Zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje, jakie pomóc mogą tym, którzy chcą uzyskać zasiłek pogrzebowy. Dowiedz się, jak dostać świadczenie, komu przysługuje pomoc i jakie dokumenty mogą okazać się niezbędne.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 08.01.2018
Udostępnij:

Spis treści

1. Co to jest zasiłek pogrzebowy?
2. Komu przysługuje zasiłek?
3. Ile wynosi zasiłek w 2019?
4. Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?
5. Wymagane dokumenty.
6. Zasiłek pogrzebowy KRUS.
7. Ile się czeka na zasiłek?
8. Zasiłek pogrzebowy – druk.
9. Podsumowanie.

 

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednia instytucja państwowa. W większości ubezpieczonych jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Omawiany przez na zasiłek wypłacany jest w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym, którzy pokryli koszty pogrzebu. Świadczenie to nie przysługuje oczywiście jedynie rodzinie zmarłego, lecz często także i sąsiadom, przyjaciołom lub różnorakim instytucjom. Słowem – na wypłatę zasiłku mogą liczyć wszyscy ci, którzy rzeczywiście pokryli koszty związane z pochowaniem zmarłego ubezpieczonego.

Warto dodać. i świadczenia pogrzebowe wypłacane przez ZUS i KRUS mają na celu choćby częściowe zwrócenie kosztów, jakie poniesione zostały w związku z organizacją pochówku. Właśnie w tym celu państwo polskie wprowadziło możliwość wypłacenia zasiłku pogrzebowego.

 

Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub osobom, jakie pokryły koszty organizacji pogrzebu. Świadczenie to wypłacane więc jest nie tylko rodzinie zmarłego, lecz często i jego przyjaciołom, a także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie czy osobie prawnej kościoła.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej (podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu) oraz osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Można go otrzymać także w razie śmierci ubezpieczonego, którego ubezpieczenie ustało – pod warunkiem, że jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Co więcej, zasiłek wypłacany jest również w przypadku śmierci osoby, która w dniu zgonu nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania. Ponadto zakład wypłaca  zasiłek pogrzebowy także w sytuacji śmierci członka rodziny: małżonka lub małżonku (nawet w przypadku trwania w orzeczonej przez sąd separacji), rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające.

Warto także wspomnieć, iż zasiłek ulega wypłaceniu w związku ze śmiercią potomstwa, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobionych, wychowywanych oraz umieszczonych w rodzinie zastępczej. Pieniądze dostaniemy również w przypadku śmierci rodzeństwa, dziadów, wnuków oraz innych osób, nad którymi została ustawiona opieka prawna.

    

Ile wynosi zasiłek 2019?

Członkom rodziny zmarłego, którzy ponieśli koszty związane z organizacją pochówku, zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie do 4000 zł – zarówno w przypadku świadczenia wypłacanego z ZUS-u, jak i KRUS-u. Wysokość świadczenia nie zmieniła się więc w porównaniu w zeszłym rokiem kalendarzowym.

Podana przez nas kwota nie dotyczy jedynie krewnych zmarłego. Każdej osobie obcej lub pracodawcy, gminie, powiatowi i wszelkim innym podmiotom, jakie poniosły koszty organizacji pogrzebu, zasiłek może być przyznany do wysokości poniesionych kosztów – lecz nie więcej niż 4000 zł. Warunek jest prosty – należy rzeczywiście ponieść koszty związane z pochówkiem i co więcej – mieć na to odpowiednie dowody (rachunki, faktury itp).

 

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci ubezpieczonego. Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do właściwej względem miejsca jednostki ZUS, a także listownie lub przez Internet – za pomocą profilu PUE ZUS.

Jeżeli przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych (np. późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej) nie mogłeś dotrzymać terminu 12 miesięcy od daty zgonu, dokumenty złóż  w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Koniecznie dołącz do nich dowód potwierdzający istnienie przyczyny opóźnienia (np. zaświadczenie policji lub odpis aktu zgonu).

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty, jakie niezbędne są w przypadku składania wniosku o wypłacenie zasiłku pogrzebowego, to:

1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12 lub KRUS SR-26).

2. Odpowiedni akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie tychże rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.

5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

 

Zasiłek pogrzebowy KRUS

Zasiłek pogrzebowy KRUS jest wypłacany z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnika, który ubezpieczył się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tak samo, jak w przypadku zasiłku ZUS, przysługuje on przypadku śmierci osoby najbliżej płatnika, o ile poniósł on koszty organizacji pochówku i może je odpowiednio udokumentować.

Można więc powiedzieć, że właściwie wszystkie regulacje dotyczące zasiłku ZUS -u(wraz z kwotą świadczenia) pozostaną w przypadku zasiłku KRUS-u niezmienne. Zmianie ulegnie jedynie miejsce wypłaty zapomogi.

 

Ile się czeka na zasiłek pogrzebowy?

Według informacji podanych na rządowej stronie internetowej, zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili złożenia w odpowiedniej placówce wszystkich wymaganych dokumentów.

Świadczenie to może zostać wypłacone na konto albo przesłane listownie na wskazany we wniosku adres korespondencyjny – w zależności od preferencji wnioskodawcy.

Uwaga! Jeśli ZUS lub KRUS odmówi Ci przyznania zasiłku, masz prawo odwołać się od tej decyzji do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ubezpieczyciela, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od chwili otrzymania odmownej decyzji.

 

Zasiłek pogrzebowy – druk

Odpowiedni druk wniosku o przyznanie wyżej omawianego świadczenia w przypadku ZUS-u to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12. Jego oficjalną wersję odnaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń społecznych, a także w witrynie WWW wydawnictwa podatkowego Govin.pl.

W przypadku świadczenia KRUS odpowiedni druk to Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego KRUS SR-26. Dostępny jest on dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  

Podsumowanie

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)