Gdy nasza rodzina się powiększa, niemal każdego dnia znajdujemy powody do radości. Uszczęśliwić może nas nie tylko nowo narodzone dziecko, lecz także dodatkowe wsparcie, które z racji narodzin malca oferuje nam państwo. Jednym z rodzajów tego wsparcia jest zasiłek rodzinny. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, kto może liczyć na jego przyznanie i jaka jest aktualna wysokość świadczenia.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 10.02.2020
Udostępnij:

Spis treści

1. Co to jest zasiłek rodzinny?
2. Komu przysługuje zasiłek?
3. Ile wynosi zasiłek rodzinny 2020?
4. Jak otrzymać zasiłek?
5. Zasiłek rodzinny – jaki dochód?
6. Wymagane dokumenty.
7. Podsumowanie.

 

CO TO JEST ZASIŁEK RODZINNY?

Zasiłek rodzinny to świadczenie społeczne, którego celem jest – choć częściowe – wsparcie rodziny w zakresie opieki nad dzieckiem. Zasiłek rodzinny otrzymuje się w jednym z trzech wariantów uzależnionych od wieku dziecka. Zgodnie z przepisami prawa polskiego zasiłek rodzinny przyznawany jest przez państwo w celu wsparcia rodziny w ponoszeniu wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie to bez dwóch zdań wspiera politykę prorodzinną kraju.

Głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego danej osobie, jest kryterium dochodu liczone na jedną osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie – czyli w jednej rodzinie. Pozostałe wymogi niezbędne do spełnienia wskazujemy w dalszej części artykułu.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4. Cel zasiłku rodzinnego i podmioty uprawnione do jego pobierania

1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.

Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje przede wszystkim rodzicowi lub rodzicom dziecka, lecz także jego prawnemu lub faktycznemu opiekunowi (o ile wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

W takim przypadku zasiłek otrzymywać można do czasu, gdy dziecko ukończy 18. rok życia. Jeśli potomek zechce kontynuować naukę, można liczyć na zasiłek do momentu osiągnięcia przez niego 21 lat, a jeśli uczące się dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – do ukończenia przez nie 24 lat.

Na zasiłek rodzinny może liczyć także ucząca się osoba do 24 roku życia (np. w trakcie studiów wyższych), jeśli nie pozostaje ona dłużej na utrzymaniu rodziców. Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. w przypadku śmierci rodziców lub w związku sądowym ustaleniem czy też sądową ugodą w sprawie prawa do alimentów. Drugim kryterium przyznania zasiłku rodzinnego jest dochód. Progi kwotowe zostały uregulowane w ustawie:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4. Cel zasiłku rodzinnego i podmioty uprawnione do jego pobierania

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom […], jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

ILE WYNOSI ZASIŁEK RODZINNY W 2020?

Niezmiennie od dnia 1 listopada 2018 roku wysokość miesięcznie przyznawanego zasiłku rodzinnego wynosi:

  1.  95,00 zł na dziecko w wieku poniżej lub równym 5. roku życia;
  2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia – aż do ukończenia 18. roku życia;
  3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Do tej kwoty można także wnioskować o liczne dodatki, na przykład o dodatek wychowawczy czy dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek (Wniosek o zasiłek rodzinny SR-1) i przygotować wszystkie niezbędne zaświadczenia, o których piszemy w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów składa się we właściwym pod względem miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta, jeśli znajduje się tam dział świadczeń społecznych.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego złożyć można także w wielu innych instytucjach gminnych – m.in. w powiatowych centrach rodziny i w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.

 

ZASIŁEK RODZINNY – JAKI DOCHÓD?

Dochód jest głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Wyliczany jest on na podstawie średniego dochodu osiągniętego przez każdego członka danej rodziny (gospodarstwa domowego), a w przypadku uczącego się dziecka niepozostającego pod opieką rodziców – na podstawie jego dochodu.

Zasiłek rodzinny jest przyznawany wtedy, gdy ów dochód nie przekracza progu 674,00 zł, a w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 764,00 zł.

Co istotne, jeśli dochód nasz przekracza wskazany limit, zastosowany zostanie mechanizm tzw. ,,złotówki za złotówkę’’. Polega on na tym, że w przypadku przekroczenia dochodu zasiłek rodzinny przyznawany jest w pomniejszeniu o kwotę, o jaką przekroczono wymagany dochód.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego dołączyć należy przede wszystkim kopię skróconego aktu urodzenia potomka oraz kserokopię dowodów osobistych rodziców lub opiekunów. W przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia, przedłożyć należy oświadczenie o uczęszczaniu potomka do szkoły lub na uczelnię wyższą.

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne w stopni umiarkowanym lub znacznym, niezbędne okaże się także przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia.

By potwierdzić spełnienie kryterium dochodowego wnioskujący musi także dostarczyć oświadczenie o dochodach członków rodziny, na podstawie którego urząd przyjmujący wniosek zatwierdzi lub odrzuci zgłoszenie o zasiłek.

  

Podsumowanie

Komentarze (0)

duzo waruhnkow trzeva spelniac by otrzymac zasilki w tym kraju