Wprawdzie minimalne wynagrodzenie na rok 2019 nie jest jeszcze oficjalnie znana, ale jak szacują eksperci, płaca mimalna w następnym roku może wzrosnąć aż o 117 zł. Kwota ta jest póki co owocem prognoz makroekonomicznych - decyzję rządu dotyczącą podwyżki minimalnego wynagrodzenia poznamy do 15 czerwca. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 11.05.2018
Udostępnij:

Duży wzrost minimalnej płacy jest skutkiem głównie niedoszacowania inflacji w roku ubiegłym – wyjaśniają Pracodawcy RP. To właście przedstawiciele tej organizacji wyliczyli na podstawie konkretnych algorytmów i przepisów prawnych prognozę przyszłorocznego budżetu państwa. 
 

Prognozowane wynagrodzenie minimalne

Najniższe zarobki miesięczne: 2217 zł brutto

Najniższa stawka godzinowa: 14,5 zł brutto

Obliczenia: Pracodawcy RP

Dużo, choć nie najwięcej 

Podwyżka ustawowa wydaje się być bardzo wysoka – rok temu przewidziana przepisami podwyżka płacy minimalnej wynosiła ponad 2 razy mniej (50 zł). Rząd jednak zdecydował się na wprowadzenie podwyżki większej, niż zakładała to ustawa i pensja minimalna w 2018 roku wzrosła z 2000 zł do 2100 zł brutto (więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2018 roku?). Ostatnie wysokie podwyżki zarządzono:
– w 2008 roku – o 190 zł,

– w 2009 roku – o 150 zł,
– w 2017 roku – o 150 zł. 
Ekonomiści obawiają się, że i w tym roku rząd będzie chciał ustalić większą podwyżkę płacy minimalnej, niż wynika to z ustawy. 

Pracodawcy mówią dość, związkowcy chcą więcej 

Pracodawcy RP, po dokonaniu dogłębnych analiz finansowych, zapewniają, że podwyżka wynikająca z ustawy (117 zł) jest w pełni wystarczająca i nie ma potrzeby zwiększać tej kwoty. Związki zawodowe są innego zdania i uważają, że 117 zł to zbyt mało, szczególnie jeżeli porówna się prognozowaną kwotę płacy minimalnej z wysokością płacy przeciętnej. 

"Podstawowym celem jest to, aby płaca minimalna osiągnęła poziom 50 proc. średniego wynagrodzenia. Możemy rozmawiać o sposobach jego osiągnięcia, jesteśmy otwarci na dyskusję w tej sprawie" – wyjaśnia Katarzyna Zimmer-Drabczyk, która jest kierownikiem biura eksperckiego, dialogu i polityki społecznej NSZZ „Solidarność”.

Rządową propozycję płacy minimalnej poznamy już 15 czerwca – już teraz wiemy jednak, że nie będzie to mniej, niż 17 zł. Do tego czasu organizacje mogą przekazywać swoje analizy finansowe i propozycje podwyżek. 

PODSTAWA PRAWNA Art. 2. Negocjacje w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.
2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:
1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym określoną zgodnie z ust. 3a i 3b, wraz z terminem zmiany tych wysokości, zgodnie z art. 3 uzależnienie terminów zmian minimalnego wynagrodzenia od wskaźnika zmiany cen;
2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;
3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;
4) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje;
5) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;
6) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;
7) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;
8) informację o poziomie życia różnych grup społecznych;
9) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;
10) wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.
3. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z ust. 3a i 3b, w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji.
3a. Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje, o których mowa w ust. 1. (…)

źródło: Dz.U.2017.0.847 t.j. – Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Komentarze (1)

Przy podwyzkach placy minimalnej o kwote 117zl 50% osiagniemy moze w 2070 r.