zadluzenia.com
zamknij

Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi, jak otrzymać?

Zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje, jakie pomóc mogą tym, którzy chcą uzyskać zasiłek pogrzebowy. Dowiedz się, jak dostać świadczenie, komu przysługuje pomoc i jakie dokumenty mogą okazać się niezbędne. 
 

Spis treści:
1. Co to jest zasiłek pogrzebowy?
2. Komu przysługuje zasiłek?
3. Ile wynosi zasiłek w 2018?
4. Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?
5. Wymagane dokumenty.
6. Zasiłek pogrzebowy KRUS.
7. Ile się czeka na zasiłek?
8. Zasiłek pogrzebowy - druk.

 

 

 

CO TO JEST ZASIŁEK POGRZEBOWY?


Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem, jakie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
 

Zasiłek ten wypłacany jest w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym, którzy pokryli koszty pogrzebu. Świadczenie to nie przysługuje jedynie rodzinie, lecz często również sąsiadom, przyjaciołom lub różnorakim instytucjom. 
 

Świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS mają na celu choćby częściowe zwrócenie kosztów, jakie poniesione zostały w związku z organizacją pochówku.
 

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?


Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub osobom, jakie pokryły koszty organizacji pogrzebu. Świadczenie to wypłacane więc jest nie tylko rodzinie zmarłego, lecz często i jego przyjaciołom, a także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie czy osobie prawnej kościoła. 
 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej (podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu) oraz osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Można go otrzymać także w razie śmierci ubezpieczonego, którego ubezpieczenie ustało - pod warunkiem, że jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.
 

Wypłacany jest on również w przypadku śmierci osoby, która w dniu zgonu nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany także w przypadku śmierci członka rodziny: małżonka lub małżonku (także w przypadku trwania w orzeczonej przez sąd separacji), rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające.

Świadczenie wypłacane jest również w związku ze śmiercią potomstwa, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobionych, wychowywanych oraz umieszczonych w rodzinie zastępczej. 

Pieniądze dostaniemy także w przypadku śmierci rodzeństwa, dziadów, wnuków oraz innych osób, nad którymi została ustawiona opieka prawna. 
 

 

 

ILE WYNOSI ZASIŁEK W 2018?

 


Członkom rodziny zmarłego, którzy ponieśli koszty związane z organizacją pochówku, zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4000 zł - zarówno w przypadku świadczenia wypłacanego z ZUS-u, jak i KRUS-u. 
 

Każdej osobie obcej lub pracodawcy, gminie, powiatowi i wszelkim innym podmiotom, jakie poniosły koszty organizacji pogrzebu, zasiłek może być przyznany do wysokości poniesionych kosztów - lecz nie więcej niż 4000 zł.


 

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK POGRZEBOWY?


Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. Dokumenty te można dostarczyć osobiście do właściwej względem miejsca jednostce ZUS, lecz listownie lub przez Internet - za pomocą profilu PUE ZUS.
 

Jeżeli przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych (np. późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej) nie mogłeś dotrzymać terminu 12 miesięcy od daty zgonu,  złóż dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu i dołącz do nich dowód potwierdzający istnienie przyczyny opóźnienia (np. zaświadczenie policji lub odpis aktu zgonu).

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY


Dokumenty, jakie niezbędne są w przypadku składania wniosku o wypłacenie zasiłku pogrzebowego, to:
 

1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12 lub KRUS SR-26).

2. Odpowiedni akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie tychże rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.

5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
 

 

 

ZASIŁEK POGRZEBOWY KRUSZasiłek pogrzebowy KRUS jest wypłacany z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnika, który ubezpieczył się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tak samo, jak w przypadku zasiłku ZUS, przysługuje on przypadku śmierci osoby najbliżej płatnika, o ile poniósł on koszty organizacji pochówku i może je odpowiednio udokumentować.


 

 

ILE SIĘ CZEKA NA ZASIŁEK?


Według informacji podanych na rządowej stronie internetowej, zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili złożenia w odpowiedniej placówce wszystkich wymaganych dokumentów. 
 

Świadczenie zostaje wypłacone na konto albo lub przesłane listownie na wskazany we wniosku adres korespondencyjny.
 

Jeśli jednak ZUS lub KRUS odmówi Ci przyznania zasiłku, masz prawo odwołać się od tej decyzji w rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ubezpieczyciela, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od chwili otrzymania decyzji.

 

 

ZASIŁEK POGRZEBOWY - DRUK


Odpowiedni druk wniosku o przyznanie wyżej omawianego świadczenia w przypadku ZUS-u to Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12. Jego oficjalną wersję odnaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń społecznych, a także w witrynie WWW wydawnictwa podatkowego Govin.pl.

W przypadku świadczenia KRUS odpowiedni druk to Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego KRUS SR-26. Dostępny jest on na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~biolobu

fajny wpis pozdrawiam   Odpowiedź