Co zrobić, jak upadnie biuro podróży?

Co zrobić, jak upadnie biuro podróży?

author
Dominika Sobieraj
05 lipca 2018
Koniec z wakacjami bez powrotu - nowa ustawa reguluje działalność biur podróży. Od 1 lipca 2018 roku biura podróży, które upadną, nie mogą pozostawić podróżnych na wycieczce bez zapewnienia powrotu lub kontynuacji wyjazdu. Wszyscy podróżni uzyskają zatem gwarancję powrotu do domu nawet wtedy, kiedy biuro podróży ogłosi swoją niewypłacalność. 

1. Co to jest upadek biura podróży?
2. Nowe przepisy od 1 lipca 2018 roku
3. Upadek biura przed podróżą
4. Upadek biura w trakcie podróży
5. Zwrot kosztów podróży

6. Zgłoszenie – odzyskanie środków


 

CO TO JEST UPADEK BIURA PODRÓŻY?

Upadek biura podróży to nic innego, jak bankructwo tego przedsiębiorstwa. Każda firma może ogłosić swoją niewypłacalność i odmówić dalszej realizacji zawartych umów. Biura podróży są jednak na tyle wyjątkowymi przedsiębiorstwami, że ich nagła niewypłacalność może skutkować tym, że nagle tysiące ludzi, pozostaną poza granicami kraju bez możliwości powrotu.

Takim sytuacjom ma właśnie zapobiegać nowa ustawa. Zgodnie z nią nawet po ogłoszeniu upadłości biura podróży będą musiały zapewnić podróżnym kontynuację wycieczki lub opłacenie kosztów powrotu do kraju (wraz z wypłaceniem kwoty za przerwanie podróży). 

Niewypłacalne biuro podróży musi wydać oświadczenie o następującej treści: 

„Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie wywiązać się z umów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zawartych z podróżnymi od dnia … oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.”

Skąd pieniądze na wypłaty?

Nowa ustawa reguluje to w jasny sposób – biuro podróży musi złożyć do marszałka zaświadczenie posiadanego zabezpieczenia finansowego. Nie ma zatem możliwości, by biuro podróży przed ogłoszeniem upadłości takiego zabezpieczenia nie posiadało. Nad wszystkim czuwa także Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 

NOWE PRZEPISY OD 1 LIPCA 2018 ROKU

1 lipca 2018 roku ostatecznie weszła w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zasadniczo zmienia ona dotychczasowe zasady dotyczące wyjazdów organizowanych przez biura podróży. 

Główną zmianą jest to, że każde biuro podróży jest zobowiązane do posiadania zabezpieczenia finansowego na wypadek upadłości. Jego potwierdzenie musi regularnie dostarczać do marszałka. Jeżeli jednak firma, mimo zabezpieczenia, nie będzie w stanie wywiązać się ze wszystkich umów, marszałek województwa wyda zaliczkę na pokrycie kosztów kontynuacji podróży lub powrotu. Potem oczywiście biuro podróży będzie musiało tę kwotę uregulować, ale nie dotknie to bezpośrednio samego podróżnego. 

Gwarantuje to arytkuł 14. tej ustawy: "W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu".


 

UPADEK BIURA PRZED PODRÓŻĄ

Jeżeli biuro podróży odpowiedzialne za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają pełne prawo do zwrotu wpłat, a także – w stosownych przypadkach – do otrzymania rekompensaty.

Odwołanie może nastąpić na skutek niewypłacalności biura podróży. W takim wypadku organizator podróży nie ma obowiązku zapewnienia zastępczego wyjazdu, ale wszystkie wpłacone na podróż środki musi zwrócić podróżnemu. W przypadku braku kontaktu ze strony biura podróży, podróżni sami mogą złożyć zgłoszenie w celu odzyskania środków. O procedurze i czasie rozpatrzenia pisma więcej znajdziesz w sekcji Zgłoszenie – odzyskanie środków.  


 

UPADEK BIURA W TRAKCIE PODRÓŻY

Nowe prawo gwarantuje każdemu podróżnemu "pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu". Pieniądze na to będą pobierane z puli zabezpieczenia finansowego, które musi posiadać każde biuro podróży. Wątpliwości podróżnych budzi oczywiście fakt, iż kwota zabezpieczenia może nie być wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów (nieprawidłowości mogą wynikać z celowych i przypadkowych pomyłek). Ustawa gwarantuje, że w takiej sytuacji marszałek województwa niezwłocznie wystąpi do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Środki niezbędne do kontynuowania podróży lub powrotu do kraju zostaną przekazane niezwłocznie, a kwota ta będzie potem egzekwowana od biura podróży już bez udziału podróżnego. 

Wypłata środków z zabezpieczenia finansowego: niezwłocznie po ogłoszeniu niewypłacalności
Wypłata zastępczych środków: niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji (maksymalnie do 3 dni roboczych)

Co jeżeli mimo wszystko nie otrzymamy zwrotu?

Ustawa przyjmuje, że mogą wystąpić następujące niedogodności:
– zastępcza trasa podróży nie obejmie czegoś, za co wcześniej zapłaciliśmy (niewykonanie w części lub w całości zobowiązań, o których mowa w umowie),

– będziemy musieli lub chceli samodzielnie zorganizować powrót do kraju. 

W takiej sytuacji każdy podróżny będzie miał prawo złożyć zgłoszenie do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych. Nazwa podmiotu i jego adres korespondencji będzie wskazany w umowie z biurem podróży. Więcej na temat zgłoszenia i jego szczegółów piszemy w sekcji Zgłoszenie – odzyskanie środków

ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY

Zgodnie z nowymi przepisami podróżny może otrzymać całkowity zwrot kosztów podróży, jeżeli w czasie jej trwania wystąpiły nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności (przez takie rozumie się okoliczności, którym nie sposób było zapobiec), czyli na przykład: wybuch wukanu, epidemia choroby, atak terrorystyczny. Podróżnemu przysługuje zwrot całej dokonanej wpłaty, ale nie może on żądać dodatkowych kwot w ramach zadośćuczynienia.

Zwrot pieniędzy: do 14 dni od rozwiązania umowy

Całkowity zwrot kosztów może także nastąpić w przypadku odstąpienia organizatora turystyki od umowy podróży. Może to nastąpić na przykład na skutek zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych (mniejszej, niż określono to w warunkach umowy). Organizator musi jednak poinformować o tym fakcie:
– 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli trwa ona ponad 6 dni,
– 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli trwa ona od 2 do 6 dni,
– 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli trwa ona krócej niż 2 dni.

Zwrot pieniędzy: do 14 dni od rozwiązania umowy


 

ZGŁOSZENIE – ODZYSKANIE ŚRODKÓW


Zgłoszenie musi zawierać:

1. Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej.

2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki.

3. Oświadczenie podróżnego:

– stwierdzające niewykonanie określonych usług turystycznych wskazanych w umowie,

– zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata środków.

Do kogo wysłać zgłoszenie? 
Zgłoszenie wysyłamy do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych (nazwa i adres korespondencji powinny być wskazane w umowie). 

W jakim czasie będzie rozpatrzone? 

Zgłoszenie będzie rozpatrzone w ciągu 30 dni. Jedynie w przypadku poprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin może ulec wydłużeniu do maksymalnie 90 dni. 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

vivolkaa
vivolkaa
2018-07-12 09:51:32

najlepiej po prostu samemu organizowac wyjazd, a nie ufać jakimś mafiom podróżniczym....

Podobne artykuły

Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje
Blog
author
Halszka Gronek
28 lutego 2020

Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje

PKO BP w Czeremsze
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
15 września 2019

PKO BP w Czeremsze

T-Mobile Usługi Bankowe w Grodzisku Mazowieckim
Oddziały
author
Patryk Byczek
15 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Grodzisku Mazowieckim

Credit Agricole w Suchym Lesie
Oddziały
author
Patryk Byczek
05 sierpnia 2019

Credit Agricole w Suchym Lesie

Bank Pekao w Skoczowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
03 lipca 2019

Bank Pekao w Skoczowie

Najlepsze produkty finansowe – czerwiec 2016
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
01 czerwca 2016

Najlepsze produkty finansowe – czerwiec 2016

Porównaj