zadluzenia.com
zamknij

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego dłużnika

Rachunek bankowy, potocznie często nazywany kontem, to bardzo popularne narzędzie ułatwiające zarządzanie finansami. Jest to również "miejsce", w którym gromadzimy nasz dobytek, wyrażony pod postacią zapisów na rachunku. W konsekwencji, jeżeli zostaniemy poddani egzekucji komorniczej, możemy być pewni, iż komornik zawita do naszego banku, w wiadomym celu.

 

Nie licząc rachunku powierniczego, egekucji komorniczej może podlegać każdy rodzaj rachunku bankowego, np. popularny ROR czy lokata terminowa.


Poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika

 

Obecnie trwa rozbudowa systemu OGNIVO ułatwiającego kontakt pomiędzy komornikami i bankami w sprawie tzw. zapytań komorniczych. Komornik, poszukując majątku dłużnika, składa zapytanie do banku i w ciągu 7 dni otrzymuje odpowiedź zwrotną. Jeżeli korzysta z systemu OGNIVO oczekiwanie na odpowiedź trwa dosłownie chwilę.

Obecnie około 24 największych banków jest podpięta pod system OGNIVO. Komornicy bardzo chętnie korzystają z powyższej aplikacji – jest niedroga, skuteczna i znacznie przyśpiesza proces poszukiwania majątku dłużnika. Wykaz instytucji finansowych korzystających z systemu OGNIVO znajdziesz tutaj.


Zajęcie rachunku


Zajęcie rachunku następują z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego, z podaniem kwoty należności i kostów egzekucji. Zawiadomienie otrzymuje właściwy oddział banku, dłużnik i wierzyciel (odpis zawiadomienia). Z chwilą otrzymania zawiadomienia obowiązuje zakaz wypłaty obecnych i przyszłych środków do wysokości wskazanej w zawiadomieniu.


Zajęcie rachunku to potocznie używany zwrot, ale trochę wprowadzający w błąd i mogący wywołać mylne wrażenie co do istoty egzekucji z rachunku bankowego. Sam rachunek, jako pewne narzędzie rozliczeniowe, nie podlega zajęciu. Dłużnik może wykonywać przelewy, zmieniać limity, dyspozycje, odwołać/przyjmować zlecenia stałe – jeżeli dysponuje odpowiednią nadwyżką na rachunku.


Jeżeli dłużnik korzysta z debetu, środki pienięzne które wpłyną na rachunek, służą spłaceniu kredytu (debetu) w pierwszej kolejności.

 


Kwota środków pieniężnych wolna od egzekucji z rachunku bankowego


Środki zgromadzone na rachunkach: oszczędnościowym, oszczędnościowo-rozliczeniowym lub lokacie terminowej dłużnika, wolne są od egzekucji z rachunku bankowego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego (art. 54 ustawy Prawo Bankowe). Aktualna wysokość kwoty wolnej od egzekucji z rachunku bankowego wynosi 10530.66 zł.


Powyższa kwota jest niezależna od ilości rachunków bankowych i obowiązuje tylko raz w ciągu jednej egzekucji. Lepiej zostawić środki na rachuku bo w przypadku wypłaty możemy stracić gotówkę w drodze egzekucji z ruchomości.


Rodzaj środków pieniężnych wolnych od egzekucji z rachunku bankowego


Poniżej zestawienie środków pieniężnych wolnych od egzekucji. Jeżeli poniższe środki wpłyną na rachunek bankowy, są wyłącznie do naszej dyspozycji:

 

 • alimenty
 • środki otrzymane w przypadku bezskuteczności alimentów
 • kwota wolna od zajęcia, bedącą częścią wynagrodzenia za pracę, stypendium, dodatku szkoleniowego, dodatku aktywizacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych
 • kwota wolna od zajęcia, będącą częścią emerytury, renty
 • środki niezbędne do utrzymania przez dwa tygodnie, jeżeli nie mamy stałej pracy
 • 75% odszkodowania od ubezpieczyciela (nie dotyczy egzekucji alimentów)
 • środki z pomocy społecznej, np. zasiłek stały, okresowy, celowy, pomoc na usamodzielnienie się
 • świadczenia rodzinne, np. zasiłek rodzinny, becikowe
 • dodatki rodzinne, np: wyprawki szkolne, z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 •  dodatki, np. pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, porodowy
 • wynagrodzenia dla pracowników, jeżeli jesteśmy pracodawcą
 • świadczenia na pokrycie wydatków służbowych

 

Uwaga ! Komornik może nie zdawać sobie sprawy jaki charakter maja środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika. Niezależnie od dobrej/złej woli czy stopnia staranności komornika w powyższym zakresie, mozemy zapobiec egzekucji powyższych środków lub odzyskać środki nienależnie już wyegzekwowane.

W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z komornikiem i przedstawić dowody (wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenie transakcji z danymi przelewającego i tytułem płatności sugerującym charakter środków pieniężnych, zaświadczenie od MOPS lub gminy, wyrok sądu przyznający alimenty, zaświadczenie z ZUS).

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY