Krajowy Rejestr Długów – KRD

Krajowy Rejestr Długów – KRD

autor wpisu
Emilia
05 listopada 2016
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD BIG) to największa w Polsce platforma wymiany informacji gospodarczej. Najważniejsze informacje o biurze przedstawi radca prawny Emilia Łobińska-Szyc.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów KRD ?

KRD (pełna i właściwa nazwa to Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA)  jest jednym z kilku polskich biur informacji gospodarczej. Powstał 4 sierpnia 2003 roku na mocy ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Aktualnie podstawą działalności Krajowego Rejestru Długów (KRD BIG, KRD) jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

KRD stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r. z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać nie tylko wszystkie podmioty gospodarcze, ale i osoby fizyczne i samorządy i administracja czy sektor mieszkaniowy. 

JAK MOŻNA DOKONAĆ WPISU DO KRD

Krajowy Rejestr Długów działa zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zasady dokonywania wpisu danych do Krajowego Rejestru Długów BIG są zróżnicowanie w zależności od tego czy adresatem szczegółowej oferty jest podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna.

Generalnie dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów BIG SA to dodanie go do ogólnodostępnej listy zadłużonych firm i konsumentów. Jest to najefektywniejszy sposób na odzyskanie niezapłaconych pieniędzy, zaległych alimentów, niewypłaconej pensji, itp. 

Do KRD BIG SA można wpisać Konsumenta, jako dłużnika wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub z umów o przewóz osób lub bagażu w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, energii elektrycznej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków czy wywóz nieczystości;

b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi co najmniej 200 zł i są one wymagalne co najmniej od 60 dni;

c) upłynął co najmniej jeden miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD BIG SA, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Z usługi dopisywania dłużników można skorzystać po założeniu konta w Serwisie Ochrony Konsumenta, o czym mowa w dalszej części artykułu. Schemat działania celem wpisania dłużnika:

1. Dłużnik nie oddaje pieniędzy pomimo wyroku sądowego;

2. Wysyłasz do dłużnika ostrzeżenie o zamiarze dopisania go do rejestru lub zlecasz to działanie do KRD BIG SA;

3. Czekasz 30 dni od wysłania ostrzeżenia;

4. Dopisujesz dłużnika do KRD BIG SA; 

Do KRD BIG SA można wpisać również Przedsiębiorcę, wówczas gdy są spełnione łącznie poniższe warunki:

a) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania.

Schemat działania celem wpisania dłużnika – przedsiębiorcy:

1. Dłużnik nie chce zwrócić pieniędzy;

2. KRD BIG SA wysyła wezwanie do zapłaty do Twojego dłużnika;

3. Dopisujesz dłużnika do KRD BIG SA. 

JAK SPRAWDZIĆ BAZĘ DŁUŻNIKÓW KRD

Sprawdzenie naszej osoby

Weryfikacja naszego wpisu do Krajowego Rejestru Długów BIG SA może odbywać się w dwojaki sposób:

1) Sprawdzanie siebie w KRD BIG SA- tzn. pobranie z Krajowego rejestru Długów BIG SA informacji na własny temat;

2) Sprawdzanie Rejestru Zapytań o siebie w KRD BIG SA- tj. wgląd do listy podmiotów, którym została udzielona informacja na nasz temat.

Powyższe formy weryfikacji dotyczą zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych. 

Sprawdzenie kontrahenta

Natomiast sprawdzenie kontrahenta odbywa się następująco:

1) W przypadku konsumentów weryfikacja firmy odbywa się zgodnie z poniższym schematem:

a) Chcesz dokonać np. zakupów w sklepie internetowym, wówczas sprawdzasz sklep w KRD BIG SA uprzednio dokonując rejestracji i zakładając indywidualne konto na stronie www.konsument.krd.pl;

b) Otrzymujesz informację zwrotną o zadłużeniu firmy;

2) W przypadku podmiotów gospodarczych:

a) Sprawdzasz firmę w KRD BIG SA i jeśli okaże się, że firma jest dłużnikiem, możesz zmienić warunki umowy, np. zażądać zapłaty z góry;

b) Weryfikacja kontrahenta może odbywać się bądź poprzez Panel klienta dostępny za pośrednictwem strony www.krd.pl bądź poprzez aplikację mobilną KRD. 

JAK USUNĄĆ WPIS W KRD

Usunięcie wpisu powodują poniższe okoliczności:

a) Jeżeli dłużnik ureguluje zobowiązanie, wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia danych dłużnika z KRD BIG SA w terminie 14 dni od daty spłaty długu. Jeśli nie podejmie takich działań, grozi mu odpowiedzialność w postaci grzywny w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych;

b) Kolejnym sposobem na to, aby nazwisko dłużnika zostało usunięte z bazy BIG, może być zbycie wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela, gdyż co do zasady, biuro usuwa dane dłużnika po upływie 14 dni od uzyskania informacji od wierzyciela o zbyciu wierzytelności. Skutek ten nie nastąpi jednak, jeżeli nabywca wierzytelności, przed upływem wskazanego wyżej terminu, zwróci się do biura o dokonanie aktualizacji informacji w zakresie danych wierzyciela. W takim wypadku informacja o dłużniku pozostanie w bazie;

c) KRD usuwa również informacje gospodarcze z własnej inicjatywy w przypadkach określonych a w art. 31 pkt. 2 – 8 Ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, tj. m.in. w przypadku gdy uzyska uzasadnioną informację o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem;

d) Innym sposobem na wykreślenie z bazy KRD jest upływ czasu. Zgodnie z powyższą ustawą, informacje o dłużnikach usuwane są przez biura informacji gospodarczej po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

LOGOWANIE DO KRD

Kwestia logowania do systemu Krajowego Rejestru Długów BIG SA różnią się nieco w zależności od tego czy mamy do czynienia z konsumentem, przedsiębiorcą czy jednostką administracji.

Logowanie do KRD – konsument

1) Pierwszym krokiem do korzystania przez osobę fizyczną z możliwości jakie gwarantuje KRD BIG SA jest wypełnienie formularza rejestracyjnego FairPay na stronie www.konsument.krd.pl; pełna aktywacja konta jest bezpłatna i jednorazowa;

2) Przy każdym kolejnym logowaniu loginem dla konta każdego użytkownika jest jego numer PESEL – niepowtarzalny numer identyfikujący każdego obywatela Polski;

3) Podczas logowania konieczne jest również hasło do zalogowania się każdy na swoje indywidualne konto.

Logowanie do KRD – przedsiębiorca i administracja

1) Jedną z możliwości uzyskiwania informacji gospodarczych przez wskazane podmioty jest konieczność logowania do Panelu Klienta;

2) Wówczas przy każdym kolejnym logowaniu loginem dla konta każdego użytkownika jest jego login lub nr NIP;

3) Podczas logowania konieczne jest również hasło do zalogowania się każdego podmiotu na jego indywidualne konto;

4) Drugą opcją aby np. sprawdzić kontrahenta jest program Weryfikator- przeznaczony dla klientów, którzy chcą w szybki i prosty sposób przeprowadzać weryfikację kontrahentów w oparciu o Raport z KRD BIG SA. W tym przypadku należy program pobrać (dostępny na stronie www.info.krd.pl) oraz zainstalować na komputerze, a następnie zalogować się. Program dopuszcza dwie możliwości logowania: za pośrednictwem loginu i hasła lub za pomocą certyfikatu klienta, wydanego przez KRD BIG SA. W obu przypadkach istnieje możliwość zapisania wprowadzonych danych logowania.  

Cennik KRD

Na stronie www.krd.pl w zakładce dokumenty funkcjonują szczegółowe cenniki:

– cennik usług dodatkowych;

– cennik abonamentowy KRD;

– cennik usługi Sprawdzanie informacji o swojej firmie;

– cennik usług FairPay dla konsumentów.

W odniesieniu do powyższych pozycji, poniżej wskazuję kilka przykładów cen określonych usług:

a) Cennik usług dodatkowych:

Wysłanie do dłużnika powiadomienia o dopisaniu listem zwykłym- 4,60 zł a listem poleconym-7,00 zł;

b) Cennik abonamentowy KRD- Biuro Informacji Gospodarczej oferuje siedem pakietów i w ramach każdego z nich określoną ilość usług płatnych jak i bezpłatnych;

c) Cennik usługi Sprawdzanie informacji o swojej firmie- dedykowany wyłącznie przedsiębiorcom i gdzie przykładowo pobranie raportu o sobie z rejestru KRD w siedzibie biura KRD stanowi kwotę 7,50 zł;

d) Cennik usług FairPay dla konsumentów- w ramach tegoż cennika brak jest miesięcznych opłat za korzystanie z pakietu, ale liczba firm, które można bezpłatnie monitorować w pakiecie wynosi 2, a sprawdzenie kolejnej firmy to kwota 49,00 zł.  

WPIS DO KRD A SPŁATA ZOBOWIĄZANIA

Jak usunąć nieaktualny wpis

Źródło działań w tym zakresie określa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.

W przypadku uregulowania należności tytułem której dłużnik został wpisany do KRD BIG SA, Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia tejże informacji gospodarczej w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przeciwnym razie, stosownie do art. 47 powyższej ustawy, grozi mu grzywna w wysokości 30.000,00 zł.

Mogą jednak pojawić się sytuacje, kiedy to mimo spłaty zobowiązania podmiot dalej widnieje w KRD, wówczas to w celu usunięcia takiej informacji należy się niezwłocznie skontaktować z osobą, która zamieściła takie dane z wnioskiem o ich niezwłoczne usunięcie (art. 30 ustawy o BIG). Nadto, osoba widniejąca niesłusznie w KRD, może zgłosić taki przypadek bezpośrednio do KRD z uzasadnioną informacją o wygaśnięciu zobowiązania. Wówczas KRD BIG SA jest zobligowane do niezwłocznego usunięcia informacji gospodarczych w tym zakresie. 

Dane kontaktowe KRD BIG

1) Dane do korespondencji:

KRD BIG S.A.

ul. Armii Ludowej 21

51-214 Wrocław

Zapytania o siebie w siedzibie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.;

2) Infolinia: 71 78 50 120 pon.- pt.: 7:00-19:00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy;

3) Centrala firmy: 71 78 50 310, 71 78 50 430, e-mail: [email protected]

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW KRD A BIK

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), a w niniejszym przypadku Krajowe Rejestr Długów, to instytucje, które często utożsamiany. Tymczasem są to zupełnie odrębne podmioty.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to całkowicie inna instytucja aniżeli BIG, w tym również KRD. Co prawda funkcjonują one na podstawie zbliżonych założeń, jednakże działają na podstawie różnych regulacji prawnych- BIK – zgodnie z Prawem Bankowym a BIGi – zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Biuro Informacji Kredytowej powstało w celu ułatwienia i obniżenia kosztów procesu wymiany informacji o kredytobiorcach. Gromadzi ono i udostępnia bankom i SKOK-om informacje o historii kredytowej klientów tych instytucji, o składanych przez nich wnioskach kredytowych, zawartych umowach, etapie i formie ich realizacji. W bazach BIK znajdują się zarówno informacje pozytywne (terminowe spłaty), jak i negatywne (opóźnienia, windykacje, itp.). Tylko Biuro Informacji Kredytowej jest uprawnione do gromadzenia i dystrybucji pomiędzy bankami i SKOK-ami informacji objętych tajemnicą bankową.

Natomiast BIGi, operują pojęciem „informacje gospodarcze” rozumiejąc przez to zaległe zobowiązania jeśli są one wymagalne od co najmniej 60 dni. Informacje te mogą być przez wierzycieli przekazywane do baz po uprzednim poinformowaniu dłużnika. Zatem tylko zaległości w spłacie kredytów (powyżej 60 dni) są w rozumieniu obu rodzajów biur „informacją gospodarczą/kredytową” i tego typu opóźnienia mogą być odnotowywane w obu bazach.

W bazach BIK nie ma natomiast informacji o poza bankowych zaległych zobowiązaniach (czynsze, opłaty za telefon, media, itp.), zaś w BIGach nie ma informacji o pozytywnych przebiegach spłat zobowiązań bankowych kredytobiorców (choć BIGi mogą gromadzić także informacje pozytywne, ale tylko na zlecenie zobowiązanego. 

Czy zaległości alimentacyjne podlegają wpisowi do KRD BIG ?

Obecnie każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG, w tym KRD osobę, która zalega ze świadczeniami alimentacyjnymi.

Natomiast 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowela przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która nałożyła na przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie należności alimentacyjnych oraz opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej (określonych zobowiązań publicznoprawnych) obowiązek przekazywania informacji gospodarczych do wszystkich działających w Polsce BIGów, w tym do KRD. Dzięki temu, współpracujące z BIG-ami banki, usługodawcy telekomunikacyjni, czy przedsiębiorcy uzyskają wiedzę, kto z potencjalnych klientów nie płaci np. na dziecko, bez względu na to, do którego rejestru zwrócą się o informacje.

Zatem wpisanie dłużnika do BIG przez wierzyciela z jednej strony oraz ustawowy obowiązek wpisywania zadłużonych nałożony na gminy aktualnie wyczerpują dostępne drogi wpisu dłużników alimentacyjnych do rejestrów zadłużonych. 

Korzyści płynące ze współpracy z KRD BIG SA

Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów BIG SA pozwala:

– zapobiegać powstawaniu zadłużenia;

– zwiększyć szanse na odzyskanie należności;

– zadbać o regularne wpływy finansowe;

– utrzymywać długoletnie umowy o współpracy z podwykonawcami;

– zachować stabilną pozycję finansową, dzięki której zwiększają się szanse realizacji nowych inwestycji;

Ponadto dłużnik dopisany do Krajowego Rejestru Długów BIG SA traci wiarygodność w kontaktach handlowych, a chęć odzyskania wizerunku solidnego partnera biznesowego mobilizuje go do spłaty zobowiązań.

Czy KRD BIG kontaktuje się z dłużnikiem ?

Krajowy Rejestr Długów BIG SA nie posiada ustawowego wymogu kontaktu z dłużnikiem. Co więcej, nawet Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do KRD. Natomiast jego ustawowym obowiązkiem jest dostarczenie (list polecony lub do rąk własnych) wezwania do zapłaty z rygorem umieszczenia w KRD BIG SA. 

OFERTA KRD

Oferta tegoż Biura Informacji Gospodarczej jest różnorodna jeśli chodzi o podmioty, do których jest kierowana, tj. konsumentów, przedsiębiorców i instytucje administracji.

​1. Konsument

a) Sprawdzanie firm – umożliwia zweryfikowanie czy kontrahent, klient lub inna dowolna firma nie została wpisana na listę dłużników;

b) Dopisywanie dłużnika:

– Przedmiotowa oferta stanowi skuteczny sposób na odzyskanie zaległych alimentów, niewypłaconej pensji czy innych należnych konsumentowi pieniędzy;

– W ramach tej usługi Krajowy Rejestr Długów BIG SA wysyła do dłużnika w imieniu wierzyciela ostrzeżenie o zamiarze dopisania, a po umieszczeniu danych dłużnika w rejestrze – powiadomienie o dopisaniu;

– Zwiększa to skuteczność podjętych działań, gdyż znalezienie się w bazie danych KRD jest tak uciążliwe dla dłużnika, że szybko spłaca on swoje zobowiązania;

c) Monitorowanie Pracodawcy/Firmy – uruchomienie monitorowania dowolnej firmy powoduje, iż Krajowy Rejestr Długów BIG SA będzie śledził informacje na jej temat. Jeśli tylko zostanie ona dopisana do KRD – konsument zostanie niezwłocznie o tym poinformowany;

d) Monitorowanie siebie

– automonitorowanie pozwala na stały nadzór nad informacjami na własny temat zawartymi w bazie danych Krajowego Rejestru Długów BIG SA.;

– Zapewnia bieżącą kontrolę nad swoim bezpieczeństwem finansowym i pomaga w ochronie przed wyłudzeniem kredytu na nazwisko konsumenta.

2. Firma

a) Sprawdzanie wypłacalności firm:

– Weryfikacja przed podpisaniem umowy czy kontraktu;

– Pewne źródło informacji o ryzyku związanym z podjęciem współpracy biznesowej;

b) Monitoring kondycji finansowej kontrahentów:

– Przeprowadzany w trakcie trwania współpracy z klientem;

– Potwierdzenie wiarygodności dostawców, odbiorców i konkurencji;

c) Dopisywanie Dłużników – skuteczna metoda motywowania do spłaty zaległych zobowiązań;

d) Prewencja finansowa- pakiet dodatkowych usług zapewniających bezpieczeństwo finansowe firmy, a w nim:

– Monitorowanie rejestru zapytań;

– Wezwanie do zapłaty zwykłe;

– Pieczęcie prewencyjne;

– Raporty firm zewnętrznych;

– Wezwanie do zapłaty PLUS na koszt dłużnika;

e) Odzyskiwanie należności:

Nawet przy drobnych opóźnieniach płatności dzięki Wezwaniu do zapłaty PLUS na koszt dłużnika- usługa składa się z szeregu działań prowadzonych przez KRD BIG SA we współpracy z Kaczmarski Inkasso i kancelarią prawną Via Lex w ramach trzech połączonych ze sobą postępowań- postępowanie upominawcze, postępowanie polubowne, postępowanie windykacyjne;

f) Program FairPay.pl- informacja pozytywna i motywowanie płatników:

Przedsiębiorca wystawia fakturę i przybija na niej pieczęć FairPay.pl informującą, że jeśli kontrahent zapłaci na czas, zostanie dodana na jego temat Informacja Pozytywna dzięki czemu klienci zostaną zmotywowani do terminowych płatności poprzez wymierną nagrodę – Informację Pozytywną a przedsiębiorca zminimalizuje koszty prowadzenia działań upominawczych i windykacyjnych poprzez zwiększenie dyscypliny płatniczej;

g) Program Rzetelna Firma – uczestnicy programu mogą posługiwać się Certyfikatem Rzetelności, który jest potwierdzeniem aktualnych informacji o solidności i wypłacalności firmy;

3. Samorządy lokalne oraz instytucje państwowe

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku zapewnia pełny dostęp do usług oferowanych przez KRD BIG SA samorządom lokalnym oraz instytucjom państwowym. W ramach oferty mieszczą się poniższe usługi:

a) Odzyskiwanie należności:

– przeprowadzanie działań przyspieszających spłatę zadłużenia (wysyłka wezwania do zapłaty, powiadomienie o dopisaniu do rejestru)

– zapewnienie dostępu do usługi dopisywania dłużników, która jest skutecznym sposobem na odzyskanie należności za zaległe opłaty wynikające, np. z należności alimentacyjnych czy opłat czynszowych;

b) Ocena Ryzyka:

– KRD oferuje możliwość sprawdzania wiarygodności płatniczej oferentów, co zmniejsza ryzyko utraty pieniędzy i nietrafionych inwestycji;

– dzięki udostępnianiu licznych narzędzi prewencyjnych (pieczęcie, naklejki, banery, standy, strony www) KRD motywuje do spłaty niesolidne osoby i przedsiębiorstwa zwlekające z opłatami za czynsz, wodę, najem, rentę, użytkowanie wieczyste i inne;

– zapewnienie nagrody dla płatników w postaci pozytywnych informacji gospodarczych, co mobilizuje ich do terminowych płatności;

c) Kontrola – KRD gwarantuje stałą weryfikację sytuacji finansowej potencjalnych dostawców i zleceniobiorców dzięki dostępowi do usługi monitoringu kontrahentów;

d) Wizerunek i promocja – KRD oferuje możliwość uczestnictwa w innowacyjnych projektach, jak: Inicjatywa Samorząd na plus i Program FairPay, które promują rzetelność płatniczą, bezpieczeństwo finansowe, a także przyczyniają się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku danej instytucji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

anty
anty
2019-08-23 09:01:01

czy to nie firma która nie pomaga ?, a wręcz może Cie pognębić ?, a dane będą fruwać po całym świecie ? A o prośbę o usunięciu nieprawdziwych danych możesz zapomnieć ?????

endor69
endor69
2018-07-28 08:37:37

Przestrzegam przed podpisywaniem czegokolwiek z krd to banda złodziei nic dla ciebie nie odzyskają a faktury musisz płacić

    alan
    alan
    2018-08-29 12:11:59

    Przecież KRD nie jest od odzyskiwania czegokolwiek...

Podobne artykuły

1000 pracowników dobrowolnie odejdzie z Pekao
Wpisy
author
Patryk Byczek
11 maja 2018

1000 pracowników dobrowolnie odejdzie z Pekao

Czy komornik może zająć świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny?
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
26 lutego 2022

Czy komornik może zająć świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny?

Promocja „Prosta Pożyczka” w Provident
Wpisy
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
13 maja 2017

Promocja „Prosta Pożyczka” w Provident

Szybkie pożyczki Bełżyce
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
14 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Bełżyce

Porównaj