OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

author
Halszka Gronek
07 lipca 2019

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, znana również jako OCED, to międzynarodowa instytucja, dzięki której największe państwa demokratyczne mają szansę ciągłego rozwoju i umacniania gospodarki. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, czym tak naprawdę jest owa organizacja, kto stoi na jej czele i jakie państwa mogą pochwalić się statusem jej oficjalnego członka. 

Spis treści

1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – co to jest?
2. Główne cele i zadania OECD.
3. Państwa członkowskie OECD.
4. Struktura organizacyjna OECD.
5. Kontakty Polski z OECD.
6. Podsumowanie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – co to jest?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z angielska określana skrótem OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego wysoko rozwiniętych państw demokratycznych. Obecnie instytucja ta zrzesza aż 36 krajów. Jej siedziba znajduje się w parskim Zamku Rotszylda (Château de la Muette), a Sekretarzem Generalnym organizacji nieprzerwanie od 13 lat jest José Ángel Gurría, meksykański ekonomista.

OECD powstała w 1961 roku na mocy tak zwanej Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej rok wcześniej przez dwadzieścia założycielskich państw. Organizacja OECD zastąpiła tym samym swą poprzedniczkę, Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), która swą działalność prowadziła nieprzerwanie od 1948 roku. Do dwudziestu założycielskich państw w kolejnych latach działania OECD dołączyło 16 kolejnych krajów. Trzy kolejne aspirują do członkostwa.

Kraje zrzeszone w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju łączy akceptacja dla zasad demokracji i gospodarki rynkowej. Uznają one, iż wartościami nadrzędnymi w życiu polityczno-społecznym i gospodarczym powinien być przede wszystkim pluralizm polityczny, poszanowanie praw człowieka i swobód obywatelskich oraz stabilny wzrost w ramach otwartej gospodarki rynkowej. Państwa członkowskie traktowane są równo – niezależnie od ich wielkości, potencjału ekonomicznego czy wkładu do wspólnego budżetu.

Główne cele i zadania OECD

Najważniejszą misją obraną przez państwa współtworzące Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. W tym celu Organizacja wydaje szereg aktów prawnych służących poprawie warunków formalnych niezbędnych do osiągania wzrostu gospodarczego. Mowa między innymi o dokumencie zwanym Liberalizacją Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych.

Oprócz działania na rzecz dalszego wzrostu gospodarek rozwiniętych, OECD wypracowuje postulaty dotyczące w sposobu prowadzenia i utrzymywania międzynarodowych stosunków gospodarczych. W tym celu władze OECD opracowują wspólne zasady oraz normy działania (tak zwane „wytyczne” oraz „standardy” Organizacji) w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Pryz podejmowaniu decyzji państwa członkowskie stosują zasadę consensusu wypracowywanego przy użyciu mechanizmu „nacisku równych sobie”. 

Warto w tym miejscu dodać, iż choć najważniejszą misją Organizacji jest wspieranie rozwoju gospodarczo rozwiniętych i demokratycznych państw członkowskich, OECD zajmuje się także pomocą dla najbiedniejszych państw świata. Z tego względu należy uznać, iż wpływ owej instytucji nie ogranicza się do oddziaływania jedynie na państwa członkowskie, ale dotyczy łącznie około stu krajów. Siła i potęga polityczna członków Organizacji ma bezpośrednie przełożenie na geopolitykę niemal wszystkich nacji świata.

Państwa członkowskie OECD

Obecnie do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju należy 36 najbardziej rozwiniętych i demokratycznych państw świata. Dwadzieścia z nich posiada status członków-założycieli ze względu na to, iż współtworzyły one OECD już od samego jej początku, a więc od 1961 roku. Szesnaście kolejnych państw dołączyło do Organizacji na przełomie ostatniego półwiecza. Wszystko wskazuje na to, iż w najbliższych latach szeregi OECD powiększą się o kolejnych członków. 

Struktura organizacyjna OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest ściśle unormowaną organizacją o określonej strukturze wewnętrznej (administracyjnej). Naczelnym organem OCED jest Rada, w skład której wchodzą szefowie stałych przedstawicielstw państwowych. Są nimi przede wszystkim ministrowie właściwi do spraw zagranicznych oraz do spraw finansów przybyli ze wszystkich krajów posiadających status członka OCED. Rada zajmuje się przede wszystkim zatwierdzaniem budżetu i merytorycznym charakterem ustawodawstwa. 

Zaraz przy Radzie Organizacji działa Komitet Wykonawczy. Jego głównym zadaniem jest wdrażanie decyzji, które na drodze konsensusu (lub wedle jednomyślnego wyniku głosowania) podjęła Rada. Poza tymi dwoma organami strukturę OECD tworzy także Sekretariat. W jego skład wchodzi jedenastu dyrektorów merytorycznych oraz pięciu dyrektorów administracyjno-technicznych. Łącznie Sekretariat liczy aż 2200 pracowników. Ich głównym zadaniem jest podejmowanie działań z zakresu bieżącej obsługi OECD.

Na czele Sekretariatu, a więc organu zajmującego się bieżącą koordynacją działań organizacji, stoi Sekretarz Generalny. Obecnie, a właściwie od 2006 roku, jego funkcję pełni José Ángel Gurría – meksykański ekonomista i polityk. Ostatnim ważnym organem Organizacji są tak zwane Komitety Branżowe. Działają one u boku Rady i wykonują (wdrażają w życie) decyzje podejmowane przez Radę. Spotkania Komitetów, których łącznie jest około 150, odbywają się w sesjach organizowanych kilka razy do roku. 


Sprawdź nasz ranking pożyczek dla zadłużonych.

 

Kontakty Polski z OECD

Polska jest pełnoprawnym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju od 22 listopada 1996 roku (dołączyła 36 lat po utworzeniu Organizacji). Pierwszym polskim dyplomatą akredytowanym przy OECD, a zarazem czołowym negocjatorem porozumień Organizacji po stronie Polski był Mieczysław Szostak. Jak wynika z oficjalnych danych, udział Polski w składce członkowskiej płaconej na rzecz OECD w 2010 roku wynosił 1,201%.

Oczywiście zobowiązania przyjęte przez Polskę w związku z uzyskaniem członkostwa w OECD wywarły pozytywny wpływ na rozwój krajowej gospodarki. Stało się tak przede wszystkim wskutek ulepszenia przepływu kapitału, podjęcia wielu inwestycji zagranicznych oraz poprawy polityki podatkowej i ekologicznej. Warto podkreślić także, iż dzięki przyjęciu przez Polskę standardów OCED polska gospodarka mogła w krótkim czasie dostać się do prestiżowego grona tak zwanych „rozwiniętych gospodarek”.

Dzięki aktywnemu i owocnemu członkostwu w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju państwo polskie zaczęło być traktowane jako równorzędny partner biznesowy w ogólnej wymianie międzynarodowej. Fakt ten oczywiście przynosi Polsce wymierne korzyści ekonomiczne w postaci przychodów z eksportu, wykorzystania zagranicznych czynników produkcji i bardziej wydajnych metod zarządzania. Eksperci są zdania, że gdyby nie członkostwo w OCED, Polska nie miałaby szans na tak szybki rozwój gospodarczy.

Podsumowanie


Źródła:
https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/oecd/oecd
https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/instytucjeorganizacje-miedzynarodowe/oecd-organizacja-wspolpracy-gospodarczej-i-rozwoju/
https://www.gov.pl/web/nauka/oecd-organizacja-wspolpracy-gospodarczej-i-rozwoju2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki bez zaświadczeń Zakopane
Pożyczki miasta
author
Dominika Sobieraj
12 maja 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Zakopane

Provident z nagrodą za promowanie czytelnictwa
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
01 grudnia 2019

Provident z nagrodą za promowanie czytelnictwa

ING i Patronite zapraszają na spotkania z twórcami internetowymi
Aktualności
author
Patryk Byczek
16 października 2018

ING i Patronite zapraszają na spotkania z twórcami internetowymi

Spadek liczby niewypłacalnych firm w kwietniu
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
23 maja 2019

Spadek liczby niewypłacalnych firm w kwietniu

Biuro Terenowe ZUS w Górze
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Górze

PKO BP w Mogilnie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
24 lipca 2019

PKO BP w Mogilnie

Porównaj