Ile komornik może zająć z renty w 2021?

Ile komornik może zająć z renty w 2021?

author
Dominika Sobieraj
31 grudnia 2020

Ściąganie długu z renty to jedna z najpopularniejszych metod egzekucji komorniczej w Polsce. Sprawdzamy, ile konkretnie z różnych typów rent może zająć komornik w 2021 roku. Maksymalne kwoty zajęcia dla poszczególnych świadczeń przedstawiamy w tabeli.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Ile komornik może zająć z renty?

Czy komornik może zająć rentę?  

Komornik nie może samodzielnie decydować o tym, co wolno mu zająć, a czego nie. Musi stosować się podczas egzekucji do wszystkich obostrzeń, które nakłada na niego prawo. W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazano wprost, że komornik może zajmować rentę, ale oczywiście nie w całości. Ustalone są konkretne limity zajęcia ze świadczeń emerytalno-rentowych.

Warto jednak podkreślić, że komornik może zająć wszystkie typy rent. Zajęciu podlega:

– renta chorobowa,
– renta socjalna,
– renta rodzinna,
– renta z tytułu niezdolności do pracy.

Ile może zająć komornik z renty w 2021 roku?  

Przede wszystkim warto wskazać, że komornik nie może podjąć decyzji co do tego, ile zajmie z renty, według własnego uznania lub prywatnego rozpoznania stanu materialnego dłużnika. Nie może więc np.: powiedzieć, że zajmuje mu całą rentę, bo dłużnika i tak sobie poradzi, ponieważ ma duże oszczędności. Nie ma takiej możliwości – komornik musi stosować się w tym względzie do konkretnych przepisów dotyczących zajęcia z renty.

W przepisach prawa określona jest zarówno górna granica zajęcia z renty, jak i kwota, która jest bezwzględnie wolna od zajęcia przy egzekucji z renty. 

Kwota wolna od potrąceń z renty 2021  

Kwoty wolnej od potrąceń w przypadku rent nie wylicza się jednak procentowo względem otrzymywanego przez daną osobę świadczenia. W dniu 1 lipca 2018 roku w życie weszła Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw i od tamtego momentu kwoty wolne od potrąceń w przypadku rent są po prostu podane odgórnie w ustawie.

Kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji podane we wspomnianej już ustawie podlegają corocznej waloryzacji. Wysokość zwaloryzowanych kwot Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłasza co roku w okolicach marca. Właśnie od 1 marca obowiązuje zawsze nowa stawka kwot wolnych od potrąceń.

W 2021 roku przez pierwsze 2 miesiące (styczeń, luty) będzie zatem obowiązywała jeszcze stara stawka kwot wolnych od potrąceń z renty, a od 1 marca wzrośnie ona o nowy wskaźnik waloryzacji.

Szczegóły dotyczące kwot wolnych od potrąceń prezentujemy poniżej. Drugą część tabeli zaktualizujemy w momencie, w którym ZUS opublikuje informacje na temat kwot wolnych od potrąceń na drugą część roku 2021.  

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceń do 28.02.2021kwota wolna od potrąceń od 1.03.2021
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 złjeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 złjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 złjeszcze nieznana

Górna granica zajęcia renty 2021  

Jeżeli chodzi o minimalną kwotę wolną od zajęcia, to wskazaliśmy je w powyższej tabeli. Jeżeli natomiast chodzi o maksymalną granicę zajęcia z renty, to jest ona obliczana procentowo względem wysokości świadczenia.


1) Zajęcie z renty na pokrycie długów alimentacyjnych

ile zajmie komornik: do 60% świadczenia

opis: Dłużnicy alimentacyjni są przez prawo traktowani o wiele bardziej restrykcyjnie niż pozostali dłużnicy. Spłata należnych alimentów traktowana jest przez nasze prawo priorytetowo. Dlatego też wobec takich dłużników komornik może zastosować zajęcie nawet do 60% świadczenia. Co ważne – dotyczy to nie tylko alimentów na dzieci, ale także alimentów np.: wobec współmałżonka.


2) Zajęcie z renty na spłatę długów innych niż alimentacyjne

ile zajmie komornik: do 25% świadczenia

opis: Ten przepis dotyczy większości dłużników, wobec których prowadzona jest egzekucja z renty. Komornik w przypadku długów innych niż alimentacyjne ma prawo zająć z renty jedynie 25% wysokości tego świadczenia.


3) Zajęcie z renty na długi w placówkach zdrowia i opieki

ile zajmie komornik: do 50% świadczenia

opis: Długi powstałe wskutek zaległych odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo domu pomocy społecznej nasze prawo również traktuje priorytetowo. Za długi tego rodzaju komornik może zająć dłużnikowi nawet 50% jego świadczenia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 140. Granice potrąceń
1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ile zajmie komornik z renty w 2021? Tabela 

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceńmaksymalny procent zajęcia
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 zł60%
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 zł60%
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 zł50%
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 zł25%
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 zł25%

Ile komornik może zająć z renty socjalnej w 2021?  

Renta socjalna wypłacana jest osobom niezdolnym do pracy. Kwota, która jest wolna od zajęcia komorniczego z renty socjalnej, została podana w tabeli zaprezentowanej powyżej (Tabela kwot wolnych od potrąceń z renty i emerytury 2021). Komornik takiej kwoty na pewno więc z renty socjalnej nie zajmie.

Komornik – uwzględniając oczywiście kwotę wolną od zajęcia – z reguły zajmuje i tak tylko 25% renty socjalnej. Więcej, bo aż 60% świadczenia, może zająć tylko wtedy, kiedy długi danej osoby powstały wskutek niezapłaconych na czas alimentów. Natomiast 50% renty socjalnej zostanie zajęte wtedy, kiedy dłużnik ma długi w placówkach zdrowia i opieki.

Ile komornik może zająć z renty rodzinnej w 2021?  

Renta rodzinna wypłacana jest członkom rodziny osoby, która w momencie śmierci miała ustalone prawo do emerytury, spełniała warunki do jej uzyskania, miała ustalone prawo do emerytury pomostowej, miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, spełniała warunki do uzyskania takiej renty, pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Komornik z takiej renty rodzinnej musi pozostawić oczywiście kwotę wolną od zajęcia – zgodnie z rozpiską zawartą w tabeli kwot wolnych od potrąceń z renty i emerytury 2021. Jednocześnie z reguły z takiej renty komornik zajmuje maksymalnie 25% świadczenia. Więcej, bo 60%, może być zajęte tylko wtedy, kiedy długi ściągane są na poczet spłaty długów alimentacyjnych. Istnieje jeszcze opcja zajęcia 50% świadczenia – jeżeli długi są z tytułu zaległości w placówkach zdrowia i opieki.

Ile komornik może zająć z renty chorobowej w 2021?  

Renta chorobowa, czyli innymi słowy renta z tytułu niezdolności do pracy, to świadczenie należne tym, którzy – jak sama nazwa wskazują – ze względu na swój stan zdrowia nie mogą przystąpić do wykonywania pracy zarobkowej. Komornika w odniesieniu do takiego świadczenia obowiązują takie same zasady jak w przypadku wszystkich pozostałych rent.

Komornik musi więc pozostawić do dyspozycji dłużnika bezwzględnie kwotę, która zgodna jest z rozpiską w tabeli kwot wolnych od potrąceń z renty i emerytury 2021. Maksymalnie może natomiast zająć:

– 60% świadczenia, jeżeli długi powstały z tytułu zaległych alimentów,
– 50% świadczenia, jeżeli długi powstały z tytułu zaległości w placówkach zdrowia i opieki,
– 25% świadczenia w długach powstałych z powodów innych niż wskazane powyżej.

Jak ZUS wylicza potrącenie z renty?  

ZUS wylicza kwotę potrącenia z renty w bardzo prosty sposób. Jest on opublikowany na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu możemy również samodzielnie z niego skorzystać i na podstawie opublikowanego schematu po prostu wyliczyć sobie kwotę zajęcia z naszego świadczenia.

Jak obliczyć to krok po kroku?

1. Bierzemy wysokość renty brutto (oznaczmy ją dla wygody literą B).
2. Obliczamy kwotę netto renty (określmy ją jako N).
3. Ustalamy maksymalny procent potrącenia zgodnie z tym, z jakiego powodu powstały nasze długi.

  • 60% zajęcia przy długach alimentacyjnych
  • 50% zajęcia przy długach z tytułu zaległości w placówkach zdrowia i opieki
  • 25% zajęcia przy pozostałych długach

4. Obliczamy procent potrącenia od kwoty brutto (%B).
5. Odejmujemy procent potrącenia od kwoty renty netto (N-%B).
6. Porównujemy kwotę, którą otrzymaliśmy, z kwotą wolną od zajęcia.

Jeżeli kwota, którą wyliczyliśmy, jest wyższa od kwoty wolnej od zajęcia, to komornik zajmie nam maksymalnie tyle, ile wyliczyliśmy.

Jeżeli kwota, którą wyliczyliśmy, jest niższa od kwoty wolnej od zajęcia, to komornik zajmie nam całą nadwyżkę nad kwotę wolną od zajęcia.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi  

1. Czy liczba egzekucji ma wpływ na kwotę wolną od zajęcia z renty?

Nie, liczba egzekucji nie ma wpływu na kwotę wolną od zajęcia z renty. Nie ma także wpływu na maksymalną kwotę zajęcia.

2. Czy wysokość zadłużenia wpływa na kwotę wolną od zajęcia?

Nie, długi o różnych wysokościach charakteryzują się tą samą kwotą wolną od zajęcia komorniczego z renty. Łączna wysokość zadłużenia nie ma żadnego wpływu na kwotę wolną oraz na maksymalny procent potrącenia.

3. Czy kwota wolna od zajęcia z renty liczy się w przypadku dłużników alimentacyjnych?

Nasze prawo traktuje dłużników alimentacyjnych dużo surowiej niż pozostałych dłużników, dlatego też wobec nich zawsze wyznaczane są bardziej restrykcyjne zasady dotyczące egzekucji komorniczych. W przypadku dłużników alimentacyjnych komornik może dokonać zajęcia aż 60% świadczenia (podczas gdy pozostałym dłużnikom zajmie zaledwie 25% renty).

4. Czy można uniknąć egzekucji z renty?

Nie, nie da się uniknąć egzekucji z renty, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem podlega ona po prostu zajęciu komorniczemu (tak samo jak emerytura). Co więcej – samo zajęcie nie jest w gestii komornika, ponieważ to nie komornik fizycznie go dokonuje. Kwota zajęcia odliczana jest już w ZUS-ie, przed wypłatą świadczenia, a więc na konto dłużnika trafia po prostu kwota po odliczeniu środków, które mają trafić na rzecz egzekucji komorniczej.


Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001383/O/D20171383.pdf

https://zielonalinia.gov.pl/-/jaka-czesc-emerytury-lub-renty-moze-zajac-komornik-52847

Podobne artykuły

Unia Europejska dofinansuje e-zdrowie
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
30 czerwca 2019

Unia Europejska dofinansuje e-zdrowie

Komornik Sądowy Czesława Małek
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
29 października 2015

Komornik Sądowy Czesława Małek

Ilu Polaków było na zwolnieniu w 2018 roku?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
22 kwietnia 2019

Ilu Polaków było na zwolnieniu w 2018 roku?

Bank Pekao w Jedliczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 lipca 2019

Bank Pekao w Jedliczu

Czy pozabankowa pożyczka może być tańsza od kredytu?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
27 marca 2019

Czy pozabankowa pożyczka może być tańsza od kredytu?

Porównaj