Koszty komornicze 2021

Koszty komornicze 2021

author
31 grudnia 2020

Czynności komornicze nie są darmowe – za wszystko, co robi komornik, by ściągnąć należność z dłużnika, musi oczywiście zapłacić sam dłużnik. Pieniądze jednak nie trafiają do kieszeni komornika. Otrzymuje je Skarb Państwa. Za jakie czynności komornika trzeba zapłacić? Sprawdź wykaz wszystkich kosztów komorniczych na rok 2021.

Na samym dole artykułu znajdziesz tabelę z podsumowaniem wszystkich kosztów. Możesz przejść do niej już teraz klikając tutaj.

Koszty komornicze – podstawa prawna  

Całe prawo komornicze znacząco zmieniło się w ubiegłych latach. Wszystko to za sprawą dwóch  nowych bardzo ważnych aktów prawnych, które zmieniły od podstaw strukturę tego zawodu. Pierwszym z ważnych dokumentów była Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, która wprowadziła między innymi:

– prawo do nagrywania czynności egzekucyjnych przez komornika,
– obowiązek asysty Policji w trakcie przymusowego otwierania mieszkania osoby, wobec której prowadzona jest egzekucja komornicza,
–  obowiązek wykształcenia w zakresie prawa w odniesieniu do wszystkich osób sprawujących funkcję komornika sądowego.

Ważniejszym natomiast z punktu widzenia samych kosztów komorniczych jest drugi z wprowadzonych aktów prawnych – Ustawa o kosztach komorniczych. To właśnie w tej ustawie szczegółowo rozpisane zostały wszystkie koszty konkretnych czynności komornika (tzw. opłaty egzekucyjne) oraz zasady finansowania egzekucji komorniczej. Nowe prawo w tym zakresie obowiązuje od 2019 roku, czyli dotyczy wszystkich spraw wszczętych w dniu 1 stycznia 2019 roku i później.

Opłata egzekucyjna 2021  

W 2021 roku opłata egzekucyjna jest jednolita i może wynosić:

 • 3%,
 • 5%,
 • 10% (najczęściej).

To, ile procent opłaty egzekucyjnej od wartości egzekwowanej kwoty jest pobierane, zależy od wielu czynników. Generalnie najczęstszy procent opłaty wynosi 10% od wartości kwoty egzekwowanej od dłużnika. Niższe stawki naliczane są w wyjątkowych sytuacjach. Poniżej rozpisujemy wszystkie te opcje.

Sprawdź, ile komornik może zająć z pensji w 2021

Stałe procenty opłaty egzekucyjnej to nowość wprowadzona na mocy opisanej już wcześniej Ustawy o kosztach komorniczych. Wcześniej komornik mógł od swoich czynności naliczać procent zależny od sposobu prowadzenia egzekucji. Do kieszeni komornika mogło trafić od 5% do 15% wartości egzekwowanej od dłużnika kwoty.

Co ciekawe, statystycznie rzecz biorąc, średnia kwota opłaty egzekucyjnej pobieranej przez komorników wynosiła 12,5% o wartości egzekwowanej kwoty. Teraz najczęściej pobierany procent jest o 2,5% niż średni procent przed wprowadzeniem tej ustawy.

1) Podstawowa opłata egzekucyjna – 10%

Podstawową opłatą egzekucyjną nazywamy na mocy ustawy stawkę w wysokości 10%. Ten procent został wyznaczony odgórnie. 10% wyliczamy od całej kwoty egzekwowanej od dłużnika. Stawka ta obowiązuje przy wszystkich najczęściej przeprowadzanych egzekucjach:

 • z nieruchomości,
 • z wynagrodzenia za pracę,
 • z emerytury,
 • z renty,
 • z rachunku bankowego.

2) Preferencyjna opłata egzekucyjna – 3%

Preferencyjna opłata egzekucyjna dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, tylko niektórych dłużników. Stawka preferencyjna jest dużo niższa niż standardowa – wynosi zaledwie 3% wartości kwoty egzekwowanej przez komornika od dłużnika. Dla kogo przewidziano tak niską opłatę?

Ze stawki 3% opłaty egzekucyjnej mogą skorzystać dłużnicy, którzy spłacą część lub całość egzekwowanej kwoty w ciągu miesiąca od momentu doręczenia im zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej. Niższa stawka to duża oszczędność z perspektywy dłużnika. W końcu zaoszczędzone 7% pójdzie na spłatę jego długu, a nie na zarobek Skarbu Państwa, a więc zwiększy się wtedy szansa na szybsze oddłużenie.

3) Opłata egzekucyjna przy umorzeniu – 5%

Stawkę 5% wyznaczono natomiast dla tych, których sprawa egzekucyjna zostanie umorzona. Uniwersalnie dla spraw umorzonych płacone jest tylko 5% od wartości egzekwowanej kwoty. Kto ponosi ten koszt?

Dłużnik płaci 5% wartości długu, jeżeli to on doprowadził do porozumienia z wierzycielem i umorzenia postępowania. Jeżeli natomiast to wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania, to on pokrywa opłatę egzekucyjną w wysokości 5% wartości długu.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 27.

1. W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

2. Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata przy bezpodstawnej egzekucji 2021  

Na mocy Ustawy o kosztach komorniczych wprowadzona jest także jednolita opłata w przypadku bezpodstawnej egzekucji komorniczej. Opłata ta wynosi 10% egzekwowanej od dłużnika kwoty i pobierana jest od wierzyciela, a nie od dłużnika.

Czym jest bezpodstawna egzekucja? W zasadzie dotyczy to najczęściej sytuacji przypadkowych, w których wniosek egzekucyjny kierowany jest do osoby niezadłużonej (np.: przez zbieżność nazwisk) albo kiedy postępowanie wszczęte jest bez uzasadnionego powodu.

Można się zastanawiać, po co wprowadzono taką opłatę i to jeszcze w tak wysokim procencie. Nie jest to jednak bezzasadne, a z perspektywy dłużnika wręcz bardzo korzystne. Dlaczego? Ponieważ żadnemu wierzycielowi nie opłaca się już straszyć dłużnika pozwem, jeżeli jest on bezzasadny. Jeżeli wierzyciel wie, że w przypadku odkrycia tego, że egzekucja jest bezzasadna, będzie musiał z własnej kieszeni wyłożyć 10% wartości rzekomo istniejącego długu, raczej nie posunie się do tego, by takie pismo wystosować tylko w celu postraszenia drugiej osoby.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30.

W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty sto-sunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłaty w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych 2021  

Wszystkie opłaty, które będziemy poniżej opisywać, mają ustaloną jedną konkretną kwotę.

Wniosek o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej – koszt 2021

cena: 400 zł

opis:

Każdy komornik z każdej kancelarii komorniczej w Polsce za każdy wniosek o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej w dowolnej kwocie pobiera każdorazowo opłatę w kwocie 400 zł. Nie może zażądać innej kwoty.

podstawa prawna:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 33.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za utrudnianie czynności komorniczych – koszt 2021

cena: 1000 zł

opis:

Żadna osoba nie może utrudniać komornikowi wykonywania czynności egzekucyjnych (np.: nie może blokować mu dostępu do swojego mieszkania, jeżeli komornik chce sporządzić spis majątku dłużnika). Przeszkadzanie komornikowi w wykonywaniu egzekucji może nas bowiem słono kosztować – każdorazowo komornik może nałożyć na nas opłatę w wysokości 1000 zł.

podstawa prawna:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 36.

1. Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie wynosi 1000 złotych.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Wniosek o wprowadzenie syndyka lub zarządcy – koszt 2021

cena: 400 zł

opis:

Stała opłata w wysokości 400 zł obowiązuje także w przypadku wniosków o wprowadzenie:

– syndyka masy upadłości,
– zarządcy w posiadanie majątku,
– zarządcy w zarząd nieruchomości.

podstawa prawna:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 35.

Opłata stała od wniosku o wprowadzenie:

 1. syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,
 2. zarządcy w zarząd nieruchomości

– wynosi 400 złotych.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za wcześniejszą spłatę – koszt komorniczy 2021

kwota: zwrot 50% poniesionych kosztów

opis:

Jeżeli dłużnikowi uda się spłacić w pełni swój dług przed czasem, wierzycielowi należy się zwrot 50% poniesionych kosztów (łącznie uiszczonych w tej sprawie opłat komorniczych). By jednak taki zwrot nastąpił, spłata musi być dokonana najpóźniej na 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu egzekucyjnego.

podstawa prawna:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 39.

Jeżeli dłużnik spełni świadczenie stwierdzone w tytule wykonawczym najpóźniej na 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwraca wierzycielowi 50% uiszczonej opłaty. Jeżeli spełnienie świadczenia przez dłużnika nastąpiło przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo wezwania do dobrowolnego wykonania obowiązku, komornik zwraca wierzycielowi część uiszczonej opłaty przekraczającą kwotę 200 złotych.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Inne opłaty egzekucyjne 2021  

Opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji – koszt 2021

cena: 1000 zł

opis:

Wskazana powyżej kwota jest niezależna od przedmiotu zastawu. Opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika w każdym przypadku wynosi po prostu 1000 zł, jest to kwota stała. Inaczej jest natomiast z dobrowolnymi licytacjami publicznymi. Ich koszty ustalane są indywidualnie pomiędzy komornikiem a wnioskodawcą.

podstawa prawna:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 43.

1. Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego wynosi 1000 złotych.

2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie dobrowolnej licytacji publicznej ustala komornik z wnioskodawcą.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego 2021

cena: 400 zł

opis:

Komornik pobiera także opłatę za sporządzenie protokołu stanu faktycznego. Jest to protokół spisywany przez komornika na samym początku egzekucji, z reguły podczas pierwszego wejścia na teren przeprowadzania czynności komorniczych. Najczęściej miejscem sporządzania takiego protokołu jest więc mieszkanie/dom dłużnika. W protokole takim komornik wskazuje szczegółowo wszystkie elementy, które zauważył w miejscu zamieszkania dłużnika (to, co potem może być podejrzewane o bycie składnikami majątku dłużnika).

podstawa prawna:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 42.

Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za doręczenie pisma przez komornika – koszt 2021

cena: 40 zł

opis:

Opłatę ponosimy także za każde doręczone przez komornika pismo. Może kwota opłaty jest nieduża (40 zł), ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pism komorniczych przysyłanych jest w trakcie egzekucji całkiem sporo, to ich koszt łączny robi się już naprawdę duży. Co więcej – opłata jest naliczana nawet wtedy, kiedy odmówimy przyjęcia pisma. Ignorowanie korespondencji od komornika nie jest zatem opłacalne.

podstawa prawna:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 41.

Opłata stała za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty wynosi 40 złotych.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Wniosek o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza – koszt 2021

cena: 400 zł

opis:

W 2021 roku koszt wniosku o zabezpieczenie spadku oraz koszt wniosku o zabezpieczenie inwentarza jest taki sam i wynosi 400 zł. Co ciekawe – to znacząca zmiana w stosunku do przepisów obowiązujących jeszcze do końca 2018 roku. Wtedy cena wniosku o zabezpieczenie spadku była osiem razy niższa (koszt wynosił 50 zł), a cena sporządzenia spisu inwentarza była wyznaczana w zależności od liczby godzin pracy komornika. Teraz kwoty za oba te wnioski są uniwersalne i ujednolicone.

podstawa prawna:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 40.

Opłata stała od wniosku o:

 1. wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
 2. sporządzenie spisu inwentarza

– wynosi 400 złotych.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za poszukiwanie majątku – koszt 2021

cena: 100 zł

opis:

Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika w 2021 roku wynosi odgórnie 100 zł od każdego złożonego wniosku. Wniosek taki jest składany podczas egzekucji komorniczej bardzo często. Dzięki niemu komornik może dowiedzieć się na przykład o:

– ruchomościach dłużnika (np.: samochodzie, telefonie),
– nieruchomościach dłużnika (np.: garażu, mieszkaniu),
– rachunkach bankowych dłużnika (wszystkich jego kontach, także oszczędnościowych),
– środkach finansowych, które posiada dłużnik.

podstawa prawna:

§

PODSTAWA PRAWNA


Art. 44.

Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 8012 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wynosi 100 złotych.


Źródło:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Rozliczanie spraw z lat poprzednich  

Wszystkie opisane powyżej przepisy dotyczą oczywiście wszystkich spraw wszczętych w roku 2021. Co natomiast ze sprawami wszczętymi w latach ubiegłych? Nowe prawo dotyczące kosztów komorniczych obowiązuje dla spraw wszczętych dopiero w dniu 1 stycznia 2019 roku lub później.

Wnioski z lat 2019, 2020 i 2021 będą zatem rozpatrywane według nowych przepisów (nowych, czyli tych, które są opisane w tym artykule). W odniesieniu do spraw wszczętych przed dniem 1 stycznia 2019 roku obowiązują natomiast stare przepisy, nawet jeżeli egzekucje te trwają do dziś.

§

PODSTAWA PRAWNA


Art. 54.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Koszty komornicze 2021 – tabela  

Podstawą dla wszystkich wykazanych poniżej kosztów komorniczych jest Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych.

Koszty komorniczewysokość opłaty
Opłata egzekucyjna10% wartości długu
Opłata preferencyjna3% wartości długu
Opłata w przypadku umorzenia5% wartości długu
Opłata w przypadku bezpodstawnej egzekucji10% wartości długu
Opłata za wcześniejszą spłatęzwrot 50% kosztów
Opłata za doręczenie pisma przez komornika40 zł
Opłata za poszukiwanie majątku100 zł
Wniosek o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej400 zł
Wniosek o wprowadzenie syndyka masy upadłości400 zł
Wniosek o wprowadzenie zarządcy w posiadanie majątku400 zł
Wniosek o zabezpieczenie spadku400 zł
Wniosek o wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości400 zł
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza400 zł
Opłata za sporządzenie protokołu faktycznego400 zł
Opłata za utrudnianie czynności komorniczych1000 zł
Opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji1000 zł

Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000770/T/D20180770L.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Anna
Anna
2021-11-22 03:41:19

Wpłaciłem ratę alimentów do rąk komornika ile procent może zająć komornik

Anna
Anna
2021-11-22 03:36:41

Anna

Podobne artykuły

Ile kosztuje wymiana oleju w samochodzie?
Bez kategorii
author
18 czerwca 2019

Ile kosztuje wymiana oleju w samochodzie?

PKO BP w Krakowie
Oddziały
author
23 sierpnia 2019

PKO BP w Krakowie

Kredyt konsolidacyjny Świebodzice
Kredyty miasta
author
16 stycznia 2021

Kredyt konsolidacyjny Świebodzice

Mały ZUS Plus od 1 stycznia 2020?
Bez kategorii
author
09 grudnia 2019

Mały ZUS Plus od 1 stycznia 2020?

Frankowicze zawiadomili UOKiK w sprawie mBanku
Bez kategorii
author
16 listopada 2019

Frankowicze zawiadomili UOKiK w sprawie mBanku

Zakupy online to w Polsce domena kobiet
Bez kategorii
author
10 marca 2020

Zakupy online to w Polsce domena kobiet