Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych

autor wpisu
Emilia
29 listopada 2016
Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych to najmniej znane biuro informacji gospodarczej. Informacje o biurze przybliży nam radca prawny Emilia Łobińska-Szyc.

Czym jest KIDT BIG SA ?

KIDT BIG SA jest biurem informacji gospodarczej, świadczącym tak jak każde biuro informacji gospodarczej usługi przyjmowania, przetwarzania i udostępniania informacji gospodarczych o osobach fizycznych i firmach z branży telekomunikacyjnej.

Biuro to działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz.530), pod nadzorem ministra właściwego ds. gospodarki.

System informatyczny KIDT należy do najnowocześniejszych systemów w Polsce. Spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji gospodarczych. Innowacyjne podejście do procesu zarządzania danymi, jak również do samej obsługi Klienta plasuje KIDT na pierwszym miejscu wśród systemów obsługi informacji gospodarczych.

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA aktualnie oczekuje na zatwierdzenie Regulaminu Zarządzania Danymi przez Ministra Gospodarki, dlatego też oferowane przez nią usługi dostępu do informacji o dłużnikach nie są jeszcze świadczone. Natomiast już dzisiaj przedstawiam szczegółowe informacje tegoż biura. 

JAK MOŻNA DOKONAĆ WPISU DO KIDT BIG

Rejestr Dłużników jaki prowadzi KIDT to zbiór informacji gospodarczych dotyczących zadłużenia osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w branży telekomunikacyjnej. Aby móc dokonać wpisu do tegoż Rejestru, konieczne jest dopełnienie poniższych formalności.

Do KIDT BIG SA można wpisać Konsumenta jako dłużnika wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych;

b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi co najmniej 200 zł i są one wymagalne co najmniej od 60 dni;

c) upłynął co najmniej jeden miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KIDT BIG SA, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Do KIDT BIG SA można wpisać również Przedsiębiorcę, wówczas gdy są spełnione łącznie poniższe warunki:

a) zadłużenie podmiotu gospodarczego powstało w branży telekomunikacyjnej;

b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Ponadto, jeżeli wierzyciel posiada informację gospodarczą, potwierdzoną tytułem wykonawczym, kwota długu i okres zaległości są bez znaczenia, należy jednak wysłać wezwanie do zapłaty 14 dni przed wpisaniem dłużnika do rejestru.

Jak zweryfikować czy jesteśmy w bazie dłużników KIDT BIG SA i czy nasz kontrahent w nim jest ?

Z bazy KIDT BIG S.A. mogą korzystać wszyscy. Jednak warunki, jakie należy spełnić, aby móc zarejestrować się i uzyskać do niej dostęp, są odmienne w zależności od kategorii podmiotu, który dokonuje tej weryfikacji. Inny jest również w zależności od podmiotu, który dokonuje weryfikacji  

Konsument

Aby skorzystać z biura informacji gospodarczej we własnym imieniu, na przykład pobierając informacje na własny temat lub sprawdzając podmiot gospodarczy, np. biuro podróży, z którym planuje się wakacje, można uzyskać:

a) Informację o sobie- KIDT umożliwia pobranie informacji na swój temat;

b) Nadto można sprawdzić kto pytał o nas w ciągu ostatnich 12 miesięcy (Raport z Rejestru zapytań)- dla osób fizycznych pobranie jednego jak i drugiego Raportu raz na 6 miesięcy jest bezpłatne;

Klient Instytucjonalny

Instytucje państwowe, miasta i gminy mają możliwość, po podpisaniu umowy, korzystania z usług KIDT BIG SA za pośrednictwem dedykowanego im systemu informatycznego. W ramach tegoż systemu mogą dokonać weryfikacji wpisu w następującym zakresie:

– Zapytaj o konsumenta – instytucje mogą pobrać informację na temat konsumenta;

– Zapytaj o operatora lub przedsiębiorcę – instytucje mogą zweryfikować firmę, z której usług planują skorzystać;

– Monitoruj zapytania na temat operatora lub przedsiębiorcy – instytucja może otrzymywać powiadomienia na temat każdej zmiany informacji dotyczącej firmy znajdującej się w Rejestrze KIDT BIG SA.

Klient biznesowy

Przedsiębiorca ma możliwość korzystania z usług KIDT BIG SA za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego w następującym zakresie:

– Zapytaj o siebie – ma możliwość pobrania informacji na temat swojej firmy jak również ma możliwość sprawdzenia kto pytał o daną firmę w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

– Monitoruj zapytania na temat swojej firmy – przedsiębiorca ma możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach informacji na temat swojej firmy;

– Zapytaj o konsumenta – możliwość pobrania informacji na temat konsumenta;

– Zapytaj o operatora lub przedsiębiorcę – przedsiębiorca może sprawdzić firmę, z której usług zamierza skorzystać;

– Monitoruj zapytania na temat operatora lub przedsiębiorcy – przedsiębiorca będzie otrzymywał powiadomienia na temat każdej zmiany informacji dotyczącej firmy znajdującej się w Rejestrze KIDT BIG SA.

Operator telekomunikacyjny

Korzystając z oferty KIDT BIG SA podmiot ten może:

– Zapytać o siebie – poprzez pobranie informacji na temat swojej firmy;

– Sprawdzić, kto pytał o daną firmę telekomunikacyjną w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzez pobranie raportu w tym zakresie;

– Monitorować zapytania na temat swojej firmy – poprzez otrzymywanie powiadomień o zmianach informacji na temat swojej firmy;

– Zapytać o konsumenta – za pośrednictwem pobrania informacji na temat konsumenta;

– Zapytać o operatora/przedsiębiorcę – poprzez sprawdzenie firmy, z której usług podmiot zamierza skorzystać bądź, z którym chce rozpocząć współpracę;

– Monitorować zapytania na temat operatora/przedsiębiorcy – poprzez otrzymywanie  powiadomień na temat każdej zmiany informacji dotyczącej firmy  znajdującej się w Rejestrze KIDT BIG SA;

– Zapytać o operatora międzynarodowego – sprawdzając operatora telekomunikacyjnego spoza Polski,  z którego usług polski operator chce skorzystać lub z którym chce rozpocząć współpracę. 

JAK USUNĄĆ WPIS Z KIDT BIG

Usunięcie wpisu następuje na skutek poniższych działań:

1) Jeżeli dłużnik ureguluje zobowiązanie, wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia danych dłużnika z KIDT BIG SA w terminie 14 dni od daty spłaty długu. Jeśli nie podejmie takich działań, grozi mu odpowiedzialność w postaci grzywny w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych;

2) Kolejnym sposobem na to, aby nazwisko dłużnika zostało usunięte z bazy KIDT, może być zbycie wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela, gdyż co do zasady, biuro usuwa dane dłużnika po upływie 14 dni od uzyskania informacji od wierzyciela o zbyciu wierzytelności. Skutek ten nie nastąpi jednak, jeżeli nabywca wierzytelności, przed upływem wskazanego wyżej terminu, zwróci się do biura o dokonanie aktualizacji informacji w zakresie danych wierzyciela. W takim wypadku informacja o dłużniku pozostanie w bazie;

3) KIDT usuwa również informacje gospodarcze z własnej inicjatywy w przypadkach określonych a w art. 31 pkt. 2 – 8 Ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, tj. m.in. w przypadku gdy uzyska uzasadnioną informację o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem;

4) Innym sposobem na wykreślenie z bazy KIDT jest upływ czasu. Zgodnie z powyższą ustawą, informacje o dłużnikach usuwane są przez biura informacji gospodarczej po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Logowanie do KIDT BIG SA

Dla podmiotów chcących korzystać z usług oferowanych przez Krajową Informację Długów Telekomunikacyjnych w pierwszej kolejności konieczne jest podpisanie umowy określającej warunki współpracy z KIDT BIG SA, uzyskanie cyfrowego podpisu a następnie zalogowanie w odpowiednim serwisie, a cały proces przebiega następująco:

a) po pierwsze konieczny jest kontakt z KIDT za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub poprzez infolinię KIDT: 41 333 50 00;

b) po tym kontakcie, KIDT przesyła mailem lub pocztą wypełnioną propozycję umowy o współpracy;

c) następnie po zapoznaniu się z tekstem umowy, konieczne jest odesłanie przez przyszłego użytkownika jednego z podpisanych egzemplarzy do siedziby KIDT BIG SA, na adres: ul. Poleska 44, 25-325 Kielce;

d) po weryfikacji danych przez KIDT BIG SA, drogą mailową przesyłane jest potwierdzenie dostępu do Rejestru KIDT;

e) następnie konsultanci ustalają termin szkolenia i przesyłają  użytkownikowi Instrukcję umożliwiającą korzystanie z Rejestru KIDT;

f) po odbyciu szkolenia, można zalogować się do Rejestru KIDT i korzystać z wszelkich usług KIDT.

Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z Rejestru KIDT w następujący sposób:

– Serwis KIDT jest wyłącznie dostępny dla użytkowników zarejestrowanych i posiadających cyfrowy podpis wydany przez Centrum Certyfikacji KIDT;

– Strona logowania do Rejestru KIDT https://www.kidt.pl/kidtstart

– W przypadku braku podpisu cyfrowego lub jego wygaśnięcia aplikacja KIDT udostępni jednie okno informacyjne bez możliwości logowania do systemu;

– Certyfikat jest dostarczany wraz z jego numerem seryjnym, loginem i hasłem przez konsultanta po podpisaniu umowy. Jest ważny przez okres 12 miesięcy lub na okres obowiązywania umowy;

Po prawidłowym podaniu login oraz hasła użytkownik otrzyma dostęp do Rejestru KIDT. 

CENNIK KIDT BIG SA

Poszczególne cenniki oferowane dla użytkowników systemu KIDT Biuro Informacji Gospodarczej SA są zróżnicowane w zależności od kategorii podmiotów będących ich odbiorcą, ale źródło ich znajduje się na stronie www.kidt.pl:  

a) Cennik dla Konsumentów zawiera przykładowo poniższe pozycje:

– Pobranie raportu na własny temat częściej niż raz na 6 miesięcy – 6,5 zł brutto;

– Pobranie raportu na własny temat raz na 6 miesięcy – BEZPŁATNIE.

b) Cennik oferowany dla Operatora Telekomunikacyjnego:

Oferta zawiera trzy rodzaje abonamentów- brązowy, srebrny i złoty; W ramach każdego z pakietów w cenie abonamentu przewidziany jest m.in. raport na swój temat, sprawdzenie kontrahenta w KIDT jak i aktualizacja i usunięcie wpisu z KIDT.

c) Cennik oferowany dla przedsiębiorców:

Oferta zawiera trzy rodzaje pakietów i każdy z nich inną odpłatność za oferowane usługi w ramach abonamentu; W ramach każdego z pakietów w cenie abonamentu przewidziany jest m.in. raport na swój temat, sprawdzenie kontrahenta w KIDT jak i aktualizacja i usunięcie wpisu z KIDT;

d) Cennik oferowany dla klienta instytucjonalnego:

Oferta zawiera trzy rodzaje pakietów i każdy z nich z inną odpłatnością; W ramach każdego z pakietów w cenie abonamentu przewidziane jest m.in.  sprawdzenie kontrahenta w KIDT jak i aktualizacja i usunięcie wpisu z KIDT;

Wpis do KIDT BIG SA a spłata zobowiązania – jak usunąć nieaktualny wpis ?

Źródło działań w tym zakresie określa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.

a) w przypadku uregulowania należności, tytułem której dłużnik został wpisany do KIDT BIG SA, Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia tejże informacji gospodarczej w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przeciwnym razie, stosownie do art. 47 powyższej ustawy, grozi mu grzywna w wysokości 30.000,00 zł;

b) Mogą jednak pojawić się sytuacje, kiedy to mimo spłaty zobowiązania podmiot dalej widnieje w KIDT, wówczas to w celu usunięcia takiej informacji należy się niezwłocznie skontaktować z osobą, która zamieściła takie dane z wnioskiem o ich niezwłoczne usunięcie (art. 30 ustawy o BIG). Nadto, osoba widniejąca niesłusznie w KIDT, może zgłosić taki przypadek bezpośrednio do KIDT z uzasadnioną informacją o wygaśnięciu zobowiązania. Wówczas KIDT BIG SA jest zobligowana do niezwłocznego usunięcia informacji gospodarczych w tym zakresie. 

Dane kontaktowe KIDT BIG SA

1) Siedziba KIDT

ul. Poleska 44

25-325 Kielce

Godziny pracy w dni robocze 8.00-16.00


2) Kontakt telefoniczny

Infolinia: 41 333 50 00

Obsługa Klienta: 41 333 50 01


3) Kontakt elektroniczny

e-mail: [email protected]

KIDT Biuro Informacji Gospodarczej SA a BIK

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), a w niniejszym przypadku KIDT BIG SA, to instytucje, które często utożsamiany. Tymczasem są to zupełnie odrębne podmioty.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to całkowicie inna instytucja aniżeli BIG, w tym również KIDT. Co prawda funkcjonują one na podstawie zbliżonych założeń, jednakże działają na podstawie różnych regulacji prawnych- BIK – zgodnie z Prawem Bankowym a BIGi – zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Biuro Informacji Kredytowej powstało w celu ułatwienia i obniżenia kosztów procesu wymiany informacji o kredytobiorcach. Gromadzi ono i udostępnia bankom i SKOK-om informacje o historii kredytowej klientów tych instytucji, o składanych przez nich wnioskach kredytowych, zawartych umowach, etapie i formie ich realizacji. W bazach BIK znajdują się zarówno informacje pozytywne (terminowe spłaty), jak i negatywne (opóźnienia, windykacje, itp.). Tylko Biuro Informacji Kredytowej jest uprawnione do gromadzenia i dystrybucji pomiędzy bankami i SKOK-ami informacji objętych tajemnicą bankową.

Natomiast BIGi, operują pojęciem „informacje gospodarcze” rozumiejąc przez to zaległe zobowiązania jeśli są one wymagalne od co najmniej 60 dni. Informacje te mogą być przez wierzycieli przekazywane do baz po uprzednim poinformowaniu dłużnika. Zatem tylko zaległości w spłacie kredytów (powyżej 60 dni) są w rozumieniu obu rodzajów biur „informacją gospodarczą/kredytową” i tego typu opóźnienia mogą być odnotowywane w obu bazach.

W bazach BIK nie ma natomiast informacji o poza bankowych zaległych zobowiązaniach (czynsze, opłaty za telefon, media, itp.), zaś w BIGach nie ma informacji o pozytywnych przebiegach spłat zobowiązań bankowych kredytobiorców (choć BIGi mogą gromadzić także informacje pozytywne, ale tylko na zlecenie zobowiązanego). 

Czy zaległości alimentacyjne podlegają wpisowi do KIDT BIG SA ?

Obecnie każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG, w tym KIDT osobę, która zalega ze świadczeniami alimentacyjnymi.

Natomiast 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowela przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która nałożyła na przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie należności alimentacyjnych oraz opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej (określonych zobowiązań publicznoprawnych) obowiązek przekazywania informacji gospodarczych do wszystkich działających w Polsce BIGów, w tym do KIDT.

Dzięki temu, współpracujące z BIG-ami banki, usługodawcy telekomunikacyjni, czy przedsiębiorcy uzyskają wiedzę, kto z potencjalnych klientów nie płaci np. na dziecko, bez względu na to, do którego rejestru zwrócą się o informacje.

Zatem wpisanie dłużnika do KIDT przez wierzyciela z jednej strony oraz ustawowy obowiązek wpisywania zadłużonych nałożony na gminy, aktualnie wyczerpują dostępne drogi wpisu dłużników alimentacyjnych do rejestrów zadłużonych.

Korzyści płynące ze współpracy z KIDT BIG SA

– przede wszystkim KIDT to jedyne Biuro Informacji Gospodarczej skierowane do wybranej grupy odbiorców, tj. branży telekomunikacyjnej;

– zapewnia mechanizmy chroniące przed nieuczciwym zachowaniem, a dedykowanych branży telekomunikacyjnej;

– biuro to dysponuje najnowocześniejszym systemem informatycznym, spełniającym najwyższe wymogi bezpieczeństwa;

– dostęp do danych odbywa się za pośrednictwem internetu, dzięki czemu Rejestr KIDT jest aktualizowany 24h na dobę;

– posiadanie certyfikatu Wiarygodny Operator jaki oferuje KIDT zapewnia pozytywny obraz o firmie, jako o wiarygodnym, solidnym partnerze biznesowym, a nadto daje to przewagę w działaniach marketingowych i podnosi prestiż firmy.

Czy KIDT BIG SA kontaktuje się z dłużnikiem ?

KIDT Biuro Informacji Gospodarczej SA nie posiada ustawowego wymogu kontaktu z dłużnikiem. Co więcej, nawet Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do KIDT BIG SA. Natomiast jego ustawowym obowiązkiem jest dostarczenie (list polecony lub do rąk własnych) wezwania do zapłaty z rygorem umieszczenia w KIDT BIG SA. 

OFERTA KIDT BIG SA

1. Konsument

Zapytaj o siebie: KIDT umożliwia pobranie informacji na swój temat. Ponadto Konsument ma możliwość sprawdzenia kto pytał o niego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

2. Klient Instytucjonalny

W ramach oferty KIDT instytucje mogą skorzystać z następujących usług:

– Zapytaj o konsumenta: instytucje mogą pobrać informację na temat konsumenta;

– Zapytaj o operatora lub przedsiębiorcę: instytucje mogą zweryfikować firmę, z której usług planują skorzystać;

– Monitoruj zapytania na temat operatora lub przedsiębiorcy: instytucja może otrzymywać powiadomienia na temat każdej zmiany informacji dotyczącej firmy znajdującej się w Rejestrze KIDT BIG SA. 

3. Klient biznesowy

Przedsiębiorca ma możliwość korzystania z usług KIDT BIG SA za pośrednictwem dedykowanego mu systemu informatycznego w następującym zakresie:

– Zapytaj o siebie – ma możliwość pobrania informacji na temat swojej firmy jak również ma możliwość sprawdzenia kto pytał o daną firmę w ciągu ostatnich 12 miesięcy

– Monitoruj zapytania na temat swojej firmy – przedsiębiorca ma możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach informacji na temat swojej firmy;

– Zapytaj o konsumenta – możliwość pobrania informacji na temat konsumenta;

– Zapytaj o operatora lub przedsiębiorcę – przedsiębiorca może sprawdzić firmę, z której usług zamierza skorzystać;

– Monitoruj zapytania na temat operatora lub przedsiębiorcy – przedsiębiorca będzie otrzymywał powiadomienia na temat każdej zmiany informacji dotyczącej firmy znajdującej się w Rejestrze KIDT BIG SA;

– Dopisz dłużnika – przedsiębiorca może wpisać do KIDT osobę zobowiązaną do spłaty długu wierzycielowi na podstawie zawartej z nim umowy. 

4. Operator telekomunikacyjny

Korzystając z oferty KIDT BIG SA podmiot ten może:

– Zapytać o siebie – poprzez pobranie informacji na temat swojej firmy;

– Sprawdzić, kto pytał o daną firmę telekomunikacyjną w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzez pobranie raportu w tym zakresie;

– Monitorować zapytania na temat swojej firmy – poprzez otrzymywanie powiadomień o zmianach informacji na temat swojej firmy;

– Zapytać o konsumenta – za pośrednictwem pobrania informacji na temat konsumenta;

– Zapytać o operatora/przedsiębiorcę – poprzez sprawdzenie firmy, z której usług podmiot zamierza skorzystać bądź, z którym chce rozpocząć współpracę;

– Monitorować zapytania na temat operatora/przedsiębiorcy – poprzez otrzymywanie  powiadomień na temat każdej zmiany informacji dotyczącej firmy  znajdującej się w Rejestrze KIDT BIG SA;

– Zapytać o operatora międzynarodowego – sprawdzając operatora telekomunikacyjnego spoza Polski,  z którego usług polski operator chce skorzystać lub z którym chce rozpocząć współpracę;

– Dopisać dłużnika – operator telekomunikacyjny może wpisać do KIDT operatora  telekomunikacyjnego, konsumenta, innego przedsiębiorcę, zobowiązanych do spłaty długu wierzycielowi na podstawie zawartej z nim umowy;

– Certyfikat  KIDT BIG SA „WIARYGODNE PRZEDSIĘBIORSTWO“ –  KIDT zapewnia możliwość wystąpienia do KIDT BIG SA o nadanie certyfikatu, który uwiarygodni przedsiębiorcę w oczach abonentów i partnerów biznesowych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole w Wieliczce
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 lipca 2019

Credit Agricole w Wieliczce

Kredyt na studia medyczne
Kredyty
autor wpisu
Julia Wierciło
10 marca 2023

Kredyt na studia medyczne

Pożyczki pozabankowe Bartoszyce
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
06 lutego 2019

Pożyczki pozabankowe Bartoszyce

NOTUS Finanse – oddział w Opolu
Wpisy
author
Patryk Byczek
30 sierpnia 2018

NOTUS Finanse – oddział w Opolu

10 najlepszych prezentów walentynkowych dla kobiet
Blog
author
Dominika Sobieraj
13 lutego 2018

10 najlepszych prezentów walentynkowych dla kobiet

Alior Bank w Lubawie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
04 czerwca 2019

Alior Bank w Lubawie

Porównaj