Jak wynika z najnowszych statystyk, aż 80% Polaków z zasądzonymi alimentami nie wywiązuje się z obowiązku płacenia na dzieci. Problem jest zatem poważny - wskazujemy 10 porad, jak go rozwiązać i odzyskać zaległe alimenty. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 16.04.2018
Udostępnij:

Zaległości alimentacyjne w Polsce sięgają obecnie kwoty rzędu 10 mld złotych, a jeszcze w lutym BIG InfoMonitor informował o długu alimentacyjnym w wysokości ponad 8 mld złotych. Co więcej, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zadłużenie rodziców wpisanych do Krajowego Rejestru Długów z tego tytułu wzrosło o 860 mln zł.


 

Świadczeń alimentacyjnych nie płaci w Polsce około 300 tysięcy osób, a na jednego dłużnika alimentacyjnego przypadają średnio 33 tysiące złotych długu. Z Krajowego Rejestru Długów wynika, że aż 96 % dłużników alimentacyjnych to mężczyźni.

Najczęściej do Krajowego Rejestru Długów za niezapłacone alimenty wpisywani są rodzice w przedziale wiekowym 36-45 lat. W więzieniach z powodu uporczywego uchylania się od płacenia przebywają aktualnie niecałe 4 tysiące osób, ale prawomocnie skazanych jest kilkakrotnie więcej.

JAK ODZYSKAĆ ZALEGŁE ALIMENTY ? 

Gdy dłużnik nie płaci dobrowolnie świadczeń alimentacyjnych, w pierwszej kolejności należy skierować sprawę do komornika sądowego, który będzie próbował je wyegzekwować. W celu musimy dostarczyć komornikowi prawomocny wyrok sądu lub ugodę zawartą przed sądem. Pamiętajmy, że akt ten musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności-dopiero wówczas stanowią tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji). Komornik nie może podjąć się dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na podstawie, np. ustnej umowy pomiędzy rodzicami lub deklaracji słownej jednego z rodziców. 

Należy również przekazać komornikowi wszelkie informacje na temat nierzetelnego rodzica, które mogą pomóc w skutecznej egzekucji, między innymi:
 

 • miejsce jego pobytu i pracy, 
 • stan majątkowy,
 • źródło utrzymania,
 • wartościowe przedmioty materialne, w których dłużnik jest posiadaniu.

Im więcej komornik wie o dłużniku, tym szybciej i skuteczniej może odzyskać zaległości alimentacyjne.

Egzekucję komornik rozpoczyna zazwyczaj od zajęcia wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jest to umowa o pracę, komornik – w przypadku egzekucji w postępowaniu alimentacyjnym – może potrącić maksymalnie 60 % wielkości wynagrodzenia. W przypadku umów cywilnoprawnych komornik może potrącić całą kwotę, chyba że umowa zlecenia czy o dzieło jest jedynym źródłem dochodu dłużnika, została zawarta na dłuższy czas, a wynagrodzenie jest wypłacane w stałych okresach – wówczas obowiązują takie limity, jak w przypadku pracy na etat.

Wyjątkowo egzekucja może być wykonanana także z renty lub emerytury – komornik może potrącić kwotę odpowiadającą 60 % najniższego świadczenia (o tym przeczytasz więcej w naszym artykule Ile komornik może zabrać z emerytury w 2018 roku?). 

Jeśli komornik w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania nie zdoła wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, egzekucje uznaje się za bezskuteczną, a poszkodowany rodzic może uzyskać wsparcie finansowe od Państwa, i w tym celu musi zgłosić się do Funduszu Alimentacyjnego.


Działania komorników mają ograniczony charakter i sprowadzają się do określonych ustawą czynności, którym dłużnicy potrafią się skutecznie przeciwstawiać, wobec tego często są nieskuteczne. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług detektywa specjalizującego się w dochodzeniu majątku dłużnika, a uzyskane w ten sposób informacje samodzielnie dostarczyć do komornika. Jest to szczególnie pomocne w sytuacji, gdy są podejrzenia, że dłużnik ukrywa znaczące dochody lub majątek.


Wypłatą świadczeń alimentacyjnych z Funduszu zajmują się w Polsce albo urzędy gmin albo ośrodki pomocy społecznej. To do tych ośrodków zwracamy się z wnioskiem o wsparcie finansowe, również wtedy, gdy dłużnik alimentacyjny uciekł za granicę lub się ukrywa.

Otrzymanie środków z Funduszu obwarowane jest jednak kilkoma warunkami. Pierwszym z nich jest kryterium dochodowe – przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725 zł. Pieniądze można otrzymać w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 500 złotych miesięcznie.

Dłużnik alimentacyjny musi zwrócić całą kwotę wypłaconą przez Fundusz Alimentacyjny wraz ustawowymi odsetkami właściwemu organowi. Należy również pamiętać, że pieniądze z Funduszu należą się:
 

 • na dziecko, które nie ma jeszcze 18 lat,
 • na dziecko uczące się lub studiujące – do ukończenia 25 roku życia,
 • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Rodzic nie otrzyma pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego, jeżeli:
 

 • dziecko przebywa, np. w domu pomocy społecznej, domu dziecka albo w rodzinie zastępczej,
 • dziecko ma swoje własne dziecko i jest pełnoletnie,
 • dziecko zawarło związek małżeński.

Urząd wydaje decyzje o przyznaniu środków pieniężnych w ciągu miesiąca. Gdy odmówi, uprawnionemu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni.

Wypłata pieniędzy może zostać wstrzymana, gdy sytuacja rodzica wychowującego dziecko poprawi się, np.: gdy otrzyma on pracę. Należy o tym fakcie zawiadomić urząd, bo w przypadku nienależnego pobierania świadczeń, trzeba będzie je zwrócić wraz z odsetkami.


W dochodzeniu zaległych alimentów poza komornikiem, pomocy może udzielić nam także gmina. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy otrzymujemy wypłatę pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego, ale może o nie wystąpić również rodzic, który nie uzyskał wsparcia z państwowej kasy (bo np.: ma zbyt wysoki dochód). Poszkodowany rodzic może złożyć wniosek o egzekucję administracyjną w swoim urzędzie (u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Ze strony gminy możliwe są poniższe działania:

1. Mobilizacja dłużnika do pracy. 

Gmina jest zobligowana zmobilizować dłużnika do podjęcia pracy, przeprowadzić wywiad alimentacyjny, a także pobrać oświadczenie majątkowe pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat). Jeżeli dłużnik jest bezrobotny, wówczas gmina kieruje go do urzędu pracy. Dłużnik może zostać także skierowany na prace interwencyjne organizowane w gminie, staże albo udział w szkoleniach zawodowych.

2. Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 

Gdy powyższe działania nie przyniosą rezultatów, gmina może na przykład zabrać dłużnikowi na pewien okres prawo jazdy. Następuje to na podstawie decyzji starosty. Jeżeli unikający płacenia rodzic umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, będzie szukał pracy lub ją podejmie albo przez ostatnie 6 miesięcy wywiąże się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów – prawo jazdy zostanie mu zwrócone. 

3. Złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji. 

Jeżeli dłużnik będzie uniemożliwiał przeprowadzenie wywiadu lub w inny sposób będzie utrudniał postępowanie lub nie wywiąże się z obowiązku podjęcia pracy, wówczas organ właściwy składa wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji określone w art. 209 Kodeksu karnego, o czym piszemy szerzej w punkcie 5. 

4. Ściągnięcie należności przez urząd skarbowy. 

Dług niesolidnego rodzica gmina wyegzekwuje także po zakończeniu okresu, w którym dziecko było uprawnione do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Jeżeli dłużnik nadal nie spłacił należności, gmina wstawia tytuł wykonawczy i wtedy to urząd skarbowy rozpoczyna ściąganie zaległości.  

Gdy poprzednie sposoby egzekucji okazały się bezskuteczne i nie przynoszą rezultatów,  zadłużony rodzic może być ścigany za przewidziane w Kodeksie karnym przestępstwo niealimentacji. Jest to środek ostateczny, stosowany gdy rodzic w sposób uporczywy uchyla się od ciążącego na danej osobie z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, co naraża tę osobę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Mowa zatem o sytuacji, gdy dłużnik, zdolny do ponoszenia alimentów, nie płaci ich uporczywie przez dłuższy okres czasu. Przestępstwo to jest zagrożone orzekaną przez sąd karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 209

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
Dz.U.2017.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Ściganie przestępstwa niealimentacji następuje nie tylko na wniosek organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, ale także samego pokrzywdzonego (dziecko, a dokładnie rodzic reprezentujący małoletnie dziecko) czy organu pomocy społecznej, może również odbywać się z urzędu (wtedy wniosek składa gmina).


Kolejnym ze sposobów uzyskania świadczenia alimentacyjnego jest egzekucja ich przed sądem rodzinnym wobec rodziny dłużnika. Do alimentacji są zobowiązani krewni w linii prostej — rodzice, dziadkowie, a także rodzeństwo.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 132. 
Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
Dz.U.2015.0.2082 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Pozew o alimenty od dziadków bądź rodzeństwa należy złożyć do sądu rodzinnego oraz udowodnić, że ich zarobki pozwalają na dopełnienie obowiązku alimentacji wobec wnuka. W przypadku małoletnich dzieci, alimenty w pierwszej kolejności zobowiązani są płacić rodzice, a w drugiej kolejności przejmują je dziadkowie, a jeśli oni również nie są w stanie płacić – obowiązek spada na rodzeństwo. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy:

 • nie ma osoby zobowiązanej w kolejności bliższej (na przykład osoba taka nie żyje);

 • osoba zobowiązana w bliższej kolejności żyje, ale nie jest w stanie świadczyć alimentów;

 • uzyskanie od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Warto również zaznaczyć, iż dziadkowie lub rodzeństwo mogą zostać zobowiązani do zaspokojenia tylko części potrzeb uprawnionego do alimentów i tylko wówczas jeśli żyje on w niedostatku – brakuje mu pieniędzy na artykuły pierwszej potrzeby (jedzenie, ubrania, lekarstwa). Sąd bierze również pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe osób zobowiązanych do pomocy, dlatego może na przykład wyznaczyć każdej osobie inną kwotę lub nawet zwolnić część osób od obowiązku alimentacyjnego.

W trakcie postępowania – na nasz wniosek – sąd może zwrócić się do urzędu skarbowego o przekazanie i dostarczenie PIT-u za poprzedni rok kalendarzowy, w celu wykazania sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej.


Kodeks cywilny przewiduje również instytucję skargi pauliańskiej, którą szczegółowo objaśnia poniższy przepis: 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 527

§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
Dz.U.2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Oznacza to w praktyce, że jeśli dłużnik alimentacyjny np. przepisuje nieruchomości lub cenne przedmioty na osobę trzecią, czyli wyzbywa się swojego majątku i wskutek tego staje się niewypłacalny, można dochodzić przed sądem anulowania tej czynności prawnej (np. darowizny, umowy sprzedaży nieruchomości). Takie działanie często bywa skutecznym sposobem na to, by odzyskać zaległe alimenty. 


Kolejnym sposobem na utrudnienie życia nierzetelnemu dłużnikowi, który od co najmniej pół roku nie płaci alimentów, jest wpisanie go do biura informacji gospodarczej jednego z pięciu krajowych rejestrów długów. Każdy z nich ma podpisane umowy m.in. z bankami, instytucjami udzielającymi pożyczek, firmami leasingowymi, telekomunikacyjnymi, dostawcami internetu i telewizji kablowej. 

Dłużnika zgłasza gmina

Gminy mają uprawnienia, aby wpisu takiego dokonać za darmo, a takie działanie może skutecznie utrudnić dłużnikowi zakup na raty, wzięcie pożyczki lub kupno telefonu na abonament. W tym przypadku nie ma znaczenia chęć współpracy dłużnika z gminą – jeżeli alimenty nie wpływają dłużej, niż sześć miesięcy, musi on zostać wpisany na listę. Dłużnik zostanie wykreślony z wykazu, gdy spłaci całość swoich należności bądź należności te zostaną umorzone.

Dłużnika zgłaszamy osobiście

Sami również możemy zgłosić dłużnika do rejestru Biura Informacji Gospodarczej. Aby tego dokonać, musimy uprzednio dostarczyć dłużnikowi alimentacyjnemu wezwanie do zapłaty należności wraz z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania jego danych do BIG. Dokument musi być doręczony osobiście lub wysłany listem poleconym (z potwierdzeniem odbioru).  Jeśli po upływie 14 dni od odebrania przez dłużnika wezwania, nadal nie otrzymamy należnych pieniędzy, możemy zgłosić jego dane rejestru dłużników.


Jeżeli jesteśmy pewni, że dłużnik posiadał majątek, ale pozbył się go celowo, by utrudnić spłatę alimentów (np.: sprzedał samochód bliskiemu znajomemu tylko po to, by formalnie pozbyć się prawa własności), możemy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – utrudnianie zaspokojenia wierzyciela. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 300.

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Dz.U.2017.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny


W przypadku, kiedy podejrzewamy, że dłużnik posiada majątek, ale celowo ukrywa go przed komornikiem lub inną instytucją dochodzącą należności alimentacyjnej, możemy złożyć wniosek do sądu rejonowego o wyjawienie majątku dłużnika. Wniosek taki może złożyć także komornik prowadzący egzekucję alimentacyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dłużnik musi w takim wypadku samodzielnie sporządzić zgodny ze stanem faktycznym Wykaz majątku. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 913.

§ 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności, oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”.
§ 2. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli:
1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;
2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Komentarze (20)

Mój syn ma 23 pracuje mieszkamy w Niemczech. Jego ojciec w Polsce od 4 roku nie płacił na niego ani grosza a ja nie roszcilam od niego nic. Zmienilismy Zdanie- czy mamy Jakiekolwiek szanse na odzyskanie choć części alimentów i jakie kroki musimy podjąć?

Ja dopiero. teraz odzyskałam. zaległe alimenty 14lat mój. były kombinował aby nie PŁACIĆ w końcu groziła mu odsiadka i nagle wszystko wyrównał co z tego jak przez 14 lat musiałam żyć i wychować syna bywało ciężko tak robią alimenciarze

Witam! Mam zasadzone alimenty od 7 lat lecz partnerka z naszym synkiem mieszkają ze mną tak że byliśmy razem lecz jej się odmieniło i chce się wyprowadzić. To teraz mimo że nie obchodziło ja nic ani jedzenie żadne rachunki żadne koszty domowe muszę wszystko z wrócić?

Witam. Chcialam zapytać, czy jesli byly mąż przez cale zycie nie placil zalimentowhzasadzonyc-uchylal się- i jest tego pokazna kwota , czy dziecko juz dorosle ma prawo odzyskac te alimenty i czy moze je legalnie odbierać mimo pelnoletnosci i podjetej pracy.

Mam takie pytanie mieszkałem z kobietą i była że mną w ciąży wyjechałem za granicę a ona założyła mi sprawę o alimenty mimo tego że dostawała pieniądze przyjechałem na narodziny syna ale wcześniej wyrok w kwocie 1000 zł dała do komornika syn ma 15 miesięcy i przez ten czas dług urósł na kwotę 15 tys w sierpniu tego roku się rozeszlismy i we wrześniu komornik chce odzyskać ode nie te 15 tys mimo tego że mieszkaliśmy razem dawałem pieniądze oplacalem wrzystko mieszkanie żłobek mam przelewy z wu i na milenium bank co robić place od września temu Panu ile daje rade ale co z tym zadłużenieniem proszę o pomoc [email protected]

marlena moroz, 9 lipca 2019 o 03:43

mam przysadzone alimenty 1400 zl od dnia wyroku w 2016 ojciec nie placi ukrywa sie
nie znam miejsca zamieszkania zaden komornik nie chce przyjac odemnie sprawy tym samym nie moge ubiegac sie z funduszu co zrobic w takiej sytuacji ?

ojciec dziecka nie płacił alimentów 14 lat ,zadłużenie rosło. jest zarejestrowany jako bezrobotny chociaż pracuje na czarno. W chwili obecnej wpłaca osobiście do komornika alimenty bieżące,jak odzyskać zaległości ,komornik rozkłada ręce

Bozena Bozemska, 20 marca 2019 o 22:13

Co mam zrobic i gdzie sie udac ojciec dluzny jest nam juz 50 tys zl i uchyla sie od placenia alimentow,pracuje jako stolarz i wykonczenia domow na czarno czesto wyjezdza za granice do pracy i mieszka wraz z konkubina i prowadza razem gospodarstwo domowe ,powodzi im sie dobrze maja dwa auta

Witam mam 28 lat moj ojciec wisi mi dosc duza sume do 25 roku zycia placic na mnie fundusz alimentacyjny moze mi ktos powiedziec co mogę zrobic żeby odzyskać zaległe pieniadze ? gdzie sie udac jakie pismo napisac ?
[email protected]

A co mam zrobić złożyłam pozew o rozwód i alimenty 15 listopada 2017r a sprawa odbyła się dopiero 4 lipca 2018r wyrok dostalam dopiero 8listopada i mam zasadzone alimenty od 9 lipca2018r co z tamtymi miesiącami tatuś nic nie dawał na troje dzieci to dopiero sprawiedliwość on se bimba a dzieci muszą jeść i ubrać

Wobec ojca moci dzieci wszelkie działalnia pozostają bezskuteczne, tzn. prowadzi działalność, ale nie wykazuje dochodów pomimo, iż powodzi mu sie dobrze. Dom jest oczywiście zapisany na jego obecną żonę, samochód z tego co wiem w znacznej cześci przepisał równiez na nią. Wiem, że posiadają również działke w okolicy pozwalającą mu na płacenie KRUS, więc musi być jej współwłaścicielem. Prawo jazdy ma zatrzymane. Moje pytanie brzmi – co dalej? Nie czuję się w porzadku w sytuacji, gdy państwo płaci za niego z Funduszu, na który pracuje gro ucżiwych obywateli.

BŁAGAM O ADRES MAILOWY BO MÓJ BYŁY MĄŻ OD ZAWSZE NIE PŁACI ALIMENTÓW!!!!!!BO UCIEKŁ I NAWET POLICJA NIE WIE JAK GO ADNALEŻĆ!!!! A JA NIE MAM Z CZEGO ŻYĆ!!!!!!!
MÓJ ADRES MAILOWY: [email protected]

To proszę mi powiedzieć co w momencie kiedy dłużnik się trochę wystarczył od 4 lat płaci połowę oczywiście ie trzeba mu się przypominać. A ma zaległość alimentacyjnego na ponad 100 tys. Jak wyegzekwować zaległość w tym przypadku? Ma majątek z nową partnerka życiową ale dom samochody są niestety na jego obecną partnerkę.

ściganie karne za dług alimantacyjny jest możliwy tylko wtedy kiedy wykażesz, że dziecko nie ma za co żyć, ale jeżeli jesteś uczciwie pracującym rodzicem, który zapewnia dziecku opiekę wyżywienie, itp. to nie jesteś w stanie wyegzekwować od dłużnika nie tylko alimentów, ale również poniesienia konsekwencji, bo prokurator przysyła zawiadomienie, że czyn nie nosi znamion uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, mimo że od roku nie zapłacił złotówki i jak powiedział na rozprawie nie zapłaci więcej. Czy to jest uczciwe? …. to się nazywa zaostrzenie przepisów na alimenciarzy, czyli bubel jakich mało

  zgadzam sie z poprzednim rozmówca, moj delikwent nie placi uporczywie od 4rech lat i ani komornicy, ani prokurator jeden , a pozniej po pol roku nastepny nic z tym nie zrobili, dlatego, ze nie ma znamion czynu zabronionego dla kogo jest ten przepis?
  dlug narosl juz prawie do kwoty 100zł ts a ja nic nie moge z tym zrobic,

Ja osobiście korzystałam z pomocy Pana Michała Saboksiego [email protected] i udało mi się odzyskać pieniądze, wcześniej długo sama walczyłam z dłużnikiem,ale bezskutecznie.

1 2