zadluzenia.com
zamknij

Jak wygląda rekrutacja do Służby Ochrony Państwa ?

1 lutego 2018 w życie wchodzi ustawa o Służbie Ochrony Państwa, w związku z czym jednocześnie traci ważność ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Nowa formacja będzie nie tylko liczyła więcej funkcjonariuszy, ale będzie także miała większe uprawnienia niż BOR. Jak będzie przebiegała rektutacja do Służby Ochrony Państwa? 

Służba Ochrony Państwa będzie miała chronić, jak dotychczas Biuro Ochrony Rapu, najważniejsze osoby i miejsca w kraju. Formacja ta ma jednak zyskać większe uprawienia operacyjno-poznawcze. Wśród najważniejszych zadań tej służby ustawa wymienia: 

- ochronę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych i innych osób ze względu na dobro państwa,
- ochronę obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym wyżej wymienionym,
- rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko Polsce, życiu i zdrowiu Polaków, a także przeciwko wszelkiemu bezpieczeństwu powszechnemu,
- prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów państwowych (Sejmu i Senatu). Służący w SOP muszą zatem przejść odpowiednio przygotowany proces rekrutacji, by móc odpowiedzialnie sprostać powierzonym im zadaniom. Formacja licząca około 3000 funkcjonariuszy ma chronić najważniejsze osoby i obiekty w państwie. 
 

KTO MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ W SOP? 


Aby pełnić służbę w Służbie Ochrony Państwa, trzeba: 
 

  • posiadać polskie obywatelstwo,

  • posiadać nieposzlakowaną opinię (nie być nigdy skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo albo przestępstwo skarbowe),

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej,

  • być gotowym podporządkować się dyscyplinie służbowej,

  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów (określone szczegółówo w przepisach o ochronie informacji niejawnych). 


Do SOP nie może dostać się osoba, która pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 (z dnia 18.10.2006), czyli między innymi: 
- Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
- Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
- Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
- jednostki Milicji Obywatelskiej. 
 

PROCES KWALIFIKACYJNY


Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w SOP składa się z dwóch etapów.

ETAP 1

1) Kandydat składa:
- podanie o przyjęcie do służby,
- kwestionariusz osobowy kandydata,
- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (muszą zawierać dane o poprzednim zatrudnieniu).
2) Z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma służyć ocenie jego predyspozycji do służby w SOP. 

ETAP 2 

1) Kandydat przechodzi przez test wiedzy.
2) Kandydat jest poddawany badaniom psychologicznym, które mają na celu ustalenie poziomu jego rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz cech osobowości.
3)Kandydat przechodzi test sprawności fizycznej.
4) Potwierdzana jest prawdziwość danych, które kandydat zawarł w kwestionariuszu osobowym. 
5) Kandydat jest poddany postępowaniu sprawdzającemu (określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych).
6) Wystawiane jest poświadczenie bezpieczeństwa.
7) Ustala się zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do służby (na podstawie orzeczenia wskazanej komisji lekarskiej). 
8) Przeprowadzane są badania psychofizjologiczne.

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKTURACJI 

Postępowanie kwalifikacyjne jest zakończone wystawieniem oceny spełnienia przez kandydata warunków do służby w SOP, jego predyspozycji i przydatności w tej formacji. Negatywny wynik albo niepoddanie się badaniom i czynnościom wymienionym w którymkolwiek z punktów etapu pierwszego i drugiego skutuje odstąpieniem przez Komendanta SOP od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY