Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2021 roku

Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2021 roku

author
Aleksandra Gościnna
22 lipca 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Osoby bezrobotne mają możliwość skorzystania z różnych form finansowego wsparcia ze strony państwa. Bon zasiedleniowy skierowany jest do osób, które chcą zaaklimatyzować się w nowym miejscy zamieszkania, na które zdecydowały się ze względu na podjęcie pracy. Taka forma pomocy finansowej jest bezzwrotna. w 2021 roku otrzymać można prawie 11 tys. zł. Sprawdź, jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2021 roku.

UWAGA! Artykuł nie jest aktualny. Przejdź tutaj: Jak otrzymać bon zasiedleniowy 2023?

Czym jest bon zasiedleniowy?

Bon na zasiedlenie jest jedną z form pomocy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia. Taką pomoc oferuje obywatelom państwo. W takim wypadku nie chodzi o poszukiwanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, ale o wparcie finansowe, które pozwoli na samodzielne znalezienie lub zorganizowanie sobie miejsca pracy. Zasady udzielania świadczenie nie są skomplikowane i nie ma konieczności spełniania szeregu wygórowanych warunków.

Świadczenie pomaga w opłaceniu wydatków, które są konieczne w związku z przystosowaniem do nowego miejsca oraz z podjęciem nowej pracy. Co więcej, dodatkowe środki wykorzystać można także na utworzenie własnej działalności gospodarczej. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że bon na zasiedlenie jest dofinansowaniem bezzwrotnym. Oznacza to, że uzyskanych środków nie trzeba zwracać.  Bon zasiedleniowy skierowanych jest do młodych osób, które pragną rozwinąć swoje skrzydła na rynku pracy i będą w stanie utrzymać swoje nowe stanowisko.

Uwaga! Wpis dotyczy bonu na zasiedlenie w 2021 roku. Sprawdź, jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2022 roku. 

Spis treści:

  1. Czym jest bon zasiedleniowy?
  2. Bon zasiedleniowy - kto może otrzymać?
  3. Jak uzyskać bon zasiedleniowy?
  4. Bon zasiedleniowy 2021 - kwota
  5. Bon zasiedleniowy 2021 - warunki po otrzymaniu
  6. Niewywiązanie się z obowiązków bonu - konsekwencje
  7. Pytania i odpowiedzi
  8. Podsumowanie - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Bon zasiedleniowy - kto może otrzymać?

Nie ma wielu warunków, które trzeba spełnić, aby uzyskać bon zasiedleniowy. Głównym wymaganiem jest jednak konieczność podjęcie pracy w miejscu, w których do tej pory nie mieszkaliśmy, a więc takim, który wymaga od nas zmiany miejsca zamieszkania. Bon przeznaczony jest więc do pomocy w zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu oraz wyposażeniu w odpowiednie narzędzia, które będą niezbędne w nowej pracy.

Bon zasiedleniowy mogą uzyskać osoby, które:

– są zarejestrowane w urzędzie jako bezrobotne (I lub II profil),

– nie ukończyły jeszcze 30 lat,

– podejmą zatrudnienie lub założą własną działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Dokładne warunki dotyczą również samej pracy, której podjęcie ma być powodem do uzyskania świadczenia.

 


1. Wykonywana prac musi przynosić wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej na dany rok.
Płaca minimalna w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. A zatem osoba, która z korzysta z bonu na zasiedlenie musi uzyskiwać dochody w wysokości przynajmniej 2800 zł brutto. Osoba ta musi również podlegać wszystkim ubezpieczeniom społecznym (gwarantowane są one obecnie praktycznie tylko przez umowę o pracę).


2. Odległość do pracy musi wynosić 80 km albo jej pokonanie musi zajmować 3 godziny dziennie.
Warunkiem do uzyskania bonu jest także konieczność podjęcia pracy w miejscu, które oddalone jest od aktualnego miejsca zamieszkania przynajmniej o 80 km – to jest opcja pierwsza. Druga natomiast to czas dojazdu do tego miejsca, wynosić musi bowiem przynajmniej 3 godzinny dziennie (dotyczy to dojazdu do pracy i drogi powrotnej).


3. Zatrudnienie osoby musi trwać nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy.
Osoba, która otrzyma bon zasiedleniowy, musi utrzymać zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy. W przypadku utraty pracy w krótszym okresie wystąpi konieczność zwrotu uzyskanej kwoty.


 

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
1) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jak uzyskać bon zasiedleniowy?

Proces ubiegania się o bon na zasiedlenie nie jest skomplikowany. Właściwie jedynym warunkiem jest złożenie wniosku o bon zasiedleniowy. Każda osoba, która spełnia kryteria, według których przyznawane jest dodatkowe świadczenie, ma bardzo duże szanse na to, że uzyska pozytywną decyzję (o ile danej gminie nie wyczerpie się budżet przewidziany na ten cel).

Uwaga! Bon zasiedleniowy nie jest przyznawany odgórnie. Każdy, kto jest zainteresowany otrzymaniem bonu, musi złożyć w tym celu specjalny wniosek.

Wniosek musimy złożyć do naszego starosty. Wzór wniosku pobieramy w urzędzie pracy albo ze strony internetowej naszego urzędu pracy, na przykład https://www.up.warszawa.pl/druki/wniosek_bz230715.pdf. 
Jeśli wstępne rozpatrzenie wniosku będzie pozytywne, to kolejnym krokiem, jaki musimy wykonać, jest podpisanie umowy ze starostą. Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków w ramach bonu zasiedleniowego.

Bon zasiedleniowy 2021 - kwota

Wysokość bonu zasiedleniowego może być różna. Kwota ta zależy bowiem od indywidualnych możliwości każdego zainteresowanego. Rozpatrujący wniosek będzie brał pod uwagę np. rzeczywistą odległość do pracy. Ważna informacja jest jednak taka, że istnieje górna granica kwoty, jaką można uzyskać w ramach bonu na zasiedlenie. Zgodnie z zapisami ustawy wysokość świadczenia nie może przekroczyć  równowartości 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli średniej krajowej na rok 2021.
W 2021 roku maksymalna kwota otrzymana w ramach bon zasiedleniowego może wynosić 10915,96 zł.

Ile można dostać w ramach bonu zasiedleniowego?

Maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.
200% przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku: 10915,96

Maksymalna kwota bonu zasiedleniowego 2021: 10915,96 zł. 

Sposób wypłaty pieniędzy oraz termin jest ustalany indywidualnie w umowie pomiędzy osobą wnioskującą o bon zasiedleniowy a starostą.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

2. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bon zasiedleniowy 2021 - warunki po otrzymaniu

Gdy uzyskamy bon zasiedleniowy w 2021 roku, musimy dopełnić następnie trzy obowiązki. Na wykonanie każdego z nich przydzielone zostały ustawowo terminy.

W ciągu:
30 dni – należy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający, że podjęliśmy zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo działalność gospodarczą,

30 dni – należy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy oświadczenie o tym, że nasze nowe zatrudnienia spełnia warunek dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania,

8 miesięcy – należy dostarczyć dokument potwierdzający fakt pozostawania w nowym zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy po przyznaniu bonu.

Niewywiązanie się z obowiązków bonu - konsekwencje

W przypadku, gdy osoba, która skorzysta z bonu na zasiedlenie nie wywiąże się z jakiegokolwiek z obowiązku, wystąpi konieczność zwrócenia całości otrzymanego finansowania. Ważna informacja jest taka, że czas na zwrot środków wynosi 30 dni od momentu, w którym otrzymamy od starosty wezwanie do oddania pieniędzy.

O zwrot proszone są zwykle osoby, które w ciągu 6 miesięcy od uzyskania pieniędzy utraciły pracę i nie podjęły kolejnej, a także osoby, których zarobki przez pierwsze 6 miesięcy nie otrzymywały wynagrodzenia w wysokości minimum 2800 zł brutto, a więc kwoty minimalnego wynagrodzenia w Polsce na rok 2021.

W przypadku, gdy pracownik nie dostarczy odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzi pozostawanie w zatrudnieniu przez okres przynajmniej 6 miesięcy, wówczas także będzie musiał zwrócić do urzędu środki w wysokości analogicznej do czasu pozostawania bez zatrudnienia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 3:
1) pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
2) pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Pytania i odpowiedzi

 


1. Czy trzeba być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, aby uzyskać bon na zasiedlenie?


To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Jest wiele osób, które chciały skorzystać z bonu, ale potencjalny pracodawca oferował na początek umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, prawo nie określa tego bowiem w sposób precyzyjny. Przepisy określają jednak, że warunkiem jest wyłącznie, aby osoba otrzymująca bon zasiedleniowy była zatrudniona na taką umowę, od której będą odprowadzane wszystkie ubezpieczenia społeczne. Pamiętajmy, że umowa o prace to właśnie taka umowa, która automatycznie powoduje konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Z tego powodu najbezpieczniejszą opcją będzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

W przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło rzadko odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Oczywiście pracownik ma prawo wnioskować o odprowadzanie takich składek, ale w takim wypadku jego zarobki zostaną pomniejszone o wysokość składek, a to może spowodować, że wypłata nie będzie w wysokości minimalnej krajowej (a jest to warunek konieczny).


2. Co w przypadku, gdy podejmę pracę przed podpisaniem umowy o bon zasiedleniowy?


W przypadku, gdy podjęcie pracy nastąpi przed podpisaniem umowy o bon zasiedleniowy, pieniądze niestety nie zostaną nam przyznane. Według ustalonych kryteriów, z bonu skorzystać mogą wyłącznie osoby bezrobotne. Osoba, która podjęła już pracę nie zalicza się więc do grona osób bezrobotnych.


3. Co dzieje się w przypadku utraty pracy w okresie pierwszych 6. miesięcy?


Osoba, która zostanie bez pracy z powodu zwolnienia czy zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, musi natychmiast podjąć kolejne zatrudnienie. W przeciwnym wypadku utraci prawa do wykorzystywania środków w ramach bonu zasiedleniowego.

W ciągu 7 dni od zmiany zatrudnienia musimy dostarczyć do urzędu:

1. dokument, który potwierdza podjęcie nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo założenia nowej działalności gospodarczej,

2. oświadczenie o tym, że nowa praca również spełnia warunek przyznania bonu dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania.
Według zapisów ustawy wszystkie zgromadzone dokumenty możemy wysyłać pocztą tradycyjną albo na skrzynkę e-mail naszego urzędu pracy.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.
Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Podsumowanie - najważniejsze informacje

1. Bon zasiedleniowy jest formą pomocy finansowej dla bezrobotnych, którzy chcą podjąć zatrudnienie poza miejscem zamieszkania.
2. Bon zasiedleniowy wypłacany jest w ramach pomocy finansowej.
3. W 2021 roku w ramach bonu zasiedleniowego można otrzymać nawet 10915,96 zł.
4. O bon zasiedleniowy można ubiegać się w każdym momencie roku.
5. Aby skorzystać z bonu, musimy tylko złożyć wniosek i dołączyć odpowiednie dokumenty.
6. Otrzymanych środków nie musimy zwracać (chyba że nie dopełnimy warunków, które będą nam postawione w umowie).
7. Miejsce, w którym chcemy podjąć zatrudnienie dzięki środkom z bonu, musi być oddalone od naszego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub 3 godziny drogi (w dwie strony).
8. Cel, na który przeznaczymy otrzymane środki jest dowolny, ale powinien być on związany z zasiedleniem w nowym mieście (np. wynajem mieszkania w nowym miejscu pracy).
9. Bon zasiedleniowy przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 30. roku życia.
10. W momencie podpisywania umowy o bon zasiedleniowy musimy być zarejestrowani jako bezrobotni (I lub II profil).
[/sekcja-szara-logo]


Źródło:
http://prawo.sejm.gov.pl/api/isap/deeds/WDU/2016/645/text.html#chpt_13d

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nest Bank udostępnił płatności BLIK

Nst Bank informował w komunikacie prasowym o udostępnieniu sowim Klientom nowej metody płatności, jaką jest BLIK. Od kilku dni Klienci mogą bardzo szybko i przede wszystkim bezpiecznie płacić w Internecie oraz sklepach stacjonarnych. Dodatkowo nowa metoda płatności pozwala również na wypłacanie i wpłacanie pieniędzy z banko/wpłatomatów.

author
Patryk Byczek
31 sierpnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Iławie

Santander Bank Polska jest drugim największym bankiem detalicznym w naszym kraju. Jeden z oddziałów banku zlokalizowany jest w Iławie. Sprawdź dane kontaktowe do placówki i jej ofertę.

author
Dominika Byczek
22 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Polacy chętnie pożyczają w rodzinie. Ale tylko do 500 zł

Z badania, które zostało zrealizowane na zlecenie Wonga Polska wynika, że Polacy byliby gotowi na pożyczenie pieniędzy rodzinie lub najbliższemu znajomemu. Kwoty różnią się od siebie, lecz zależą głównie od nastawienia respondenta.

author
Patryk Byczek
14 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Mieszkanie za remont w Katowicach

W poniedziałek 19 sierpnia władze miasta Katowice ogłosiły kolejną edycję programu „Mieszkanie za remont”. Tym razem regulamin zakłada pewne zmiany, takie jak na przykład zwiększenie liczby edycji każdego roku. Na najemców czekać będzie w ramach programu 60 mieszkań, które wymagają remontu.

author
Alicja Hirsekorn
21 sierpnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Podwyżki dla policjantów w 2019 roku?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił propozycję odnoszącą się do podwyżek dla protestujących od lipca bieżącego roku Policjantów. Oferta zmian została przesłana do Terenowych NSZZ i Zarządów Wojewódzkich.

author
Patryk Byczek
26 września 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski oferuje „Ubezpieczenie na dwa koła”

ING Bank Śląski i Nationale-Nederlanden wprowadzili do swojej oferty ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej, roweru oraz Użytkownika sprzętu.

author
Patryk Byczek
16 czerwca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj