Strona główna Bez kategorii Koszty komornicze 2019

Koszty komornicze 2019

dominika
Dominika Sobieraj
27 grudnia 2018

Od 1 stycznia 2019 roku znacząco zmieniają się przepisy dotyczące kosztów komorniczych. Opłaty egzekucyjne będą teraz szły do Skarbu Państwa, a nie do komornika. Ten będzie mógł jedynie liczyć na prowizję. Ile dokładnie przyjdzie nam zapłacić komornikowi za poszczególne czynności w 2019 roku?

Spis treści

 1. Koszty komornicze – zmiany 2019.
 2. Najważniejsze informacje.
 3. Opłata egzekucyjna 2019.
 4. Opłata przy bezpodstawnej egzekucji.
 5. Opłaty w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych.
 6. Inne opłaty egzekucyjne 2019.
 7. Zmiany 2019 a sprawy z 2018 roku.
 8. Podsumowanie.

KOSZTY KOMORNICZE – ZMIANY 2019 

W 2018 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 2 nowe akty prawne, które znacząco zmieniają strukturę zawodu komorniczego. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji wprowadza prawo do nagrywania czynności komorniczych, nakłada na komorników obowiązek posiadania wykształcenia prawniczego, a także wskazuje na konieczność asysty Policji podczas przymusowego otwarcia mieszkania.

Drugim wprowadzonym aktem prawnym jest Ustawa o kosztach komorniczych, która zmienia zasady finansowania egzekucji i oczywiście wysokość poszczególnych opłat egzekucyjnych. Obie ustawy wchodzą w życie dopiero od 1 stycznia 2019 roku i obowiązują jedynie dla spraw wszczętych od tego dnia.

OPŁATA EGZEKUCYJNA 2019 

Główną zmianą, którą wprowadza nowa Ustawa o kosztach komorniczych, jest ujednolicenie opłaty egzekucyjnej w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych. Według poprzednich przepisów kwota  wynagrodzenia dla komornika była zależna od sposobu egzekucji – stawki wahały się od 5 do 15%.

Dane szacunkowe wskazują na to, że średnio opłata komornicza wynosiła aż 12,5%, ponieważ najczęściej wobec dłużników stosowano pułap 15% oraz 8%.

Sprawdź, ile zajmie komornik z pensji w 2019

Stawka 10% dla wszystkich egzekucji

Od 1 stycznia 2019 roku podstawowa opłata egzekucyjna wyniesie 10% wysokości egzekwowanej od dłużnika kwoty. Stawka ta zatem zwiększy koszty najpopularniejszych egzekucji (z emerytury, renty, wynagrodzenia za pracę oraz rachunku bankowego). Obniży jednak jednocześnie stawkę opłaty dla egzekucji komorniczej z nieruchomości.

Stawka preferencyjna 3%

Dłużnik będzie mógł także skorzystać z preferencyjnej stawki opłaty w wysokości 3% wartości zadłużenia. Dotyczy to jednak jedynie tych przypadków, w których spłata całości lub części należnej kwoty nastąpi w terminie miesiąca od momentu doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej. Skorzystanie z niższej stawki będzie wyjątkowo opłacalne dla dłużnika, ponieważ aż o 7% więcej kwoty będzie przeznaczone na spłatę jego zadłużenia, a nie trafi do komornika.

Masz komornika sądowego? Sprawdź pożyczki bez BIK – najlepsze oferty, również w SKOKu do 200 000 zł.

Stawka 5% przy umorzeniu sprawy

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego opłata wynosi 5% wysokości egzekwowanej kwoty. W zależności od tego, jak doszło do umorzenia, koszty poniesie jedna ze stron:

 • 5% zapłaci wierzyciel, jeżeli postępowanie umorzono na jego wniosek,
 • opłatą 5% zostanie obciążony dłużnik, jeżeli zawarł uprzednio porozumienie z wierzycielem.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 27.

1. W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

2. Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

OPŁATA PRZY BEZPODSTAWNEJ EGZEKUCJI 

Jeżeli egzekucja komornicza zostanie wszczęta bezpodstawnie, opłata w wysokości 10% egzekwowanej kwoty zostanie pobrana od wierzyciela. Za bezpodstawną egzekucję rozumiemy:

 • postępowanie będzie wszczęte niecelowo,
 • wskazanie we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby, która nie jest dłużnikiem.

W takim przypadku komornik jest zobowiązany do wydawania postanowienia o pobraniu od wierzyciela wskazanej ustawowo kwoty 10% długu, którego chciał on dochodzić. Nowe przepisy mogą zatem korzystnie wpłynąć na to, jakie sprawy będą stawiać do komornika. Wierzyciel, który pozwem będzie chciał nastraszyć potencjalnego dłużnika, może zniechęcić się wizją konieczności zapłaty 10% egzekwowanej kwoty.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30.

W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty sto-sunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłaty w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI WYDANIA RZECZY RUCHOMEJ

Nowe przepisy wprowadzają stałą opłatę od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej. Za każdy wniosek należy zapłacić 400 zł.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 33.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

WNIOSKI O WPROWADZENIE SYNDYKA LUB ZARZĄDCY

Każdorazowy wniosek o wprowadzenie syndyka masy upadłości lub zarządcy w posiadanie majątku albo zarządcy w zarząd nieruchomości skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 400 zł. Dotychczas opłata ta nie była stała i wyliczano ją procentowo.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 35.

Opłata stała od wniosku o wprowadzenie:

 1. syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,
 2. zarządcy w zarząd nieruchomości

– wynosi 400 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

OPŁATA ZA UTRUDNIANIE

Jeżeli dłużnik w sposób czynny lub bierny przeszkadza w czynnościach egzekucyjnych, za powstrzymanie oporu może zostać zaliczona opłata w kwocie 1000 zł. Podobnie opłata w wysokości 1000 zł obowiązuje w przypadku otrzymania od sądu polecenia osadzenia dłużnika w areszcie.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 36.

1. Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie wynosi 1000 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA

Nowe przepisy ustanawiają obowiązek zwrotu wierzycielowi 50% opłaty komorniczej, jeżeli spłata długu nastąpi najpóźniej na 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 39.

Jeżeli dłużnik spełni świadczenie stwierdzone w tytule wykonawczym najpóźniej na 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwraca wierzycielowi 50% uiszczonej opłaty. Jeżeli spełnienie świadczenia przez dłużnika nastąpiło przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo wezwania do dobrowolnego wykonania obowiązku, komornik zwraca wierzycielowi część uiszczonej opłaty przekraczającą kwotę 200 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Inne opłaty egzekucyjne 2019 

POSZUKIWANIE MAJĄTKU

Zwyczajowym elementem egzekucji komorniczej jest składany przez komornika wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. Pozwala on na uzyskanie wiedzy na temat wszystkiego, co znajduje się w posiadaniu dłużnika – środki finansowe, rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości.

Dotychczas opłata ta była wyliczana względem przeciętnego wynagrodzenia w danym roku w skali 2%. W ubiegłym roku było to 74,62. Teraz stawka została ujednolicona do kwoty 100 zł za każdy złożony wniosek.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 44.

Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 8012 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wynosi 100 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU I SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA

Koszt opłaty od wniosku o zabezpieczenie spadku wraz z 1 stycznia 2019 roku wzrasta ośmiokrotnie. Dotychczas opłata sądowa od takiego wniosku wynosiła 50 zł, a po zmianie przepisów za każdy taki wniosek przyjdzie nam zapłacić 400 zł. Zmniejszenie kosztów nastąpi natomiast w większości przypadków sporządzania spisu inwentarza. Dotychczas komornik otrzymywał 10% przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, a wraz z nowymi przepisami otrzyma 400 zł za jeden spis.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 40.

Opłata stała od wniosku o:

 1. wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
 2. sporządzenie spisu inwentarza

– wynosi 400 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

OPŁATA ZA DORĘCZENIE PISMA PRZEZ KOMORNIKA

Komornik może – niczym listonosz – doręczać wszelkie sądowe pisma do dłużnika. Dotychczas należność za doręczenie była wyliczana w sali 1% od przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (w ostatnim roku wynosiła więc 37,30 zł). Od 1 stycznia 2019 roku kwota ta jest stała i dla każdego doręczonego pisma wynosi 40 zł.

Warto pamiętać o tym, że ignorowanie pism doręczanych przez komornika nie wyjdzie nam na dobre. Niestety odmowa przyjęcia pisma równoznaczna jest ze skutecznym doręczeniem. Uznaje się bowiem, że dłużnik jest świadomy tego, że odmawia przyjęcia istotnego dla niego pisma. To istotne szczególnie w przypadku późniejszych ewentualnych roszczeń.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 41.

Opłata stała za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty wynosi 40 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

OPŁATA ZA SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU STANU FAKTYCZNEGO

Protokół stanu faktycznego spisuje komornik w trakcie pierwszego wejścia na teren przeprowadzania czynności komorniczych (np.: do mieszkania dłużnika). Dokument ten zawiera precyzyjny opis zastanego stanu rzeczy.

Sprawdź, czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej

Od 1 stycznia 2019 roku opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi zawsze 400 zł. Dotychczas za sporządzenie protokołu opłata była pobierana w zależności od tego, ile czasu zajęły czynności komornicze – było to 3% za każdą rozpoczętą godzinę.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 42.

Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

OPŁATA OD WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE LICYTACJI

Nowe przepisy wskazują także stałą kwotę opłaty od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika. Od 1 stycznia 2019 roku jest to – niezależnie od przedmiotu zastawu – zawsze 1000 zł. Koszty dobrowolnej licytacji publicznej są już ustalane indywidualnie przez komornika i wnioskodawcę.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 43.

1. Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego wynosi 1000 złotych.

2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie dobrowolnej licytacji publicznej ustala komornik z wnioskodawcą.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

ZMIANY 2019 A SPRAWY Z 2018 ROKU 

Ustawa o kosztach komorniczych została co prawda uchwalona 28.02.2018 roku, ale wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że obowiązuje jedynie dla postępowań komorniczych wszczętych od tego dnia. Tylko wnioski z datą roczną na 2019 będą rozpatrywane już według nowych przepisów.

Można się zastanawiać, co zadecyduje o tym, na który rok zostanie nam policzony wniosek, jeżeli złożymy go z końcem roku. Rząd zadecydował, że zdecyduje o tym data złożenia wniosku, zarówno w przypadku składania osobistego, jak i drogą pocztową (dowodem jest w tym przypadku stempel z datą nadania).

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 54.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

PODSUMOWANIE 

 1. Szybsze spłacenie długu pozwoli uzyskać niższą stawkę opłaty egzekucyjnej. Tradycyjna stawka wynosi 10%, a preferencyjna jedynie 3%.
 2. Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i obowiązują tylko dla postępowań wszczętych od tego dnia.
 3. Przy umorzeniu postępowania egzekucyjnego opłata wyniesie 5% wysokości kwoty, która była egzekwowana.
 4. Opłata za doręczenie korespondencji lub dokumentów przez komornika wynosi 40 zł od każdej sztuki.
 5. Jeżeli egzekucja zostanie wszczęta bezpodstawnie, to wierzyciel poniesie koszt w wysokości 10% kwoty, którą egzekwował.
 6. Za sporządzenie protokołu stanu faktycznego zapłacimy 400 zł.
 7. Przepisy nie będą obowiązywały wobec wszystkich postępowań z datą z roku 2018 lub wcześniejszą.
 8. Każdy wydany wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika kosztuje 100 zł.
 9. Na mocy zmian wszystkie opłaty egzekucyjne stanowią dochód Skarbu Państwa, a komornik otrzymuje od nich jedynie prowizję.
 10. Podstawą prawną dla wszystkich wskazanych wyżej przepisów jest Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych.


Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000770/T/D20180770L.pdf

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Nowym Targu
Oddziały
patryk
Patryk Byczek
25 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Nowym Targu

Dług przedawniony u komornika
Porady
sienkiewicz
Sienkiewicz
07 maja 2016

Dług przedawniony u komornika

Kredyt hipoteczny Lubań
Wpisy Inne
patryk
Patryk Byczek
18 września 2017

Kredyt hipoteczny Lubań

SKOK Chmielewskiego Krosno
Oddziały
aleksandra
Aleksandra Gościnna
26 kwietnia 2021

SKOK Chmielewskiego Krosno

Santander Bank Polska w Zakopanem
Oddziały
patryk
Patryk Byczek
26 maja 2019

Santander Bank Polska w Zakopanem

Jak otrzymać historię rachunku w BGŻ BNP Paribas?
Bez kategorii
dominika
Dominika Sobieraj
25 marca 2019

Jak otrzymać historię rachunku w BGŻ BNP Paribas?