Ile zarabia funkcjonariusz SOP?

Ile zarabia funkcjonariusz SOP?

author
Sandra Tessmer
15 września 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Kategoria

SOP, czyli Służba Ochrony Państwa, to formacja która od 1 lutego 2018 zastępuje dawne Biuro Ochrony Rządu. Sprawdzamy, ile zarabiają funkcjonariusze SOP.

Ile zarabia funkcjonariusz SOP?

Służby Ochrony Państwa zastąpiły Biuro Ochrony Rządu z dniem 1 lutego 2018 roku. Dla doświadczonych pracowników ta zmiana nie wiązała się jednak ze zwyczajnym rebrandingiem, ponieważ zmieniły się płace funkcjonaiuszy

Funkcjonariusz SOP – zarobki

Prezydent Andrzej Duda na początku stycznia podpisał ustawę, która powołuje do życia SOP zamiast BOR. Nowa formacja na początku miała liczyć 3 000 funkcjonariuszy. Najniższe otrzyma kursant w stopniu szeregowego, a najwyższe komendant w stopniu generała dywizji.

W SOP-ie służyć będą również ratownicy medyczni i pielęgniarki, którzy zarobią 2360 złotych netto oraz radcy prawni, z wynagrodzeniem w wysokości 3960 zł. Dla formacji przewidziano również kapelana, który służąc w stopniu etatowym kapitana będzie mógł liczyć na wynagrodzenie na poziomie 3260 złotych.

Wynagrodzenie zasadnicze

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, że ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa według:

 1. Stopnia służbowego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. Stanowiska służbowego z zaszeregowaniem stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych;
Uposażenie funkcjonariuszy według stanowiska służbowego wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

Podstawę wzrostu uposażenia funkcjonariuszy według stanowiska służbowego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia na poszczególnych stanowiskach służbowych. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia według stanowiska służbowego, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

Co to jest SOP?

SOP to inaczej Służba Ochrony Państwa. Jest to mundurowana formacja, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczona do ochrony osób rządzących w Polsce. Zgodnie z art. 392 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 o Służbie Ochrony Państwa, z dniem 1 lutego 2018 zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.

Na stronie internetowej SOP można przeczytać, że podczas wieloletniego funkcjonowania Biura Ochrony Rządu, zaobserwowano pola, które wymagały reorganizacji. Efektem koncentracji na tym zadaniu było przygotowanie ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o Służbie Ochrony Państwa.

Nowy akt prawny wszedł w życie 1 lutego 2018 roku, powołując Służbę Ochrony Państwa. Na czele formacji stanął Komendant SOP – gen. bryg. SOP Tomasz Miłkowski – który uzyskał status centralnego organu administracji rządowej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Globalny charakter zagrożeń oraz dynamicznie rozwijający się katalog nowych form terroru, determinował wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i wsparcie służby właściwymi narzędziami. W związku z powyższym rozszerzono uprawnienia Służby Ochrony Państwa o możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Zadania Służby Ochrony Państwa

Zapewnienie ochrony najważniejszym osobom w Państwie. Należą do nich:

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Marszałek Sejmu,
 3. Marszałek Senatu,
 4. Prezes Rady Ministrów,
 5. Wiceprezesi Rady Ministrów,
 6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 7. Minister Spraw Zagranicznych,
 8. byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. głowy państw, szefowie rządów oraz ich zastępcy, przewodniczący parlamentu i izby parlamentu, ministrowie spraw zagranicznych innych państw przebywających z wizytą w Polsce,
 10. delegacje państw obcych przebywających na terytorium Polski,
 11. inne osoby chronione ze względu na dobro państwa;

Oprócz tego pracownicy SOP-u mają w obowiązkach chronienie określonych obiektów w Kraju. Są to między innymi:

 1. służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Spraw Zagranicznych, siedziby członków Rady Ministrów, z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości;
 2. placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. ambasady i konsulaty);

Oprócz tego do obowiązków funkcjonariuszy SOP należy rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, przestępstwom przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Ponadto będą to:

 1. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 2. przestępstwa przeciwko wolności,
 3. przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej,
 4. przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,
 5. zamachy i czynna napaść skierowana przeciwko ochranianym osobom oraz przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu ochranianych obiektów
 6. prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu.

Wśród ustawowych obowiązków SOP jest zapewnienie bezpieczeństwa wybranym placówkom zagranicznym określonym decyzją Prezesa Rady Ministrów w przypadku , jeżeli zapewnienie ochrony placówek zagranicznych w inny sposób okaże się lub może okazać się niewystarczające. Prezes Rady Ministrów podejmuje przedmiotową decyzję na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zakres uprawnień

Funkcjonariusz, wykonując zadania, ma prawo wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub obiektów podlegających ochronie SOP, a w szczególności wydawać polecenia:

  1. opuszczenia przez takie osoby określonego miejsca;
  2. zatrzymania pojazdu;
  3. usunięcia pojazdu z miejsca postoju;
  4. usunięcia innych urządzeń lub oddania ich do depozytu;

Oprócz tego funkcjonariusz może legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, a w szczególności identyfikacji osób, które mogą stworzyć bezpośrednie zagrożenia dla osób lub obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1, podlegających ochronie SOP;

Może również dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży i sprawdzać ładunki i pomieszczenia oraz środki transportu, w sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ochranianych osób lub obiektów.

Dokonywać kontroli bezpieczeństwa osób wchodzących na teren obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. e, i środków transportu lądowego, powietrznego lub wodnego służących do przewozu osób ochranianych, tras ich przejazdu, pojazdów, bagaży, przesyłek, pomieszczeń, obiektów, obszaru w formie:

  1. kontroli manualnej lub
  2. sprawdzenia za pomocą środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń niebezpiecznych lub
  3. sprawdzenia biochemicznego lub
  4. sprawdzenia z wykorzystaniem psów służbowych;

Funkcjonariusz może także ujmować osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także zagrożenie dla chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji lub innym właściwym organom;

Żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki są obowiązane, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy;

Zwracać się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracać się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy;

Do tego celu funkcjonariusze SOP uzyskają możliwość prowadzenia kontroli operacyjnej; podsłuchu, podsłuchu rozmów telefonicznych, kontroli korespondencji, również elektronicznej, dostępu do elektronicznych nośników danych i kontroli zawartości przesyłek.

Kontrola operacyjna nie będzie mogła trwać dłużej niż 12 miesięcy; na pisemny wniosek komendanta SOP, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego będzie ją mógł zarządzić sąd. Nowe uprawniania – według MSWiA – mają uniezależnić formację od informacji uzyskiwanych z innych służb, a co za tym idzie poprawić szybkość i efektywność działań. Szef MSWiA ma przedstawiać corocznie Sejmowi i Senatowi informację dotyczącą kontroli operacyjnej.

Obserwować i rejestrować przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych wykonywanych na podstawie ustawy – również rejestrować dźwięk towarzyszący tym zdarzeniom, a także obserwować i rejestrować przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń w obiektach ochranianych lub wokół tych obiektów.

Jakie są formy działania SOP?

Służba Ochrony Państwa w zakresie zadań ustawowych wykonuje czynności administracyjno-porządkowe w celu zapewnienia ochrony, a także operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji dotyczących zagrożeń oraz rozpoznawania i zapobiegania przestępstwom przeciwko osobom i obiektom ochranianym przez SOP.

Służby ochraniające najważniejsze osoby w innych Państwach, również traktują możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych jako narzędzie niezbędne w przeciwdziałaniu zagrożeniom i przestępstwom. Obecnie Służba Ochrony Państwa znajduje się w gronie 14 służb posiadających przedmiotowe uprawnienia. 

Jak zostać funkcjonariuszem SOP?

Aktualnie prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej w Służbie Ochrony Państwa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku. Przyjęcia do służby w Służbie  Ochrony Państwa są realizowane w miarę potrzeb i mają ograniczony limit.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w formie konkursu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby kompletu dokumentów według poniższego wykazu:

Komplety dokumentów obowiązują takie same bez względu na to, czy należeliśmy wcześniej do służb mundurowych czy też nie mamy doświadczenia w tego typu pracy.

Etapy rekrutacyjne

Etapy rekrutacyjne dzielą się na dwie części. Żeby zostać funkcjonariuszem SOP należy przejść oba etapy.

Etap pierwszy

Etap pierwszy obejmuje złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu.

Kolejna część pierwszego etapu obejmuje również przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem pozwalającej na ustalenie jego predyspozycji do służby w Służbie Ochrony Państwa.

Etap drugi

Etap drugi obejmuje przeprowadzenie testu wiedzy kandydata. Oprócz tego przeprowadzania się badania psychologicznych celem ustalenia poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz cech osobowości kandydata.  Oprócz tego etap drugi obejmuje:

 1. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata;
 2. sprawdzenie w rejestrach, ewidencjach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata;
 3. poddanie kandydata postępowaniu sprawdzającemu określonemu w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa określonego w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 4. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 5. przeprowadzenie badań psychofizjologicznych.

Podczas etapu drugiego kandydat może zostać poddany badaniu na zawartość w organizmie środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka. Informacje uzyskane w poszczególnych etapach postępowania, o których mowa w ust. 2 i 3 ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017, wpisuje się do kwestionariusza osobowego kandydata.

Negatywny wynik lub niepoddanie się badaniom lub czynnościom  powoduje odstąpienie przez Komendanta Służby Ochrony Państwa od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną spełnienia przez kandydata warunków do pełnienia służby w Służbie Ochrony Państwa, jego predyspozycji i przydatności do tej służby.

Ważne informacje

Jeśli zdecydujemy się na złożenie dokumentów kwalifikacyjnych do Służby Ochrony Państwa musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 1. postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata do służby kończy się umieszczeniem jego danych na liście kandydatów.
 2. Kandydata do służby, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się:

Pozytywnym wynikiem i umieszczeniem na liście kandydatów – zawiadamia się pisemnie o możliwości przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa;

Negatywnym wynikiem lub niespełnieniem warunków podjęcia służby w SOP – zawiadamia się pisemnie o odmowie przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa.

 1. Zawiadomienie o możliwości przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa zawiera informacje o: łącznej liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, umieszczeniu na liście kandydatów, planowanym terminie przyjęcia do służby oraz dalszym trybie postępowania.
 2. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa zawiera informację o przyczynie odmowy przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa;
 3. Kandydata do służby zawiadamia się pisemnie o dalszym trybie postępowania;
 4. Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został mianowany do służby w Służbie Ochrony Państwa z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów.
 5. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Służbie Ochrony Państwa w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem, że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów.

Podsumowanie

Do głównych zadań Służby Ochrony Państwa należy ochrona osób i obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom. Jest to praca, która z całą pewnością wymaga określonych cech charakteru. Z pewnością będą to odwaga oraz opanowanie w każdej sytuacji.

Nie odnajdą się w niej również osoby słabe fizycznie. Funkcjonariusze SOP muszą cechować się wybitną sprawnością oraz odpowiednimi warunkami psychologicznymi. Droga do zostania funkcjonariuszem SOP jest długa i wymaga przejścia określonych etapów. Wiele osób, które mają doświadczenie w pracy w służbach mundurowych decyduje się, na przejście do Służby Ochrony Państwa.

author
Sandra Tessmer
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Na co emeryci wydają swoje pieniądze?

Z danych GUS wynika, że w 2016 r. w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów przeciętny dochód na osobę wynosił 1499 zł. Na co emeryci przeznaczają swoje pieniądze? Przede wszystkim na jedzenie, użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. 

author
Aneta Jankowska
22 stycznia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Alior Bank w Gdyni

W Gdyni znajdują się tylko dwie placówki Alior Banku – jedna w ścisłym centrum, a druga na Chyloni. Sprawdź adresy i dane kontaktowe placówek.

author
Dominika Byczek
29 marca 2024
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Niższe opłaty u komornika?

W sierpniu bieżącego roku na ręce marszałek sejmu złożono projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.  Proponowane zmiany mają dotyczyć „(...) obniżenia niektórych opłat egzekucyjnych pobieranych przez komorników m.in. przy wykonywaniu postanowień o udzieleniu zabezpieczenia lub spraw o egzekucję świadczeń pieniężnych”.

author
Patryk Byczek
14 grudnia 2012
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Profi Credit w Miechowie

Profi Credit to jedna z dwóch największych firm pożyczkowych w Polsce. Firma posiada w swojej ofercie pożyczki pozabankowe do nawet 25 000 złotych. Niżej zamieszczone dane dotyczą placówki w Miechowie.

author
Dominika Byczek
02 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja kredytu gotówkowego w BPH

Tylko do końca maja można skorzystać z promocji kredytu gotówkowego w BPH. W przypadku terminowej spłaty kredytu, Bank zwraca Klientowi równowartość dwóch rat.

author
Patryk Byczek
29 kwietnia 2014
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile można zarobić na wynajmie mieszkania

Warto inwestować w mieszkania na wynajem. Chociaż ceny nieruchomości poszły w górę, to i stawki najmu w ostatnim roku również plasują się wysoko.

author
Aneta Jankowska
09 lipca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj