Sąd Najwyższy podjął decyzję - uzyskiwanie ubezpieczeń przez bliskich ofiar wypadków komunikacyjnych może być łatwiejsze, niż dotychczas. Nowa uchwała wejdzie w życie już za kilka miesięcy. Czego możemy się po niej spodziewać? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 28.03.2018
Udostępnij:

Wniosek Rzecznika Finansowego wpłynął niemalże rok temu – 27 kwietnia 2017 roku. Rzecznik, Aleksandra Wiktorow, ubiegała się o uzyskanie odpowiedzi na 2 pytania
 

Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać na podstawie art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego?
a na wypadek udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie:
Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.) świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób najbliższych poszkodowanego, który doznał poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia?​

źródło treści: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=956-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne

 27 marca 2018 roku doczekaliśmy się wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy – skład 7 sędziów zatwierdził nową uchwałę: 

​I. Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.
II. Odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

źródło treści: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=956-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne
 

Co zmieni orzeczenie Sądu Najwyższego ?

Od teraz zadośćuczynienie będzie się należało bliskim osoby, która doznała uszczerbku na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym, a nie tylko bliskim osoby zmarłej w takim wypadku – jak było to dotychczas. Zadośćuczynienie finansowe ma przysługiwać wszystkim, którzy na skutek wypadku komunikacyjnego stracili więzi z bliską im osobą. Rodziny poszkodowanych i trwale podupadłych na zdrowiu będą od teraz miały ułatwioną drogę do uzyskania rekompensaty. 

Jakich przypadków dotyczy zadośćuczynienie? 

Chodzi o sytuacje, w których dana osoba co prawda nie straciła życia, ale w dużej mierze została pozbawiona kluczowych czynności życiowych. Zadośćuczynienie będą mogły zatem uzyskać bliscy osób będących na skutek wypadku w stanie:
– terminalnym,
– wegetatywnym.

Tak samo w przypadku błędów medycznych

Sąd Najwyższy podjął taką samą decyzję w odniesieniu do uzyskiwania zadośćuczynień przez bliskich osoby, która doznała uszczerbku na zdrowiu na skutek błędu medycznego. Aleksandra Wiktorow jest zawodolona z obu tych orzeczeń: "Cieszę się z tożsamych uchwał Sądu Najwyższego. Oznacza to, że po raz kolejny udało się zapewnić przewidywalność uprawnień poszkodowanych. Nastąpi też ujednolicenie linii orzeczniczej sądów w tym zakresie. Dzięki temu rodzinom poszkodowanych, tak ciężko doświadczonym przez los, będzie łatwiej uzyskać zadośćuczynienie"

Jaka będzie wysokość świadczeń? 

Na podanie konkretnych liczb trzeba jeszcze poczekać kilka miesięcy. Wątpliwe wydaje się być jednak, by ustalono konkretny taryfikator, ponieważ kwestia wypadków komunikacyjnych jest bardzo indywidualna. Niesposób również w ustawie przewidzieć wszystkie możliwości wypadków, dlatego za każdym razem podejmowana będzie oddzielna decyzja sądu. 

Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego, wyjaśnia: "To bardzo indywidualne sytuacje, dlatego nie sądzę aby była możliwa pełna standaryzacja tego typu roszczeń. To oznacza, że spory będą sprowadzały się do każdorazowego ustalania wysokości zadośćuczynienia. Mogą one trafiać do sądów, ale można będzie je rozstrzygnąć polubownie. Dzięki temu, że uchwała określiła zasadę odpowiedzialności ubezpieczycieli to drugie rozwiązanie będzie łatwiejsze do osiągnięcia".

Rzeczywistość

Oczywiście nowy zapis ustawowy nie oznacza, że każda sprawa o zadośćuczynienie dla bliskich ofiary wypadku komunikacyjnego będzie rozwiązywana pozytywnie – linia orzecznicza sądów będzie jednak zdecydowanie bardziej ujednolicona, co w wielu przypadkach ułatwi sądom wydanie decyzji.  
 

Komentarze