Pakiet Przyjazne Prawo – na czym polega?

Pakiet Przyjazne Prawo – na czym polega?

author
Halszka Gronek
10 lipca 2019

We wtorek 9 lipca 2019 roku Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy potocznie określanej mianem Pakietu Przyjazne Prawo. Pakiet ten ma wprowadzić ponad 70 nowych zapisów celem uszczelnienia i liberalizacji krajowego prawa biznesowego. Dzięki nowelizacji polskie firmy z sektora MŚP będą mogły liczyć na lepsze warunki rozwoju swej działalności – nie tylko w obrębie Polski, lecz także na arenie międzynarodowej. 

Spis treści

1. Pakiet Przyjazne Prawo – co to jest?
2. Kiedy Pakiet wejdzie w życie?
3. Co zmienia Pakiet Przyjazne Prawo?
4. „Prawo do popełnienia błędu” – PPP.
5. Znaczenie Pakietu Przyjazne Prawo.
6. Podsumowanie.

 

Pakiet Przyjazne Prawo – co to jest?

Pakiet Przyjazne Prawo to określenie stosowane wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, nad którego wprowadzeniem polskie organy ustawodawcze pracowały przez ostatnie miesiące. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a dokładniej obecny Podsekretarz Stanu Marek Niedużak. 

Mówi się, iż Pakiet Przyjazne Prawo to liczący ponad siedemdziesiąt punktów pakiet ułatwień biznesowych. To jednak nie wszystko! Jak zapewnia ministra Jadwiga Emilewicz:

"

Pakiet Przyjazne Prawo to ponad siedemdziesiąt probiznesowych zmian. Wraz z poprzednimi naszymi pakietami w sumie mówimy więc o setkach ułatwień i oszczędności dla polskich przedsiębiorców w ciągu ponad trzech lat naszych rządów.

Celem uchwalenia Pakietu Przyjazne Prawo jest oczywiście stworzenie dogodnych warunków do rozwoju firm z sektora MŚP. Rząd wierzy, iż dzięki wprowadzeniu ułatwień oraz eliminacji „luk prawnych” powodujących niekonsekwencję legislacyjną, poprawie ulegną standardy funkcjonowania polskiego rynku przedsiębiorstw, a w efekcie wzrośnie konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej. 

Pakiet ma zmienić zapisy aż siedemdziesięciu czterech obowiązujących obecnie ustaw. Resort Przedsiębiorczości jest zdania, iż w ten sposób nowy projekt wyeliminuje z polskiego systemu prawnego wszystkie przepisy, które wobec nowych realiów oraz standardów rynkowych uchodzą za przestarzałe, uciążliwe i szkodzące polskiej gospodarce. Pakiet ma ograniczyć obciążenia biurokratyczne i zliberalizować wygórowane wymagania stawiane obecnie mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorstwom. 

 

Kiedy Pakiet wejdzie w życie?

Według informacji zamieszczonych w rządowym Biuletynie Informacji Publicznej projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 lipca 2019 roku (wtorek). Obecnie trafi on do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie poddany zostanie głosowaniu i ewentualnym poprawkom. By opracowany przez resort przedsiębiorczości Pakiet Przyjazne Prawo mógł zostać wcielony w życie, oprócz sejmu potrzebna jest jeszcze zgoda senatu, a ostatecznie – podpis Prezydenta RP. 

Przy obecnym tempie legislacji w Polsce należy się spodziewać, iż nowe przepisy zostaną zatwierdzone jeszcze w tym roku, a zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 roku. Podobną informację zamieszczono zresztą na rządowej stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W komunikacie czytamy:

"

Przygotowany przez MPiT projekt zmian w ponad 60 ustawach przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Teraz trafi on do Sejmu. […] Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Resort odpowiedzialny za opracowanie projektu nowelizacji (który obecnie czeka na zatwierdzenie w Sejmie) jest zdania, iż dzięki Pakietowi państwo polskie zdoła wyeliminować wszystkie przepisy, które wobec nowych realiów oraz standardów rynkowych uchodzą za przestarzałe, uciążliwe i szkodzące polskiej gospodarce. By ocenić, na ile owe obietnice okażą się być wiążące i sprawne, musimy poczekać najpewniej do nowego roku kalendarzowego. 


Sprawdź nasz ranking ofert konsolidacyjnych: Konsolidacja chwilówek.

Co zmienia Pakiet Przyjazne Prawo?

Mówiąc najprościej, jak to możliwe, Pakiet przyjazne Prawo ma zmienić zapisy aż siedemdziesięciu czterech obowiązujących obecnie ustaw – wszystko to w celu uszczelnienia obowiązującego dotychczas systemu funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. 

Wśród najważniejszych propozycji twórców Pakietu jest między innymi:

  1. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie na wzór niemiecki – rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi, a także poprawić kondycję finansową polskich importerów;
  2. zwiększona ochrona konsumencka gwarantowana przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – przedsiębiorcy zyskają ochronę konsumencką w relacjach biznesowych, w przypadku których czynność prawna nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego;
  3. rozszerzenie definicji rzemieślnika – zapis ten umożliwi przedsiębiorcom-rzemieślnikom (po spełnieniu konkretnych warunków) wyboru innej, niż wymaga tego wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (np. spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej itp.);
  4. ułatwienia w sukcesji firm – zapisy uzupełnią dotychczasowo obowiązujące rozwiązania ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej o zmiany dotyczące innych przypadków sukcesji;
  5. rozszerzenie uprawnień cudzoziemców w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Polsce – chodzi o zwiększenie uprawnień w kwestii podejmowania i wykonywania działalności przez zagranicznych naukowców już pracujących w naszym kraju (celem zatrzymania wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników na krajowym rynku);
  6. likwidacja skokowego wzrostu opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wprowadzenie płynnej zmiany wysokości składki, której opłacanie nie będzie grodziło utratą płynności finansowej przez przedsiębiorstwo;
  7. zachowanie ważności orzeczeń lekarskich – w przypadku zmiany pracodawcy pracownik nie będzie zmuszony wykonać kolejnych badań lekarskich (o ile wcześniejsze orzeczenie wciąż posiada ważność); ta sama zasada będzie dotyczyć badań sanitarno-epidemiologicznym w przypadku pracowników gastronomii;
  8. umożliwienie przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń przez nowego przedsiębiorce zarządzającego biznesem – w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa (osoby wpisanej do CEIDG) koncesje i zezwolenia przypisane danej firmie (na przykład restauracji) nie będą anulowane;
  9. cyfryzacja wybranych obowiązków sprawozdawczych – zmniejszenie wykazu dokumentów papierowych, jakie należy dostarczyć do odpowiednich urzędów celem załatwienia sprawy administracyjnej, a także ograniczenie liczby organów, do których składane są owe dokumenty.

Zmian, które wprowadza Pakiet Przyjazne Prawo, jest łącznie aż 72. Powyżej wybrane stanowią więc zaledwie nieznaczną cząstkę wszystkich regulacji i uszczelnień, jakie wejdą w życie najpewniej już na początku przyszłego roku kalendarzowego. 

„Prawo do popełnienia błędu” – PPP

Jedną z najgłośniej omawianych zmian prawnych, które wprowadzi Pakiet Przyjazne Prawo, jak tak zwane „prawo do popełnienia błędu”. Chodzi o całkowicie nową instytucję w polskim systemie prawnym. Jej istotą jest przekonanie, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek i nie powinno być drastycznie karane.

Co niezwykle istotne, prawo do popełnienia błędu będzie dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG należących jednocześnie do sektora mikro, małych i średnich firm. Czas obowiązywania przywileju wyniesie rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy. W przypadku firm ponownie otwieranych, czas obowiązywania prawa do błędu zostanie znów naliczony, lecz tylko wtedy, gdy od likwidacji lub zawieszenia pierwszej działalności upłynęło conajmniej 36 miesięcy. 

Dzięki prawie do popełnienia błędu każdy początkujący przedsiębiorca, który dopuści się naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, nie będzie podlegał karze (mandatowi karnemu bądź grzywnie pieniężnej). Warunkiem zwolnienia z konsekwencji będzie usunięcie stwierdzonych naruszeniem w terminie wyznaczonym przez dany organ (np. urząd) oraz przyjęcie pouczenia. 

Oczywiście nie wszystkie naruszenia obowiązujących przepisów będą bezkrytycznie wybaczane i niezauważane przez polskie urzędy. W przypadku dopuszczenia się wykroczenia po raz kolejny (recydywa) czy rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa prawo do popełnienia błędu przestanie obowiązywać, a przedsiębiorca, nawet mimo krótkiego stażu w prowadzeniu biznesu, nie będzie mógł liczyć na „taryfę ulgową”. 

Znaczenie Pakietu Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo ma uszczelnić dotychczas nieco „dziurawe” i wywołujące niekonsekwencję wykonawczą prawo. Celem wprowadzenia w życie Pakietu jest również ogólna liberalizacja warunków prowadzenia biznesu, do dotyczyć ma przede wszystkim mniejszych firm, a więc przedsiębiorstw z sektora MŚP. Resort przedsiębiorstwa, odpowiedzialny za przygotowanie projektu ustawy, wierzy, iż dzięki nowym regulacjom polskie firmy będą mogły śmielej konkurować również na arenie międzynarodowej.

"

Nasza najnowsza propozycja jest komplementarna wobec 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu, Pakietu MŚP oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców, które wprowadziliśmy od początku tej kadencji. PPP, wraz z poprzednimi naszymi pakietami, to w sumie setki ułatwień i oszczędności dla polskich przedsiębiorców w ciągu blisko czterech lat naszych rządów.

– tłumaczy Jadwiga Emilewicz, ministra przedsiębiorczości i technologii. 

Główny dowodzący pracami ustawodawczymi, Marek Niedużak (Podsekretarz Stanu w resorcie przedsiębiorczości, jest zdania, iż Polska ma jeszcze sporo do zrobienia w kwestii poprawy otoczenia regulacyjnego przedsiębiorstw. Jego zdaniem jednak Pakiet Przyjazne prawo jest ogromnym krokiem milowym w tym zakresie. Sam tłumaczył:

"

Pakiet Przyjazne Prawo eliminuje z naszego systemu prawnego przepisy przestarzałe, uciążliwe, nieodpowiadające współczesnym realiom społecznym i gospodarczym. Zidentyfikowały je poszczególne resorty, w wyniku przeglądu obowiązującego prawa. […] Biurokracja jest kosztowna i zabiera czas, a dodatkowo ogranicza wydajność i innowacyjność biznesu.

Podsumowanie


Źródła:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r7258828229,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-ograniczenia-obciazen-regulacyj.html
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/rzad-przyjal-pakiet-przyjazne-prawo-kilkadziesiat-ulatwien-dla-biznesu
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/pakiet-przyjazne-prawo-ponad-70-punktowych-ulatwien-dla-biznesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao we Włodawie
Oddziały
author
Patryk Byczek
12 lipca 2019

Bank Pekao we Włodawie

Bank Pekao w Krapkowicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
09 lipca 2019

Bank Pekao w Krapkowicach

mBank partnerem MFF Nowe Horyzonty
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
26 lipca 2021

mBank partnerem MFF Nowe Horyzonty

Darmowa pożyczka 2000 zł na 61 dni
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
13 lipca 2016

Darmowa pożyczka 2000 zł na 61 dni

Chwilówki Zamość
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
17 marca 2022

Chwilówki Zamość

thumbnail
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Żninie

Porównaj