Komornik egzekwując należności wierzyciela, musi działać w granicach określonych prawem oraz wyrokiem sądu. Zakładając dobrą wolę komornika, warto samemu wiedzieć jakie dobra materialne i w jakich sytuacjach podlegają wyłączeniu z egzekucji komorniczej.

Autor: Marek Rutkowski
Dodano: 17.12.2012
Udostępnij:

Powyższe kwestie uregulowane są w ustawach: Kodeks Pracy (KP), Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC), o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa emerytalna), Prawo Bankowe.

Wyłączenia – rzeczy ruchome

Nie podlegają egzekucji:

  • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne oraz niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
  • zapasy żywności i opału niezbędne na okres jednego miesiąca;
  • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych;
  • u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne na utrzymanie przez dwa tygodnie;
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych
  • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

Jeżeli dłużnik jest żywicielem rodziny, należy wziąć to pod uwagę przy wyłączeniu rzeczy ruchomych z egzekucji (np. zapas żywności niezbędny by przetrwać okres miesiąca liczymy dla całej rodziny będącej na utrzymaniu dłużnika).


Wyłączenia – środki pieniężne

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy, zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia, dodatki szkoleniowe.
 

a) Egzekucja należności innych niż alimenty
 

Komornik może zająć do 50% wynagrodzenia. Zawsze musimy otrzymać wynagrodzenie co najmniej równe płacy minimalnej (od 1 stycznia 2013 roku – 1181.38 zł), jeżeli jesteśmy zatrudnieni na tzw. pełen etat. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy  zmniejszamy proporcjonalnie wartość 1181.38 zł.

Przykładowo: pracownik zatrudniony na pół etatu musi otrzymać co najmniej 590.69 zł. Egzekucji dokonuje się z wynagrodzenia netto (po odliczeniu składek i zaliczki na podatek). Kwotę maksymalną poddaną egzekucji można łatwo policzyć przy użyciu kalkulatora dostępnego na naszej stronie w zakładce Ile może zająć Ci komornik sądowy.
 

b) Egzekucja alimentów

Komornik może zająć do 60% wynagrodzenia. To jest jedyne ograniczenie. Wyliczenie jest więc o wiele prostsze ale i niekorzystne dla dłużnika. Egzekucji dokonuje się z wynagrodzenia netto (po odliczeniu składek i zaliczki na podatek). Kwotę maksymalną poddaną egzekucji można łatwo policzyć przy użyciu kalkulatora dostępnego na naszej stronie w zakładce Informacje – Ile może zająć Ci komornik sądowy.
Powyższe regulacje zawarte są w przepisach art. 87-90 KP.

2.  Emerytura i renta osoby całkowicie niezdolnej do pracy

Wartości limitów, kwot wolnych itp. są różne, w zależności od rodzaju egzekwowanego świadczenia. Od 1 marca 2012 kwota najniższej emerytury/renty wynosi 799.18 zł. Jest to istotny wskaźnik przy wyliczaniu kwot podlegających egzekucji.

a) egzekucja alimentów;

Od emerytury/renty odliczamy 399.59 zł (50% minimalnej emerytury), czyli kwotę wolną od egzekucji.
Z pozostałej kwoty komornik może wyegzekwować maksymalnie 60%.
Przykład: Emerytura netto wynosi 1249.99zł.  Komornik pobierze maksymalnie 60% z 850 zł czyli 510zł.

b) egzekucja płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych;

Od emerytury/renty odliczamy 399.59 zł (50% minimalnej emerytury), czyli kwotę wolną od egzekucji.
Z pozostałej kwoty komornik może wyegzekwować maksymalnie 50%.
Przykład: Emerytura netto wynosi 1249.99 zł.  Komornik pobierze maksymalnie 50% z 850 zł czyli 425 zł.

c) egzekucja pozostałych należności;

Od emerytury/renty odliczamy 399.59 zł (50% minimalnej emerytury), czyli kwotę wolną od egzekucji.
Z pozostałej kwoty komornik może wyegzekwować maksymalnie 25%.
Przykład: Emerytura netto wynosi 1249.99 zł.  Komornik pobierze maksymalnie 25% z 850 zł czyli 255 zł.

Powyższe regulacje zawarte są w przepisach art. 139-141 ustawy emerytalnej.

3. Świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Wyżej wymienione świadczenia i dodatki nie podlegają egzekucji (art. 833 §6 KPC).

4. Środki zgromadzone na rachunku: oszczędnościowym, oszczędnościowo-rozliczeniowym lub lokacie terminowej dłużnika.

Środki zgromadzone na ww. rachunkach wolne są od egzekucji do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego (art. 54 ustawy Prawo Bankowe). Aktualna wysokość kwoty wolnej od egzekucji wynosi 10530.66 zł.

5. Pozostałe świadczenia (art. 831 KPC)

  • Związane z pokryciem wydatków służbowych

  • 75% wartości odszkodowania z ubezpieczenia, ograniczenie nie dotyczy egzekucji alimentów

  • Prawa niezbywalne

Tak w dużym skrócie wygląda problematyka dóbr materialnych nie podlegających egzekucji przez komornika.

Jeżeli jesteśmy dłużnikiem w rozumieniu ustawy o egzekucji w Administracji (np. nie zapłaciliśmy podatku, grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego) zakres wyłączeń będzie inny.

Komentarze (1)

komornik z działdowa może wszystko zająć, nie patrzy na żadne przepisy…