Ile komornik może zabrać z renty?
ile komornik może zająć z renty

Ile komornik może zabrać z renty?

author
Dominika Sobieraj
25 grudnia 2022

Przepisy dotyczące zajęcia komorniczego pozwalają na zajęcie renty. Na szczęście nie całej – obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego, która chroni każdego rencistę. Sprawdź nasz poradnik, dzięki któremu dowiesz się, jaka część renty może być zajęta podczas egzekucji komorniczej.

Spis treści:

 1. Czy komornik może zająć rentę w 2023?
 2. Kwota wolna od zajęcia z renty 2023
 3. Czy komornik może zająć rentę socjalną 2023?
 4. Czy komornik może zająć rentę rodzinną 2023?
 5. Czy komornik może zająć rentę chorobową 2023?
 6. Co zrobić, jeżeli komornik zajmie za dużą część renty?
Zwiń spis treści

Czy komornik może zająć rentę w 2023?

Już na wstępie wskazaliśmy, że komornik sądowy może dokonać zajęcia komorniczego renty w 2023 roku. W przypadku rent obowiązują jednak inne zasady zajęcia niż przy egzekucji komorniczej z wynagrodzenia lub świadczenia emerytalnego. Maksymalny poziom zajęcia z renty ustala się zawsze procentowo – w zależności od kwoty renty wyznaczonej na dany rok. Kwota wolna od zajęcia komorniczego z renty jest różna w zależności od tego, z jakiego powodu powstały długi danej osoby. Za:

 • długi niealimentacyjne – komornik zajmie tylko 25% renty,
 • długi alimentacyjne – komornik zajmie 60% renty,
 • długi względem placówek zdrowotnych – komornik zajmie 50% renty.

ile komornik może zająć z renty

Również 25% renty, jak wskazuje powyższa grafika, zajmie komornik z renty za należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, np.: świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane.

Kwota wolna od zajęcia z renty 2023

Aby obliczyć kwotę wolną od zajęcia komorniczego, należy określony procent zajęcia komorniczego odjąć od 100% i przeliczyć, ile ten procent wynosi z całej kwoty renty. Aktualna wysokość renty obowiązuje do końca lutego 2023 roku i wynosi 1338,44 zł.

Kwota wolna od zajęcia z renty w 2023 roku wynosi zatem:

 • dla długów niealimentacyjnych – 1003,83 zł,
 • dla długów alimentacyjnych – 353,38 zł,
 • dla długów w placówkach zdrowotnych (domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych) – 669,22 zł.

Kwota 1003,83 zł jest również wolna od zajęcia komorniczego dla należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Największe minusy na koncie dłużnika powodują zatem należności alimentacyjne potrącane przez komornika, ponieważ dla osób, które unikają płacenia zaległych świadczeń alimentacyjnych (czy to wobec dziecka, czy to wobec małżonka) prawo jest wyjątkowo surowe. Dużo więcej zostaje do dyspozycji dłużnika, jeżeli zajęcie komornicze jest przeznaczone na pokrycie należności niealimentacyjnych.

Jako długi alimentacyjne rozumiemy sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. Jako długi związane z pobytem w placówkach zdrowotnych rozumiemy należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych. Jako długi niealimentacyjne rozumiemy sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Ile komornik zajmie z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

Wszystkie kwoty, które podawaliśmy dotychczas, dotyczyły zajęcia renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Co natomiast z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy? Najniższa renta tego rodzaju wynosi do końca lutego 2023 roku 1003,83 zł. Kwoty potrąceń komorniczych i kwoty wolne od zajęcia dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wylicza się procentowo tak samo, jak w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ile z takiej renty może zabrać komornik?

Przy częściowej niezdolności do pracy komornik sądowy:

 • dłużnikom alimentacyjnym – zajmie 60% renty (kwota wolna od zajęcia wyniesie 401,53 zł),
 • dłużnikom niealimentacyjnym – zajmie 25% renty (kwota wolna od zajęcia wyniesie 725,87 zł),
 • dłużnikom wobec placówek zdrowotych i miejsc opieki – zajmie 50% renty (kwota wolna od zajęcia wyniesie 501,92 zł).

Dla niższych kwot renty z tytułu niezdolności do pracy kwoty wolne od potrąceń wylicza się analogicznie poprzez stosunek procentowy wybrany w zależności od rodzaju zadłużenia.

Jakie rodzaje renty może zająć komornik?

Komornik może zająć wszystkie rodzaje renty, a zatem:

 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty socjalne,
 • renty rodzinne,
 • renty chorobowe.

Ze względu na to, że każda z tych rent może być wypłacana w innej kwocie, inna jest również dla nich kwota wolna od zajęcia. Stosunek kwotowy zawsze przelicza się jednak procentowo zgodnie ze wskazaniami z początku naszego artykułu.

Czy komornik może zająć rentę socjalną 2023?

Wysokość renty socjalnej jest równa wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1338,44 zł), dlatego również poziom zajęcia oraz kwoty wolne od zajęcia są w tym przypadku takie same.

Dla renty socjalnej kwota wolna od egzekucji w 2023 roku wynosi:

 • jeżeli jest zadłużenie niealimentacyjne – 1003,83 zł,
 • jeżeli jest zadłużenie alimentacyjne – 353,38 zł,
 • jeżeli jest zadłużenie w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych) – 669,22 zł.

Czy komornik może zająć rentę rodzinną 2023?

Renta rodzinna jest świadczeniem, którego kwota minimalna wynosi obecnie 1338,44 zł. Od tej właśnie kwoty minimalnej wyznaczana jest kwota wolna od egzekucji. Co ważne – kwotę wolną wylicza się w stosunku procentowym wobec renty minimalnej. Jeżeli wypłacana dłużnikowi renta rodzinna jest wyższa niż kwota minimalna, komornik sądowy ma prawo zająć całą nadwyżkę nad kwoty wolne, które w przypadku renty rodzinnej wynoszą:

 • przy długach niealimentacyjnych – 1003,83 zł,
 • przy długach alimentacyjnych – 353,38 zł,
 • przy długach w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych) – 669,22 zł.

Czy komornik może zająć rentę chorobową 2023?

Renta chorobowa to potoczne określenie opisywanej już powyżej renty z tytułu niezdolności do pracy. Może być to renta chorobowa czasowa lub stała, a wypłacać ją może ZUS lub KRUS. Kwoty zajęcia wobec niej są więc takie same, jak na grafice umieszczonej na wstępie tego artykułu.

Co zrobić, jeżeli komornik zajmie za dużą część renty?

Jeżeli komornik sądowy zabierze za dużo z renty dłużnika lub zabierze część kwoty wolnej od zajęcia, powinniśmy złożyć skargę na czynności komornika. Podobnie postępujemy w przypadku prowadzenia egzekucji z emerytury osoby zadłużonej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz z emerytury pochodzącej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Skarga taka nie jest niczym złym i w żaden sposób nie szkodzi kancelarii komorniczej.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

W 2023 roku komornik może zabrać 25% renty (za długi niealimentacyjne), 60% renty (za długi alimentacyjne) lub 50% renty (za długi względem placówek zdrowotnych). Jednocześnie w przypadku renty rodzinnej, socjalnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy obowiązuje kwota wolna od potrąceń komorniczych. Kwota ta wynosi 1003,83 zł – w przypadku zadłużenia niealimentacyjnego, 353,38 zł – w przypadku zadłużenia niealimentacyjnego oraz 669,22 zł w przypadku zadłużenia w zakładach zdrowotnych i opiekuńczych.

W przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej z renty nie ma możliwości, by komornik zajął 100% świadczenia. Maksymalny stopień zajęcia może wynosić bowiem 25% (w przypadku zaległości niealimentacyjnych), 50% (w przypadku zaległości w domach pomocy społecznej) lub 60% (w przypadku, gdy w grę wchodzą zadłużenia alimentacyjne).

Komornik może zabrać całą rentę tylko wtedy, kiedy sposobem egzekucji jest egzekucja z konta bankowego i kiedy jednocześnie powodem zadłużenia danej osoby są niepłacone na czas alimenty. Oczywiście przy takiej egzekucji również występują pewne kwoty wolne, ale one nie dotyczą tych osób, które mają zaległości alimentacyjne. Więcej o egzekucji z konta bankowego piszemy w artykule: Ile komornik może zabrać z rachunku bankowego w 2023? W standardowej procedurze zajęcia świadczenia emerytalnego czy rentowego nie jest przewidziane zajęcie komornicze pełnej kwoty świadczenia.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych komornik może zajmować świadczenia rentowe i emerytalne, ale nie „trzynastki”. Otrzymywanie trzynastej emerytury przysługuje wszystkim tym, którzy są uprawnieni do:

 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej

a nawet dla tych, którzy pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Trzynasta wypłata tego świadczenia jest w pełni chroniona przed egzekucją komorniczą, o czym więcej piszemy we wpisie: Czy komornik może zająć trzynastą emeryturę?. Podstawa prawna niemożliwości dokonania takiego zajęcia to ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie można dokonać potrąceń i egzekucji z tego świadczenia.

Tak, komornik zabiera rentę chorobową na takich samych prawach, jak inne świadczenia rentowe, a zatem stosując się do zasady maksymalnego procentu zajęcia danego świadczenia oraz zostawiając do dyspozycji dłużnika kwotę wolną od potrąceń z renty.

Tak, komornik ma prawo zająć taką rentę. Przy egzekucji musi jednak bezwzględnie zwracać uwagę na obowiązujące przepisy prawne i stosować się zarówno do przepisu mówiącego o maksymalnym poziomie zajęcia świadczenia ze względu na rodzaj zadłużenia oraz do kwot wolnych od egzekucji.

Komornik może zabrać taką rentę, zostawiając jednak dłużnikowi do dyspozycji określony jej procent (zależny od rodzaju zadłużenia – od 40% do 75% świadczenia). Jednocześnie w gestii komornika jest sprawdzenie, czy pozostawił dłużnikowi do dyspozycji co najmniej kwotę wolną od potrąceń.

Podsumowanie

 1. Komornik ma prawo dokonywać potrąceń ze świadczenia rentowego.
 2. Wysokość zadłużenia nie ma wpływu na procent zajęcia z renty.
 3. To, jaką część świadczenia rentowego komornik może zabrać, zależne jest od powodu, z jakiego powstały długi danej osoby.
 4. Komornik najwięcej zabiera alimenciarzom (aż 60% ich renty), a najmniej dłużnikom niealimentacyjnym (jedynie 25% renty).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Xxxii
Xxxii
2023-01-02 19:55:37

Mam rentę rodzinną po mężu 3860.72 brutto i zajęcia komornicze za kredyty to ile w 2023 roku weźmie komornik.W 2022 roku na rękę dostawałam 2385.08 zł

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Kutno
Oddziały
author
Patryk Byczek
28 października 2020

Kasa Stefczyka Kutno

Zostań beta testerem aplikacji mobilnej PeoPay
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
25 sierpnia 2021

Zostań beta testerem aplikacji mobilnej PeoPay

Podatek od zakupu mieszkania
Poradnik
autor wpisu
Dorota Cholewicka
26 lipca 2022

Podatek od zakupu mieszkania

Kredyt gotówkowy Pilica
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
30 czerwca 2020

Kredyt gotówkowy Pilica

Bierzemy pożyczkę w Feniko.pl
Pod Lupą
autor wpisu
Sienkiewicz
08 kwietnia 2016

Bierzemy pożyczkę w Feniko.pl

Pożyczki bez BIK Kartuzy
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
21 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Kartuzy

Porównaj