W przyszłym roku kalendarzowym zmianie ulegną liczne przepisy podatkowe. Niektóre z nich dotyczyć będą jedynie przedsiębiorców, lecz równie spora część zmian dotkanie wszystkich obywateli Polski. Sprawdziliśmy najważniejsze informacje w tej sprawie. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 02.12.2018
Udostępnij:

Wraz z dniem 1. stycznia 2019 roku obowiązywać zaczną nowe przepisy podatkowe. Zmienią się przepisy dotyczące już znanych nam podatków. Wprowadzony zostanie także nowy system rozliczania się z deklaracji PIT. Co więcej, wzrosną tzw. taksy lokalne – m.in. podatek od nieruchomości czy od posiadania psa. 

Transformacje podatkowe to nie tylko zmiana dotychczasowych przepisów. Na zasobność naszym portfeli wpłyną także nowo uchwalone opłaty. W 2019 roku zacznie obowiązywać m.in. exit tax, czyli podatek od przeniesienia firmy za granicę. 

Polski rząd przewidział także nowe taksy dla najbogatszych Polek i Polaków. Chodzi o daninę solidarnościową – składkę na rzecz gromadzenia środków pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. Sprawdziliśmy, jakie jeszcze zmiany szykuje dla nas kolejny rok kalendarzowy. 

Automatyczny PIT

Polska skarbówka kończy z dotychczasową formą rozliczania corocznych deklaracji podatkowych. Wraz z początkiem 2019 roku w niepamięć odejdą papierowe druki PIT-37 i PIT-38. Polscy płatnicy nie będą już także zobowiązani do wysyłania samodzielnie sporządzonych deklaracji elektronicznie. 

Tytułem zbliżających się rozliczeń podatkowych urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej automatycznie wygenerują deklaracje PIT-37 lub PIT-38 za podatników. Wypełnione przez system druki zostaną udostępnione Polkom i Polakom na specjalnej aplikacji Portalu Podatkowego. „Twój e-PIT” będzie można sprawdzić i w razie potrzeby skorygować, zanim jego ostateczna wersja trafi do rozliczeń. Możliwe będzie także samodzielne wyznaczenie darowizny w postaci 1% podatku na wybrany cel charytatywny. 

Wygenerowane przez KAS deklaracje będzie można modyfikować dzięki uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Trzeci sposób autoryzacji to podanie danych identyfikacyjnych podatnika (m.in. kwoty jego przychodów z poszczególnych tytułów). Czas na sprawdzenie i zatwierdzenie automatycznych druków KAS upłynie 15. lutego 2019 roku. Brak wprowadzenia zmian rozumiany będzie przez administracje jako potwierdzenie zgodności informacji.

PIT dla działalności nierejestrowej

W deklaracjach podatkowych PIT za 2018 rok można będzie wskazać nową formę otrzymywania przychodu. Na mocy zmian prawnych, jakie weszły w życie pod koniec kwietnia bieżącego roku, możliwe jest bowiem prowadzenie tzw. działalności nierejestrowej. 

PIT dla rolników 

Tegoroczna nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników z 1990 roku wprowadziła nową formę dokumentu – umowę o pomocy przy zbiorach. Kwestii tej poświęcony został cały dodany rozdział ustawy o numerze 7a.

Zgodnie ze zmianami, jakie wprowadziło w życie ustanowienie umowy o pomocy przy zbiorach, nastąpiło znaczące przeklasyfikowanie formy rozliczeniowej pracowników rolnych. Od 2019 roku dochody uzyskane z tytułu pomocy przy zbiorach będą bowiem zaliczane do tzw. przychodów z innych źródeł. Co za tym idzie, środki te podlegać będą opodatkowaniu według skali podatkowej. Osoba zatrudniona na roli zapłaci więc 18% lub 32% podatku od osób fizycznych – w zależności od wielkości podstawy opodatkowania.

Jak ustaliliśmy więc, przychód uzyskiwany przez pomocników rolnika z tytułu pomocy przy zbiorach kwalifikowany będzie do innych źródeł. Na rolniku ciążył będzie natomiast obowiązek informacyjny dotyczący odpowiedniego wykazania owego przychodu.

Ulga mieszkaniowa PIT

Zgodnie z obowiązującą ustawą o PIT istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia podatku od sprzedaży mieszkania. Stanie się tak wtedy, gdy pieniądze zyskane wskutek sprzedaży nieruchomości przeznaczymy na zakup nowego lokum. Do ulgi uprawnia nie tylko zakup mieszkania, lecz i budowa domu, remont lokalu mieszkalnego czy nabycie. Co więcej, zwolnieni z podatku PIT zostaną także ci, którzy pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczyli na spłatę kredytu hipotecznego. 

Mówiąc prościej – na zwolnienie z podatku mogą liczyć te osoby, które swój dochód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyły na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkalnych. Co istotne jednak, na dopięcie wszelkich inwestycji uprawniających do ulgi mieszkalnej podatnicy mają 2 lata. Oznacza to, że na zwolnienie z podatku PIT mogą liczyć te osoby, które kupiły nowy mieszkanie lub nową działkę w ciągu 2 lat od sprzedaży pierwotnego lokum. 

Z powodu licznych sprzeciwów ze strony podatników resort finansów zaproponował wydłużenie owego terminu do 3 lat. Nowy okres na wydatkowanie dochodu ze sprzedaży obowiązywać ma właśnie od 2019 roku. Co więcej, Ministerstwo Finansów chce poszerzyć dotychczasowy katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Wszystkie zmiany mają ułatwić podatnikom korzystanie z mieszkaniowej ulgi podatkowej.

PIT i CIT od kryptowalut

Nowelizacja ustaw o PIT, CIT i ordynacji podatkowej, jaką 14. listopada br. zatwierdził Prezydent RP, reguluje kwestię opodatkowania walut wirtualnych. Na mocy przyjętych (choć jeszcze nie uchwalonych) zmian przychody z obrotu kryptowalutami zaliczane będą do przychodów z kapitałów pieniężnych (w podatku PIT) i do zysków kapitałowych (w podatku CIT). 

Noworoczna zmiana przepisów podatkowych w zakresie kryptowalut wyczekiwana była przez wielu użytkowników wirtualnego rynku pieniężnego. Wszystko dlatego, że osobom handlującym kryptowalutami groził do tej pory aż 32-procentowy podatek. Co więcej, Ministerstwo Finansów sugerowało nawet konieczność odprowadzenia 1% podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej transakcji. 

Nowe przepisy, jakie wejdą w życie wraz z początkiem 2019 roku, ustalają stałą, 19-procentową stawkę podatku od handlu kryptowalutami. Zniesiony został także jednoprocentowy PCC od walut wirtualnych. Jak podkreślają jednak politycy, rozwiązanie to ma jedynie charakter tymczasowy. Noworoczne przepisy obowiązywać będą tylko do 30. czerwca, gdyż zdaniem ustawodawcy konieczna będzie ponowna analiza zjawiska walut wirtualnych.

Podatek dla najbogatszych

Jedną z nowości podatkowych, jakie wejdą w życie w 2019 roku, jest podatek dla najbogatszych – czyli danina solidarnościowa. Dochód z tej nowo ukonstytuowanej opłaty przeznaczony ma zostać na finansowanie wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych. Obowiązkiem opłacenia obarczeni zostaną jednak tylko najbogatsi obywatele Polski. 

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię rozliczania obowiązkowej daniny solidarnościowej, jest ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dokument ten został uchwalony zaledwie tydzień temu (23. listopada), a jego treść widnieje w tegorocznym Dzienniku Ustaw (pozycja 2192).

Daninę solidarnościową zapłacą tylko ci, którzy w 2019 roku osiągną łączny dochód równy lub wyższy 1 000 000 złotych. Podatek w wysokości 4% zostanie im wówczas odliczony od nadwyżki dochodowej (suma powyżej 1 mln zł). Zdaniem rządu przewidywane wpływy z tego tytułu mają w 2020 roku wynieść nawet 2 miliardy złotych. 

Mały CIT dla firm

O możliwości korzystania z „Małego ZUS-u” pisaliśmy a artykule poświęconym jednoosobowej działalności gospodarczej. Teraz polski rząd wprowadził kolejną ulgę dla mikroprzedsiębiorstw. Chodzi o „Mały CIT”, czyli 9-procentowy podatek od osób prawych.

Obniżka dotychczasowej stawki CIT (15%) do zapowiedzianego progu 9% to jeden z głównych filarów tzw. „Piątki Morawieckiego”. Chodzi oczywiście o pięć najważniejszych zmian, jakie Premier Rządu RP obiecał wprowadzić w życie w ciągu swej kadencji. 

Mały CIT obowiązywać będzie te firmy, których przychód ze sprzedaży nie przekroczył w obecnym roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także niektóre nowo powstające firmy. Resort finansów przewiduje, że owa reforma podatkowa obejmie ponad 400 tysięcy firm mających osobowość prawną.

Ulga Innovation Box CIT

Wszystko wskazuje na to, że wraz z pierwszym dniem 2019 roku w polskim prawie podatkowym zacznie obowiązywać nowa preferencyjna stawka. Chodzi oczywiście o ulgę podatkową Innovation Box, której wprowadzenie poparł sam Prezydent RP. 

Innovation Box to specjalna ulga podatkowa w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej. Chodzi oczywiście o prawa, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawo korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej. Co istotne, owe prawa właśności intelektualnej musza być chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego (np. przez patent). 

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z planowanej ulgi będzie prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Co ważne, praca ta powinna być związana z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej. 

Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki uchwaleniu prawa do ulgi Innovation Box wzrośnie zatrudnienie w firmach z branży badawczo-rozwojowej. Ponadto znacznej poprawie ma ulec także świadomość przedsiębiorstw w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie resortu:

„Zakładamy wzrost liczby zgłoszeń patentowych i patentów, szczególnie europejskich i międzynarodowych, przez polskie podmioty zainteresowane ich komercyjnym wykorzystaniem”.

Exit tax dla przenoszących firmę

Jedną z najgłośniej komentowanych zmian podatkowych, jakie resort finansów przewidział na 2019 rok, jest tzw. exit tax. Chodzi oczywiście o specjalny podatek od firm i osób fizycznych, które chcą przenieść swe aktywa poza granice państwa polskiego.

Exit tax to nic innego, jak podatek od potencjalnych (lecz niezrealizowanych) zysków przedsiębiorstwa, które postanowiło przenieść się do innego kraju. Zamysł ustanowienia takowego przepisu był jeden: uczynić nieopłacalnym przenoszenie firmy za granicę celem uniknięcia polskiego PIT-u lub CIT-u. 

Ustawodawca uzasadnił ustanowienie exit tax-u, wskazując na przypadki utraty przez państwo polskie prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w trakcie podlegania przedsiębiorcy pod polskie prawo podatkowe. Za ustawą o exit tax-ie głosowało 371 posłów, a przewic było 44. Prezydent RP podpisał ustawę 14. listopada 2018 roku. 

Nowe kasy fiskalne on-line

Zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zmiany w stosowaniu kas fiskalnych on-line już od dłuższego czasu są przekładane na później. Projekt nowelizacji obowiązującej ustawy o VAT i ustawy – Prawo o miarach został przyjęty przez Radę Ministrów już 5. kwietnia br. Według ostatnich zapowiedzi resortu zmiany w stosowaniu kas wejdą w życie wraz z początkiem 2019 roku. 

W nowe, innowacyjne urządzenia fiskalne część przedsiębiorców będzie musiała się wyposażyć najpóźniej do stycznia 2019 roku. Tak szybki termin obowiązuje m.in. mechaników, wulkanizatorów i właścicieli stacji paliw. Dzięki nowym kasom wszelkie informacje o przeprowadzanych przez nich sprzedażach zostaną automatycznie przesyłane do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. 

Placówki gastronomiczne czy chociażby branża hotelarska mają czas na wprowadzenie nowych kas fiskalnych on-line do 1. lipca 2019 roku. W jeszcze późniejszych terminach ten sam obowiązek dotyczył będzie i pozostałych branż. Ten „okres przejściowy” dla wszystkich sektorów biznesu potrwać ma aż do końca 2023 roku.

Koniec z rozliczaniem deklaracji VAT

W 2018 roku państwo polskie wprowadziło obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK_VAT (ewidencji VAT-u) dla wszystkich firm będących vatowcami. Od lipca tegoż roku wiele przedsiębiorstw musi także – na żądanie skarbówki – raportować wszelkie pliki w ramach struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

Jak wynika z zapowiedzi resortu, od 2019 roku rola JPK ma być jeszcze większa. W planach projektowych ministerstwa mieści się bowiem stworzenie nowej struktury rozliczania, która docelowo zastąpić ma dotychczasową deklaracje VAT. Jak poinformował media Paweł Cybulski, wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej:

„Resort będzie wdrażał nowe rozwiązania upraszczające system podatkowy, w tym ograniczające zakres obowiązków spoczywających z tego tytułu na podatnikach. Jednym z takich rozwiązań, które zostaną wdrożone w 2019 r., jest zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT i jej zastąpienie przez plik JPK_VDEK”.

Z obietnic tych wynika, że najpewniej od przyszłego roku polscy vatowcy nie będą musieli składać deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji JPK_VAT. Wystarczy, iż wypełnią jedną informację JPK_VDEK. Druk ten będzie podstawą rozliczenia podatkowego, a zarazem – kompletną informacją rozliczeniową dla fiskusa w zakresie ewidencji podatku VAT.

Split payment czyli VAT-owe zawirowania 

Split payment to nic innego jak model podzielonej płatności podatku VAT. Mechanizm ten już od 1. lipca 2018 roku funkcjonuje w Polsce, tworząc wygodną alternatywę dla tradycyjnych przelewów podatników. 

Model plit payment został wprowadzony głównie po to, by minimalizować ryzyko dokonywania oszustw (czy właściwie – obejść) podatkowych przez polskich przedsiębiorców. Nadrzędną funkcją tegoż mechanizmu płatności jest ochrona przed wyłudzeniami VAT-u, a tym samym – zwiększenie dochodów budżetu państwa. 

Model podzielnej płatności VAT-u polega na rozszczepieniu kwoty brutto na dwa strumienie. Dzięki split payment jedynie część netto wartości produktu kupowanego trafia bezpośrednio na konto sprzedawcy. Natomiast podatek VAT przekazany zostaje na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy – tzw. rachunek VAT.

Do tej pory split payment był fakultatywnym mechanizmem, z jakiego skorzystać mogły zainteresowane przedsiębiorstwa gospodarcze. Od 2019 roku model ten ma zostać obowiązkowym systemem płatności dla branży stosujących obecnie tzw. odwrotne obciążenie VAT. Jak tłumaczą eksperci rynkowi, chodzi m.in. o firmy budowlane.

Wzrost podatków lokalnych

W sierpniu br. Ministerstwo Finansów ogłosiło obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019. Za sprawą inflacji polscy podatnicy zmuszeni będą zapłacić średnio aż o 1,6% niż w obecnym roku. 

Podwyżki dotyczyć będą m.in. podatku od nieruchomości czy od środków transportu. Zwiększy się także górny próg podatku leśnego i rolnego, a także taksy od posiadania psa. Co więcej, niekorzystne zmiany dotkną również opłat: uzdrowiskowej, miejscowej, targowej i reklamowej. 

Warto jednak wytłumaczyć, iż wzrostowi uległy jedynie maksymalne granice stawek kwotowych owych podatków i opłat. Nie oznacza to jednocześnie, że wszyscy płatnicy będą musieli zapłacić więcej w zbliżającym się roku kalendarzowym. Organem, jaki ustanowi dokładny wymiar opłat i podatków dla danego regionu, będzie konkretna gmina. 

Akcyza na e-papierosy

Nowelizacja Ustawy z dnia 6. grudnia o podatku akcyzowym wprowadza konieczność opodatkowania państwową daniną płynu do e-papierosów. Co więcej, akcyza zostanie nałożona także tzw. wyroby nowatorskie, czyli wszelkie nowoczesne produkty tytoniowe. 

Do końca bieżącego roku potrwać ma akcyza zerowa. Wraz z początkiem 2019 roku stawka ta wzrośnie jednak aż do 50 groszy za każdy mililitr liquidu. Z kolei akcyza na wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 zł od każdego dopuszczonego do sprzedaży kilograma. Dodatkowo pobrane zostanie aż 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoni do palenia. 

Nowe przepisy nie wiążą się jedynie ze wzrostem kosztów dla palących. Zmiana przepisów to także nowe obowiązki dla przedsiębiorców. W końcu wprowadzenie akcyzy na e-papierosy zrówna dotyczące je przepisy z zasadami obejmującymi tradycyjne papierosy. 

Przedstawiciele branży tytoniowej będą musieli więc uporać się z obowiązkiem banderolowania sprzedawanych produktów. Poniosą także koszty legalizacji zbiorników do magazynowania liquidu e-papierosowego i będą musie zadbać o potwierdzenie legalnego źródła pochodzenia towaru. 

Kwota wolna od podatku 2019

Kwota wolna od podatku to nic innego, jak maksymalny pułap dochodowy niepowodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez płatnika. Po raz pierwszy zastosowano tego typu próg obliczeniowy w 1992 roku. Wówczas kwota wolna od podatku wynosiła 4 miliony 320 tysięcy ówczesny złotówek. 

Od 2000 do 2016 roku kwota ta wynosiła mniej więcej 2 lub 3 tysiące złotych w przeliczeniu na jednego płatnika. W 2017 roku próg wzrósł aż do 6600 złotych, a obecnie wynosi 8 000 złotych. 

Podatnik, który w obecnym roku podatkowym zarobi mniej niż 8000 zł, w 2019 roku w ogóle nie odprowadzi podatku. Kwota wolna przy dochodzie od 8000 zł do 13 000 zł wyniesie propocjonalnie od 8000 zł do 3091 zł. Gdy dochód zmieści się w przedziale od 13 000 zł do 85 528 zł,  kwota wolna wyniesie 3091 zł.  

W przypadku dochodu równego od 85 528 zł do 127 000 zł kwota wyniesie od 3091 zł do 1 zł. Po przekroczeniu kwoty 127 000 zł kwota wolna od podatku wcale nie wystąpi.


Źródła:

https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/6414832

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2848 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2860

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1270206,zmiany-w-podatkach-w-2019-roku-pit-cit-vat-akcyza.html

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (4)
naucz sie czytac, 21 lutego 2019 o 10:11

panie Anonim wystarczy dobrze poczytać: Dodano: 02.12.2018
wszystko jest troche sposrzegawczosci 🙂 🙂

Brak daty publikacji artykułu. W sytuacji galopujących zmian jest to istotne w jakim czasie ukazał się artykuł.

zakres zmian jest ogromny, ja wracam co prawda do pracy dopiero w lutym, po macierzyńskim, więc mam jeszcze troche czasu, więc jade na konferencję podatkową w MDDP i cały styczeń spędzę z ustawami, bo ciężko będzie wrócić i to wszystko ogarnąć

to wszytskie zmiany mialy uszczelniac budzet ale jedyne co zmienia to ze bedzie nam sie drozej zylo…