Strona główna Wpisy Inne Leasing operacyjny a leasing finansowy – różnice

Leasing operacyjny a leasing finansowy – różnice

author
Dominika Sobieraj
29 października 2018
Leasing to bardzo popularna wśród przedsiębiorców forma finansowania. Do wyboru są dwa podstawowe typy leasingu: operacyjny i finansowy. Sprawdzamy, czym się różnią i który może być bardziej opłacalny. 

Spis treści:

1. Leasing – podstawa prawna.
2. Leasing operacyjny.
3. Leasing finansowy.
4. Leasing operacyjny i finansowy – różnice.
5. Kiedy bardziej opłaca się leasing operacyjny?
6. Kiedy bardziej opłaca się leasing finansowy?

LEASING – PODSTAWA PRAWNA

Leasing został zdefiniowany w przepisach prawa cywilnego i prawa podatkowego. Kodeks cywilny określa ogólne zasady zawierania umów leasingowych, a ustawy o podatku VAT i podatku dochodowym wskazują skutek zawierania takich umów. 

Art. 709(1). Istota umowy leasingu
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Prawy cywilne wskazuje zatem najważniejsze cechy umowy leasingowej:
– zawierana jest ona na czas określony,
– leasingobiorca zobowiązuje się do spłacania w uzgodnionych ratach równowartości co najmniej ceny lub wynagrodzenia z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego,
– finansujący to przedsiębiorca, który po zawarciu umowy oddaje leasingobiorcy rzecz do używania i pobierania pożytków.

Szerszy zakres przedmiotu umowy leasingowej definiują natomiast przepisy prawa podatkowego. Już w katalogu pojęć używanych w rozdziale sprecyzowane zostało wszystko, co może podlegać leasingowi. 

Art. 23a. Katalog pojęć używanych w rozdziale
Ilekroć w rozdziale jest mowa o:
1)umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów;
Dz.U.2018.0.1509 t.j. – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Według prawa cywilnego umowa leasingu może dotyczyć jedynie rzeczy, a prawo podatkowe rozszerza przedmiot leasingu o:
– wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji,
– grunty,
– prawo wieczystego użytkowania gruntów. 

LEASING OPERACYJNY

Leasing operacyjny jest stosowany w większości przypadków – w takiej formie zawieranych jest około 90% umów leasingowych. Główną tego przyczyną jest zapewne to, że w przypadku leasingu operacyjnego koszt podatku VAT doliczany jest do rat leasingowych, a zatem nie jest dużym obciążeniem dla przedsiębiorcy (w przeciwieństwie do leasingu finansowego, w którym VAT należy opłacić z pierwszą ratą). 

Umowa ta jest jednak specyficzna pod względem formalnym – przedmiot leasingu jest uznawany za składnik majątku leasingodawcy, a nie leasingobiorcy. Skutkuje to tym, że po zakończeniu okresu leasingowania, przedsiębiorca ma prawo wykupić użytkowany przedmiot umowy (oznacza to, że nie staje się on jego własnością automatycznie po zakończeniu czasu trwania umowy leasingowej). 

W przypadku takiego leasingu na leasingodawcę spada także obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych, czyli stopniowo zapisuje kolejne części płatności w kosztach. W leasingu operacyjnym właścicielem przedmiotu amortyzowanego do samego końca pozostaje leasingodawca (właściciel może zmienić się jedynie po wykupie). 

LEASING FINANSOWY

Leasing finansowy wybierany jest przez przedsiębiorców o wiele rzadziej niż leasing operacyjny. Główną tego przyczyną jest to, że przy leasingu finansowym przedsiębiorca musi posiadać dużą kwotę na start – przy pierwszej racie po odbiorze przedmiotu leasingowanego musi on opłacić całą kwotę podatku VAT (wobec większości przedmiotów wynosi on 23% wartości). 

W przypadku zawarcia takiej umowy przedmiot leasingu wliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy, a zatem to on musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych (może zapisywać je w kosztach). 

Po zakończeniu mowy leasingowej w typie leasingu finansowego przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy wraz ze spłatą ostatniej raty. Oznacza to, że nie musi on już mieć żadnych środków na wykup przedmiotu. 

LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY – RÓŻNICE

Różnice przejawiają się głównie w pięciu najważniejszych aspektach, co w dużym skrócie przedstawia poniższa tabela:

Warto szerzej omówić każdy z tych aspektów:

1. Amortyzacja

Dwa typy leasingu różnią się między sobą tym, która strona zobowiązana jest do amortyzacji przedmiotu leasingowanego. W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, czyli firma leasingowa, a w przypadku leasingu finansowego dokonuje tego użytkownik przedmiotu – leasingobiorca. 

2. Podatek VAT

Różnica między leasingiem operacyjnym i finansowym tkwi także w sposobie opłacania podatku VAT – w leasingu operacyjnym jest on doliczany do rat leasingowych, a w leasingu finansowym należy zapłacić go z góry. Stawka VAT jest zgodna ze stawką VAT przypisaną do przedmiotu leasingowanego.

3. Koszty uzyskania przychodu 

Kosztami uzyskania przychodu dla leasingobiorcy w przypadku leasingu operacyjnego jest cała rata leasingowa, a w przypadku leasingu finansowego rata jest podzielona na część kapitałową i część odsetkową i tylko część odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodu. 

4. Okres trwania umowy 

W leasingu operacyjnym czas trwania umowy wyznaczany jest głównie poprzez czas amortyzacji przedmiotu leasingowanego. Okres trwania umowy w przypadku leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji albo nie krótszy niż 10 lat w przypadku leasingu nieruchomości. Normatywny czas amortyzacji podawany jest zawsze w latach i jest to czas potrzebny do zamortyzowania danego środka trwałego. 

Leasing finansowy charakteryzuje się dużo luźniejszymi kryteriami wyznaczania czasu umowy – właściwie może ona trwać od miesiąca do kilkunastu lat, ale w praktyce wygląda to nieco inaczej. Firmy leasingowe zazwyczaj proponują leasing finansowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale jednocześnie nieprzekraczający 5 lat. 

5. Wykup

Leasing operacyjny zakłada, że leasingobiorca będzie korzystał z przedmiotu leasingu w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu będzie miał możliwość dodatkowego wykupienia tego przedmiotu na własność (jeżeli jednak nie będzie chciał tego zrobić, może zwrócić dany przedmiot i ie ponosić żadnych dodatkowych kosztów, w związku z czym leasing stanie się czymś na kształt wynajmu przedmiotu).

W przypadku leasingu finansowego prawo własności automatycznie przechodzi na leasingobiorcę po zakończeniu umowy leasingowej (po spłacie ostatniej raty). Musimy jednak liczyć się z tym, że za samo przeniesienie praw własności będziemy musieli zazwyczaj zapłacić – kwoty te wynoszą zazwyczaj od 100 zł do 1% ceny przedmiotu podlegającego leasingowi. 

KIEDY BARDZIEJ OPŁACA SIĘ LEASING OPERACYJNY?

1. Jeżeli chcemy leasingować przez krótki czas. 

W sytuacji, w której przewidujemy krótki okres użytkowania danego przedmiotu (np.: samochodu, który i tak niebawem będziemy chcieli wymienić na nowszy) – taka forma leasingu pozwoli na zwiększenie bieżących kosztów działalności, a w związku z tym zmniejszy się podstawa opodatkowania. 

2. Jeżeli nie chcemy ponosić dużych kosztów początkowych.

Leasing finansowy wiąże się z koniecznością opłacenia całego VAT-u wraz z pierwszą ratą, a zatem jeżeli mamy przedmiot opodatkowany w skali 23%, to niemal 1/4 wartości przedmiotu musimy wpłacić już na start. Jeżeli kosztów takich ponosić nie chcemy – lepiej wybrać leasing operacyjny.

3. Jeżeli potrzebujemy dużych kosztów. 

Leasing operacyjny pozwala na wliczenie do kosztów uzyskania przychodu całe raty leasingowe, a zatem jeżeli zależy nam na zwiększeniu tych kosztów, warto zdecydować się na leasing operacyjny.

KIEDY BARDZIEJ OPŁACA SIĘ LEASING FINANSOWY?

1. Jeżeli chcemy dojść do własności przedmiotu leasingowanego i mamy pieniądze na wkład. 

Leasing finansowy pozwala na uzyskanie własności przedmiotu leasingowanego wraz z ostatnią ratą. Jeżeli zależy nam na tym, by posiadać ten przedmiot na własność bez angażowania dodatkowych środków na jego wykup, bardziej opłaci nam się leasing finansowy. 

2. Jeżeli przedmiot sprzedawany jest bez VAT-u albo z niską stawką VAT.

Przy leasingu finansowym podatek VAT musimy opłacić z góry, a zatem jeżeli przedmiot sprzedawany jest bez VAT-u albo z VAT-em niskim, np.: 8%, to bardziej opłacalne będzie skorzystanie z tego typu leasingu. 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Zysk mBanku w II kwartale 2020
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2020

Zysk mBanku w II kwartale 2020

Nowy członek zarządu w Credit Agricole
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 listopada 2018

Nowy członek zarządu w Credit Agricole

Kredyt hipoteczny Olsztyn
Kredyty miasta
author
Dorota Cholewicka
27 listopada 2021

Kredyt hipoteczny Olsztyn

T-Mobile Usługi Bankowe w Iławie
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Iławie

Kredyt samochodowy Lubań
Wpisy Inne
author
Patryk Byczek
09 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Lubań

ZUS oddział w Biłgoraju
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 sierpnia 2019

ZUS oddział w Biłgoraju