Podatek CIT 2021

author
Halszka Gronek
03 stycznia 2021

Niektóre modyfikacje podatkowe wdrożone w życie na przełomie ostatnich lat znacząco zmieniły sytuację finansową polskich przedsiębiorstw. Dużą nowością okazała się być między innymi aktualizacja stawek podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawdziliśmy, kto i w jakim wymiarze będzie musiał opłacić podatek CIT.

 

Podatek CIT – definicja

Podatek CIT (ang. Corporate Income Tax) to nic innego, jak taksa od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne. CIT jest w pewnym sensie odpowiednikiem podatku PIT. Różnica polega na tym, że pierwszą z taks opłacają osoby prawne, czyli korporacje (ang. Corporate), podczas gdy drugą – osoby fizyczne (ang. Personal) posiadające zdolność prawną. 

Podatek dochodowy od osób prawnych obowiązuje w Polsce blisko od 30 lat. Kwestię owej taksy reguluje ustawa o podatku dochodowym po raz ostatni znowelizowana w lutym 2020 roku. Przepisy podatkowe na rok 2020 przewidują dwie stawki podatku CIT – podstawową (19%) oraz preferencyjną (9%).

Podstawę opodatkowania CIT-em (czyli sumę, od jakiej odlicza się odpowiednią kwotę podatku) stanowi dochód danej osoby prawnej osiągnięty w danym roku podatkowym. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się oczywiście kosztów uzyskania przychodu – dlatego CIT nazywany jest podatkiem dochodowym, a nie przychodowym. 

  

Podstawa prawna

Aktem prawnym, który reguluje kwestię funkcjonowania podatku CIT w Polsce, jest Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokument ten wszedł w życie z dniem 1  marca 1992 roku. Jego treść treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 21 na rok 1992, pod pozycją 86. 

Przepisy podatkowe dotyczące m.in. podatku CIT nowelizowane są co pewien czas. Ostatnia zmiana prawna uchwalona i wydana została w lutym 2020 roku. Mowa o ustawie z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Warto też dodać kilka słów o bardzo ważnych kwestiach, jakie wraz z zeszłoroczną zmianą przepisów zaczęły obowiązywać w prawie podatkowym. Chodzi między innymi o obniżenie preferencyjnej stawki CIT z 15% na 9% oraz wprowadzenie nowej stawki dla innowatorów – IP BOX, czyli Intellectual Property Box (5%). Dzięki owym modyfikacjom prawym wszystkie przedsiębiorstwa, którym zależy na rozwoju, wdrażaniu autorskich innowacji i napędzaniu polskiej gospodarki, mogą liczyć na korzystniejsze warunki rozliczania z fiskusem.

Kto płaci podatek CIT?

Wedle prawa podatek dochodowy od osób prawnych opłacają osoby prawne, a także spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. Co więcej, płatnikami CIT-u mogą zostać również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (o ile posiadają zdolność prawną).

W dodatku do końca 2020 roku podatnikami CIT i PIT nie były spółki komandytowe i spółki jawne. Jedynie wspólnicy tych spółek byli podatnikami zwykłych podatków dochodowych. Od stycznia 2021 roku ten przepis uległ zmianie.

Podatnikami CIT z dniem 1.01.2021 stały się:

1) spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,

2) spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przy czym stanie się to tylko:

jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), lub

b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

Warto także dodać, iż w Polsce istnieje kilka podmiotów, które są zwolnione z obowiązku płacenia podatku CIT. Są to między innymi: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także organizacje religijne i jednostki budżetowe.

CIT dla podatkowych grup kapitałowych

Specjalnym gronem podatników, którzy zobowiązani są do opłacania CIT-u, są tzw. podatkowe grupy kapitałowe. Tworzą je związki co najmniej dwóch spółek handlowych posiadających osobowość prawną. Dodatkowo grupy te muszą być połączone są ze sobą interesami kapitałowymi. Co więcej, polskie przepisy wymagają spełnienia kilku innych warunków, by dany zespół spółek mógł nazywać się podatkową grupą kapitałową: 

 1. grupę mogą tworzyć tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, jeżeli kapitał zakładowy każdej z nich wynosi conajmniej 1 mln zł;
 2. w każdej z grup wydziela się spółkę dominującą (95% udziałów w kapitale zakładowym) oraz spółki zależne (bez udziałów w kapitale akcyjnym pozostałych spółek z grupy);
 3. w żadnej ze spółek grupy nie mogą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 4. spółki tworzące grupę muszą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego na okres conajmniej 3 lat;
 5. nowo powstała grupa kapitałowa musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym;
 6. grupa powinna osiągać co najmniej 3-procentowy dochód w relacji do przychodów podatkowych;
 7. spółki tworzące grupę nie mogą korzystać ze zwolnień podatkowych (CIT i VAT) i nie mogą stosować praktyk przerzucania dochodu na innych płatników podatku dochodowego spoza grupy kapitałowej.

    

Podatek CIT 2021 – nowe stawki  

Standardową stawką podatku CIT jest 19-procentowy podatek od dochodów osób prawnych. Od początku 2017 roku obowiązuje jednak druga, uproszczona stawka preferencyjna. Do końca 2018 roku wynosiła ona 15%, a korzystać z niej mogli tak zwani „mali podatnicy”. Warunkiem do wliczenia w grono małych podatników był przychód – maksymalnie 1,2 miliona euro rocznie.

Wraz z początkiem 2019 roku Ministerstwo Finansów obniżyło stawkę preferencyjną podatku dochodowego CIT do poziomu 9%. Jednocześnie jednak ograniczono zakres odbiorców małej stawki CIT-u. Obniżony podatek dotyczy jedynie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych – a więc wyłącznie przychodów z działalności operacyjnej.

Co więcej, od 2019 roku preferencja przysługuje wyłącznie podatnikom małym oraz nowych (rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej), których przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły progu 1,2 mln euro. Do tej pory podatek rozliczano natomiast na podstawie zeszłorocznych przychodów.

Warto także dodać, iż wraz z pierwszym dniem 2019 roku w polskim prawie podatkowym zaczęła obowiązywać nowa preferencyjna stawka dla innowatorów. Mowa o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej – uldze IP BOX (Intellectual Property Box) w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. 

  

Jak obliczyć podatek CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych wyliczany jest co do zasady od dochodu. Dochód natomiast jest tą wartością pieniężną, jaką dany przedsiębiorca rzeczywiście zarobił dzięki podjętym działaniom i transakcjom. Dochód to czysty zysk, kwota zarobiona już po odliczeniu wszystkich kosztów uzyskania przychodu.

Co istotne jednak, od podstawy opodatkowania, czyli właśnie dochodu przedsiębiorstwa, istnieje możliwość pewnych odliczeń. I tak właśnie podatek CIT wylicza się na podstawie dochodu, po odliczeniu od niego:

 • wszelkich darowizn na pożytek publiczny (o ile zostały one przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu;
 • darów pieniężnych przekazanych na kult religijny – do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu;
 • wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem badań i rozwojem (mowa o działalności twórczej i związanymi z nią badaniami naukowych);
 • kredytów i pożyczek bankowych umorzonych/straconych w związku z realizacją programu restrukturyzacji – do 20% kwoty owych kredytów.

 

Do kiedy i jak należy zapłacić CIT?

Zeznanie roczne z podatku dochodowego od osób prawnych składa się w terminie 3 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego, w jakim osiągnięty został dochód. Odpowiednie oświadczenie złożyć w urzędzie skarbowym na należy odpowiednim druku CIT-8. Co więcej, kompletne zeznania składa się drogą elektroniczną.

Formularz dedykowany płatnikom CIT-u zawiera odpowiednie rubryki, w których wykazać należy wysokość osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika. W deklaracji zawrzeć należy także informacje na temat ewentualnych zwolnień podatkowych i samej kwoty wyliczonego podatku.

Na podstawie informacji wypisanych w formularzu CIT-8 podatnik dokonać musi zapłaty odpowiedniej sumy podatku (lub różnicy między podatkiem należnym a wpłaconymi zaliczkam). Przelew powinien trafić na konto urzędu skarbowego do ostatniego dnia terminu rozliczeń z fiskusem. Nie ma konieczności jednak, by transakcji dokonywać w tym samym dniu, w którym złożono zeznanie podatkowe.

Pytania i odpowiedzi

 

Jakie zmiany w obrębie CIT-u zaszły w ostatnich latach?

Wraz z początkiem 2019 roku Ministerstwo Finansów obniżyło stawkę preferencyjną podatku CIT z poziomu 15% do 9%. Jednocześnie jednak ograniczono zakres beneficjentów małej stawki CIT-u. Preferencyjny CIT dotyczyć będzie jedynie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych – a więc wyłącznie przychodów z działalności operacyjnej.

Co więcej, od 2019 roku preferencja przysługuje wyłącznie podatnikom małym oraz nowych (rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej), których przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły progu 1,2 mln euro. Do tej pory podatek rozliczano natomiast na podstawie zeszłorocznych przychodów.

Ponadto od 2019 roku w polskim prawie podatkowym obowiązuje nowa preferencyjna stawka CIT dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Mowa o specjalnej uldze podatkowej, dzięki której możliwe jest opłacania CIT-u wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. 


 

Czy CIT wyliczamy na podstawie przychodu?

Nie. Podatek dochodowy od osób prawnych wyliczany jest co do zasady od dochodu. Dochód natomiast jest tą wartością pieniężną, jaką dany przedsiębiorca rzeczywiście zarobił dzięki podjętym działaniom i transakcjom. Dochód to czysty zysk, kwota zarobiona już po odliczeniu wszystkich kosztów uzyskania przychodu. Mówiąc prościej – dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.


 

Komu przysługuje preferencyjna stawka CIT?

Do korzystania z preferencyjnej stawki CIT-u uprawnione są małe i średnie podmioty prawne, które osiągają przychód nie większy niż 1,2 mln euro rocznie.

Co więcej, obniżona stawka podatku CIT od 2019 roku dotyczy jedynie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych – a więc wyłącznie przychodów z działalności operacyjnej. 


 

Podsumowanie


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_prawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_osób_prawnych
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/2829521,Nizsza-stawka-CIT-od-2019-r-kto-skorzysta.html
https://cit-8.pl/odliczenia-zwolnienia/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Zosia
Zosia
2022-01-12 10:15:23

zapłata zaliczki na podatek za grudzień, z treści tekstu: " do ostatniego dnia terminu rozliczeń z fiskusem " ja po przeczytaniu tekstu dalej nie wiem, autor dokładnie też nie wie.

adrian
adrian
2019-01-21 21:03:59

do tej pory myslalem ze kazda firma jest osobą prawną!

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Prudniku
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Prudniku

Pożyczki bez BIK Lublin
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 maja 2022

Pożyczki bez BIK Lublin

Bank Pekao w Iwoniczu-Zdroju
Oddziały
author
Patryk Byczek
03 lipca 2019

Bank Pekao w Iwoniczu-Zdroju

Co to jest kolekcjonerski dowód rejestracyjny?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
09 sierpnia 2019

Co to jest kolekcjonerski dowód rejestracyjny?

PKO BP w Markach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 września 2019

PKO BP w Markach

Czego młodzi Polacy oczekują od pracy ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
03 maja 2018

Czego młodzi Polacy oczekują od pracy ?

Porównaj