zadluzenia.com
zamknij

Żyrant – najważniejsze informacje

Czasem zdarza się tak, iż bank odmówi udzielenia kredytu Konsumentowi o zbyt niskiej zdolności kredytowej. W takiej sytuacji warto pomyśleć o pomocy Żyranta. Kto to jest i jakie pełni funkcje?
 

Spis treści:
1. Żyrant – kto to jest?
2. Kto może zostać Żyrantem?
3. Podstawa prawna.
4. Żyrant a Poręczyciel.
5. Obowiązki Żyranta.
6. Prawa Żyranta.
7. Czy Żyrant może się wycofać?
8. Pytania i odpowiedzi.
9. Podsumowanie.

 

 
 

ŻYRANT - KTO TO JEST?


Żyrant to osoba żyrująca kredyt, czyli po prostu go poręczająca. Oznacza to mniej więcej tyle, co oficjalne i posiadające moc prawną potwierdzenie, iż żyrant będzie czuwał nad spłatą danego kredytu osoby trzeciej, a w razie konieczności - przejmie jego zobowiązanie na siebie. Żyrowanie jest jedną z najczęściej stosowanych w bankowości form zabezpieczenia spłaty kredytu.
 

Żyrant odpowiedzialny jest za kredyt gotówkowy (lub pożyczkę z gwarantem) właściwego Kredytobiorcy - zwłaszcza wtedy, gdy ten przestanie go spłacać. Poręczyciel odpowiada więc swym nazwiskiem, a co najważniejsze - swym majątkiem, za terminową i bezproblemową spłatę zobowiązania osoby trzeciej.
 
Skorzystanie z pomocy Żyranta kredytu pomocne może okazać się wtedy, gdy właściwy Kredytobiorca samodzielnie nie wykaże przed bankiem odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Co więcej, Żyrant może pomóc także wówczas, gdy chcemy wynegocjować z bankiem lepsze warunki umowy kredytowej - bo w końcu gdy majętny Żyrant poręcza za nas i za naszą uczciwość konsumencką, w oczach banku zasłużymy na najlepszą ocenę.

 

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŻYRANTEM?


Przepisy bankowe nie wskazują jednoznacznie, kto może zostać Żyrantem, a kto nie. Właściwie możliwość taką posiada każdy, kto wykaże przed bankiem odpowiednio wysoką zdolność kredytową oraz pozytywną wiarygodność kredytową.
 

Analiza bankowa Żyranta, który zgłosił się do poręczenia danego kredytu, przeprowadzona zostanie równie skrupulatnie, jak i w przypadku właściwego Kredytobiorcy. Bank z pewnością sprawdzi więc zarobki Żyranta, jego historię kredytową, obecność na „czarnych listach dłużników” oraz ocenę punktową BIK-u.
 

Ważne jest więc, by potencjalny Poręczyciel posiadał stałe źródło dochodu. Stabilność zatrudnienia i wysokości osiąganych przychodów jest kluczową składową wyliczania zdolności kredytowej Żyranta. Równie istotna jest także sytuacja rodzinna Żyranta oraz jego wiek (z reguły ograniczonym wiekiem poręczyciela jest 65 rok życia).

Co ciekawe, w praktyce bankowej Żyrantem zostaje najczęściej jedno z rodziców Kredytobiorcy, dalszy majętny członek jego rodziny lub przyjaciel.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię poręczania cudzego kredytu, jest Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw nr 16 na rok 1964, pod pozycją 63. 
 

Podstawowa definicja poręczenia kredytu brzmi następująco:
 

 

Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny
 

Księga III
Zobowiązania

 

Tytuł XXXII
Poręczenie

 

Art. 876
 

§ 1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. 
 

§ 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

  

Co więcej, polskie prawo przewiduje także szczegółowe ustalenia w sprawie dochodzenia swych praw przez Żyranta w przypadku opłacenia przez niego długów Kredytobiorcy: 
 

 

Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny
 

Księga III
Zobowiązania

 

Tytuł XXXII
Poręczenie

 

Art. 883 
 

§ 1. Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; w szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. 
 

§ 2. Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał roszczenie wierzyciela. 
 

§ 3. W razie śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z przepisów prawa spadkowego.

 

 


 

ŻYRANT A PORĘCZYCIEL


Żyrant to osoba, która oficjalnie i nieodwołalnie potwierdza swą gotowość do spłaty cudzego zobowiązania w sytuacji, gdy właściwy Kredytobiorca nie wywiąże się ze swych zobowiązań. Sam termin “żyrant” pochodzi od włoskiego słowa “girante”, oznaczającego tyle, co “wirnik”, “rotor” - czyli podmiot napędzający daną sytuację czy proces. 
 

Termin “poręczyciel” jest typowo polskim wyrazem. Jego geneza słowotwórcza wywodzi się oczywiście od czasownika “poręczać”, który według Słownika Języka Polskiego PWN oznacza “wziąć na siebie odpowiedzialność za kogoś lub za coś”, a także “dać gwarancję co do czyjejś wypłacalności”. Termin “poręczyciela” prawnie funkcjonuje także w Kodeksie cywilnym.
 

W praktyce więc oba terminy, zarówno “żyrant”, jak i “poręczyciel”, oznaczają to samo. Słowo “żyrant” jest jednak częściej używane jest w języku potocznym, natomiast “poręczyciel” występuje w dyskursie oficjalnym i prawniczym. Co więcej, często używanym sformułowaniem jest także “gwarant” - czyli osoba gwarantująca bankowi czyjąś wypłacalność. Wszystkie trzy terminy oznaczają jednak tę samą funkcję i można ich używać wymiennie. 

 

 

 

OBOWIĄZKI ŻYRANTA


Pełniąc funkcję żyranta, musisz pamiętać o szeregu prawnie uregulowanych obowiązków przypisanych Twojej roli. Najważniejszym z nich jest oczywiście ewentualna spłata zobowiązania Kredytobiorcy - w przypadku, gdy Dłużnik zaprzestanie opłacania rat lub po po prostu nie będzie w stanie w dalszym ciągu regulować wysokości swego zadłużenia.
 

Niezależnie od tego, jak silne więzi łączą Żyranta z Kredytobiorcą, powinien on liczyć się z możliwością zaprzestania spłaty zobowiązania przez właściwy podmiot. Taka sytuacja może nastąpić niemal w każdej chwili - i to nie tylko z powodu nieodpowiedzialności Kredytobiorcy, lecz także z powodu wystąpienie nagłej i niespodziewanej sytuacji (takiej jak chociażby utrata przez niego pracy). 
 

Wycofanie się z żyrowania pożyczki wcale nie jest prostym zadaniem, dlatego więc warto mieć ten fakt na uwadze w chwili podpisywania umowy z bankiem. Anulowanie swej funkcji żyranta wymaga zgody wszystkich stron umowy kredytowej. Co równie istotne - jeśli Kredytobiorca nie znajdzie innego sposobu zabezpieczenia swego kredytu (np. odpowiedniej hipoteki lub innego poręczyciela), zerwanie umowy żyrowania nie będzie możliwe.

 

 

 

PRAWA ŻYRANTA


Najważniejszym przywilejem Poręczyciela jest tzw. "wstąpienie w prawa wierzyciela”, oznaczające nic innego, jak prawo żądania zwrotu zapłaconej przez Żyranta kwoty pieniężnej od właściwego Kredytobiorcy. Co więcej, Żyrant ma prawo nie tylko do polubownego, lecz także do sądowego (a w razie konieczności i do komorniczego) domagania się zwrotu uregulowanych należności. 
 
Żyrant ma prawo do uzyskania informacji o stanie spłaty kredytu w dowolnym momencie trwania umowy kredytowej. Dzięki takiemu prawu Poręczyciel będzie mógł na bieżąco i bez większego zaskoczenia reagować na wszelkie niepokojące sygnały o opóźnieniach w spłacie. Oprócz tego Żyrant ma również prawo do anulowania umowy żyrowania, o ile Kredytobiorca znajdzie inny sposób zabezpieczenia swego kredytu (odpowiednią hipotekę lub innego poręczyciela).
 
Do istotnych praw Poręczyciela należy także możliwość negocjacji warunków umowy kredytu. Żyrant może poprosić o poręczanie niecałej kwoty kredytu, lecz tylko pewnej jej części (lub na przykład całości, lecz tylko do chwili osiągnięcia przez Kredytobiorcę odpowiedniej zdolności kredytowej do samodzielnego spłacania zobowiązania).

 

 

 

CZY ŻYRANT MOŻE SIĘ WYCOFAĆ?


Rola żyranta bywa niezwykle trudna i stresująca. Bo choć w większości przypadków Poręczyciel nie musi wykonywać żadnych specjalnie obciążających czynności, w sytuacji niespłacenia przez Kredytobiorcę zobowiązania będzie on zobowiązany do natychmiastowego uregulowania zadłużenia - i to pod groźbą wszczęcia sądowej egzekucji komorniczej. 
 
Ku szczęściu wszystkich Żyrantów, którzy chcieliby się wycofać z podjętej roli poręczyciela, istnieje w polskim prawie możliwość wycofania się z żyrowania. By zrezygnować z wcześniej wybranej dla siebie funkcji, trzeba jednak spełnił kilka warunków. 
 
Po pierwsze - wycofanie się z roli żyranta może nastąpić wtedy, gdy właściwy Kredytobiorca sumiennie spłacał zobowiązanie przez cały czas trwania umowy. Co równie ważne, na rezygnację Poręczyciela zgody udzielić muszą wszystkie zaangażowane strony umowy - zarówno bank, jak i Kredytobiorca i sam Żyrant. Po trzecie - w przypadku wycofania poręczenia Kredytobiorca będzie musiał wnieść na poczet kredytu inne zabezpieczenie (np. hipotekę, zastaw czy kaucję).
 

 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI


1) Co, jeśli kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązania?
Jeśli właściwy Kredytobiorca zaprzestanie spłaty swego zobowiązania, wierzyciel będzie miał prawo zażądać odpowiedniej kwoty pieniężnej od Żyranta. Sposób egzekwowania należności od właściwego Dłużnika i jego Poręczyciela różni się w zależności od ustalonych na umowie warunków.
 

W większości przypadków Żyrant i Kredytobiorca odpowiadają przed wierzycielem po równo. Oznacza to, iż Kredytodawca domagać się będzie połowy wartości długu od Poręczyciela, a połowy od właściwego Dłużnika. 
 

Niektóre umowy przewidują jednak, iż wierzyciel rozpocznie egzekwowanie należności od Kredytobiorcy, a dopiero w przypadku, gdy ten wykaże brak odpowiednich środków pieniężnych, wierzyciel zwróci się do Żyranta z wezwaniem do uregulowania całości powstałego zadłużenia. 
 

Warto wiedzieć, iż brak polubownego uregulowania należności wobec wierzyciela może doprowadzić do wszczęcia sądowego postępowania egzekucyjnego wobec obojga interesantów - zarówno Żyranta, jak i właściwego Kredytobiorcy.

  

2) Czy żyrant może wziąć inny kredyt lub pożyczkę?
Poręczenie kredytu nie jest równoznaczne z całkowitą utratą zdolności kredytowej - choć to prawda, iż dla analityków wystawiających nasz konsumencki scoring Konsument z zaciągniętym kredytem jest tak samo oceniany, jak Konsument jedynie poręczający dane zobowiązanie. 
 

Poręczenie kredytu tak samo obciąży naszą zdolność kredytową, jak byśmy sami zaciągnęli owy kredyt na “własną kieszeń”. W oczach banku bowiem nigdy nie wiadomo, kiedy właściwy Kredytobiorca nie wywiąże się ze swych konsumenckich zobowiązań, zmuszając tym samym Żyranta do zapłaty należności. Ot, typowy bankowy sceptyzm.
 

Na pytanie, czy bank udzieli Żyrantowi kolejnej pożyczki lub kredytu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli zdolność kredytowa Konsumenta będzie na tyle dobra, że nawet podczas żyrowania cudzego zobowiązania stać go będzie na spłatę własnego kredytu, bank nie będzie miał oporów przed udzieleniem finansowania. Wszystko to jednak zależy od wyliczeń analityków bankowych i indywidualnej oceny ryzyka kredytowego.

  

3) Czy można mieć żyranta w kredycie hipotecznym?
Na to pytanie odpowiedź jest prosta: tak. Choć nie wszystkie banki udzielają tego typu kredytów, a samo poręczenie jako forma zabezpieczenia zdaje się odchodzić do lamusa, polskie prawo i praktyki rynkowe umożliwiają żyrowanie kredytu hipotecznego.
 

Jedyna rzecz, o której należy pamiętać przed podjęciem decyzji w sprawie poręczania kredytu hipotecznego, to fakt, iż tego typu kredyt jest zobowiązaniem na wiele długich lat. A im dłuższy czas spłaty kredytu, tym większa szansa na wystąpienie sytuacji, w której Kredytobiorca nie poradzi sobie ze spłatą zobowiązania (np. z powodu utraty pracy czy ciężkiej i kosztownej choroby). 
 

Zanim więc zdecydujesz się na poręczenie kredytu hipotecznego, przemyśl wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania. Nie zapominaj o powadze funkcji Żyranta i o ewentualnych trudach wycofania się z tejże roli.

  

4) Czy komornik może wszcząć egzekucję przeciwko żyrantowi? 
W tym wypadku odpowiedź również jest prosta: tak. I choć do wszczęcia egzekucji komorniczej potrzeba naprawdę wielu “starań” ze strony Kredytobiorcy i Żyranta, taka sytuacja ma nieraz miejsce. 
 

By komornik zapukał do drzwi Poręczyciela, najpierw musi dojść oczywiście do nieopłacenia kredytu przez właściwego Kredytobiorcę. W następnej kolejności uruchomiona powinna zostać procedura polubownego egzekwowania długu przez wierzyciela, czyli kredytodawcę lub działającą w jego imieniu firmę windykacyjną.
 

Polubowne egzekwowanie długu polega zwykle na nadesłaniu na adres Kredytobiorcy i Żyranta monitu wzywającego do zapłaty powstałych należności. Gdy jeden monit nie przyniesie pożądanego skutku, wierzyciel wyśle kilka kolejnych monitów. Ostatnim środkiem polubownej procedury egzekucyjnej będzie nadesłanie Dłużnikom przedsądowego wezwania do zapłaty
 

Gdy i wtedy Dłużnicy nie zareagują na wezwania, sprawa zostanie przekazana do sądu, a wszczęta w dalszym ciągu egzekucja komornicza doprowadzi do spotkania Żyranta z komornikiem. 

 


 

5) O czym pamiętać przed podżyrowaniem kredytu?
O prawach i obowiązkach Żyranta, a przede wszystkim o konsekwencjach płynących z poręczenia cudzego kredytu. Pamiętać należy o zmniejszeniu własnej zdolności kredytowej w przypadku zgodzenia się na żyrowanie (co znacznie utrudni starania o własny kredyt w przyszłości), a także o ewentualnym niespłaceniu zobowiązania przez właściwego Kredytobiorcę. 
 

Zanim zdecydujemy się na żyrowanie, warto zapoznać się ze szczegółami umowy kredytowej i przewidzianymi w niej warunkami spłaty zadłużenia w przypadku powstania nieplanowanych opóźnień w spłacie. Dobrze jest przemyśleć wszystkie ‘za’ i ‘przeciw’ zawczasu, bowiem po podpisaniu umowy nie będzie już łatwo wycofać się z roli Żyranta.

 

 

 

PODSUMOWANIE


1) Żyrant jest osobą poręczającą cudzy kredyt - czyli tą, która odpowiadać będzie swym majątkiem w przypadku niespłacenia zobowiązania przez właściwego Kredytobiorcę.  
 

2) By zostać Żyrantem, trzeba posiadać odpowiednią zdolność oraz wiarygodność kredytową.
 

3) Funkcja żyranta i wszystkie wynikające z niej prawa i obowiązki została opisana w Kodeksie cywilnym.
 

4) “Żyrant” jest terminem wymiennie stosowanym z takimi określeniami, jak “poręczyciel” czy “gwarant”. 
 

5) Żyrowanie występuje zarówno w przypadku kredytów (także hipotecznych), jaki i pożyczek (również tych pozabankowych). 
 

6) Żyrowanie obniża zdolność kredytową Poręczyciela przez cały czas trwania umowy kredytowej. 
 

7) Będąc Żyrantem, można samemu otrzymać kredyt, choć jest to znacznie trudniejsze niż w przypadku Konsumentów nieporęczających cudzych zobowiązań. 
 

8) Żyrant może się wycofać ze swej funkcji tylko w kilku ściśle określonych przypadkach. 
 

9) Istnieje możliwość wszczęcia egzekucji komorniczej wobec Żyranta - jeśli mniej inwazyjne sposoby egzekucji należności od niego i od Kredytobiorcy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. 
 

10) Funkcja żyranta to bardzo odpowiedzialne i stresujące zadanie. Warto dokładnie zastanowić się nad jej wyborem, zanim podejmie się decyzję o poręczeniu cudzego zobowiązania.


 


 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY