Pożyczka podporządkowana – od kogo dla kogo?

Pożyczka podporządkowana – od kogo dla kogo?

author
Julia Wierciło
02 października 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Niestandardowe finansowanie jakim jest pożyczka podporządkowana, nie jest dostępne dla każdego. Maksymalna kwota tego kredytu może być różna, podobnie jak warunki przyznawania pożyczki. Czym zatem jest pożyczka podporządkowana i kto może ją otrzymać? Sprawdźmy szczegóły dotyczące działania tego typu zobowiązania finansowego, a także porównajmy wady i zalety.

Spis treści:

 1. Czym jest pożyczka podporządkowana?
 2. Pożyczka podporządkowana - prawo bankowe
 3. Jak działa pożyczka podporządkowana?
 4. Kto może zaciągnąć pożyczkę podporządkowaną?
 5. Pożyczka podporządkowana - warunki finansowania
 6. Potrzebne dokumenty
 7. Wiosek o pożyczkę podporządkowaną
 8. Zalety i wady pożyczki podporządkowanej
 9. Podsumowanie
 10. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest pożyczka podporządkowana?

Pożyczka podporządkowana jest zobowiązaniem, które udzielane jest podmiotowi prawnemu przez kontrolującą go jednostkę dominującą (wierzyciela). Celem zaciągnięcia tego typu zobowiązania jest zdobycie środków na rozwój przedsiębiorstwa.

Korzystają z niego:

 • banki zwyczajne,
 • banki spółdzielcze,
 • małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Pożyczka podporządkowana – jest to równolegle kapitał własny banku i zobowiązanie zaciągane przez instytucję.

Pożyczka podporządkowana jest formą umowy pomiędzy instytucją zaciągającą kredyt a wierzycielem. W porównaniu do emisji akcji, rozwiązanie to jest dużo bardziej korzystne ze względu na swój koszt.

Spłata pożyczki podporządkowanej odbywa się pod koniec trwania umowy. Jest to spłata całości pożyczonej kwoty w jednej płatności. Odsetki mogą być uiszczane we wcześniejszych terminach.

Pożyczka podporządkowana - prawo bankowe

Według prawa bankowego opisującego działanie pożyczki podporządkowanej, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Pozwalają one na zaliczenie uzyskanych środków na poczet kapitału własnego (Tier II).

Art. 127. Kwalifikowanie instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych

1. Instrumenty kapitałowe, z wyłączeniem bankowych papierów wartościowych, i pożyczki podporządkowane kwalifikuje się jako instrumenty dodatkowe w Tier I, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 575/2013, oraz instrumenty w Tier II, o których mowa w art. 63 rozporządzenia nr 575/2013, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Komisja Nadzoru Finansowego udziela zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w:
1) art. 52 rozporządzenia nr 575/2013 – w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w Tier I;
2) art. 63 rozporządzenia nr 575/2013 – w odniesieniu do instrumentów w Tier II.

Art. 127 ust. 3 pkt 3 lit. b opisuje zobowiązania, które muszą zostać spełnione przez bank. Krajowy Nadzór Bankowy na wniosek banku wydaje decyzję. Określa w niej zasady udzielenia pożyczki podporządkowanej, a także dokładną kwotę tego kredytu. Przez ostatnie 5 lat trwania umowy kwota ta jest zmniejszana pod koniec każdego roku. Pomniejszenie wynosi 20 % ustalonej wcześniej w umowie kwoty.

Jak działa pożyczka podporządkowana?

Pożyczka podporządkowana jest zobowiązaniem, które działa na zasadzie podobnej do standardowego kredytu. Podstawową różnicą jest podmiot, do którego to zobowiązanie finansowe jest kierowane. Pożyczka podporządkowana jest bowiem rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą podmioty prawne.

Aby uzyskanie tego rodzaju kredytu było możliwe, należy postępować zgodnie ze standardową procedurą. Oznacza to, że otrzymanie pożyczki podporządkowanej wiąże się:

 • ze złożeniem odpowiedniego wniosku,
 • ze sprawdzeniem zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy,
 • ustaleniem zasad i warunków, na których zobowiązanie będzie się opierało.

Ustalane zostają kwestie takie jak oprocentowanie zobowiązania, termin spłaty, a także wszystkie opłaty dodatkowe. Instytucja zaciągająca pożyczkę podporządkowaną musi również spłacić ją w uzgodnionym wcześniej terminie.

Kto może zaciągnąć pożyczkę podporządkowaną?

Mimo podobnych procedur, pożyczka podporządkowana nie jest rozwiązaniem skierowanym do osób fizycznych, tak jak w przypadku zwykłego kredytu czy pożyczek na raty. W przeciwieństwie do standardowych zobowiązań, jest przeznaczona dla podmiotów prawnych.

Pożyczka podporządkowana – kto może otrzymać?

 • instytucje finansowe, np. banki,
 • przedsiębiorstwa komercyjne.

Dzięki wykorzystaniu pożyczki podporządkowanej przez banki, mogą one zwiększać swój kapitał uzupełniający. Instytucje finansowe często decydują się na takie rozwiązanie. Małe i średnie przedsiębiorstwa również mogą skorzystać z takiej możliwość finansowania. Na pożyczkę w tej formie decydują się zazwyczaj firmy, które nie mogą pozyskać środków w inny sposób, na przykład poprzez emisję akcji. Działanie, jak i zasady są zbliżone, jednak w przypadku przedsiębiorstw komercyjnych pożyczki podporządkowane są udzielane przez private equity. Jest to inwestycja kapitałowa dla firm, które mimo braku notowań na giełdzie, wykazują pewien potencjał. W tym wypadku finansowanie jest możliwe dzięki potencjalnemu zyskowi, takiemu jak np. prawo do kupna akcji lub udziałów w atrakcyjnej cenie.

Pożyczka podporządkowana - warunki finansowania

Pożyczka podporządkowana jest obarczona sporym ryzykiem. W przypadku bankructwa, pożyczkodawca jest prawie na samym dole listy określającej kolejność zwrotu środków. Sprawia to, że przed otrzymaniem finansowania w formie pożyczki podporządkowanej, instytucja musi spełnić szereg warunków. Sprawdźmy jakie z nich są najważniejsze.

Warunki otrzymania pożyczki podporządkowanej:

 • stabilna pozycja na rynku,
 • regularne zyski,
 • płynność finansowa,
 • odpowiednia zdolność kredytowa,
 • tempo, a także plany rozwoju firmy – ten punkt jest szczególnie ważny w przypadku małego przedsiębiorstwa, które nie posiada jeszcze dobrej zdolności kredytowej.

Potrzebne dokumenty

W zależności od instytucji, która stara się o pożyczkę podporządkowaną, cały proces oraz potrzebne dokumenty mogą się różnić. Sprawdźmy jednak, które z nich są najczęściej wymagane i konieczne do analizy instytucji ubiegającej się o otrzymanie finansowania.

Pożyczka podporządkowana – potrzebne dokumenty:

 • sprawozdanie z ostatniego roku działania instytucji lub firmy,
 • dokumenty dotyczące finansów oraz rejestru,
 • intratność pożyczkobiorcy,
 • biznesplan,
 • odpowiednie uzasadnienie składanego wniosku.

Wiosek o pożyczkę podporządkowaną

Oprócz skompletowania i złożenia wyżej wymienionych dokumentów, konieczne będzie sporządzenie wniosku. Sprawdźmy jakie informacje muszą zostać w nim zawarte:

 • dane stron biorących udział w pożyczce podporządkowanej,
 • kwota pożyczki,
 • terminy (termin wypłaty, termin spłaty, czas trwania umowy pożyczkowej),
 • sposób, w jaki środki trafią do pożyczkobiorcy,
 • cel finansowania,
 • oprocentowanie, a także ewentualne odsetki,
 • sposób spłaty pożyczki,
 • zapis o zwrocie środków w przypadku upadku instytucji zaciągającej zobowiązanie.

Zalety i wady pożyczki podporządkowanej

Podobnie jak wszystkie formy finansowania, przy pożyczce podporządkowanej również pojawiają się pewne wady i zalety.

Zalety:

 • spłata pożyczki następuje wraz z końcem umowy,
 • alternatywa pozyskania kapitału,
 • zasady spłaty są ustalane pomiędzy stronami transakcji.

Wady:

 • upadłość instytucji zaciągającej zobowiązanie jest równoznaczna ze zwrotem pozyskanych środków pożyczkodawcy. Pieniądze otrzymuje on jednak na końcu, ze względu na ustalone przez prawo warunki,
 • koszt może być większy niż przy standardowym kredycie,
 • wymagana jest zgoda KNF.

Podsumowanie

Podporządkowana pożyczka jest finansowym instrumentem, który kontrolujące jednostki dominujące udzielają podmiotom prawnym w celu wspierania ich rozwoju. Ten rodzaj zobowiązania jest szczególnie popularny wśród banków zwyczajnych, spółdzielczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczka podporządkowana stanowi równocześnie kapitał własny banku, co sprawia, że jest niezwykle istotna dla stabilności finansowej instytucji.

Zgodnie z polskim prawem bankowym, pożyczki podporządkowane są kwalifikowane jako instrumenty dodatkowe w ramach Tier I i Tier II, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Banki starające się o pożyczkę podporządkowane muszą przestrzegać prawo bankowe, czyli również zasady definiujące funduszy uzupełniających kapitału własnego. Procedura uzyskania pożyczki tego typu obejmuje składanie wniosku, ocenę zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy oraz ustalenie warunków spłaty, takich jak oprocentowanie, terminy płatności i ewentualne opłaty dodatkowe. Wysokość oprocentowania pożyczki zależy od podmiotu udzielającego finansowanie. Warto się dowiedzieć, od czego zależą niższe koszty pozyskania kapitału. Instytucje ubiegające się o pożyczki podporządkowane muszą spełnić szereg warunków, takich jak stabilna pozycja na rynku, regularne zyski, płynność finansowa oraz odpowiednia zdolność kredytowa. Dokumenty wymagane do uzyskania pożyczki obejmują sprawozdanie z działalności firmy, dokumenty finansowe, intratność pożyczkobiorcy, biznesplan oraz uzasadnienie wniosku.

Zalety pożyczek podporządkowanych obejmują elastyczność w ustalaniu warunków spłaty, a także możliwość pozyskania kapitału, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Wadą jest jednak to, że w przypadku bankructwa instytucji zaciągającej pożyczkę, pożyczkodawca jest jednym z ostatnich w kolejce do zwrotu środków, co niesie za sobą ryzyko utraty zainwestowanych środków.

Wniosek o pożyczkę podporządkowaną wymaga starannego przygotowania, obejmującego sporządzenie wniosku zawierającego dane stron uczestniczących w transakcji, kwotę pożyczki, terminy spłaty (zasady spłaty pożyczki podporządkowanej), sposoby przekazania środków (termin wypłaty środków), cel finansowania, oprocentowanie oraz zapisy dotyczące zwrotu środków w przypadku upadku instytucji zaciągającej zobowiązanie. Cały proces uzyskania pożyczki podporządkowanej jest uregulowany przez prawo bankowe i wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku upadłości pożyczkobiorcy środki pożyczki będą podlegać zwrotowi.

Pożyczka podporządkowana jest istotnym narzędziem finansowania dla banków i przedsiębiorstw, umożliwiającym im zdobycie potrzebnych środków na rozwój. Jej elastyczność oraz możliwość dostosowania warunków spłaty do konkretnych potrzeb uczestniczących stron sprawiają, że jest atrakcyjnym rozwiązaniem, pomimo związanych z nią ryzyk. Warto wiedzieć, że spłata pożyczki podporządkowanej trwa najczęściej przynajmniej 5 lat.

Pytania i odpowiedzi

Pożyczka podporządkowana jest udzielana podmiotom prawnym przez jednostki dominujące w celu zdobycia środków na rozwój przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do standardowego kredytu, spłata pożyczki podporządkowanej odbywa się pod koniec umowy w jednej płatności.

Banki zwyczajne, banki spółdzielcze, małe oraz średnie przedsiębiorstwa są podmiotami, które mogą korzystać z pożyczek podporządkowanych.

Istotne warunki obejmują stabilną pozycję na rynku, regularne zyski, płynność finansową, odpowiednią zdolność kredytową oraz plany rozwoju firmy.

Tak, banki oraz inne instytucje finansowe często decydują się na pożyczki podporządkowane jako sposób zwiększenia swojego kapitału uzupełniającego.

Wniosek o pożyczkę podporządkowaną zwykle wymaga sprawozdania z ostatniego roku działania instytucji lub firmy, dokumentów finansowych, intratności pożyczkobiorcy, biznesplanu oraz uzasadnienia wniosku.

Pożyczka podporządkowana jest korzystniejsza kosztowo niż emisja akcji, co sprawia, że jest preferowanym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw.

W przypadku bankructwa instytucji zaciągającej pożyczkę, pożyczkodawca jest jednym z ostatnich w kolejce do zwrotu środków, co niesie ze sobą ryzyko utraty zainwestowanych środków.

Pożyczki podporządkowane mogą być udzielane przez jednostki dominujące, takie jak banki lub przedsiębiorstwa komercyjne.

Firmy, które otrzymują pożyczki podporządkowane od private equity, mogą zwiększyć swoją płynność finansową, a także uzyskać prawo do kupna akcji lub udziałów w atrakcyjnej cenie.

Komisja Nadzoru Finansowego udziela zgody na kwalifikowanie instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych jako instrumenty dodatkowe w ramach Tier I i Tier II, zgodnie z przepisami prawa bankowego.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczka_podporz%C4%85dkowana.

http://orka.sejm.gov.pl/

Dz.U.2022.0.2324 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Konkurs Piórko 2018 w Biedronce

Piórko 2018 to konkurs Biedronki, skierowany głównie do osób kreatywnych z bujną wyobraźnią. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu są ogromne pieniądze. Co zrobić, żeby wziąć udział? Postanowiliśmy to sprawdzić.

author
Patryk Byczek
15 lutego 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Mieszkanie Plus tylko dla małżeństw ?

Rząd rozważa wprowadzenie zmian w programie Mieszkanie Plus. Okazuje się, że być może pary nieposiadające dzieci oraz nie będące w związku małżeńskim nie otrzymają dopłat do czynszu. Jakie jeszcze zmiany chce wprowadzić rząd i czy w ogóle do nich dojdzie? 

author
Dominika Byczek
17 maja 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pod lupą Zadluzenia.com – Pożyczka pozabankowa Vivus

Przedstawiamy nową serię artykułów “Pod lupą Zadluzenia.com”. Cyklicznie będziemy opisywać dla Was wybrane produkty finansowe. Oprócz standardowego wskazywania ogólnych informacji oraz warunków umowy, w miarę możliwości...

author
Patryk Byczek
11 maja 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Ustroniu

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Ustroniu – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
28 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt Inkaso – kontakt, infolinia

Kredyt Inkaso to jedna z najpopularniejszych firm obecnych na rynku zarządzania wierzytelnościami. Sprawdzamy, jak najszybciej skontaktować się z Kredyt Inkaso.

author
Dominika Byczek
10 lipca 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Alior Bank w Wieruszowie

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Wieruszowie – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
17 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj