Z raportu „Sytuacja na rynku consumer finance” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że udział Polaków, którzy zauważają bariery w dostępie do pożyczek wyniósł 28%. Wynik odnotowany w pierwszym półroczu 2018 roku jest rekordowo niski.

Autor: Aneta Jankowska
Dodano: 03.11.2018
Udostępnij:

Coraz mniejsze bariery w zaciąganiu pożyczek

Z raportu KPF i IRG SGH dowiadujemy się, że wysokie oprocentowanie kredytów oraz pożyczek nie należy już do najbardziej odczuwalnych barier w zaciąganiu pożyczek przez Polaków. W pierwszym półroczu bieżącego roku, taki problem miało 28% z nas. To rekordowo niski wynik – o 4 punkty procentowe mniej niż w 2017 roku i o prawie 18 punktów mniej niż w 2013 roku. W latach 2008-2013 wynosił on około 45%. 

Mimo wszystko, wysokie oprocentowanie jest wciąż najistotniejszą przeszkodą w dostępie do kredytów i pożyczek. ¼ polskich gospodarstw domowych uznaje, że nie odczuwa jakichkolwiek barier w zaciąganiu zobowiązań.

Przeszkody według Polaków

Kolejną barierą są opłaty przygotowawcze, które problem w dostępie do pożyczek lub kredytów stanowią dla 8% badanych. Odsetek ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 5 do 10 lat.

Zbyt wysokie wymagania instytucji finansowych co do poziomu dochodu osiąganego przez kredytobiorcę to następna z wymienianych barier. Odczuwa ją około 15% gospodarstw domowych. Na przestrzeni roku ten odsetek również zmalał – w 2017 roku wynosił około 20%.

Dla lekko ponad 12% respondentów, brak zrozumienia w przypadku ewentualnego pogorszenia się sytuacji materialnej kredytobiorcy jest kolejnym problem w dostępie do pożyczek. Wynik w tym przypadku nie zmienia się od poprzednich edycji raportu.

Skomplikowane procedury przyznawania kredytu również mogą stanowić problem. 7,7% badanych gospodarstw domowych wskazuje na taką właśnie barierę. Jak wynika z raportu, liczba osób, zwracających uwagę na wspomnianą kwestię rośnie. 

Mniej znaczącymi problemami są: brak dostępu do informacji o kredytach, pożyczkach (1%), oraz brak instytucji finansowych udzielających pożyczek (0,6%).


 Źródło: KPF

O KPF
 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców to instytucja, która powstała 19 lat temu.
 

Dziś zrzesza ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, między innymi z sektora bankowego, doradztwa i pośrednictwa finansowego, instytucji pożyczkowych, zarządzania informacją gospodarczą, zarządzania wierzytelnościami, ubezpieczeniowego, platform crowdfundinowych oraz funduszy hipotecznych, sprzedających produkty tzw. odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym. 
 

Źródło – KPF:
http://media.kpf.pl/pr/409262/bariery-w-dostepie-do-kredytu-konsumenckiego

Komentarze