Saturn TFI z cofniętą licencją

Saturn TFI z cofniętą licencją

author
Alicja Uzarowicz
24 sierpnia 2019

Komisja Nadzoru Finansowego zadecydowała o cofnięciu licencji oraz nałożeniu kary w kwocie 5 mln zł na Saturn TFI. Towarzystwo współpracowało z GetBackiem przy funduszach wierzytelności i właśnie wtedy miało dojść do rażącego naruszenia przepisów prawa. Co więcej, KNF nadało swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Saturn TFI decyzją Komisji Nadzoru Finansowego utraciło zezwolenie na wykonywanie dotychczasowej działalności. Nie jest to jedyna sankcja administracyjna w tej sprawie – towarzystwo ma jeszcze do zapłacenia 5 mln zł kary. Swojej decyzji KNF nadała rygor natychmiastowej wykonalności, co uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności.

Powodem nałożenia tak znacznych kar na Saturn TFI miało być rażące naruszenie przepisów ustawy z dnia 27 maja o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Wykorzystanie przez Komisję środków nadzorczych jest pośrednim efektem współpracy towarzystwa z GetBackiem.

Do naruszenia przepisów rzeczonej ustawy doszło w efekcie braku prawnie nakazanego nadzoru nad zarządzanymi przez GetBack funduszami wierzytelności. W uzasadnieniu swojej decyzji Komisja Nadzoru Finansowego nie pozostawiła suchej nitki na sposobie zarządzania przez towarzystwo.

Mówiąc konkretniej, KNF określiła sposób zarządzania jako „nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego”.

KNF nałożyła na Alior Bank karę 10 mln zł

Saturn TFI nie sprawowało nadzoru nad GetBackiem

Zgodnie z treścią decyzji, fundusze wierzytelności, które miały być wadliwie zarządzane oraz nieprawidłowo nadzorowane miały nazwy: Centauris 3, GetBack Windykacji Platinum, Universe 3, Debito oraz GetPro. Powodem niezadowolenia KNF był przede wszystkim fakt nie wykonywania bieżącego nadzoru nad GetBack.

KNF uznała, że w efekcie nie zostały wykryte i zniwelowanie wady wykonywanych przez GetBack czynności zarządzania funduszami wierzytelności. To właśnie ta spółka bowiem była odpowiedzialna za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi klientów Saturn TFI.

"

Towarzystwo świadomie i trwale akceptowało wykonywanie przez podmiot zarządzający portfelami czynności zarządzania w sposób naruszający podstawowe zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, jakim są fundusze inwestycyjne

– napisano w uzasadnieniu decyzji KNF.

KNF wyraża zgodę na późniejsze wprowadzenie silnego uwierzytelniania

Kilkanaście przewinień Saturn TFI

Czynności kontrolne przeprowadzone przez przedstawicieli KNF wykazały, że kontrola Saturn TFI nad GetBackiem była wyłącznie symboliczna, a wręcz iluzoryczna. Miała się ona bowiem ograniczać do czynności formalnych i administracyjnych, które związane były z reprezentacją funduszy.

Oznacza to, że GetBack był całkowicie poza faktyczną kontrolą, także w sferze kształtowania warunków transakcji zawieranych przez fundusze, którymi zarządzał. Spowodowało to lawinę kolejnych zarzutów – brak jakiegokolwiek nadzoru nie pozwalał na wykrycie i wyeliminowanie procesów, które naruszają przepisy prawa.

Wśród najważniejszych zarzutów, jakie KNF postawiła Saturn TFI w związku z rażąco naruszającym przepisy postępowaniem znalazły się: brak weryfikacji raportów GetBack dotyczących rozliczenia wpłat z obsługi portfeli wierzytelności, które wchodziły w skład aktywów Funduszy.

Co więcej, towarzystwo miało nie weryfikować realizacji dokonanych prognoz. Te przewidywania dotyczyły kosztów, przepływów pieniężnych i wartości odzysków. Wszelkie podobne uchybienia krzywdziły samych inwestorów, czyli podmioty, które prawo funduszy inwestycyjnych ma chronić.

GetBack otrzymał 5 mln kary od UOKiK

Przyszłość Saturn TFI nie jest kolorowa

Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi opisuje art. 68 ust. 1. Zgodnie z jego brzmieniem Saturn TFI traci możliwość zarządzania funduszami, a odtąd zajmują się nimi depozytariusze tych funduszy, czyli banki, w których fundusze te są przechowywane.

§

PODSTAWA PRAWNA

Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza, […]. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych


Art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

"

Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia Towarzystwo nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem funduszami

– napisano w uzasadnieniu KNF.

Sytuacja KIP, MIP i BUP opisana w raporcie UKNF

Źródła:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66832&p_id=18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Dane finansowe na ALEO.com
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
13 stycznia 2020

Dane finansowe na ALEO.com

Mieszkanie Plus w Kielcach
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
20 listopada 2017

Mieszkanie Plus w Kielcach

Kredyt samochodowy Chorzów
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
07 listopada 2017

Kredyt samochodowy Chorzów

Hakerzy atakują Klientów mBanku
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
24 października 2019

Hakerzy atakują Klientów mBanku

Kredyt konsolidacyjny – co to jest?
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
24 października 2020

Kredyt konsolidacyjny – co to jest?

Porównaj