Embriolog to inaczej diagnosta laboratoryjny. Jego zadaniem jest badanie i analiza materiałów biologicznych, pobranych od pacjenta. Sprawdziliśmy, ile zarabia taka osoba.

Autor: Sandra Tessmer
Dodano: 19.11.2019
Udostępnij:

Ile zarabia laborant?

Embriolog, inaczej diagnosta laboratoryjny lub laborant, to osoba zajmująca się badaniem materiału biologicznego pobieranego od pacjentów do celów diagnostycznych, leczniczych i sanitarno-epidemiologicznych.

Laborant – zarobki

GUS opublikował dane statystyczne „Struktura wynagrodzeń według zawodów”. Badanie realizowane jest co dwa lata. Wśród ogółu zatrudnionych najliczniejszą „wielką” grupę zawodów stanowili specjaliści – 2084,1 tys. osób.

W tej grupie zawodowej pracowała co 3 kobieta i co 6 mężczyzna. Do tej grupy właśnie zalicza się zawody typowo żeńskie, np. takie „średnie” grupy zawodów jak: nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (90,2%) oraz diagności laboratoryjni (89,3%).

W przypadku diagnostów laboratoryjnych średnie wynagrodzenie wyniosło 4943,06 zł, w sektorze publicznym 4624,87 zł, zaś w sektorze prywatnym 5813,25 zł.

Czym zajmuje się laborant?

Bada on i analizuje właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wszelkich tkanek, płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin pacjentów. Przeprowadza także mikrobiologiczne badania oraz ustala zgodność tkankową.

Wyniki uzyskane dzięki tym badaniom służą ocenie stanu zdrowia pacjenta, wykryciu wszelkich nieprawidłowości w organizmie, umożliwiają diagnozowanie chorób oraz pomagają w ustalaniu form leczenia i doboru środków leczniczych.

Diagnosta, poza samym przeprowadzaniem badań, jest uprawniony do pobierania od pacjentów materiału do badań laboratoryjnych poprzez wykonywanie odpowiednich zabiegów i czynności. Odpowiada także za jakość wykonanych badań i właściwe wydanie wyniku, a także w razie potrzeby, interpretuje wyniki badań. Do diagnosty należy dbanie o aparaturę medyczną w laboratorium i bieżąca kontrola zaopatrzenia miejsca pracy w niezbędne odczynniki.

Badania laboratoryjne są istotnym elementem opieki zdrowotnej pacjentów, przy czym znaczenie badań jest odmienne w zależności od segmentu opieki zdrowotnej. W przypadku medycyny naprawczej mają one na celu dostarczenie informacji na temat zdrowia pacjenta, skuteczności prowadzonego leczenia, pozwalają również monitorować prowadzoną farmakoterapię.

Szacuje się, że stanowią one podstawę około 60% decyzji lekarskich. Uwidoczniają zmiany towarzyszące rozwijającym się stanom patologicznym, jeszcze przed pojawieniem się charakterystycznych objawów chorobowych. Mają więc ogromne znaczenie jako cenne źródło informacji medycznych.

Gdzie może pracować embriolog?

Diagności laboratoryjni mogą pracować w różnego rodzaju laboratoriach w szpitalach, przychodniach, klinikach – zarówno państwowych jak i prywatnych, firmach kosmetycznych, farmaceutycznych i firmach związanych z branżą diagnostyki laboratoryjnej.

Odnosi się to również do medycyny weterynaryjnej. Diagności mogą także pracować w laboratoriach kryminalistycznych, jednostkach zajmujących się kontrolą i badaniem żywności i w ośrodkach badawczych i badawczo-rozwojowych.

Jak zostać diagnostą laboratoryjnym?

Istnieje kilka możliwości, aby rozpocząć pracę w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

Analityka medyczna

Pierwszą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na uczelni, która oferuje studentom kształcenie na kierunku analityka medyczna. Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Na studiach prowadzone są zajęcia m. in. z anatomii, fizjologii, histologii, patofizjologii, propedeutyki medycyny, biologi i genetyki, hematologii laboratoryjnej, cytologii klinicznej, serologii grup krwi i transfuzjologii, techniki pobierania materiału, diagnostyki parazytologicznej i prawa medycznego.

Inne kierunki studiów

Drugą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku: biologia, farmacja, chemia lub biotechnologia. Po ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra lub magistra inżyniera. Można również podejść do ukończenia studiów weterynaryjnych (po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł lekarza weterynarii).

Dodatkowo należy odbyć kształcenie podyplomowe, kończące się egzaminem. Zamiast szkolenia podyplomowego można uzyskać specjalizację I lub II stopnia albo uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii.

Studia lekarskie

Trzecią możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim, uzyskanie tytułu zawodowego lekarza i ukończenie kształcenia podyplomowego.

Osoby, które spełniają jeden z powyższych warunków muszą dodatkowo:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego;
 3. zostać wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych.

Lista diagnostów laboratoryjnych jest prowadzona przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL). Ubiegając się o wpis na listę należy przedstawić:

 1. wniosek o wpisanie na listę diagnostów laboratoryjnych;
 2. dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające możliwość pracy w zawodzie.

Na tej podstawie Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych orzeka prawo wykonywania zawodu i wpisuje diagnostę na listę diagnostów laboratoryjnych. Osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza i wykonują zawód w laboratorium dodatkowo przedstawiają dokument prawa do wykonywania zawodu lekarza.

Dodatkowo wskazane jest otrzymanie z KRDL dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Aby otrzymać ten dokument należy przedłożyć Radzie wniosek o wydanie dokumentu, do którego dołączone będą:

 1. zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego;
 2. kserokopię dowodu wpłaty z dołączoną informacją zawierającą tytuł wpłaty Wpłata na rzecz KIDL na działalność statutową – obecnie wynosi ona 100 zł), imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę diagnostów.

Wymagania do pracy

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego jest konieczność posiadania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Otrzymanie tegoż jest uzależnione od posiadania adekwatnego wykształcenia, pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz otrzymania wpisu na liście diagnostów laboratoryjnych, prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Funkcję tę pełnić mogą także lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu i wiedzę niezbędną do wykonywania obowiązków diagnosty.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze diagnosty laboratoryjnego muszą posiadać ponadprzeciętne zdolności analityczne, oraz cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole.

Embriolog – własna firma

Zanim diagnosta zdecyduje się na założenie własnego laboratorium powinien upewnić się czy będzie w stanie je utrzymać. Najwyższe dochody mają duże placówki, które wykonują wiele zleceń. Małe laboratoria są rentowne kiedy nie mają bezpośredniej konkurencji.

Szacunkowy koszt założenia i wyposażenia laboratorium analiz medycznych to koszt nawet 100 000 zł. Sam aparat hematologiczny kosztuje ok 30 000 zł. Do tego dochodzi zakup pozostałego sprzętu oraz konieczność przystosowania budynku do obowiązujących norm, które zakładają, ze oprócz właściwego laboratorium i punktu pobrań musi w nim być:

 1. poczekalnia;
 2. toaleta dla pacjentów przystosowana do potrzeb inwalidów;
 3. toaleta dla personelu;
 4. pokój socjalny;
 5. pomieszczenia do składowania odpadów;
 6. pomieszczenia do składowania detergentów;
 7. archiwum.

Tańszym rozwiązaniem od budowania nowego lub adaptowania budynku jest wynajęcie pomieszczeń w już istniejącym ZOZ-ie. Również sprzęt, o ile spełnia on normy, można kupić używany.

Co potrzebne jest do założenia własnego laboratorium?

Do otworzenia prywatnego laboratorium analiz lekarskich potrzebne są:

 1. odpowiednie wykształcenie;
 2. prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terenie RP;
 3. pozytywna decyzja od Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego;
 4. specjalistyczny sprzęt;
 5. przystosowany do pracy lokal;
 6. być wpisanym na listę diagnostów laboratoryjnych;
 7. działalność gospodarcza.

Diagnosta laboratoryjny może wystąpić o przyznanie akredytacji państwowej dla laboratorium. Aby ją otrzymać trzeba przejść szereg testów oraz posiadać odpowiedni sprzęt.

Ścieżka rozwoju

Diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, w szczególności ma prawo do uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Na temat specjalizacji można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych, w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2006 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Podsumowanie

Dobry diagnosta laboratoryjny powinien być odpowiedzialny i rzetelny. To w jego rękach leży dobre wykonanie badań, które później pomogą w zdiagnozowaniu choroby.

Jest to praca spokojna, która wymaga jednak dużego skupienia. W momencie, kiedy dochodzi dodatkowo do pobierania materiału – embriolog ma kontakt z pacjentem, a więc musi umieć zdobyć jego zaufanie.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 1 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (1)

Chyba wogole niemacie pojęcia o czym piszecie w tym artykule … embriolog to nie laborant a tym bardziej nie diagnosta laboratoryjny… wezcie zaciagnijcie jakiejs wiedzy najpierw z uczelni albo miejsc pracy apotem dopiero pisczei…