Ile komornik może zabrać z renty w 2024?

Ile komornik może zabrać z renty w 2024?

author
Kornel Siwiec
10 lutego 2024
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Kwota renty minimalnej na rok 2024 wynosi 1780,96 zł. Komornik może zająć rentę, ale nie w całości. Wraz ze wzrostem renty zwiększa się również kwota wolna od zajęcia komorniczego, która chroni każdego rencistę. Zapraszam do zapoznania się z niniejszym poradnikiem, opartym na danych z oficjalnych źródeł rządowych. W poradniku wskazuję, jaka część renty może być zajęta podczas egzekucji komorniczej.

Spis treści:

 1. Czy komornik może zająć rentę w 2024?
 2. Kwota wolna od zajęcia z renty 2024
 3. Podstawa prawna zajęcia komorniczego z renty
 4. Czy komornik może zająć rentę socjalną 2024?
 5. Czy komornik może zająć rentę rodzinną 2024?
 6. Czy komornik może zająć rentę chorobową 2024?
 7. Co zrobić, jeżeli komornik zajmie za dużą część renty?
Zwiń spis treści

Czy komornik może zająć rentę w 2024?

Tak, komornik ma prawo do zajęcia części renty. Proces ten różni się jednak od zajęcia wynagrodzenia czy emerytury, ponieważ maksymalna część renty, którą komornik może zająć, jest ściśle określona i zależy od rodzaju zobowiązań dłużnika. W 2024 roku te limity wyglądają następująco:

 • Długi niealimentacyjne: Komornik może zająć do 25% całkowitej kwoty renty, co w przypadku minimalnej renty (1780,96 zł) oznacza maksymalnie 445,24 zł.
 • Długi alimentacyjne: Tu komornik ma możliwość zajęcia aż do 60% renty, co przy minimalnej rencie równa się 1068,58 zł. To oznacza, że osoby zobowiązane do alimentów mogą stracić znaczącą część swojego świadczenia.
 • Zobowiązania wobec placówek zdrowotnych: W takim przypadku komornik może zabrać do 50% renty, co przekłada się na 890,48 zł z minimalnej renty.

ile komornik może zająć z renty

Dodatkowo, te same zasady dotyczą specyficznych należności wymienionych w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2, oraz 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, takich jak nienależnie pobrane świadczenia czy zaliczki, gdzie również maksymalne zajęcie to 25% renty.

Kwota wolna od zajęcia z renty 2024

Aby obliczyć kwotę wolną od zajęcia komorniczego, należy określony procent zajęcia komorniczego odjąć od 100% i przeliczyć, ile ten procent wynosi z całej kwoty renty. Od 1 marca 2024 r. wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej to 1780,96 zł.

Kwota wolna od zajęcia z renty w 2024

 • dla długów niealimentacyjnych – 1335,72 zł,
 • dla długów alimentacyjnych – 712,38 zł,
 • dla długów w placówkach zdrowotnych (domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych) – 890,48 zł.

Kwota 11335,72 jest również wolna od zajęcia komorniczego dla należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Największe minusy na koncie dłużnika powodują zatem należności alimentacyjne potrącane przez komornika, ponieważ dla osób, które unikają płacenia zaległych świadczeń alimentacyjnych (czy to wobec dziecka, czy to wobec małżonka) prawo jest wyjątkowo surowe. Dużo więcej zostaje do dyspozycji dłużnika, jeżeli zajęcie komornicze jest przeznaczone na pokrycie należności niealimentacyjnych.

Jako długi alimentacyjne rozumiemy sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. Jako długi związane z pobytem w placówkach zdrowotnych rozumiemy należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych. Jako długi niealimentacyjne rozumiemy sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Podstawa prawna zajęcia komorniczego z renty

Art. 140. Granice potrąceń

1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ile komornik zajmie z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

Wszystkie kwoty, które podawaliśmy dotychczas, dotyczyły zajęcia renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazanej w źródłach, “wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy”, a zatem 1335,72 zł. Kwoty potrąceń komorniczych i kwoty wolne od zajęcia dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wylicza się procentowo tak samo, jak w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ile z takiej renty może zabrać komornik?

Przy częściowej niezdolności do pracy komornik sądowy może zająć:

 • dłużnikom alimentacyjnym – zajmie 60% renty, a kwota wolna od zajęcia wyniesie 534,29 zł,
 • dłużnikom niealimentacyjnym – zajmie 25% renty, a kwota wolna od zajęcia wyniesie 1001,79 zł,
 • dłużnikom wobec placówek zdrowotnych i miejsc opieki – zajmie 50% renty, a kwota wolna od zajęcia wyniesie 667,86 zł.

Dla niższych kwot renty z tytułu niezdolności do pracy kwoty wolne od potrąceń wylicza się analogicznie poprzez stosunek procentowy wybrany w zależności od rodzaju zadłużenia.

Jakie rodzaje renty może zająć komornik?

Komornik może zająć wszystkie rodzaje renty, a zatem:

 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty socjalne,
 • renty rodzinne,
 • renty chorobowe.

Ze względu na to, że każda z tych rent może być wypłacana w innej kwocie, inna jest również dla nich kwota wolna od zajęcia. Stosunek kwotowy zawsze przelicza się jednak procentowo zgodnie ze wskazaniami z początku naszego artykułu.

Czy komornik może zająć rentę socjalną 2024?

Wysokość renty socjalnej jest równa wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1780,96 zł), dlatego również poziom zajęcia oraz kwoty wolne od zajęcia są w tym przypadku takie same.

Dla renty socjalnej kwota wolna od egzekucji w 2024 roku wynosi:

 • jeżeli jest zadłużenie niealimentacyjne – 1335,72 zł,
 • jeżeli jest zadłużenie alimentacyjne – 712,38 zł,
 • jeżeli jest zadłużenie w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych) – 890,48 zł.

Kwota wolna pozostaje do dyspozycji dłużnika, a komornik zabiera pozostałą kwotę.

Czy komornik może zająć rentę rodzinną 2024?

Renta rodzinna jest świadczeniem, którego kwota minimalna wynosi obecnie 1338,44 zł. Od tej właśnie kwoty minimalnej wyznaczana jest kwota wolna od egzekucji. Co ważne – kwotę wolną wylicza się w stosunku procentowym wobec renty minimalnej. Jeżeli wypłacana dłużnikowi renta rodzinna jest wyższa niż kwota minimalna, komornik sądowy ma prawo zająć całą nadwyżkę nad kwoty wolne, które w przypadku renty rodzinnej wynoszą:

 • przy długach niealimentacyjnych – 1335,72 zł,
 • przy długach alimentacyjnych – 712,38 zł,
 • przy długach w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych) – 890,48 zł.

Czy komornik może zająć rentę chorobową 2024?

Renta chorobowa to potoczne określenie opisywanej już powyżej renty z tytułu niezdolności do pracy. Może być to renta chorobowa czasowa lub stała, a wypłacać ją może ZUS lub KRUS. Kwoty zajęcia wobec niej są więc takie same, jak na grafice umieszczonej na wstępie tego artykułu.

Co zrobić, jeżeli komornik zajmie za dużą część renty?

Jeżeli komornik sądowy zabierze za dużo z renty dłużnika lub zabierze część kwoty wolnej od zajęcia, powinniśmy złożyć skargę na czynności komornika. Na naszej stronie można znaleźć wzór skargi na czynności komornika – wystarczy go pobrać, uzupełnić swoimi danymi i wydrukować. Podobnie postępujemy w przypadku prowadzenia egzekucji z emerytury osoby zadłużonej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz z emerytury pochodzącej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Skarga taka nie jest niczym złym i w żaden sposób nie szkodzi kancelarii komorniczej.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

W 2024 roku, w przypadku egzekucji komorniczej z renty, komornik ma prawo do zajęcia określonych procentów renty w zależności od rodzaju długu. Może to być:

 • 25% renty w przypadku długów niealimentacyjnych,
 • 60% renty dla długów alimentacyjnych,
 • 50% renty w przypadku długów względem placówek zdrowotnych.

Jednocześnie dla renty rodzinnej, socjalnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, obowiązują kwoty wolne od potrąceń komorniczych. Te kwoty dla roku 2024 to:

 • 1335,72 zł w przypadku długów niealimentacyjnych,
 • 712,38 zł dla długów alimentacyjnych,
 • 890,48 zł w przypadku długów związanych z placówkami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Nie, komornik nie może zająć całej renty. Maksymalny stopień zajęcia może wynosić 60% renty i to tylko w przypadku, gdy w grę wchodzą zadłużenia alimentacyjne. W przypadku pozostałych rodzajów długów komornik zajmie 25% (dla zaległości niealimentacyjnych) lub 50% renty  (dla zaległości w domach pomocy społecznej).

Komornik może zabrać całą rentę tylko wtedy, kiedy sposobem egzekucji jest egzekucja z konta bankowego i kiedy jednocześnie powodem zadłużenia danej osoby są niepłacone na czas alimenty. Oczywiście przy takiej egzekucji również występują pewne kwoty wolne, ale one nie dotyczą tych osób, które mają zaległości alimentacyjne. Więcej o egzekucji z konta bankowego piszemy w artykule tłumaczącym, ile komornik może zabrać z rachunku bankowego. W standardowej procedurze zajęcia świadczenia emerytalnego czy rentowego nie jest przewidziane zajęcie komornicze pełnej kwoty świadczenia.

Trzynasta wypłata tego świadczenia jest w pełni chroniona przed egzekucją komorniczą, o czym więcej piszemy we wpisie: Czy komornik może zająć trzynastą emeryturę?. Zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie można dokonać potrąceń i egzekucji z tego świadczenia. Również zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych komornik może zajmować świadczenia rentowe i emerytalne, ale nie „trzynastki”. Otrzymywanie trzynastej emerytury przysługuje wszystkim tym, którzy są uprawnieni do:

 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej

a nawet dla tych, którzy pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Tak, komornik zabiera rentę chorobową na takich samych prawach, jak inne świadczenia rentowe, a zatem stosując się do zasady maksymalnego procentu zajęcia danego świadczenia oraz zostawiając do dyspozycji dłużnika kwotę wolną od potrąceń z renty.

Tak, komornik ma prawo zająć taką rentę. Przy egzekucji musi jednak bezwzględnie zwracać uwagę na obowiązujące przepisy prawne i stosować się zarówno do przepisu mówiącego o maksymalnym poziomie zajęcia świadczenia ze względu na rodzaj zadłużenia oraz do kwot wolnych od egzekucji.

Komornik może zabrać taką rentę, zostawiając jednak dłużnikowi do dyspozycji określony jej procent. Jednocześnie w gestii komornika jest sprawdzenie, czy pozostawił dłużnikowi do dyspozycji co najmniej kwotę wolną od potrąceń, czyli kwotę:

 • 1335,72 zł w przypadku długów niealimentacyjnych,
 • 712,38 zł dla długów alimentacyjnych,
 • 890,48 zł w przypadku długów związanych z placówkami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/emerytury-i-renty-beda-wyzsze-jest-nowy-wskaznik-waloryzacji

https://www.gov.pl/web/rodzina/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy

author
Kornel Siwiec
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

dragon231
dragon231
2023-10-02 16:41:53

czy kwoty wolne od zajęć są z odjętym podatkiem?

Mirabella
Mirabella
2023-09-15 17:04:25

Mam rentę rodzinną w kwocie 1900 zł. netto Oraz pracuje na 12 etatu , wypłata wynosi 1200 zł netto.Ile pobierze komornik?

BARBARELLa
BARBARELLa
2023-05-15 08:26:13

Kwota netto wolna od zajęcia z renty rodzinnej

Aga
Aga
2023-05-06 19:01:19

Czy komornik może mi zabrać rentę rodzina po okcu

Podobne artykuły

Premier rządu zapowiada, że nie będzie podwyżek cen energii

Zgodnie z zapowiedziami Premiera Mateusza Morawieckiego, podwyżek cen energii nie będzie. Takie słowa padły z ust polityka w środę 12 grudnia w trakcie wsytąpienia w Sejmie.

author
Aneta Jankowska
13 grudnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

T-Mobile Usługi Bankowe w Łowiczu

T-Mobile Usługi Bankowe to nowoczesny bank internetowy ze sporą ilością placówek stacjonarnych. Bank oferuje między innymi bezpłatne konto osobiste, kredyt przez Internet oraz konsolidację. Sprawdź dane na temat placówki w Łowiczu.

author
Patryk Byczek
16 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Odroczone płatności w Allegro – zapłać później

Allegro, czyli jeden z polskich gigantów rynku e-commerce, nawiązał współpracę z polskim fintechem PayPro. Owocem wspólnych działań są odroczone płatności za zakupy w kilkunastu różnych kategoriach, na przykład Elektronika. Innymi słowy, Allegro postanowiło ponownie rozszerzyć zasięg swojej funkcji „Zapłać Później”.

author
Alicja Hirsekorn
20 grudnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Promocja: „Letni wybór” w BNP Paribas

W BNP Paribas trwa kolejna promocja na start, w której w zamian za otworzenie konta i spełnienie prostych warunków, nowi Klienci maja szansę zgarnąć 320 złotych w formie e-kodów do wybranego sklepu. Promocja trwa do 15 września 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
09 sierpnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Inspektorat ZUS w Świeciu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Świeciu: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki Kalisz

Czy szukasz najdogodniejszej pożyczki w Kaliszu? Znajdź ranking z najlepszymi ofertami pożyczek online przez Internet. Maksymalna kwota, jaką możemy otrzymać, sięga nawet 200 000 zł, a okres spłaty wynosi do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Patryk Byczek
26 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj