1 lutego 2018 w życie wchodzi ustawa o Służbie Ochrony Państwa, w związku z czym jednocześnie traci ważność ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Nowa formacja będzie nie tylko liczyła więcej funkcjonariuszy, ale będzie także miała większe uprawnienia niż BOR. Jak będzie przebiegała rektutacja do Służby Ochrony Państwa? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 19.01.2018
Udostępnij:

Służba Ochrony Państwa będzie miała chronić, jak dotychczas Biuro Ochrony Rapu, najważniejsze osoby i miejsca w kraju. Formacja ta ma jednak zyskać większe uprawienia operacyjno-poznawcze. Wśród najważniejszych zadań tej służby ustawa wymienia: 

– ochronę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych i innych osób ze względu na dobro państwa,
– ochronę obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym wyżej wymienionym,
– rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko Polsce, życiu i zdrowiu Polaków, a także przeciwko wszelkiemu bezpieczeństwu powszechnemu,
– prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów państwowych (Sejmu i Senatu). 

Służący w SOP muszą zatem przejść odpowiednio przygotowany proces rekrutacji, by móc odpowiedzialnie sprostać powierzonym im zadaniom. Formacja licząca około 3000 funkcjonariuszy ma chronić najważniejsze osoby i obiekty w państwie. 
 

KTO MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ W SOP? 

Aby pełnić służbę w Służbie Ochrony Państwa, trzeba: 
 

  • posiadać polskie obywatelstwo,

  • posiadać nieposzlakowaną opinię (nie być nigdy skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo albo przestępstwo skarbowe),

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej,

  • być gotowym podporządkować się dyscyplinie służbowej,

  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów (określone szczegółówo w przepisach o ochronie informacji niejawnych). 

Do SOP nie może dostać się osoba, która pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 (z dnia 18.10.2006), czyli między innymi: 
– Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
– Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
– Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
– jednostki Milicji Obywatelskiej. 
 

PROCES KWALIFIKACYJNY

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w SOP składa się z dwóch etapów.

ETAP 1

1) Kandydat składa:
– podanie o przyjęcie do służby,
– kwestionariusz osobowy kandydata,
– dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie,
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (muszą zawierać dane o poprzednim zatrudnieniu).
2) Z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma służyć ocenie jego predyspozycji do służby w SOP. 

ETAP 2 

1) Kandydat przechodzi przez test wiedzy.
2) Kandydat jest poddawany badaniom psychologicznym, które mają na celu ustalenie poziomu jego rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz cech osobowości.
3) Kandydat przechodzi test sprawności fizycznej.
4) Potwierdzana jest prawdziwość danych, które kandydat zawarł w kwestionariuszu osobowym. 
5) Kandydat jest poddany postępowaniu sprawdzającemu (określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych).
6) Wystawiane jest poświadczenie bezpieczeństwa.
7) Ustala się zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do służby (na podstawie orzeczenia wskazanej komisji lekarskiej). 
8) Przeprowadzane są badania psychofizjologiczne.

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKTURACJI 

Postępowanie kwalifikacyjne jest zakończone wystawieniem oceny spełnienia przez kandydata warunków do służby w SOP, jego predyspozycji i przydatności w tej formacji. Negatywny wynik albo niepoddanie się badaniom i czynnościom wymienionym w którymkolwiek z punktów etapu pierwszego i drugiego skutuje odstąpieniem przez Komendanta SOP od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
 

Komentarze (1)

Przytoczę tutaj pierwszy akapit :
„Służba Ochrony Państwa będzie miała chronić, jak dotychczas Biuro Ochrony Rapu, najważniejsze osoby i miejsca w kraju.” Biuro Ochrony Rapu? 😂😂😂