Zasiłek pogrzebowy

author
Dominika Byczek
15 grudnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje, jakie pomóc mogą tym, którzy chcą uzyskać zasiłek pogrzebowy. Dowiedz się, jak dostać świadczenie, komu przysługuje pomoc i jakie dokumenty mogą okazać się niezbędne. Zgodnie z projektem ustawy zasiłek pogrzebowy może wynieść nawet 7000 zł.

Spis treści:

 1. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?
 2. Zasiłek pogrzebowy - aktualna kwota
 3. Zasiłek pogrzebowy - czym jest?
 4. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?
 5. Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?
 6. Zasiłek pogrzebowy - wymagane dokumenty
 7. Zasiłek pogrzebowy KRUS
 8. Ile się czeka na zasiłek pogrzebowy?
 9. Zasiłek pogrzebowy - druk
 10. Zasiłek pogrzebowy - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Członkom rodziny zmarłego, którzy ponieśli koszty związane z organizacją pochówku, zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie do 4000 zł – zarówno w przypadku świadczenia wypłacanego z ZUS-u, jak i KRUS-u. Wysokość świadczenia nie zmieniła się więc w porównaniu w zeszłym rokiem kalendarzowym. Podana przez nas kwota nie dotyczy jedynie krewnych zmarłego. Każdej osobie obcej lub pracodawcy, gminie, powiatowi i wszelkim innym podmiotom, jakie poniosły koszty organizacji pogrzebu, zasiłek może być przyznany do wysokości poniesionych kosztów – lecz nie więcej niż 4000 zł. Warunek jest prosty – należy rzeczywiście ponieść koszty związane z pochówkiem i co więcej – mieć na to odpowiednie dowody (rachunki, faktury itp.). Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Zasiłek pogrzebowy - aktualna kwota

Kwota zasiłku od przeszło 11. lat niezmiennie wynosi 4000 zł. 

W grudniu 2020 roku do sejmu trafił projekt dotyczący zwiększenia kwoty jednorazowego zasiłku. Podwyżka miała obowiązywać właśnie od roku 2021. Głównym powodem, dla którego posłowie złożyli projekt podniesienia kwoty tego zasiłku jest fakt, iż jego wysokość jest niezmienna już od przeszło 11 lat, podczas gdy inne świadczenia są regularnie waloryzowane. Zgodnie z projektem posłów kwota zasiłku pogrzebowego miała zostać podniesiona do kwoty 7000 zł w formie wypłaty jednorazowej. Niestety projekt nie został przyjęty, a kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4000 zł, bez względu na koszty pochówku, poniesione przez bliskich zmarłego. Zmiany kwoty świadczenia pogrzebowego zapowiadane są na lipiec 2024 roku, kiedy to ma on zwiększyć się do kwoty 6450 zł.

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia z grudnia 2020 roku:

“W obowiązującym stanie prawnym zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. złotych. Kwota ta nie odpowiada aktualnym, typowym kosztom pogrzebu. Oznacza to, że zasiłek pogrzebowy przestał obecnie pełnić swoją funkcję, ponieważ nie umożliwia pokrycia całości lub większej części wydatków związanych ze złożeniem zmarłego do grobu i jego pożegnaniem. Wymaga to podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego”.

Zasiłek pogrzebowy - czym jest?

Zasiłek pogrzebowy jest specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednia instytucja państwowa. W większości ubezpieczonych jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Omawiany przez nas zasiłek wypłacany jest w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym, którzy pokryli koszty pogrzebu. Świadczenie to nie przysługuje oczywiście jedynie rodzinie zmarłego, lecz często także i sąsiadom, przyjaciołom lub różnorakim instytucjom. Słowem – na wypłatę zasiłku mogą liczyć wszyscy ci, którzy rzeczywiście pokryli koszty związane z pochowaniem zmarłego ubezpieczonego. Warto dodać, iż świadczenia pogrzebowe wypłacane przez ZUS i KRUS mają na celu choćby częściowe zwrócenie kosztów, jakie poniesione zostały w związku z organizacją pochówku. Właśnie w tym celu państwo polskie wprowadziło możliwość wypłacenia zasiłku pogrzebowego.

Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek dla bezrobotnych: https://www.zadluzenia.com/artykul/kredyt-dla-bezrobotnych-ranking/ 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub osobom, które pokryły koszty organizacji pogrzebu. Świadczenie to wypłacane więc jest nie tylko rodzinie zmarłego, lecz często i jego przyjaciołom, a także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie czy osobie prawnej kościoła. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej (podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu) oraz osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Można go otrzymać także w razie śmierci ubezpieczonego, którego ubezpieczenie ustało – pod warunkiem, że jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Co więcej, zasiłek wypłacany jest również w przypadku śmierci osoby, która w dniu zgonu nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania. Ponadto zakład wypłaca  zasiłek pogrzebowy także w sytuacji śmierci członka rodziny: małżonka lub małżonku (nawet w przypadku trwania w orzeczonej przez sąd separacji), rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające.

Warto także wspomnieć, iż zasiłek ulega wypłaceniu w związku ze śmiercią potomstwa, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobionych, wychowywanych oraz umieszczonych w rodzinie zastępczej. Pieniądze dostaniemy również w przypadku śmierci rodzeństwa, dziadów, wnuków oraz innych osób, nad którymi została ustawiona opieka prawna. Sprawdź oferty pożyczek na dowód oraz pożyczek bez BIK.

Art. 80. Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 000 zł.

Art. 79. Udokumentowane koszty pogrzebu

 1. W razie poniesienia kosztów pogrzebu […] zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż określona w art. 80 wysokość zasiłku pogrzebowego.
  2. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz osoby [cywilne, na przykład krewni lub przyjaciele – przyp. red.] poniosły również część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w wysokości określonej w art. 80 wysokość zasiłku pogrzebowego.

Źródło: Dz.U.2020.0.53 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci ubezpieczonego. Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do właściwej względem miejsca jednostki ZUS, a także listownie lub przez Internet – za pomocą profilu PUE ZUS. Jeżeli z przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych (np. późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej) nie mogłeś dotrzymać terminu 12 miesięcy od daty zgonu, dokumenty złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Koniecznie dołącz do nich dowód potwierdzający istnienie przyczyny opóźnienia (np. zaświadczenie policji lub odpis aktu zgonu). 

Zasiłek pogrzebowy - wymagane dokumenty

Dokumenty, jakie niezbędne są w przypadku składania wniosku o wypłacenie zasiłku pogrzebowego, to:

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12 lub KRUS SR-26).
 2. Odpowiedni akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie tychże rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zasiłek pogrzebowy KRUS

Zasiłek pogrzebowy KRUS jest wypłacany z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnika, który ubezpieczył się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tak samo, jak w przypadku zasiłku ZUS, przysługuje on przypadku śmierci osoby najbliżej płatnika, o ile poniósł on koszty organizacji pochówku i może je odpowiednio udokumentować. Można więc powiedzieć, że właściwie wszystkie regulacje dotyczące zasiłku ZUS -u(wraz z kwotą świadczenia) pozostaną w przypadku zasiłku KRUS-u niezmienne. Zmianie ulegnie jedynie miejsce wypłaty zapomogi.

Potrzebujesz pilnie gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki bez baz – dla osób ze złą historią kredytową

Kredyty online – nawet do 300 tysięcy złotych

Ile się czeka na zasiłek pogrzebowy?

Według informacji podanych na rządowej stronie internetowej, zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili złożenia w odpowiedniej placówce wszystkich wymaganych dokumentów. Świadczenie to może zostać wypłacone na konto albo przesłane listownie na wskazany we wniosku adres korespondencyjny – w zależności od preferencji wnioskodawcy.

Uwaga! Jeśli ZUS lub KRUS odmówi Ci przyznania zasiłku, masz prawo odwołać się od tej decyzji do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ubezpieczyciela, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od chwili otrzymania odmownej decyzji.

Zasiłek pogrzebowy - druk

Odpowiedni druk wniosku o przyznanie wyżej omawianego świadczenia w przypadku ZUS-u to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12. Jego oficjalną wersję odnaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń społecznych, a także w witrynie WWW wydawnictwa podatkowego Govin.pl. W przypadku świadczenia KRUS odpowiedni druk to Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego KRUS SR-26. Dostępny jest on dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sprawdź również ranking pożyczek na 500 plus.

Zasiłek pogrzebowy - najważniejsze informacje

 1. Zasiłek pogrzebowy jest specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednio ZUS lub KRUS (w zależności od charakteru pracy i pobieranego ubezpieczenia podmiotu upoważnionego).
 2. Ów zasiłek wypłacany jest w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym, którzy pokryli koszty pogrzebu.
 3. Świadczenie pogrzebowe przysługuje nie tylko rodzinie zmarłego, lecz  także i sąsiadom, przyjaciołom lub różnorakim instytucjom – o ile ponieśli oni koszty organizacji pochówku.
 4. Wszystkim, którzy ponieśli koszty związane z organizacją pochówku, zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie do 4000 zł. Wysokość wypłaconego świadczenia zależy od rzeczywistych kosztów pochówku poniesionych przez wnioskodawców.
 5. Należy koniecznie posiadać odpowiednie dowody wysokości poniesionych kosztów pochówku przez danego wnioskodawcę (rachunki, faktury itp).
 6. Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami do ZUS-u/KRUS-u w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci ubezpieczonego.
 7. Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do właściwego względem miejsca zamieszkania zakładu ubezpieczeń, a także listownie lub przez Internet – za pomocą profilu PUE ZUS.
 8. Odpowiedni druk wniosku o przyznanie wyżej omawianego świadczenia w przypadku ZUS-u to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12.
 9. W przypadku świadczenia KRUS odpowiedni druk to Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego KRUS SR-26.
 10. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię aktu zgonu ubezpieczonego oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu zmarłego ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Źródła:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy

www.gov.pl

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Lajla
Lajla
2021-01-15 11:25:50

Nie mam kasy zapłacić za pogrzeb bo ZUS jeszcze nie wypłacił zasiłku pogrzebowego. A niestety nie każdy ma oszczędności. Niektórzy ledwo wiążą koniec z końcem.

Malgorzata Wolanin
Malgorzata Wolanin
2020-12-29 15:45:56

Po pierwsze zasilek nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatkow, dlugi czas oczekiwania na zasiłek pogrzebowy jak ktos nie posiada oszczednosci to jak ma urzadzic pogrzeb?

Alojzy trąba
Alojzy trąba
2020-05-20 18:16:18

Pieprzony ZUS... Czekam już 29 dni na oddanie zasiłku, urządziłem pogrzeb że swoich oszczędności a ci zlodzieje ciągle mi nie wracają, ten komunistyczny pomiot jakim jest ZUS dawno już powinien być zaorany a na jego miejscu posadzić las...

Włodzimierz Zietek
Włodzimierz Zietek
2020-01-29 15:49:50

Dlaczego, tak jak kiedyś, nie wypłaca się naleźnej kwoty zasiłku pogrzebowego natychmiast tylko trzeba wypełniać jakieś papiery. Przecież ktoś może nie mieć pieniędzy na organizację pogrzebu.

Podobne artykuły

Rośnie problem niealimentacji – wakacyjny raport BIG InfoMonitor

Problem niealimentacji w Polsce jest jednym z najczęściej krytykowanych i budzących wiele negatywnych emocji tematów. Niestety coraz większe grono rodziców, mimo prawnego obowiązku, rezygnuje z opłacania świadczenia alimentacyjnego na rzecz swego potomstwa. I choć w Polsce działa Fundusz Alimentacyjny, tylko jedna trzecia uprawnionych spełnia kryteria pozwalające na otrzymanie pomocy od państwa. 

author
Halszka Gronek
13 lipca 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Zmiany w serwisie internetowym iPKO

Największa instytucja bankowa w Polsce, PKO BP informuje, że serwis internetowy banku zostanie lekko odświeżony. Zmiany w iPKO mają być widocznie już 13 czerwca bieżącego roku, a dotyczyć będą nowych formularzy przelewowych, które staną się jeszcze bardziej intuicyjne.

author
Patryk Byczek
12 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt online w Deutsche Banku

Nawet 200 000 zł bez wychodzenia z domu – to propozycja kredytu gotówkowego w Deustche Banku. Jest tanio, RRSO dla przykładu reprezentatywnego to tylko 10,16%.

author
Patryk Byczek
15 listopada 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polski Fundusz Rozwoju – czym się zajmuje?

Niewielu z nas wie, że nad prawidłowym rozwojem gospodarczym Polski czuwa wieloosobowy sztab ekspertów zrzeszonych w podmiotach tzw. systemu instytucji rozwoju. Kluczowym ogniwem tejże grupy jest Polski Fundusz Rozwoju – spółka należąca do Skarbu Państwa i prowadząca szeroko zakrojone działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego Polski.

author
Halszka Gronek
21 listopada 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Alior Bank w Głogowie

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Głogowie – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
03 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Promocja: „400 zł do Allegro za wyrobienie karty Citi Simplicity” w Citi Handlowym

W Citibanku trwa promocja, w której za wyrobienie karty kredytowej i spełnienie bardzo prostych warunków, nowi Klienci banku mogą otrzymać voucher o wartości 400 złotych do Allegro. Promocja trwa do 10 maja 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
13 kwietnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj