zadluzenia.com
zamknij

Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2018?

Rynek pracy od lat wspiera bezrobotnych i stara się pomóc im w poprawie sytuacji. Osoby bezrobotne przed trzydziestym rokiem życia mogą uzyskać bon na zasiedlenie, który wydawany jest w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać taki bon?

Bon zasiedleniowy należy do najpopularniejszych instrumentów aktywizacji bezrobotnych. Pod względem prawnym reguluje go art. 66 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 

WARUNKI PRZYZNANIA BONU ZASIEDLENIOWEGO


Bon zasiedleniowy, jak sama nazwa wskazuje, ma pokryć część kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania. By ubiegać się o bon zasiedleniowy, należy:
- być zarejestrowanym jako bezrobotny od minimum 3 miesięcy (I lub II profil),
- nie mieć więcej, niż 30 lat,
- mieć zamiar podjąć pracę poza miejscem swojego zamieszkania

Sposób przyszłego zatrudnienia osoby, która ubiega się o bon, objęty jest dodatkowymi warunkami:
- za wykonywanie pracy będzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości minimalnie najniższej krajowej (czyli w 2018 roku - 2100 zł brutto) i z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
- odległość do pracy, od miejsca, w którym bezrobotny dotychczas mieszka, do miejsca, w którym bezrobotny zamierza zamieszkać z racji podjęcia pracy, wynosi co najmniej 80 km albo czas dojazdu do tej miejscowości i z powrotem przekracza 3 godziny dziennie,
- będzie zatrudniowy przez minimalnie 6 miesięcy

Podjęcie pracy zarobkowej przed zawarciem umowy ze starostą sprawia, że uzyskanie bonu staje się niemożliwe. Oznacza to, że nie można podjąć pracy przed ostatecznym podpisaniem umowy przez obie strony. Samo złożenie wniosku nie sprawia, że osoba traci status bezrobotnego. 
 

JAK UZYSKAĆ BON ZASIEDLENIOWY


Bon zasiedleniowy przyznaje się na wniosek bezrobotnego. Musi on złożyć go do starosty. Wzór wniosku można pobrać ze strony https://www.up.warszawa.pl/druki/wniosek_bz230715.pdf. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bezrobotny i starosta podpisują umowę, która jest podstawą do uzyskania bonu. 

Umowa określa wysokość środków, które będą przyznane bezrobotnemu. Maksymana wysokość środków nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie około8500 zł. W umowie zostaje określony także sposób wypłaty pieniędzy oraz termin wypłaty. 
 

OBOWIĄZKI PO OTRZYMANIU BONU


Po otrzymaniu pieniędzy trzeba:
- w ciągu 30 dni dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument, który poświadczy podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo działalności gospodarczej,
- w ciągu 30 dni dostarczyć do powiatowego urzędu pracy oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości  miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania,
- w ciągu 8 miesięcy dostarczyć dokument poświadczający pozostawanie w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo kontynuowanie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. 

Na wypadek utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i  podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo zaprzestania wykonywania działalności, należy w ciągu 7 dni od tego momentu dostarczyć do urzędu powiatowego:
dokument, który poświadczy podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo działalności gospodarczej,
oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości  miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Wszystkie dokumenty można wysyłać pocztą tradycyjną lub na skrzynkę urzędu pracy pocztą elektroniczną. 

Z wydatkowania przyznanej kwoty trzeba rozliczyć się w PUP.Musi być ona spożytkowana na cele związane z pracą podjętą w nowym miejscu zamieszkania - na przykład na zakwaterowanie lub dojazdy. 

Niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków skutkuje obowiązkiem zwrócenia otrzymanej kwoty bonu zasiedleniowego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY