Okres wypowiedzenia – poradnik

Okres wypowiedzenia – poradnik

author
Halszka Gronek
17 lutego 2019

Czy wszyscy pracujący Polacy mają prawo zerwać umowę z pracodawcą? Czy przywilej ten dotyczy także umów zlecenia i umów o dzieło? I jaki okres wypowiedzenia przysługuje wykonawcom każdej z obowiązujących form zatrudnienia? Na te i na wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w naszym dzisiejszym artykule.

Okres wypowiedzenia to czas, jaki należy zachować, wypowiadając (zrywając) umowę z pracodawcą. Okres ten ma z założenia chronić obie strony umowy. Po pierwsze – chroni pracownika, gwarantując mu czas na znalezienie nowego źródła utrzymania. Po drugie – umożliwia znalezienie nowego pracownika przez pracodawcę, chroniąc ciągłość pracy i stabilizację wewnątrz placówki.

Okres wypowiedzenia to obustronny przywilej, jakiego nie można się pozbyć w przypadku zawarcia umowy o pracę. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy okres wypowiedzenia może wynosić 3 dni, tydzień, kilka tygodni, miesiąc lub kilka miesięcy. Wszystko to w zależności od szczegółów zatrudnienia, a przede wszystkim – od czasu bycia zatrudnionym u danego pracodawcy.

Warto jednak dodać, iż nie wszyscy Polacy zarabiają dzięki umowie o pracę. Wielu nawiązało stosunek z pracodawcą na mocy umowy cywilnoprawnej – zlecenia lub umowy o dzieło. Czy w przypadku takich form zatrudnienia prawo także przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy? Sprawdziliśmy najważniejsze informacje w tej sprawie. 

Okres wypowiedzenia – umowa o pracę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy okres wypowiedzenia wśród osób zatrudnionych na umowie o pracę może wynosić 3 dni, tydzień, kilka tygodni, miesiąc lub kilka miesięcy. Wszystko to w zależności od szczegółów zatrudnienia, a przede wszystkim – od czasu bycia zatrudnionym u danego pracodawcy.

1. Okres wypowiedzenia liczony w dniach – a więc 3 dni wypowiedzeniowe – liczony jest jedynie w oparciu o dni robocze. Co ważne, owe dni robocze obowiązują od poniedziałku do soboty włącznie (jedynie niedziele, święta oraz dni ustawowo wole od pracy nie są dniami roboczymi). Co więcej, dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu nie jest wliczany do owego 3-dniowego okresu wypowiedzenia.

2. Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze liczony jest od najbliższej niedzieli (następującej po dniu złożenia wypowiedzenia) i trwa zawsze do soboty. Oczywiście przypadku liczenia okresu wypowiedzenia trwającego tydzień lub kilka tygodni nie pomijamy niedziel czy też dni świątecznych.

3.  Okres wypowiedzenia wyrażony w miesiącu lub miesiącach zawsze liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Niezależnie od tego, w którym dniu danego miesiąca kalendarzowego złożone zostało wypowiedzenie, bieg wypowiedzenia wyrażonego w miesiącu lub miesiącach rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem następnego, pełnego miesiąca kalendarzowego.

Umowa na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, jaka zawarta została między stronami na czas nieokreślony, uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Im dłużej pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy i na danej umowie, tym dłuższy czas wypowiedzenia będzie mu przysługiwał.

Warto pamiętać, iż tygodnie wypowiedzenia liczy się od najbliższej niedzieli do kolejnej soboty. Miesiące natomiast – od 1. dnia kolejnego, pełnego miesiąca kalendarzowego, do ostatniego dnia tegoż miesiąca. 

Umowa na czas nieokreślony

W przypadku umowy o pracę na czas określony (na przykład na 6 miesięcy, na rok, na 5 lat, itp.)  obowiązują te same kryteria przyznawania okresu wypowiedzenia, co w przypadku umowy na czas nieokreślony. Niezmienna pozostaje więc i zasada: im dłużej pracownik był zatrudniony, tym dłuższy przysługuje mu czas wypowiedzenia umowy.

Umowa na okres próbny

Nie każdy pracownik może liczyć na to, iż od razu przyznana mu zostanie umowa o prace na czas nieokreślony. Większość placówek proponuje świeżo zatrudnionym pracownikom umowy na czas próbny. Jednak i w takim przypadku pracownik ma prawo do złożenia wypowiedzenia. Im dłuższy był „czas próbny”, tym więcej dni wypowiedzeniowych przysługuje.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż tygodniowy lub 2-tygodniowy okres wypowiedzenia liczony jest od najbliższej niedzieli do odpowiednio: kolejnej lub jeszcze następnej soboty włącznie. 

Umowa zlecenia

Według obecnie obowiązujących przepisów prawnych umowę zlecenia może wypowiedzieć (rozwiązać) każda ze stron w dowolnym czasie. Przywilej ten jest niezbywalny i niepodważalny jakimikolwiek zapisami konkretnej umowy zlecenia. Co więcej, umowa zlecenie opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania stron – dzięki temu ową umowę można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku wypowiedzenia (niezależnie od strony zerwania umowy) Zleceniodawca powinien zwrócić Zleceniobiorcy uzasadnione wydatki oraz uiścić część ustalonego wynagrodzenia. Czasami bezzasadne zerwanie zlecenia może skutkować nawet żądaniem odszkodowania  Zleceniobiorca natomiast powinien rozliczyć się z otrzymanych zaliczek. 

Jeśli Zleceniobiorca zerwał umowę niespodziewanie i bez zasadnego powodu, narażając drugą stronę umowy na szkody, powinien on naprawić owe starty lub zwrócić ich ustaloną równowartość. Warto w tym miejscu dodać, iż za ważne powody uprawniające do zerwania umowy bez konsekwencji uważa się między innymi:

  • chorobę strony wypowiadającej, 
  • zmianę miejsca zamieszkania, 
  • zmianę sytuacji życiowej,
  • utratę zaufania do kontrahenta (w tym – Zleceniodawcy).

 

 

Uwaga!

Jeżeli więc strony nie ograniczyły pisemnie prawa do rozwiązania zlecenia jedynie do ważnych powodów, to nie ma konieczności, by w chwili składania wypowiedzenia wskazywać powód zerwania umowy. Z drugiej jednak strony – w umowie można też zastrzec karę umowną na wypadek wypowiedzenia umowy zlecenia bez ważnych powodów.

 

 

Umowa o dzieło

Rozwiązanie umowy o dzieło może nastąpić za porozumiem stron (gdy zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca dzieła zgodzą się co do zerwania umowy).  Ponadto istnieje kilka ustawowo wskazanych przypadków, gdy możliwe jest zerwanie umowy bez porozumienia stron. Kodeks cywilny wymienia następujące:

 

Uwaga!

Zamawiający dzieło nie powinien pochopnie reagować na pierwsze uchybienia Wykonawców, natychmiastowo zrywając umowę. Kodeks przewiduje bowiem prawo do „drugiej szansy” ze strony Zamawiającego. Gdy mimo tego zapisu Zamawiający wypowie umowę Wykonawcy, powinien się liczyć z możliwością złożenia przeciw niemu zarzutu bezzasadności natychmiastowego rozwiązania umowy.

 

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Credit Agricole w Nakle nad Notecią
Oddziały
author
Halszka Gronek
20 lipca 2019

Credit Agricole w Nakle nad Notecią

Komornik Sądowy Czesława Małek
Wpisy
author
Halszka Gronek
29 października 2015

Komornik Sądowy Czesława Małek

PKO BP w Lubsku
Oddziały
author
Halszka Gronek
10 września 2019

PKO BP w Lubsku

Kwota wolna od podatku 2017
Wpisy
author
Halszka Gronek
05 grudnia 2016

Kwota wolna od podatku 2017

Alior Bank w Grodzisku Mazowieckim
Oddziały
author
Halszka Gronek
07 lipca 2019

Alior Bank w Grodzisku Mazowieckim

Twój e-PIT – nowa usługa od 2019
Wpisy
author
Halszka Gronek
01 czerwca 2018

Twój e-PIT – nowa usługa od 2019