Jak bronić się przed EPU?

Jak bronić się przed EPU?

author
Emilia Łobińska-Szyc
01 września 2023
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. Celem zmian jest m.in. większa ochrona dłużnika (pozwanego) w postępowaniach przed e–sądem (EPU), wprowadzenie narzędzi do obrony przed nakazem zapłaty wydanym przez e-sąd. Sprawdzamy szczegóły.

Wprowadzono zmiany

Wprowadzone zmiany mają za zadanie zminimalizować pomyłki związane z doręczaniem przesyłek sądowych pod nieaktualny adres zamieszkania pozwanego oraz prowadzenia egzekucji przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem, a którą z dłużnikiem łączy jedynie zbieżność imion i nazwisk.

Począwszy od 1 stycznia 2010 r., kiedy wprowadzono EPU, aż do dnia wejścia w życie powyższej nowelizacji, miały miejsce sytuacje, w których każdy mógł zostać zaskoczony przez komornika, ściągającego należności zasądzone na podstawie nakazu zapłaty, wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie (e-sąd). Sam fakt prowadzenia egzekucji często jest znaczącym zaskoczeniem, bo wcześniej nikt nie wzywał do zapłaty, nie doręczano żadnej korespondencji z sądu, a sam powód był nieznany.

Działo się tak dlatego, że powód w EPU zobowiązany był jedynie do przedstawienia swoich twierdzeń (bez konieczności załączania dowodów), a adres pozwanego podany w pozwie nie podlegał jakiejkolwiek weryfikacji. A nierzadko adres pozwanego był nieaktualny, uległ zmianie kilka bądź kilkanaście lat temu. W ten sposób pozwany uzyskiwał pierwszą informację o całej sprawie sądowej dopiero, gdy komornik zawiadamiał o toczącej się egzekucji.

Nowelizacja KPC zmienia tę sytuację, na korzyść pozwanego. Powód składając pozew zobowiązany jest do:

  • oznaczenia miejsca zamieszkania lub siedziby i adresu stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • wskazania numeru PESEL dla osób fizycznych oraz numer NIP dla pozwanych niebędących osobami fizycznymi, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku,
  • wskazania numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numeru w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Powyższe ma zapobiec prowadzeniu egzekucji przeciwko osobie o takim samym imieniu i nazwisku (np. Jan Kowalski) czy nazwie jak pozwany.

Zgłoszenie sprzeciwu

Jeżeli nie chcemy zapłacić żądanej kwoty, uważamy otrzymany nakaz zapłaty za bezzasadny, powinniśmy złożyć do e-sądu sprzeciw od nakazu zapłaty. Warunki w zakresie wniesienia sprzeciwu są następujące:

1) Termin na dokonanie takiej czynności upływa w ciągu czternastu dni od doręczenia nakazu (art. 502 § 1 kpc.);

2) Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów;

3) Wystarczy więc wskazać nakaz zapłaty, od którego zgłaszamy sprzeciw i wyraźnie oświadczyć wolę podważenia nakazu;

4) Zgodnie z art. 505 kpc, pozwany powinien w sprzeciwie przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy;

5) Jeżeli pozwany nie zgadza się z wysokością kwoty oznaczonej w nakazie, wolę zweryfikowania przez sąd wartości przedmiotu sporu należy zgłosić już w sprzeciwie, podobnie jak zarzut przedawnienia roszczenia;

6) Sprzeciw możemy doręczyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decydująca będzie data stempla pocztowego) albo w biurze podawczym sądu (liczy się data na stemplu biura). Należy jednak zwrócić uwagę, że elektroniczne wniesienie sprzeciwu będzie skutkowało zaprzestaniem doręczania pozwanemu pism z sądu w postaci papierowej i przeniesieniem całej korespondencji do Internetu (art. 50531  kpc.);

7) Wniesienie sprzeciwu jest bezpłatne;

8) Zgłoszenie sprzeciwu sprawia, że nakaz zapłaty traci moc w całości, a e-sąd przekazuje postępowanie do zwykłego sądu, gdzie sprawa toczy się od początku (art. 50536 § 1 kpc.). Właściwym wówczas będzie sąd rejonowy, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania;

9) W sytuacji, gdy zgłoszenie sprzeciwu w terminie nie było możliwe z przyczyn od nas niezależnych, warto skorzystać z możliwości złożenia do e-sądu wniosku o przywrócenie terminu. Wniosek ten składa się w ciągu tygodnia od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Należy dołączyć do niego dokumenty na potwierdzenie powodów uzasadniających niedotrzymanie terminu, np. zwolnienie lekarskie. Jednocześnie z wnioskiem musimy złożyć sprzeciw;

Należności nie starsze niż 3 lata

W pozwie powód musi podać datę wymagalności roszczenia, którego dochodzi. Jednak ustanowiono granicę, iż nie można dochodzić zapłaty należności starszych niż 3 lata od dnia wniesienia pozwu. W ten sposób ukrócona zostanie praktyka pozywania o roszczenia przedawnione.

Co prawda w toku procesu może zawsze bronić się, podnosząc zarzut przedawniania, jednak w przypadku gdy nakaz zapłaty jest wydawany na posiedzeniu niejawnym przez e-sąd, a jego odpis doręczany na nieaktualny adres pozwanego, faktyczna możliwość obrony w EPU jest mocno ograniczona.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Grzywna za działanie w złej wierze

W sytuacji, gdy podane przez powoda dane, w tym adres jego zamieszkania, okazały się nieprawidłowe, czy nieaktualne sąd może nałożyć grzywnę na powoda, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo wymagane dane identyfikujące pozwanego. To samo może spotkać powoda, który nieprawidłowo oznaczył miejsce zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Wysokość grzywny określono do 5 000 zł. Ponadto na grzywnę może być skazany nie tylko powód, ale również jego przedstawiciel ustawowy czy pełnomocnik.

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Nowelizacja postępowania cywilnego, która wprowadziła pewien rygoryzm postępowania elektronicznego, pozwala na zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika na postawie nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd, w momencie gdy pozwany przedstawi zaświadczenie sądowe, z którego wynika, że nakaz zapłaty został doręczony na inny adres niż jego miejsce zamieszkania.

Istotnym jest, iż regulacja ta obejmuje również nakazy wydane wcześniej, przed wejściem w życie nowelizacji. Oznacza to, że również aktualnie można się ubiegać o wydanie takiego sądowego zaświadczenia i zawieszenie egzekucji.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w postępowaniu sądowym i egzekucji, które miały na celu minimalizację pomyłek związanych z doręczaniem przesyłek sądowych i ochronę praw pozwanego, stanowią znaczący krok naprzód w polskim systemie sądownictwa. Zmiany te, wprowadzone w wyniku nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, mają na celu zapobieżenie przypadkom prowadzenia egzekucji przeciwko osobom niewinnych, których jedynym łącznikiem z dłużnikiem było zbieżność imion i nazwisk.

Przed wprowadzeniem tych zmian, sytuacje, w których osoba dowiadywała się o egzekucji dopiero po wizycie komornika, były dość powszechne. Powód składający pozew w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) nie musiał przedstawiać dowodów ani weryfikować adresu pozwanego. To prowadziło do sytuacji, w których adres pozwanego był nieaktualny, a pozwany dowiadywał się o sprawie dopiero w momencie, gdy komornik już działał. Nowelizacja KPC wprowadziła istotne zmiany w tym zakresie.

Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, powód zobowiązany jest do dokładnego oznaczenia adresu stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, co ma na celu uniknięcie błędów i pomyłek. Ponadto, wymaga się podania numeru PESEL dla osób fizycznych oraz numeru NIP dla pozwanych niebędących osobami fizycznymi, jeśli jest to obowiązkowe lub posiadane. Te środki mają na celu skuteczne zidentyfikowanie stron postępowania i zapobieżenie egzekucji w przypadku błędnej identyfikacji.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie limitu czasowego, który ogranicza możliwość dochodzenia roszczeń za zaległości starsze niż 3 lata od daty wniesienia pozwu. Chociaż w toku procesu zawsze można podnieść zarzut przedawnienia, to nakaz zapłaty wydawany na posiedzeniu niejawnym przez e-sąd i doręczany na nieaktualny adres pozwanego może znacząco utrudnić obronę w EPU.

Dodatkowo, osoby, które w złej wierze lub przez niezachowanie należytej staranności podały nieprawidłowe dane identyfikujące pozwanego, mogą być obciążone grzywną do 5000 zł. To stanowi dodatkową ochronę przed nadużyciami w procesie sądowym.

Należy także zwrócić uwagę na możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, gdy pozwany przedstawi zaświadczenie sądowe, że nakaz zapłaty został doręczony na inny adres niż jego miejsce zamieszkania. Ta regulacja dotyczy również nakazów wydanych przed wejściem w życie nowelizacji, co stanowi istotne wsparcie dla osób, które mogły być narażone na egzekucję w wyniku błędów w doręczaniu.

Wprowadzone zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego są istotnym krokiem w kierunku poprawy funkcjonowania systemu sądowego i ochrony praw osób pozwanego. Pozwalają one unikać sytuacji, w których niewinni obywatele padają ofiarą błędów i nadużyć w procesie sądowym. Jednakże, wciąż istnieje potrzeba świadomości i edukacji obywateli w zakresie ich praw i obowiązków w procesach sądowych, aby zapewnić sprawiedliwość i skuteczność wymiaru sprawiedliwości.

Pytania i odpowiedzi

Wprowadzono obowiązek podawania dokładnego miejsca zamieszkania lub siedziby stron oraz weryfikacji numeru PESEL lub NIP dla pozwanego niebędącego osobą fizyczną.

To wynikało z braku weryfikacji adresu pozwanego oraz z tego, że powód w postępowaniu upominawczym nie musiał przedstawiać dowodów.

Nowelizacja wymaga od powoda podania dokładnych danych identyfikujących strony, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Może mu zostać nałożona grzywna do 5000 zł, jeśli podał te dane w złej wierze lub nie zachował należytej staranności.

Tak, nie można dochodzić zapłaty za roszczenia starsze niż 3 lata od daty wniesienia pozwu.

Sprzeciw można złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia nakazu, bez konieczności uzasadniania go czy przedstawiania dowodów.

Nakaz zapłaty traci moc w całości, a sprawa przechodzi do zwykłego sądu.

Tak, można skorzystać z wniosku o przywrócenie terminu, ale trzeba to zrobić w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Postępowanie egzekucyjne można zawiesić, gdy pozwany przedstawi zaświadczenie sądowe, że nakaz zapłaty został doręczony na inny adres niż jego miejsce zamieszkania.

Egzekucja zostaje wstrzymana, a sprawa może być rozpatrywana przez zwykły sąd od początku.

author
Emilia Łobińska-Szyc
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Załóż kartę Citi Simplicity i zdobądź 400 zł do Lidla” w Citibanku

W Citibanku trwa promocja skierowana do nowych Klientów instytucji, którzy w zamian za założenie karty kredytowej Citi Simplicity i spełnienie bardo prostych warunków mogą zgarnąć kartę podarunkową o wartości 400 złotych do wykorzystania w sieci sklepów Lidl. Promocja trwa do 20 kwietnia 2020 roku.

author
Patryk Byczek
15 lutego 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BIOZ – Baza Informacji o Zapytaniach

Baza BIOZ to Baza Informacji o Zapytaniach. Dokładniej chodzi o wszystkie zapytania składane do bazy BIK. Baza BIOZ przechowuje informacje o wszystkich zapytaniach przez 12 miesięcy. Co potem dzieje się z tymi danymi? Jak wypisać się z bazy BIOZ? Sprawdź najważniejsze informacje na jej temat.

author
Patryk Byczek
25 stycznia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Sopot najbardziej luksusowym miejscem dla Polaków

Deutsche Bank przeprowadził sondaż, w którym zapytał Polaków o najbardziej luksusowe miejsca. Wśród wymienianych lokalizacji, znalazły się także te z Polski.

author
Aneta Jankowska
18 sierpnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn

700 zł - tyle może wynosić różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn. Raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) “Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.” opisuje zarobki zależne od płci pracownika.

author
Aneta Jankowska
20 września 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Z czego składa się numer rachunku bankowego?

Numer konta to 26 tajemniczych cyfr, które tworzą unikalny numer rachunku bankowego. Cyfry w numerach kont bankowych nie są jednak przypadkową konfiguracją. Podlegają one pewnym z góry narzuconym regułom. Każda cyfra ma oddzielną funkcję i znaczenie.  Zdradzają nie tylko to, w jakim banku użytkownik posiada konto, ale również posiadają jego indywidualny identyfikator rachunku i oznaczenie kraju. 

author
Dominika Byczek
08 lipca 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao w Łańcucie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Łańcucie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
07 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj