Ulga mieszkaniowa 2019 – kto może otrzymać?

Ulga mieszkaniowa 2019 – kto może otrzymać?

author
Halszka Gronek
03 stycznia 2019

Osoby, które zdecydują się na zbycie nieruchomości lub określonych praw majątkowych w 2019 roku, skorzystają ze świeżo znowelizowanej ulgi mieszkaniowej. Zmienione przepisy mają być znacznie korzystniejsze od tych obowiązujących w 2018 roku. Sprawdziliśmy najważniejsze informacje w tej sprawie.

Spis treści:
1. Ulga mieszkaniowa – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Kto może otrzymać ulgę mieszkaniową 2019?
4. Ulga mieszkaniowa – co można odliczyć?
5. Ulga mieszkaniowa a spłata kredytu.
6. Najczęstsze pytania.
7. Podsumowanie.

 

Ulga mieszkaniowa – co to jest?

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest specjalną taksą, jaką polscy konsumenci mają obowiązek opłacać w przypadku uzyskania określonych dochodów osobistych. Co istotne jednak, polskie przepisy prawne przewidują wiele sytuacji, w których płatnik zwolniony jest z konieczności opłacenia PIT-u. Właśnie takiemu celowi służą tak zwane ulgi podatkowe. Jedną z nich jest oczywiście ulga mieszkaniowa.

Podatek PIT opłaca się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, a także sprzedaży:

 • części nieruchomości, 
 • udziału w nieruchomości, 
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów. 

Nie każde zbycie nieruchomości podlega jednak opodatkowaniu. Dotyczy to tylko tych sytuacji, gdy właściciel danej nieruchomości postanowił ją sprzedać w ciągu 5 lat od pierwotnego nabycia lub wybudowania lokum. Co więcej, każdy przedsiębiorczy sprzedawca będzie mógł liczyć na zwolnienie z podatku w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jego pierwotnego nabycia. Wystarczy, że spełni warunki do otrzymania ulgi mieszkaniowej.

Ulga mieszkaniowa zakłada, iż osoba fizyczna, jaka zbyła (sprzedała lub zamieniła na inną) posiadaną nieruchomość w okresie do 5 lat od nabycia owego lokum, będzie zwolniona z obowiązku płacenia podatku PIT. By skorzystać z owej ulgi, należy jednak odpowiednio spożytkować przychód z tytuły zbycia nieruchomości. 

Pieniądze zyskane dzięki sprzedaży lub zamianie mieszkania powinny zostać przeznaczone na własne cele mieszkaniowe (np. zakup domu mieszkalnego, remont posiadanego lokum, spłata kredytu hipotecznego). Co istotne jednak, kwota zwolnienia z podatku jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części przychód z tytułu zbycia zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe. 

By uzyskać ulgę mieszkaniową, nie wystarczy po prostu spożytkować przychód na cele mieszkaniowe. Trzeba to zrobić w odpowiednim czasie i o odpowiedni sposób (np. wydając pieniądze na określone prawnie cele). Owe kryteria ulegają okresowym zmianom i nowelizacjom. Najnowsze przepisy zaczną obowiązywać wraz z początkiem 2019 roku. Omówimy je w dalszej części artykułu.

Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię przyznawania ulgi mieszkaniowej, jest Ustawa z dnia 26. lipca 1991 roku o podatku dochodowych od osób fizycznych. Dokument ten wszedł w życie raz z początkiem 1992 roku. Jego ujednolicony tekst znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 80 na rok 1991, pod pozycją 350. 

Zmiany, jakie wejdą w życie wraz z początkiem 2019 roku, wynikają z Ustawy z dnia 23. października 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten został podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 14. listopada 2018 roku, a większość nowych przepisów wejdzie w życie wraz z początkiem 2019 roku. 

Dokładną treść nowych przepisów prawnych znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2018, pod pozycją 2193. W dalszej części naszego artykułu postaramy się przybliżyć znaczenie nowo uchwalonych zmian podatkowych i wyjaśnić, na jakich zasadach obowiązywać będzie ulga podatkowa w 2019 roku.

Kto może otrzymać ulgę mieszkaniową 2019?

Z obowiązku płacenia podatku PIT w przypadku zbycia (sprzedaży lub wymiany na inne lokum) nieruchomości może liczyć każdy, kto owego zbycia dokona po upływie 5 lat od chwili nabycia tejże nieruchomości. Jeśli jednak właściciel zdecyduje się zbyć mieszkanie przed upływem wskazanego okresu 5 lat, będzie mógł ubiegać się o przyznanie ulgi. 

Ulgę mieszkaniową w roku 2019 otrzyma każdy, kto w ciągu trzech lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zbył nieruchomość, wykorzysta zyskane dzięki zbyciu środki pieniężne na własne cele mieszkaniowe. Polskie przepisy do „własnych celów mieszkaniowych” zaliczają m.in. zakup nowego mieszania czy gruntu pod budowę domu, a nawet – dokonanie remontu czy przebudowy własnej nieruchomości.

Od 2019 roku na otrzymanie ulgi będą mogli liczyć ci, którzy zbywaną nieruchomość otrzymali w spadku. Dodatkowo wraz z początkiem nowego roku w polskim prawie zacznie obowiązywać przepis regulujący maksymalny czas na zbycie takiego lokalu. By uniknąć płacenia podatku, spadkobiercy powinni zbyć otrzymaną nieruchomość (lub prawa majątkowe) w ciągu 5 lat. Co szczególnie ważne, okres ten liczony będzie od daty nabycia lub wybudowania danej nieruchomości przez spadkodawcę.

W taki sam sposób obowiązywać będzie maksymalny okres zbycia nieruchomości w przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Na uniknięcie podatku PIT liczyć będą mogli ci właściciele, którzy sprzedają lub wymienią na inny lokal mieszkanie w okresie 5 lat. Czas ten liczony będzie od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie/wybudowanie nieruchomości do majątku wspólnego.

 

Ulga mieszkaniowa – co można odliczyć?

Jak wspomnieliśmy w poprzednich akapitach naszego artykułu, by móc liczyć na przyznanie ulgi mieszkaniowej, należy spożytkować przychód ze zbycia nieruchomości. Spożytkowanie to powinno mieć jednak odpowiedzi cel. Podstawa prawna przewiduje objęcie ulgą tych sprzedaży, z których zysk przeznaczony został na wydatków związane z „własnymi celami mieszkaniowymi. 

Owe wydatki na własne cele mieszkaniowe to w świetle obowiązujących przepisów wydatki na m.in.:

 • zakup mieszkania, 
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
 • zakup gruntu pod budowę domu,
 • spłatę kredytu wraz z odsetkami (w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego zaciągniętych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych).

Od 2019 roku możliwe będzie także zaliczanie do wydatków na własne cele mieszkaniowe również wydatków na:

 • budowę, 
 • rozbudowę, 
 • przebudowę, 
 • adaptację,
 • remont lokalu, 

jakie poniesione zostały zanim jeszcze podatnik zyskał tytuł własności danej nieruchomości. By jednak skorzystać z takiego włączenia wydatków, podatnik musi stać się właścicielem wskazanego lokalu przed upływem terminu 3 lat. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie pierwotnej nieruchomości.

Co więcej, wraz początkiem 2019 roku powiększy się katalog uwzględnianych wydatków w przypadku zbywania mieszkań przekazanych w spadku. Spadkobiercy będą mieli możliwość zaliczenia również kosztów nabycia/wybudowania tejże nieruchomości poniesionych przez spadkodawcę oraz długów i ciężarów spadkowych. Warto jednak dodać, iż długi i obciążenia spadkowe będą mogły zostać zaliczone do kosztów pod warunkiem ich realnej spłaty.

 

Ulga mieszkaniowa a spłata kredytu

W świetle polskich przepisów podatkowych za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się również te koszty, jakie podatnik ponosi w związku ze spłatą zaciągniętego kredytu hipotecznego – wraz z odsetkami. Co więcej, do wydatków mieszkaniowych wlicza się także spłatę kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, jakie zaciągnięte zostały na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych.

Warto jednak dodać, iż za właściwe wydatki uznaje się wyłącznie wydatki na spłatę zobowiązania zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu. Jeśli więc podpiszemy umowę o kredyt na kupno mieszkania po sprzedaży innego lokum, nie będziemy mogli liczyć na zwolnienie z podatku PIT. 

Zmiany podatkowe w 2019 roku – najważniejsze informacje

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian prawnych dotyczących ulgi mieszkaniowej, jakie wejdą w życie wraz z początkiem 2019 roku.

Sprawdź, jakie jeszcze zmiany podatkowe weszły w życie wraz z początkiem 2019 roku.

 

Podsumowanie

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych jest specjalną taksą, jaką polscy konsumenci mają obowiązek opłacać w przypadku uzyskania określonych dochodów osobistych. Podatek ten nazywany jest powszechnie PIT-em.

2) Polskie przepisy prawne przewidują wiele sytuacji, w których płatnik zwolniony jest z konieczności opłacenia PIT-u. Właśnie takiemu celowi służą tak zwane ulgi podatkowe. Jedną z nich jest ulga mieszkaniowa – specjalny przywilej dla osób osiągających dochód dzięki zbyciu nieruchomości. 

3) Osoby fizyczne, które zdecydowały się na zbycie posiadanej nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia, nie muszą martwić się opłacaniem podatku PIT.

4) Właściciele, którzy zdecydowali się na zbycie posiadanej nieruchomości przed upływem 5 lat, będą zmuszeni zapłacić podatek PIT. Spełniając określone warunki, będą oni jednak mogli liczyć na otrzymanie ulgi podatkowej. 

5) Ulga podatkowa w 2019 roku

przysługuje wszystkim tym, którzy w ciągu 3 lat od zbycia nieruchomości spożytkują zysk ze zbycia na własne cele mieszkaniowe. Zalicza się do nich kupno innego mieszkana, remont, przebudowa, zakup działki pod budowę, a nawet – spłata kredytu mieszkalnego.

6) Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się wyłącznie wydatki na spłatę zobowiązania zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Jeśli więc podpiszemy umowę o kredyt na kupno mieszkania po sprzedaży innego lokum, nie będziemy mogli liczyć na zwolnienie z podatku PIT. 

7) Na ulgę podatkową mogą liczyć także ci, którzy zbywane mieszkanie otrzymali w spadku. W ich przypadku jednak konieczne będzie sprzedanie lub zamiana owej nieruchomości w ciągu 5 lat od chwili nabycia lub wybudowania lokum przez spadkodawcę. 

8) Spadkobiercy będą mieli możliwość zaliczenia również kosztów nabycia/wybudowania tejże nieruchomości poniesionych przez spadkodawcę oraz długów i ciężarów spadkowych. Warto jednak dodać, iż długi i obciążenia spadkowe będą wliczać się do kosztów pod warunkiem ich realnej spłaty.

9) Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię przyznawania ulgi mieszkaniowej, jest Ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych. Jego ujednolicony tekst znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 80 na rok 1991, pod pozycją 350. 

10) Wydatków na własne cele mieszkaniowe będzie można dokonać na terytorium Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Co więcej, krajem dokonania wydatków mogą być także inne państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.


 Źródła:

https://www.gofin.pl/17,2,7,182725,ulga-mieszkaniowa-w-2019-r.html
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/ulga-mieszkaniowa-2019/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

IJ
IJ
2019-04-24 20:03:17

Jaki VAT??? Ktoś rozumie co pisze?

Łukasz Domański
Łukasz Domański
2019-01-28 17:42:52

Czy mieszkanie można kupić od rodziców/teściów i skorzystać z ulgi?

anonim
anonim
2019-01-14 09:40:52

duzo tych zmian, juz tak mieszają w tym prawie ze szok.. kazdy sobie pewnie robi uklady

Podobne artykuły

Jak nie dziedziczyć długów?
Blog
autor wpisu
Dorota Cholewicka
21 października 2022

Jak nie dziedziczyć długów?

Chwilówki Grajewo
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
11 kwietnia 2022

Chwilówki Grajewo

Orlen przejmuje stacje Lotos
Wpisy
author
Patryk Byczek
27 lutego 2018

Orlen przejmuje stacje Lotos

Pod lupą Zadluzenia.com – pożyczka chwilówka Filarum.pl
Pod Lupą
autor wpisu
Kordian_Spychalski
07 grudnia 2013

Pod lupą Zadluzenia.com – pożyczka chwilówka Filarum.pl

Konto w mBanku założysz przez aplikację
Aktualności
author
Patryk Byczek
21 czerwca 2018

Konto w mBanku założysz przez aplikację

Nowa usługa w Żabkach – wpłatomat
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
28 lutego 2020

Nowa usługa w Żabkach – wpłatomat

Porównaj