Fundusz alimentacyjny pomaga tym, którzy - mimo przyznanych przez sąd alimentów - nie doczekali się ich wpłaty przez ostatnie 2 miesiące. Podczas przyznawania alimentów z tego funduszu brane są pod uwagę jednak także inne kryteria, w tym dochodowe. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Funduszu Alimentacyjnego.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 11.07.2018
Udostępnij:

Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywa się na warunkach, które są określone w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.).

Spis treści:
1. Co to jest fundusz alimentacyjny?
2. Najważniejsze informacje.
3. Komu przysługuje świadczenie z funduszu?
4. Fundusz alimentacyjny – kryterium dochodowe.
5. Wymagane dokumenty.
6. Fundusz alimentacyjny – wniosek.

Co to jest fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny to insytucja wspierająca rodziny, w których egzekucja alimentów jest bezskuteczna i które w związku z tym znajdują się w trudnej finansowo sytuacji życiowej. Fundusz ten wypłaca świadczenia wszystkim potrzebującym pomocy, jednakże muszą oni spełnić podstawowe kryteria (w tym także kryterium dochodowe). 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane w wysokości dotychczas obowiązujących alimentów, ale w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Pieniądze są wypłacane jedynie wtedy, kiedy egzekucja z osoby, na którą zostało nałożone zobowiązanie alimentacyjne, jest bezskuteczna

Ustawa pod pojęciem bezskuteczności ujmuje taką egzekucję, która w czasie ostatnich dwu miesięcy nie doprowadziła do wyegzekwowania pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych.


 

Najważniejsze informacje


Wysokość świadczenia: taka, jak zasądzona, ale maksymalnie 500 zł

Kryterium dochodowe: max. 725 zł na osobę
Maksymalny wiek dziecka:
– 18 lat (gdy nie kontynuuje nauki),
– 25 lat (gdy kontynuuje naukę),
– bezteminowo (dla niepełnosprawnych)

Miejsce złożenia wniosku osobiście: urząd miasta lub urząd gminy

Miejsce złożenia wniosku przez Internet: Portal Informacyjno-Usługowy [email protected]


 

Komu przysługuje świadczenie z funduszu? 


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje: 
1. Obywatelom polskim.
2. Cudzoziemcom:
· w sytuacji, kiedy wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
· którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 1) zezwolenia na pobyt stały, 2) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 3) zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
· przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej.

Ale pod warunkiem, że osoby jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym zgodnie z ustaleniem sądu winny otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do kiedy przysługuje świadczenie? 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego może być przyznane na dziecko uprawnione do otrzymywania takiego świadczenia z urzędu, do momentu:
– skończenia przez nie 18 roku życia – dla dzieci nie kontynuujących nauki,
– skończenia przez nie 25 roku życia – dla dzieci uczących się w szkole albo w szkole wyższej,
– bezterminowo – dla dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje świadczenie? 

Świadczenie nie może być wypłacone, jeżeli dziecko:
– zawarło związek małżeński,
– zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.


 

Fundusz alimentacyjny – kryterium dochodowe


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje tylko tym rodzinom, w których po przeliczeniu na osobę wysokośc miesięcznego dochodu nie przekracza 725 zł

Maksymalne zarobki do otrzymania świadczenia dla rodziny:
– dwuosobowej: 1450 zł,
– trzyosobowej: 2175 zł,
– czteroosobowej: 2900 zł. 


 

Wymagane dokumenty


Aby złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, należy do niego dołączyć:

1. Dokumenty, które potwierdzają wysokość dochodu rodziny:
– zaświadczenia albo oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (dotyczy tych członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym) zawierające informacje o formie, wysokości i stawce opłacanego podatku,
– zaświadczenie albo oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym okres przysługiwania świadczenia lub nakaz płatniczy za ten rok.

2. Dokumenty stwierdzające zasądzenie alimentów.
– przekazy/przelewy dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
– przekazy/przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów (jeżeli otrzymywana kwota jest niższa, niż zasądzona),

– zaświadczenie komornika o całkowitej albo częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów (w tym ewentualnie zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów),
– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu/odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty/odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej/odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem dotyczący zasądzenia alimentów na rzecz osób w rodzinie albo poza rodziną.

3. Dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji.

– oświadczenie/zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji od komornika, który prowadził postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (w czasie ostatnich dwu miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku) ALBO
– informacja właściwego sądu lub instytucji o podjęciu czynności dochodzenia świadczenia lub niepodjęciu tych czynności przez brak możliwości wskazania miejsca zamieszkania (jeżeli dłużenik ukrywa się za granicą) albo przez brak podstawy prawnej do wykonania czynności, 
– zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów do szkoły albo szkoły wyższej (wymagane tylko wtedy, gdy osoba uprawniona ma skończone 18 lat),
– orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej do pobierania świadczenia (wymagane tylko wtedy, gdy osoba uprawniona jest pod opieką opiekuna prawnego).


 

Fundusz alimentacyjny – wniosek


Do wypłacenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego niezbędne jest złożenie wniosku i kompletu wymaganych dokumentów. 

Miejsce składania wniosku:
– osobiście: urząd gminy albo miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów,
– przez Internet: przez Portal Informacyjno-Usługowy [email protected] w zakładce eWnioski.

Wzór wniosku do wydrukowania:
Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziemy na rządowej stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ w sekcji IX. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

a z tymi alimentami to same problemy są….

Jak miło się czyta u Was teksty, jak takie piękne zdjęcia dzieciątek są… Pozdrawiam i życzę miłego dnia….