Zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje, jakie pomóc mogą tym, którzy chcą uzyskać zasiłek pogrzebowy. Dowiedz się, jak dostać świadczenie, komu przysługuje pomoc i jakie dokumenty mogą okazać się niezbędne.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 17.02.2020
Udostępnij:

Spis treści

1. Co to jest zasiłek pogrzebowy?
2. Komu przysługuje zasiłek?
3. Ile wynosi zasiłek w 2020?
4. Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?
5. Wymagane dokumenty.
6. Zasiłek pogrzebowy KRUS.
7. Ile się czeka na zasiłek?
8. Zasiłek pogrzebowy – druk.
9. Podsumowanie.

 

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednia instytucja państwowa. W większości ubezpieczonych jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Omawiany przez na zasiłek wypłacany jest w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym, którzy pokryli koszty pogrzebu. Świadczenie to nie przysługuje oczywiście jedynie rodzinie zmarłego, lecz często także i sąsiadom, przyjaciołom lub różnorakim instytucjom. Słowem – na wypłatę zasiłku mogą liczyć wszyscy ci, którzy rzeczywiście pokryli koszty związane z pochowaniem zmarłego ubezpieczonego.

Warto dodać, iż świadczenia pogrzebowe wypłacane przez ZUS i KRUS mają na celu choćby częściowe zwrócenie kosztów, jakie poniesione zostały w związku z organizacją pochówku. Właśnie w tym celu państwo polskie wprowadziło możliwość wypłacenia zasiłku pogrzebowego.

Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek dla bezrobotnych: https://www.zadluzenia.com/artykul/kredyt-dla-bezrobotnych-ranking/ 


Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub osobom, które pokryły koszty organizacji pogrzebu. Świadczenie to wypłacane więc jest nie tylko rodzinie zmarłego, lecz często i jego przyjaciołom, a także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie czy osobie prawnej kościoła.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej (podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu) oraz osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Można go otrzymać także w razie śmierci ubezpieczonego, którego ubezpieczenie ustało – pod warunkiem, że jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Co więcej, zasiłek wypłacany jest również w przypadku śmierci osoby, która w dniu zgonu nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania. Ponadto zakład wypłaca  zasiłek pogrzebowy także w sytuacji śmierci członka rodziny: małżonka lub małżonku (nawet w przypadku trwania w orzeczonej przez sąd separacji), rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające.

Warto także wspomnieć, iż zasiłek ulega wypłaceniu w związku ze śmiercią potomstwa, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobionych, wychowywanych oraz umieszczonych w rodzinie zastępczej. Pieniądze dostaniemy również w przypadku śmierci rodzeństwa, dziadów, wnuków oraz innych osób, nad którymi została ustawiona opieka prawna.

 

Ile wynosi zasiłek 2020?

Członkom rodziny zmarłego, którzy ponieśli koszty związane z organizacją pochówku, zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie do 4000 zł – zarówno w przypadku świadczenia wypłacanego z ZUS-u, jak i KRUS-u. Wysokość świadczenia nie zmieniła się więc w porównaniu w zeszłym rokiem kalendarzowym.

Podana przez nas kwota nie dotyczy jedynie krewnych zmarłego. Każdej osobie obcej lub pracodawcy, gminie, powiatowi i wszelkim innym podmiotom, jakie poniosły koszty organizacji pogrzebu, zasiłek może być przyznany do wysokości poniesionych kosztów – lecz nie więcej niż 4000 zł. Warunek jest prosty – należy rzeczywiście ponieść koszty związane z pochówkiem i co więcej – mieć na to odpowiednie dowody (rachunki, faktury itp).

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 80. Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 000 zł.

 

 

Art. 79. Udokumentowane koszty pogrzebu

1. W razie poniesienia kosztów pogrzebu […] zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż określona w art. 80 wysokość zasiłku pogrzebowego.
2. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz osoby [cywilne, na przykład krewni lub przyjaciele – przyp. red.] poniosły również część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w wysokości określonej w art. 80 wysokość zasiłku pogrzebowego.


Źródło: Dz.U.2020.0.53 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci ubezpieczonego. Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do właściwej względem miejsca jednostki ZUS, a także listownie lub przez Internet – za pomocą profilu PUE ZUS.

Jeżeli z przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych (np. późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej) nie mogłeś dotrzymać terminu 12 miesięcy od daty zgonu, dokumenty złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Koniecznie dołącz do nich dowód potwierdzający istnienie przyczyny opóźnienia (np. zaświadczenie policji lub odpis aktu zgonu).

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty, jakie niezbędne są w przypadku składania wniosku o wypłacenie zasiłku pogrzebowego, to:

1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12 lub KRUS SR-26).

2. Odpowiedni akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie tychże rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.

5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

 

Zasiłek pogrzebowy KRUS

Zasiłek pogrzebowy KRUS jest wypłacany z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnika, który ubezpieczył się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tak samo, jak w przypadku zasiłku ZUS, przysługuje on przypadku śmierci osoby najbliżej płatnika, o ile poniósł on koszty organizacji pochówku i może je odpowiednio udokumentować.

Można więc powiedzieć, że właściwie wszystkie regulacje dotyczące zasiłku ZUS -u(wraz z kwotą świadczenia) pozostaną w przypadku zasiłku KRUS-u niezmienne. Zmianie ulegnie jedynie miejsce wypłaty zapomogi.

 

Ile się czeka na zasiłek pogrzebowy?

Według informacji podanych na rządowej stronie internetowej, zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili złożenia w odpowiedniej placówce wszystkich wymaganych dokumentów.

Świadczenie to może zostać wypłacone na konto albo przesłane listownie na wskazany we wniosku adres korespondencyjny – w zależności od preferencji wnioskodawcy.

Uwaga! Jeśli ZUS lub KRUS odmówi Ci przyznania zasiłku, masz prawo odwołać się od tej decyzji do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ubezpieczyciela, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od chwili otrzymania odmownej decyzji.

 

Zasiłek pogrzebowy – druk

Odpowiedni druk wniosku o przyznanie wyżej omawianego świadczenia w przypadku ZUS-u to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12. Jego oficjalną wersję odnaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń społecznych, a także w witrynie WWW wydawnictwa podatkowego Govin.pl.

W przypadku świadczenia KRUS odpowiedni druk to Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego KRUS SR-26. Dostępny jest on dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  

Podsumowanie

Komentarze (7)
Alojzy trąba, 20 maja 2020 o 18:16

Pieprzony ZUS… Czekam już 29 dni na oddanie zasiłku, urządziłem pogrzeb że swoich oszczędności a ci zlodzieje ciągle mi nie wracają, ten komunistyczny pomiot jakim jest ZUS dawno już powinien być zaorany a na jego miejscu posadzić las…

Włodzimierz Zietek, 29 stycznia 2020 o 15:49

Dlaczego, tak jak kiedyś, nie wypłaca się naleźnej kwoty zasiłku pogrzebowego natychmiast tylko trzeba wypełniać jakieś papiery. Przecież ktoś może nie mieć pieniędzy na organizację pogrzebu.

Zakład Pogrzebowy Hades z Częstochowy- same problemy – nie polecam

Ciężka jest strata osoby bliskiej, a najgorsza jeżeli jest niespodziewana… Ważne jest na jaki zakład pogrzebowy się decydujemy przy organizacji uroczystości pogrzebowej. W przypadku mojej sytuacji zdecydowałam się na Zakład Pogrzebowy Hades z Częstochowy (https://zaklad-pogrzebowy-czestochowa.pl). Bardzo rzetelnie i z dużą empatią podeszli do całej rodziny.

Dobry tekst. Wszystko w prosty sposób wytłumacz one.

Dla Piszącego, jesteś FACHOWCEM w pełnym tegoż słowa znaczeniu, brawo.

fajny wpis pozdrawiam