Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że na listę ostrzeżeń KNF wpisane zostały nowe podmioty.  Należy przypomnieć, że do zestawienia trafiają firmy, które podejrzane są o popełnienie przestępstwa. Do prokuratory trafiły już stosowne zawiadomienia.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 12.09.2018
Udostępnij:

Na listę trafiły trzy nowe podmioty z trzech różnych miast.

Wpisy na liście ostrzeżeń

Do rejestru ostrzeżeń KNF trafiły:

– For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce – zawiadomienie z tytułu artykułu 171 ustępu pierwszego „Ustawy prawa bankowego”, które skierowane zostało do Prokuratory Rejonowej w Białej Podlaskiej
 

– Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – zawiadomienie z tytułu artykułu 151 ustępu pierwszego „Ustawy o usługach płatniczych”, które zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald
 

– Eques Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku – zawiadomienie z tytułu artykułu 99 ustępu pierwszego „ Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, które zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.


źródło grafiki: facebook.com/@KomisjaNadzoruFinansowego
 

Artykuł:
 

171 mówi o „wykonywaniu czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF”
 

– 151 mówi o „nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego”
 

– 99 mówi o „dokonaniu oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków”.

Komisja Nadzoru Finansowego
 

KNF jest organem sprawującym nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym, emerytalnym i kapitałowym, sektorem bankowym i kas spółdzielczych, biurami usług płatniczych, instytucjami płatniczymi i pieniądza elektronicznego. Komisja została powołana do życia w 2006 roku, a nadzór nad nią sprawuje Premier RP. Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego jest Marek Chrzanowski.

Zadaniem komisji jest, między innymi, utrzymanie porządku, bezpieczeństwa, czy stabilności na rynku finansowym. Komisja nadzoruje przede wszystkim powiązania między podmiotami, które podlegają nadzorowi KNF a usługami, do których kontrolowane podmioty kierują swoją ofertę.

Na publicznej liście ostrzeżeń, którą można znaleźć na oficjalnej stronie Komisji Nadzoru Finansowego w zakładce „Lista ostrzeżeń publicznych KNF”, znajduje się obecnie 217 podmiotów, w stosunku co do których trafiły odpowiednie zawiadomienia do konkretnych.

źródło:
„https://alebank.pl/knf-trzy-nowe-podmioty-na-liscie-ostrzezen-publicznych/?id=261744&catid=25925”
„https://www.facebook.com/KomisjaNadzoruFinansowego”
 

Komentarze