Posiadacze psów zobowiązani są na mocy odpowiedniej uchwały gminy do opłacania opłaty z tytułu posiadania czworonoga. Obowiązek ten nie dotyczy jednak wszystkich, opłata może bowiem, lecz nie musi zostać wprowadzona. W poniższym artykule sprawdzamy, które gminy wprowadziły podatek od psa i jaka jest jego aktualna wysokość.

Autor: Aleksandra Gościnna
Dodano: 16.10.2020
Udostępnij:

W ostatnich miesiącach roku szczególnie gorącym tematem stają się przewidywane w następnym roku podwyżki. Okazuje się, że do jednej z nich zaliczymy opłatę od czworonoga. W tym artykule opiszemy, jakie zmiany zaplanowano w 2021 w związku z podatkiem od posiadania psa.

Co ciekawe, wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiej daniny. Wbrew pozorom podatek od posiadania psa nie jest niczym nowym. Jeszcze do końca roku 2007 obowiązywał na terenie całego kraju. Jego warunki określone były bowiem przez rozporządzenie z odpowiedniego ministerstwa. Od 2008 zaobserwowaliśmy spore zmiany w pobieraniu tej opłaty, a wraz z początkiem 2021 roku przewidywane są kolejne.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Kredyt online – do 200 000 zł

 

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Podatek od posiadania psa – co to jest?

Podatek od psa to nic innego, jak specjalna taksa odprowadzana na rzecz państwa z tytułu posiadania czworonoga. Tego typu zobowiązanie obowiązuje między innymi w Niemczech. Tam podatek od psa ma charakter komunalny, a jego wysokość zależna jest przykładowo od rasy pupila, a także od indywidualnych ustaleń gminy.

Pierwotnie podatek od posiadania psa był jedną z opłat fiskalnych odprowadzanych od luksusu. Po raz pierwszy wprowadzono go w Królestwie Prus jeszcze na początku XIX wieku. Podatek ten obowiązywał także w Polsce – aż do końca 2007 roku. Miał on wówczas postać podatku bezpośredniego kwotowego. W 2007 roku wynosił średnio 40 złotych od posiadacza.

Obecnie w Rzeczypospolitej nie obowiązuje odgórny podatek od psa. Niemniej jednak gminy mają możliwość uchwalenia specjalnej opłaty, do której pokrycia zobowiązani będą posiadacze czworonogów (z nielicznymi zastrzeżeniami). Ten przywilej gminy obowiązuje od początku 2008 roku i ma charakter w pełni fakultatywny. Uzależniony jest od rady gminy w zakresie poboru, wysokości opłaty oraz terminu płatności.

Podatek od posiadania psa

Podstawa prawna: decyzja poszczególnej Rady Gminy

Wysokość podatku: maksymalnie 130,30 zł rocznie za 1 psa

Wysokość podatku jest uzależniona od Gminy

Do kiedy należy uiścić podatek: do 30 kwietnia

Pełną kwotę zapłacimy za psa urodzonego w pierwszej połowie roku

Informacje o płacących gminach znajdziemy w urzędzie lub w Biuletynie Informacji Publicznej

Ile wynosi podatek od psa w 2021?

Kwota, jaką posiadacz psa musi uiścić z tytułu posiadania psa, ustalana jest przez władze gminy. Ta jednak podlega przepisom, które określają maksymalną kwotę, której gmina przekroczyć nie może. Co istotne – ustalona stawka dotyczy jednego psa. Pełną kwotę zapłacić musimy wówczas gdy nasz pies urodził się w ciągu pierwszej połowy roku, natomiast jeśli w drugiej, to analogicznie zapłacimy połowę tej stawki.

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że w 2021 roku przewidywany jest jeszcze większy wzrost maksymalnej stawki podatku od posiadania psa, niż miał miejsce w roku ubiegłym. Przypominamy, że jeszcze w roku 2019 kwota ta nie mogła przekroczyć 123,18 zł. Z nadejściem 2020 roku wzrosła ona do 125,40 zł, zatem podwyżka wyniosła dokładnie 2,22 zł.

Według nowych danych, w roku 2021 górny limit tej opłaty wynosić będzie aż 130,30, czyli o niemal 5 zł więcej, niż do tej pory. Obserwujemy zatem coroczną tendencję do wzrostu tego limitu. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w momencie pojawienia się tego podatku górna granica była o ponad 30 zł niższa, niż zaplanowana jest na nadchodzący rok.

Kto musi go zapłacić?

Podatek za posiadania psa dotyczy osób, które posiadają wspomniane czworonogi i zamieszkują na terenach gmin, które konieczność takiej opłaty wprowadziły. Podstawa prawna wprowadzona z początkiem roku 2008 określa bowiem ten podatek jako fakultatywny. W praktyce oznacza to tyle, że władze gmin mają możliwość, ale nie obowiązek pobierania opłaty z tego tytułu.

Jak do tej pory, na liście gmin, które zdecydowały się na pobieranie takiej opłaty, znajdziemy np. Kraków, Szczecin, Sopot, Płock, Nakło czy Chełmno. Zatem podatek ten dotyczyć może zarówno mieszkańców większych, jak i mniejszych gmin. Co istotne, są pewne odstępstwa od konieczności dokonywania tej zapłaty. Wymienimy je w kolejnej części artykułu.

Ważna informacja jest również taka, że podatek dotyczy posiadaczy, a nie właścicieli psów. Z prawnego punktu widzenia różnica ta ma ogromne znaczenie. Gmina, która zdecyduje się na pobieranie opłaty za posiadanie czworonoga od swoich mieszkańców, zebrane pieniądze często przeznacza na finansowanie schronisk lub lokalnych oddziałów Towarzystwa Ochrony Zwierząt.

Kto nie musi płacić podatku – zwolnienia

Istotna informacja jest taka, że podatek od psa nie dotyczy osób, które nie są rzeczywistymi posiadaczami czworonoga. Chodzi tu np. o osoby, które opiekują się psem innej osoby podczas jej nieobecności oraz o prowadzących tymczasowe domy dla zwierząt.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, istnieją także pewne dodatkowe ustępstwa, które uchronią nas od konieczności uiszczania tej opłaty. Zapisy ustawy przewidziały bowiem kilka wyjątków, które zwalniają pewne osoby od tego obowiązku, należą do nich:

– posiadacze psów, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym – zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– osoby, które ukończyły 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe,

– osoby niepełnosprawne – zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które posiadają psa asystującego,

– członkowie personelu urzędów konsularnych, przedstawicielstw dyplomatycznych i innych osób zrównanych z nimi na podstawie aktów prawnych, o ile nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności,

– osoby odprowadzające podatek od gospodarstw rolnych, jeśli posiadają maksymalnie dwa czworonogi.

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Podatek od posiadania psa obowiązywać możne na terenie danej gminy, jest on zatem zależy od ustaleń jej władz. Na chwilę obecną większość gmin jest wolna od tej opłaty, jednak jest też kilka zarówno większych, jak i mniejszych, które wymagają od posiadaczy czworonogów zapłaty.

Mieszkańcy gmin z koniecznością zapłaty za posiadanie psa mają również obowiązek rejestracji swojego czworonoga w urzędzie gminy. Od opłaty tej zwolnione są wyłącznie osoby, o których pisaliśmy już części powyżej. Zatem nie ma jednego, ogólnego obowiązku opłacania tego podatku, jest on bowiem warunkowany przede wszystkim naszym miejscem zamieszkania.

W jakich miastach zapłacimy za psa

Kilka gmin w Polsce skorzystało z możliwości pobierania od mieszkańców opłaty od posiadania psa. Jak wspominaliśmy, w roku 2021 wynosić może ona nawet ponad 130 zł, jednak w rzeczywistości stawki te są w granicach 50 zł.

Do miast, w których opłata ta jest obowiązkowa, zaliczamy choćby Szczecin, Sopot, Rudę Śląską, Włocławek, Police, Płock, Kraków, Inowrocław, Nakło czy Chełm. Co wysokość podatku we wspomnianych miastach nie przekracza zwykle 70 zł.

Jednak nawet w miastach, które zdecydowały się na tę opłatę, możemy liczyć na pewne odstępstwa. Są bowiem miasta, które nie będą pobierać opłaty, jeśli nasz pies został zaadoptowany, jest zaczipowany lub wykastrowany.

Gdzie nie obowiązuje podatek

Jak wyżej pisaliśmy, sporo większych miast wprowadziło podatek pod posiadania psa. Jest jednak wciąż wiele miast w Polsce, które wole są od tej opłaty. Wymienić możemy tu np. Warszawę, Łódź, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Gdynię, Białystok, Katowice, Częstochowę, Radom, Sosnowiec, Toruń, Opole, Rzeszów czy Kielce.

Opłata nie obowiązuje również na niektórych terenach, w których podatek został wprowadzonych, w kilku szczególnych przypadkach. Pisaliśmy o nich już w części dotyczącej zwolnienia z tej opłaty oraz w części wyżej.

Rejestracja psa w urzędzie gminy

Do jednych z obowiązków, które ciążą na posiadaczach psów w gminach objętych obowiązkowym podatkiem od posiadania psa, jest rejestracja psa w urzędzie gminy. W tym miejscu między innymi uzyskać możemy również informację o wysokości opłaty w bieżącym roku.

Co ważne, zarejestrowanie psa nie wiąże się z dodatkowymi opłatami – jest w pełni bezpłatne. Warto jednak pamiętać, że nawet posiadacze psów, którzy mieszkają poza gminami objętymi podatkiem, mogą liczyć się z koniecznością rejestracji psa. Obowiązek ten dotyczy osób posiadających psy, których rasy określone zostały jako agresywne.

Historia opłaty za psa w Polsce

W Polsce podatek od posiadania psa pojawił się wraz z początkiem obowiązywania ustawy o podatkach i daninach, czyli od roku 1991. Jednak już w XIX wieku mieliśmy do czynienia z opłatą fiskalną w związku z posiadaniem czworonoga – była to opłata od luksusu. Obowiązek tej daniny utrzymał się na terenach RP aż do 2007 roku i wynosił około 40 zł.

Od 2008 roku gminy mają bowiem możliwość wprowadzenia takiej opłaty. Jest ona zatem fakultatywna. Nie tylko jej obowiązek nie jest odgórny, ale także wysokość. Każda gmina ma więc prawo ustalenia indywidualnej kwoty. Nie może ona przekraczać jednak ustalonej ustawowo granicy.

Podstawa prawna

Podstawą prawną, która umożliwia danej gminie wprowadzenie opłaty za posiadania psa, jest Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Dokument wszedł w życie 30 stycznia 1991 roku, lecz od tamtej pory był on wielokrotnie nowelizowany. Treść ustawy znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 9 na rok 1991, pod pozycją 31.

Podstawowe kwestie dotyczące funkcjonowania opłaty od posiadacza psa zostały unormowane w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
________________________________________
Art. 18a., ust. 1-2. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Opłata czy podatek za psa?

Podatek od posiadania psa z formalnego punktu widzenia jest rodzajem opłaty, a nie podatku. Wykorzystywanie tej nazwy ma jednak swoje uzasadnienie. Podatkiem nazywamy bowiem pieniężną daninę, która pobierana jest przez państwo lub samorządy po to, aby dofinansowywać publiczne działania.

Co zatem różni podatek od psa od standardowego podatku? Podatki z założenia są obowiązkowe. Przypominamy, że gminy w Polsce mają tylko możliwość pobierania daniny od posiadaczy czworonogów, od 2008 roku nie ma już takiej konieczności.

Podsumowanie

  1. W Polsce podatkiem od posiadania psa określa się opłatę, którą mogą nałożyć gminy na swoich mieszkańców.
  2. Nie jest to opłata obowiązkowa, nie ma także swojej stałej stawki.
  3. Władze gminy decydują o tym, czy taka opłata będzie pobierana.
  4. Maksymalna kwota, jaką mogą pobierać gminy od posiadaczy psów w 2021 roku, wynosić będzie 130,30 rocznie za jednego psa.
  5. Istnieje kilka odstępstw od tej konieczności uiszczania tej opłaty.
  6. Średnia wysokość podatku od posiadania wynosi 50 zł.
  7. Gminy wykorzystują zebrane pieniądze na finansowanie schronisk lub lokalnych oddziałów Towarzystwa Ochrony Zwierząt.
  8. Opłata za posiadanie psa wiąże się również z koniecznością rejestracji psa w urzędzie gminy.

Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910090031/U/D19910031Lj.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_posiadania_psa

Komentarze (1)

dobre zarty, ciekawe kiedy od chomika wprowadzą