzyskanych w ramach bonu środków. Co ważne, czas na zwrot pieniędzy wnosi tylko 30 dni od momentu otrzymania od starosty wezwania do oddania finansowania.

Do zwrotu wzywane są zwykle te osoby, które w  w ciągu 6 miesięcy od uzyskania środków utraciły pracę i nie podjęły kolejnej, a także te, których zarobki przez pierwsze 6 miesięcy nie wynosiły przynajmniej tyle, ile wynosi płaca minimalna w danym roku. W 2022 roku jest to kwota 3010 zł brutto.

Również w przypadku, w którym pracownik nie dostarczy odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej pozostawanie w zatrudnieniu przez okres przynajmniej 6 miesięcy, nastąpi konieczność zwrotu  do urzędu środków w wysokości analogicznej do czasu pozostawania bez zatrudnienia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 3:
1) pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
2) pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. Czy trzeba być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, aby uzyskać bon na zasiedlenie?


To pytanie pojawia się zdecydowanie najczęściej. Jest bowiem wiele osób, które chciałby skorzystać z bonu, lecz ich potencjalny pracodawca na początek proponuje wyłącznie umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

W tej kwestii jest niestety trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Prawo nie określa bowiem tego w sposób wystarczająco precyzyjny. Przepisy wskazują jednak, że warunkiem jest wyłącznie, aby osoba, która uzyskała bon zasiedleniowy, była zatrudniona na taką umowę, od której będą odprowadzane wszystkie ubezpieczenia społeczne.

W tym momencie warto więc mieć na uwadze fakt, że umowa o prace to właśnie taka umowa, która automatycznie powoduje konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Z tego powodu najbezpieczniejszą opcją będzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Z kolei w przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło rzadko odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Oczywiście pracownik ma prawo wnioskować o odprowadzanie takich składek, ale w takim wypadku jego zarobki zostaną pomniejszone o wysokość składek, a to może spowodować, że wypłata nie będzie w wysokości minimalnej krajowej (a to również jest warunek konieczny).


2. Co w przypadku, gdy podejmę pracę przed podpisaniem umowy o bon zasiedleniowy?


W przypadku, gdy podjęcie pracy nastąpi jeszcze przed podpisaniem umowy o bon zasiedleniowy, środki niestety nie zostaną wypłacone. Według ustalonych kryteriów, z bonu skorzystać mogą wyłącznie osoby bezrobotne. Osoba, która podjęła już pracę nie zalicza się więc do grona osób bezrobotnych.


3. Co dzieje się w przypadku utraty pracy w okresie pierwszych 6. miesięcy?


Osoba, która zostanie bez pracy z powodu zwolnienia czy zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, musi natychmiast ponownie podjąć zatrudnienie. W przeciwnym wypadku utraci prawa do wykorzystywania środków w ramach bonu zasiedleniowego.

W  takiej sytuacji w ciągu 7 dni od zmiany zatrudnienia musimy dostarczyć do urzędu:
1. dokument, który potwierdza podjęcie nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo założenia nowej działalności gospodarczej,
2. oświadczenie o tym, że nowa praca również spełnia warunek przyznania bonu dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Według zapisów ustawy wszystkie zgromadzone dokumenty możemy wysyłać pocztą tradycyjną albo na skrzynkę e-mail naszego urzędu pracy.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.
Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Podsumowanie - najważniejsze informacje

1. Bon zasiedleniowy to forma pomocy finansowej dla bezrobotnych, którzy chcą podjąć zatrudnienie poza miejscem zamieszkania.
2. Bon zasiedleniowy wypłacany jest w ramach pomocy finansowej.
3. W 2022 roku w ramach bonu zasiedleniowego można otrzymać nawet 200% średniej krajowej.
4. O bon zasiedleniowy możemy wnioskować w ciągu całego roku.
5. Aby skorzystać z bonu, musimy tylko złożyć wniosek i dostarczyć odpowiednie dokumenty.
6. Otrzymanych środków nie musimy zwracać (chyba że nie dopełnimy warunków, które będą nam postawione w umowie).
7. Miejsce, w którym chcemy podjąć zatrudnienie, musi być oddalone od naszego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub 3 godziny drogi (w obie strony).
8. Cel, na który przeznaczymy otrzymane środki jest dowolny, ale powinien być związany z zasiedleniem w nowym mieście (np. wynajem mieszkania w nowym miejscu pracy).
9. Bon zasiedleniowy skierowany jest do osób, które nie ukończyły 30. roku życia.
10. Podczas podpisywania umowy o bon zasiedleniowy osoba zainteresowana musi być zarejestrowana jako bezrobotna (I lub II profil).


Źródło:
http://prawo.sejm.gov.pl/api/isap/deeds/WDU/2016/645/text.html#chpt_13d

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Ryszard
Ryszard
2022-10-30 11:39:55

Nie ma nic wpisane o tym, że trzeba być obywatelem RP, więc to raczej nie jest warunek konieczny.

Nwm777
Nwm777
2022-07-05 17:48:00

Czyli np. Jestem obywatelką Ukrainy. Mieszkam tutaj ponad 5 lat i planuje być tou na stałe napenwo. I taka mam taką sytuację że się wyprowadzam od rodziców z małego miasta do dużego sama której jest 120km od rodziców. To mi nie należy się ponieważ trzeba być obywatelem RP?

Podobne artykuły

Nowe zabezpieczenie spłaty kredytu w Santander Bank Polska
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
26 marca 2021

Nowe zabezpieczenie spłaty kredytu w Santander Bank Polska

thumbnail
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
13 marca 2020

DNB Bank zawiesza obsługę Klientów w centrali

Kredyt samochodowy Zabrze
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
02 listopada 2017

Kredyt samochodowy Zabrze

Powraca obsługa kancelarii komorniczych
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
21 czerwca 2020

Powraca obsługa kancelarii komorniczych

Rzecznik Finansowy – czym się zajmuje?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
25 czerwca 2019

Rzecznik Finansowy – czym się zajmuje?

Darmowa pożyczka w Providencie na 28 dni
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
20 listopada 2013

Darmowa pożyczka w Providencie na 28 dni

Porównaj