Zmiany prawne, jakie przyniósł nowy rok kalendarzowy, dotknęły wiele polskich przedsiębiorstw. Jedną z najważniejszych modyfikacji podatkowych okazała się być aktualizacja stawek podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawdziliśmy, kto i w jakim wymiarze będzie musiał opłacić podatek CIT.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 08.01.2019
Udostępnij:

Spis treści:
1. Podatek CIT – definicja.
2. Podstawa prawna.
3. Kto płaci podatek CIT?
4. Podatek CIT 2019 – nowe stawki.
5. Jak obliczyć podatek CIT?
6. Do kiedy i jak należy zapłacić CIT?
7. Pytania i odpowiedzi.
8. Podsumowanie.

 

Podatek CIT – definicja

Podatek CIT (ang. Corporate Income Tax) to nic innego, jak taksa od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne. CIT jest w pewnym sensie odpowiednikiem podatku PIT. Różnica polega na tym, że pierwszą z taks opłacają korporacje (ang. Corporate), podczas gdy drugą – osoby fizyczne (ang. Personal) posiadające zdolność prawną. 

Podatek dochodowy od osób prawnych obowiązuje w Polsce blisko od 30 lat. Kwestię owej taksy reguluje ustawa o podatku dochodowym po raz ostatni znowelizowana w październiku 2018 roku. Przepisy podatkowe na rok 2019 przewidują dwie stawki podatku CIT – podstawową (19%) oraz preferencyjną (9%).

Podstawę opodatkowania CIT-em (czyli sumę, od jakiej odlicza się odpowiednią kwotę podatku) stanowi dochód danej osoby prawnej osiągnięty w danym roku podatkowym. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się oczywiście kosztów uzyskania przychodu – dlatego CIT nazywany jest podatkiem dochodowym, a nie przychodowym. 

Sprawdź, czym różni się dochód od przychodu.

 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, który reguluje kwestię funkcjonowania podatku CIT w Polsce, jest Ustawa z dnia 15. lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokument ten wszedł w życie z dniem 10. marca 1992 roku. Jego ujednoliconą treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 21 na rok 1992, pod pozycją 86. 

Przepisy podatkowe dotyczące m.in. podatku CIT nowelizowane są co pewien czas. Ostatnia zmiana prawna uchwalona i wydana została 23. października 2018 roku. Mowa o sejmowej ustawie, której moc prawna obowiązuje od pierwszego dnia bieżącego roku. Pełen akt prawny znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2018, pod pozycją 2193. 

Najważniejsze kwestie, jakie wraz ze zmianą podstawy zaczęły obowiązywać w prawie podatkowym od stycznia 2019 roku, to obniżenie preferencyjnej stawki CIT z 15% na 9% oraz wprowadzenie nowej stawki dla innowatorów (5%). Dzięki owym modyfikacjom prawym wszystkie przedsiębiorstwa, którym zależy na rozwoju, wdrażaniu innowacji i napędzaniu polskiej gospodarki, będą mogły liczyć na korzystniejsze warunki rozliczania z fiskusem.

Kto płaci podatek CIT?

Wedle prawa podatek dochodowy od osób prawnych opłacają osoby prawne, a także spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. Co więcej, płatnikami CIT-u mogą zostać również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (o ile posiadają zdolność prawną).

Warto także dodać, iż w Polsce istnieje kilka podmiotów, które są zwolnione z obowiązku płacenia podatku CIT. Są to między innymi: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Zakład Ubezpieczeń społecznych, a także organizacje religijne i jednostki budżetowe.

Specjalnym gronem podatników, którzy zobowiązani są do opłacania CIT-u, są tzw. podatkowe grupy kapitałowe. Tworzą je związki co najmniej dwóch spółek handlowych posiadających osobowość prawną. Dodatkowo grupy te muszą być połączone są ze sobą interesami kapitałowymi. Co więcej, polskie przepisy wymagają spełnienia kilku innych warunków, by dany zespół spółek mógł nazywać się podatkową grupą kapitałową: 

1) grupę mogą tworzyć tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, jeżeli kapitał zakładowy każdej z nich wynosi conajmniej 1 mln zł;

2) w każdej z grup wydziela się spółkę dominującą (95% udziałów w kapitale zakładowym) oraz spółki zależne (bez udziałów w kapitale akcyjnym pozostałych spółek z grupy);

3) w żadnej ze spółek grupy nie mogą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;

4) spółki tworzące grupę muszą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego na okres conajmniej 3 lat;

5) nowo powstała grupa kapitałowa musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym;

6) grupa powinna osiągać co najmniej 3-procentowy dochód w relacji do przychodów podatkowych;

7) spółki tworzące grupę nie mogą korzystać ze zwolnień podatkowych (CIT i VAT) i nie mogą stosować praktyk przerzucania dochodu na innych płatników podatku dochodowego spoza grupy kapitałowej.

 

Podatek CIT 2019 – nowe stawki

Standardową stawką podatku CIT jest 19-procentowy podatek od dochodów osób prawnych. Od początku 2017 roku obowiązuje jednak druga, uproszczona stawka preferencyjna. Do końca 2018 roku wynosiła ona 15%, a korzystać z niej mogli tak zwani „mali podatnicy”. Warunkiem do wliczenia w grono małych podatników był przychód – maksymalnie 1,2 miliona euro rocznie.

Wraz z początkiem 2019 roku Ministerstwo Finansów obniżyło stawkę preferencyjną podatku dochodowego CIT do poziomu 9%. Jednocześnie jednak ograniczono zakres odbiorców małej stawki CIT-u. Obniżony podatek dotyczy jedynie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych – a więc wyłącznie przychodów z działalności operacyjnej.

Co więcej, od 2019 roku preferencja przysługuje wyłącznie podatnikom małym oraz nowych (rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej), których przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły progu 1,2 mln euro. Do tej pory podatek rozliczano natomiast na podstawie zeszłorocznych przychodów.

Warto także dodać, iż wraz z pierwszym dniem 2019 roku w polskim prawie podatkowym zaczęła obowiązywać nowa preferencyjna stawka dla innowatorów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Mowa o Innovation Box – specjalnej uldze podatkowej w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. 

Więcej na temat tegorocznych zmian w podatkach można przeczytać w naszym artykule.

  

Jak obliczyć podatek CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych wyliczany jest co do zasady od dochodu. Dochód natomiast jest tą wartością pieniężną, jaką dany przedsiębiorca rzeczywiście zarobił dzięki podjętym działaniom i transakcjom. Dochód to czysty zysk, kwota zarobiona już po odliczeniu wszystkich kosztów uzyskania przychodu.

Co istotne jednak, od podstawy opodatkowania, czyli właśnie dochodu przedsiębiorstwa, istnieje możliwość pewnych odliczeń. I tak właśnie podatek CIT wylicza się na podstawie dochodu, po odliczeniu od niego:

1) wszelkich darowizn na pożytek publiczny (o ile zostały one przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu;

2) darów pieniężnych przekazanych na kult religijny – do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu;

3) wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem badań i rozwojem (mowa o działalności twórczej i związanymi z nią badaniami naukowych);

4) kredytów i pożyczek bankowych umorzonych/straconych w związku z realizacją programu restrukturyzacji – do 20% kwoty owych kredytów.

Do kiedy i jak należy zapłacić CIT?

Zeznanie roczne z podatku dochodowego od osób prawnych składa się w terminie 3 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego, w jakim osiągnięty został dochód. Odpowiednie oświadczenie złożyć w urzędzie skarbowym na należy odpowiednim druku CIT-8. Co więcej, kompletne zeznania składa się drogą elektroniczną.

Formularz dedykowany płatnikom CIT-u zawiera odpowiednie rubryki, w których wykazać należy wysokość osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika. Co więcej, w deklaracji zawrzeć należy także informacje na temat ewentualnych zwolnień podatkowych i samej kwoty wyliczonego podatku.

Na podstawie informacji wypisanych w formularzu CIT-8 podatnik dokonać musi  zapłaty odpowiedniej sumy podatku (lub różnicy między podatkiem należnym a wpłaconymi zaliczkam). Przelew powinien trafić na konto urzędu skarbowego do ostatniego dnia terminu rozliczeń z fiskusem. Nie ma konieczności jednak, by transakcji dokonywać w tym samym dniu, w którym złożono zeznanie podatkowe.

Pytania i odpowiedzi

Jakie zmiany w obrębie CIT-u zaszły w 2019 roku?

Wraz z początkiem 2019 roku Ministerstwo Finansów obniżyło stawkę preferencyjną podatku CIT z poziomu 15% do 9%. Jednocześnie jednak ograniczono zakres beneficjentów małej stawki CIT-u. Preferencyjny CIT dotyczyć będzie jedynie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych – a więc wyłącznie przychodów z działalności operacyjnej.

Co więcej, od 2019 roku preferencja przysługuje wyłącznie podatnikom małym oraz nowych (rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej), których przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły progu 1,2 mln euro. Do tej pory podatek rozliczano natomiast na podstawie zeszłorocznych przychodów.

Ponadto od 2019 roku w polskim prawie podatkowym obowiązuje nowa preferencyjna stawka CIT dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Mowa o Innovation Box – specjalnej uldze podatkowej, dzięki której możliwe jest opłacania CIT-u wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. 


Czy CIT wyliczamy na podstawie przychodu?

Nie. Podatek dochodowy od osób prawnych wyliczany jest co do zasady od dochodu. Dochód natomiast jest tą wartością pieniężną, jaką dany przedsiębiorca rzeczywiście zarobił dzięki podjętym działaniom i transakcjom. Dochód to czysty zysk, kwota zarobiona już po odliczeniu wszystkich kosztów uzyskania przychodu. Mówiąc prościej – dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.


Komu przysługuje preferencyjna stawka CIT?

Do korzystania z preferencyjnej stawki CIT-u uprawnione są małe i średnie podmioty prawne, które osiągają przychód nie większy niż 1,2 mln euro rocznie.

Co więcej, obniżona stawka podatku CIT od 2019 roku dotyczy jedynie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych – a więc wyłącznie przychodów z działalności operacyjnej. 


Podsumowanie


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_prawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_osób_prawnych
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/2829521,Nizsza-stawka-CIT-od-2019-r-kto-skorzysta.html
https://cit-8.pl/odliczenia-zwolnienia/

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (1)

do tej pory myslalem ze kazda firma jest osobą prawną!