Jak umorzyć kredyt studencki?

Jak umorzyć kredyt studencki?

author
Dominika Sobieraj
31 lipca 2018
Kredyty studenckie to pomoc finansowa od Państwa dla osób, które chcą podjąć naukę w szkole wyższej. Koszty kredytu są praktycznie zerowe, ale są różne sytuacje, które sprawiają, że możemy mieć problem ze spłatą zobowiązania. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące umorzenia kredytu. 

 
Spis treści:
1. Umorzenie kredytu studenckiego – co to jest?
2. Kto może skorzystać z umorzenia?
3. Umorzenie kredytu – wysokość.
4. Jak umorzyć kredyt studencki?
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia – lista.
6. Wniosek o umorzenie.

UMORZENIE KREDYTU STUDENCKIEGO – CO TO JEST?

Umorzenie kredytu studenckiego polega na zwolnieniu kredytobiorcy z obowiązku spłaty kredytu. Umorzeniu podlega kwota, która pozostała do spłaty w dniu doręczenia wniosku do banku, ale nie może być to kwota wyższa, niż 50% całego kredytu.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905).


 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UMORZENIA? 

1, Osoby posiadające najlepsze wyniki na studiach.
Dotyczy to osób będących w grupie 10% najlepszych absolwentów:
– studiów pierwszego stopnia
– studiów drugiego stopnia
– jednolitych studiów magisterskich
– studiów doktoranckich.
 

2. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.
Dotyczy to osób, których sytuacja życiowa zmieniła się do tego stopnia, że nie są w stanie dalej spłacać zobowiązania. W tym przypadku podstawą do umorzenia kredytu studenckiego jest orzeczenie wydane na podstawie:
– ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Za trudną sytuację życiową rozumie się:
–  trudną sytuację materialną studenta i członków jego rodziny (sytuacja ta musi być udokumentowana przez ośrodek pomocy społecznej) 
– trudną sytuację materialną studenta wynikającą ze zdarzenia losowego, które spowodowało czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązania, czyli głównie: choroba samego kredytobiorcy lub osoby z jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chorą osobą bliską, z powodu pożaru, klęski żywiołowej lub katastrofy.


 

UMORZENIE KREDYTU – WYSOKOŚĆ

50% kwoty kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych studentów
35% kwoty kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych studentów
20% kwoty kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych studentów
do 100% kwoty kredytu – w przypadku, gdy kredytobiorca ma trudną sytuację życiową lub na stałe stracił możliwość spłaty zobowiązania


 

JAK UMORZYĆ KREDYT STUDENCKI?

Aby umorzyć kredyt studencki, wystarczy spełniać wszystkie warunki konieczne do uzyskania umorzenia i złożyć wniosek w banku, który udzielił kredytu studenckiego. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 


 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA – LISTA

1. Uzasadnienie wniosku w formie opisu sytuacji życiowej.
2. Kopia umowy o kredyt studencki.
3. Zaświadczenie z banku, które potwierdzające stan zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego na dzień składania wniosku albo kopia harmonogramu spłaty kredytu.
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
5. Dokumenty przedstawiające sytuację materialną kredytobiorcy, członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym albo osób, na których utrzymaniu znajduje się kredytobiorca, w szczególności:
– zaświadczenia o dochodach z miejsca zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy,
– dla bezrobotnych: kopia decyzji urzędu pracy o uznaniu za osobę bezrobotną albo zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
– kopie decyzji o przyznaniu pomocy ze środków pomocy społecznej,
– zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o istnieniu powodów do korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
– informacje o innych dochodach, np.: rentach, alimentach, czy też stypendiach.
6. Kopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy albo członka rodziny. 
7. Oświadczenia (zarówno kredytobiorcy, jak i członków rodziny) w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru.


 

WNIOSEK O UMORZENIE

Do wniosku o umorzenie należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia i złożyć go:
w banku, który udzielił kredytu studenckiego – w przypadku osób, które ubiegają się o umorzenie z powodu bycia w grupie 10% najlepszych studentów,
listownie – w przypadku osób, które ubiegają się o umorzenie z pozostałych przyczyn. Wniosek z kompletem dokumentów i oświadczeń należy przesłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Budżetu i Finansów (adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa). 

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego można pobrać pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_07/c2710124ec4caa2a65afa0eef9daba70.docx. 


 

Podobne artykuły

Promocja: „Loteria Visa”
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Promocja: „Loteria Visa”

Kredyt konsolidacyjny Knurów
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
12 stycznia 2021

Kredyt konsolidacyjny Knurów

Ile kosztuje wybielanie zębów?
Ile kosztuje
autor wpisu
Marta Janusz
08 marca 2022

Ile kosztuje wybielanie zębów?

Ruszyła kampania EnveloBanku
Wpisy
author
Aneta Jankowska
07 października 2017

Ruszyła kampania EnveloBanku

Jak zamknąć konto w Citi Handlowym?
Banki
author
Dominika Sobieraj
14 września 2018

Jak zamknąć konto w Citi Handlowym?

Program “Zdalna szkoła Plus” – szczegóły
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
19 maja 2020

Program “Zdalna szkoła Plus” – szczegóły

Porównaj