Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wzrósł wynik finansowy netto sektora bankowego. Współczynnik ten wyniósł pod koniec pierwszego kwartału 3 400 000 000 złotych. Jest to wynik o 22,7% wyższy, niż ten przed rokiem.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 31.07.2018
Udostępnij:

Na wynik w pierwszym kwartale wpłynęły przekazane wyniki 615 banków. 599 z nich wypracowało zysk netto na poziomie 3 500 000 000 złotych, zaś pozostałych 16 odnotowało straty netto wynoszące 200 000 000 złotych.

Wyniki banków

Do 11 060 000 000 złotych, czyli o 9,5%, wzrósł wynik z tytułu odsetek. Opłaty i prowizje zmniejszyły się do 3 300 000 000 złotych, czyli o 2,7%. Aktywa, finansowe zobowiązania, które są przeznaczone do obrotu oraz różnice kursowe netto, licząc łącznie, wzrosły do 1 000 000 000 złotych, czyli wzrosły o 6,4%. Niższe były również przychody z dywidend instytucji bankowych, wynoszących 200 000 000 złotych, co oznacza spadek o blisko 40%.

Do 9 120 000 000 złotych (5,7%) zwiększyły się łączne koszty działania banków. Wzrosły także kapitały własne instytucji, które uplasowały się na poziomie 202 200 000 000 złotych. Pod sam koniec pierwszego kwartału bieżącego roku suma bilansowa obszaru bankowego była wyższa o 5,1% niż w roku poprzednim i wynosiła 1 813 500 000 000 złotych.


 

Kredyty dla firm i gospodarstw domowych

Wartość kredytów, których instytucje bankowe udzieliły firmom, wyniosła 372 200 000 000 złotych. Dla porównania, gospodarstwa domowe zaciągnęły 672 300 000 000 złotych kredytów i jest to wynik wyższy o 2,5%.
 

Wśród przedsiębiorstw, aż 56,5% kredytów podjęły MŚP. Kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę 395 800 000 000 złotych oraz kredyty konsumpcyjne na łączną kwotę 149 700 000 000 złotych składały się na ponad 81% kredytów gospodarstw domowych łącznie.


 

Depozyty

Statystyki z dnia 31 marca 2018 mówią, że depozyty sektora niefinansowego wyniosły wówczas 1 057 600 000 000 złotych, zaś depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosły 114 900 000 000 złotych. Jest to wzrost o kolejno 4,9% oraz 13%. Łączna wartość obu sektorów to 1 172 400 000 000 złotych.

Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,6 pkt proc. (do 42,0%). W sektorze niefinansowym udział depozytów terminowych obniżył się o 4,1 pkt proc. (do 39,8%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych udział depozytów terminowych zwiększył się o 0,5 pkt proc. (do 62,4%)” – przedstawił GUS.


 

Komentarze