Zasiłek pogrzebowy 2021 – będzie podwyżka?

Zasiłek pogrzebowy 2021 – będzie podwyżka?

author
Dominika Sobieraj
15 grudnia 2020

Zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje, jakie pomóc mogą tym, którzy chcą uzyskać zasiłek pogrzebowy. Dowiedz się, jak dostać świadczenie, komu przysługuje pomoc i jakie dokumenty mogą okazać się niezbędne. Najnowsze informacje dotyczą kwoty zasiłku pogrzebowego na rok 2021 – zgodnie z projektem ustawy może on wynosić nawet 7000 zł.

Przejdź także do najnowszej aktualizacji: zasiłek pogrzebowy – kwota na rok 2021.

 

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednia instytucja państwowa. W większości ubezpieczonych jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Omawiany przez na zasiłek wypłacany jest w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym, którzy pokryli koszty pogrzebu. Świadczenie to nie przysługuje oczywiście jedynie rodzinie zmarłego, lecz często także i sąsiadom, przyjaciołom lub różnorakim instytucjom. Słowem – na wypłatę zasiłku mogą liczyć wszyscy ci, którzy rzeczywiście pokryli koszty związane z pochowaniem zmarłego ubezpieczonego.

Warto dodać, iż świadczenia pogrzebowe wypłacane przez ZUS i KRUS mają na celu choćby częściowe zwrócenie kosztów, jakie poniesione zostały w związku z organizacją pochówku. Właśnie w tym celu państwo polskie wprowadziło możliwość wypłacenia zasiłku pogrzebowego.

Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek dla bezrobotnych: https://www.zadluzenia.com/artykul/kredyt-dla-bezrobotnych-ranking/ 


Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub osobom, które pokryły koszty organizacji pogrzebu. Świadczenie to wypłacane więc jest nie tylko rodzinie zmarłego, lecz często i jego przyjaciołom, a także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie czy osobie prawnej kościoła.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej (podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu) oraz osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Można go otrzymać także w razie śmierci ubezpieczonego, którego ubezpieczenie ustało – pod warunkiem, że jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Co więcej, zasiłek wypłacany jest również w przypadku śmierci osoby, która w dniu zgonu nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania. Ponadto zakład wypłaca  zasiłek pogrzebowy także w sytuacji śmierci członka rodziny: małżonka lub małżonku (nawet w przypadku trwania w orzeczonej przez sąd separacji), rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające.

Warto także wspomnieć, iż zasiłek ulega wypłaceniu w związku ze śmiercią potomstwa, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobionych, wychowywanych oraz umieszczonych w rodzinie zastępczej. Pieniądze dostaniemy również w przypadku śmierci rodzeństwa, dziadów, wnuków oraz innych osób, nad którymi została ustawiona opieka prawna.

 

Ile wynosi zasiłek 2020?

Członkom rodziny zmarłego, którzy ponieśli koszty związane z organizacją pochówku, zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie do 4000 zł – zarówno w przypadku świadczenia wypłacanego z ZUS-u, jak i KRUS-u. Wysokość świadczenia nie zmieniła się więc w porównaniu w zeszłym rokiem kalendarzowym.

Podana przez nas kwota nie dotyczy jedynie krewnych zmarłego. Każdej osobie obcej lub pracodawcy, gminie, powiatowi i wszelkim innym podmiotom, jakie poniosły koszty organizacji pogrzebu, zasiłek może być przyznany do wysokości poniesionych kosztów – lecz nie więcej niż 4000 zł. Warunek jest prosty – należy rzeczywiście ponieść koszty związane z pochówkiem i co więcej – mieć na to odpowiednie dowody (rachunki, faktury itp).

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 80. Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 000 zł.

 

Art. 79. Udokumentowane koszty pogrzebu

1. W razie poniesienia kosztów pogrzebu […] zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż określona w art. 80 wysokość zasiłku pogrzebowego.
2. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz osoby [cywilne, na przykład krewni lub przyjaciele – przyp. red.] poniosły również część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w wysokości określonej w art. 80 wysokość zasiłku pogrzebowego.


Źródło: Dz.U.2020.0.53 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zasiłek pogrzebowy – kwota na rok 2021   

W środę 9 grudnia do sejmu trafił projekt dotyczący zwiększenia kwoty jednorazowego zasiłku. Podwyżka miałaby obowiązywać właśnie od roku 2021. Głównym powodem, dla którego posłowie złożyli projekt podniesienia kwoty tego zasiłku jest fakt, iż jego wysokość jest niezmienna już od 9 lat, podczas gdy inne świadczenia są regularnie waloryzowane.

“W obowiązującym stanie prawnym zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. złotych. Kwota ta nie odpowiada aktualnym, typowym kosztom pogrzebu. Oznacza to, że zasiłek pogrzebowy przestał obecnie pełnić swoją funkcję, ponieważ nie umożliwia pokrycia całości lub większej części wydatków związanych ze złożeniem zmarłego do grobu i jego pożegnaniem. Wymaga to podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego” – wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Zgodnie z projektem posłów kwota zasiłku pogrzebowego miałaby zostać podniesiona do kwoty 7000 zł. Byłaby to oczywiście nadal wypłata jednorazowa, ale prawie dwa razy wyższa niż obecnie. Po tym roku zasiłek pogrzebowy miałby podlegać regularnej waloryzacji o ten sam procent, o który waloryzowane są renty i emerytury.

 

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci ubezpieczonego. Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do właściwej względem miejsca jednostki ZUS, a także listownie lub przez Internet – za pomocą profilu PUE ZUS.

Jeżeli z przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych (np. późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej) nie mogłeś dotrzymać terminu 12 miesięcy od daty zgonu, dokumenty złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Koniecznie dołącz do nich dowód potwierdzający istnienie przyczyny opóźnienia (np. zaświadczenie policji lub odpis aktu zgonu).

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty, jakie niezbędne są w przypadku składania wniosku o wypłacenie zasiłku pogrzebowego, to:

1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12 lub KRUS SR-26).

2. Odpowiedni akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie tychże rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.

5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

 

Zasiłek pogrzebowy KRUS

Zasiłek pogrzebowy KRUS jest wypłacany z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnika, który ubezpieczył się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tak samo, jak w przypadku zasiłku ZUS, przysługuje on przypadku śmierci osoby najbliżej płatnika, o ile poniósł on koszty organizacji pochówku i może je odpowiednio udokumentować.

Można więc powiedzieć, że właściwie wszystkie regulacje dotyczące zasiłku ZUS -u(wraz z kwotą świadczenia) pozostaną w przypadku zasiłku KRUS-u niezmienne. Zmianie ulegnie jedynie miejsce wypłaty zapomogi.

 

Ile się czeka na zasiłek pogrzebowy?

Według informacji podanych na rządowej stronie internetowej, zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili złożenia w odpowiedniej placówce wszystkich wymaganych dokumentów.

Świadczenie to może zostać wypłacone na konto albo przesłane listownie na wskazany we wniosku adres korespondencyjny – w zależności od preferencji wnioskodawcy.

Uwaga! Jeśli ZUS lub KRUS odmówi Ci przyznania zasiłku, masz prawo odwołać się od tej decyzji do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ubezpieczyciela, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od chwili otrzymania odmownej decyzji.

 

Zasiłek pogrzebowy – druk

Odpowiedni druk wniosku o przyznanie wyżej omawianego świadczenia w przypadku ZUS-u to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12. Jego oficjalną wersję odnaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń społecznych, a także w witrynie WWW wydawnictwa podatkowego Govin.pl.

W przypadku świadczenia KRUS odpowiedni druk to Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego KRUS SR-26. Dostępny jest on dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Lajla
Lajla
2021-01-15 11:25:50

Nie mam kasy zapłacić za pogrzeb bo ZUS jeszcze nie wypłacił zasiłku pogrzebowego. A niestety nie każdy ma oszczędności. Niektórzy ledwo wiążą koniec z końcem.

Malgorzata Wolanin
Malgorzata Wolanin
2020-12-29 15:45:56

Po pierwsze zasilek nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatkow, dlugi czas oczekiwania na zasiłek pogrzebowy jak ktos nie posiada oszczednosci to jak ma urzadzic pogrzeb?

Alojzy trąba
Alojzy trąba
2020-05-20 18:16:18

Pieprzony ZUS... Czekam już 29 dni na oddanie zasiłku, urządziłem pogrzeb że swoich oszczędności a ci zlodzieje ciągle mi nie wracają, ten komunistyczny pomiot jakim jest ZUS dawno już powinien być zaorany a na jego miejscu posadzić las...

Włodzimierz Zietek
Włodzimierz Zietek
2020-01-29 15:49:50

Dlaczego, tak jak kiedyś, nie wypłaca się naleźnej kwoty zasiłku pogrzebowego natychmiast tylko trzeba wypełniać jakieś papiery. Przecież ktoś może nie mieć pieniędzy na organizację pogrzebu.

Podobne artykuły

BOŚ Bank sprzedał o 60% więcej proekologicznych kredytów
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
17 sierpnia 2019

BOŚ Bank sprzedał o 60% więcej proekologicznych kredytów

Lombardy w Świętochłowicach
Lombardy
author
Patryk Byczek
13 stycznia 2023

Lombardy w Świętochłowicach

PKO BP w Nowym Dworze Mazowieckim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
04 września 2019

PKO BP w Nowym Dworze Mazowieckim

Santander Bank Polska w Białobrzegach
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Białobrzegach

Porównaj