zadluzenia.com
zamknij

Abolicja ZUS

Płacenie składek ZUS to jedna z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Wielu z nich z tego tytułu ma ogromne zadłużenie w ZUS-ie. W szczególnych przypadkach dług ten można umorzyć. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by być objętym abolicją ZUS i nie płacić zaległych składek. 

Abolicja ZUS pozwala na umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.  Ustawa abolicyjna obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. i jest nadal aktualna, ale z wnioskiem mogą wystąpić tylko osoby, które spełniają określone warunki.  Spis treści: 
1. Czym jest ustawa abolicyjna
2. Kto jeszcze może wystąpić z wnioskiem

3. Kogo dotyczy ustawa abolicyjna?  
4. Jakie należności podlegają umorzeniu
5. Jakie warunki trzeba spełnić
6. Jakie dokumenty są potrzebne
7. Gdzie można szukać pomocy w związku z procedurą

PODSTAWA PRAWNA:

stawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551).


 

Czym jest ustawa abolicyjna? 

Ustawa abolicyjna to ustawa przewidująca całkowite umorzenie składek na ubezpieczenia: emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Umorzenie dotyczy składek za osoby, które obowiązkowo podlegały tym ubezpieczeniom z tytułu:

- prowadzonej działalności,
- odsetek za zwłokę od składek,
- opłaty prolongacyjnej,
- kosztów upomnienia,
- opłaty dodatkowej,
- kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału ZUS, naczelnika urzędu skarbowego albo przez komornika sądowego.

 

Umorzenie należności skutkuje umorzeniem zarówno nieopłaconych składek, jak i należnych od nich odsetek.


 

Kto jeszcze może wystąpić z wnioskiem? 


Wskazany w ustawie termin na złożenie podstawowego wniosku o umorzenie należności upłynął 15 stycznia 2015 r.

Obecnie z wnioskiem o umorzenie mogą wystąpić osoby, którym ZUS wydał decyzję o:
- objęciu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
- wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
- przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią,
za okres wskazany w ustawie: czyli od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Czas złożenia wniosku: 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji wydanej przez ZUS. 


 

Kogo dotyczy ustawa abolicyjna?


1. Osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. były objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, czyli:
- pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo innych przepisów szczególnych,
- działalności twórczej lub artystycznej,
- działalności w zakresie wolnego zawodu,
- jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

2. Spadkobierców i osób trzecich, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.


 

Jakie należności podlegają umorzeniu? 

  • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby, które były obowiązkowo objęte tymi ubezpieczeniami z tytułu prowadzonej działalności

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne

  • odsetki za zwłokę naliczone od składek, które podlegają umorzeniu

  • opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia, a także koszty egzekucyjne naliczone od należności, które podlegały umorzeniu 

Jakie warunki trzeba spełnić?

  • w dniu wydania decyzji o umorzeniu nie można mieć należności niepodlegających umorzeniu (wyjątkiem są należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.)

lub
 

  • spłacić należności (które nie podlegają umorzeniu) w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uprawomocniła się decyzja określająca warunki umorzenia albo w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty, jednakże tylko w przypadku, kiedy taka umowa została zawarta albo zostanie zawarta w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia 

Jakie dokumenty są potrzebne?


W przypadku osób:
- które nie prowadzą pozarolniczej działalności w dniu złożenia wniosku o umorzenie,
- które prowadzą pozarolniczą działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie, wobec których ZUS nie prowadzi postępowania egzekucyjnego,
wymaga się tylko poprawnie wypełnionego wniosku o umorzenie należności.

W przypadku osób:
- które prowadzą pozarolniczą działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie
- wobec których ZUS prowadzi postępowanie egzekucyjne,
wymaga się poprawnie wypełnionego wniosku o umorzenie należności oraz:
- wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" 
- oświadczenia zawierającego informacje konieczne do ustalenia kategorii ratingowej,
- zaświadczenia/oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis. 

Gdzie można szukać pomocy?


ZUS daje możliwość skorzystania z usług indywidualnego doradcy do spraw ulg oraz umorzeń, który może pomóc już na etapie składania wniosku o umorzenie należności z tytułu składek. Doradca taki pomoże skompletować dokumenty i zrozumieć wszystkie potrzebne przepisy prawne dotyczące abolicji. Z doradcą możemy:
- spotykać się w placówce stacjonarnej ZUS,
- kontaktować się telefonicznie,
- kontaktować się przez e-mail. 


 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY